Download
gartner consulting n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gartner Consulting PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gartner Consulting

Gartner Consulting

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Gartner Consulting

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gartner Consulting Independent Leaders in the Business of IT Om brugen af åbne standarder i den offentlige IT-arkitektur

  2. The Agile Ideal Today’s Rigid Reality Virksomheder bevæger sig mod en mere åben arkitektur under overskriften Service Orienteret Arkitektur (SOA), hvor systemer består af ”services”, der kommunikerer med hinanden og med omverdenen på en standardiseret måde Data Center (Back Office) Data Center (Back Office) Web Seller Web Seller Call Center Call Center Dealer Dealer Supplier Supplier Enterprise Nervous System Financial Financial Branch Branch Customer Customer Manufacturing Floor Manufacturing Floor Shipping Shipping Forecasting Forecasting Page 2

  3. Den dominerende standard er ”Web-services”, og IT- og Telestyrelsen anbefaler allerede i dag, at myndigheder bruger denne standard, når systemer bliver ”SOA-ficeret” Det er ikke standarder vi mangler!!!! BPEL 1.1 WS-ReliableMessaging WS-Coordination WS-Transaction WS-Addressing Xpath 1.0 WS-Security WS-Trust WSDL 1.1 WS-Policy WS-SecurityAddendum SOAP 1.2 WS-PolicyAssertions WS-SecurityPolicy WS-PolicyAttachments WS-Routing XML Schema 1.0 WS-SecureConversation XML Signature XML Encryption XML Infoset X.509 XML 1.0 XML Namespaces Page 3

  4. Arkitektur Enterprise Nervous System Succesfuld SOA forudsætter en overordnet arkitektur – (Enterprise Arkitektur) så man kan tegne en ”byplan” over de services der skal stilles til rådighed på tværs af myndigheder “Byplan” Nyt myndighes-system X (ialt 25 services) Central service (indbetalinger) Service drevet af privat virksomhed System hos samarbejds-partner Opportunistisk udviklet system med kort levetid Ældre system Standard-system/services Page 4

  5. Internationale tendenser • Fælles Referencearkitektur findes i USA (Federalt niveau) Tyskland og Canada. Den fælles arkitektur angiver hvilke områder, der skal håndteres som selvstændige services, og dermed også, hvor der skal eksistere åbne grænsesnit til omverdenen. • ”Interoperability Frameworks”. I flere lande (bl.a. Tyskland, England og Canada) og i EU (under IDA) er der ligesom med referenceprofilen i Danmark udviklet ”Interoperability Frameworks”. De er typisk udformet som en liste over standarder og teknologier, som det anbefales at basere sig på. De forskellige ”Interoperability Frameworks” varierer med hensyn til vægten i anbefalingerne. Det gør sig både gældende i udformningen af listen og listens status. I England er der egentlige krav om ”compliance” og sanktioner for ”non-compliance”, mens andre lande baserer sig på forskellige grader af frivillighed. • Integration med budgetprocessen: I USA er ”Enterprise Architecture” modellen inkorporeret i budgetprocessen. Det vil sige, at alle IT-projekter, som søger midler, er tvunget til at udforme en ”Business Case” for projektet efter retningslinier i FEAPMO programmet. Hermed følger også, at systemet skal beskrives i forhold til nomenklaturen i referencemodellerne. Her findes altså en model for direkte at knytte en ”Enterprise Architecture” til budgetlægningsprocessen og dermed sikre, at modellen rent faktisk bliver udbredt. Page 5

  6. Der satses på den forældre-ledede model... High Centraliseret model Føderal model Centralisering afkritiske processerog systemerAlt andet er decentralt Centralisering afprocesser og systemer Pres for global integration Forældre-ledet model Multi-lokal model Decentraleprocesser ogsystemer Anviser fællesguide lines Low Low High Pres for lokal autonomi Page 6

  7. Sammenfatning • Virksomheder bevæger sig mod en mere åben arkitektur under overskriften Service Orienteret Arkitektur (SOA), hvor systemer består af ”services”, der kommunikerer med hinanden og med omverdenen på en standardiseret måde. • Den dominerende standard er ”Web-services”, og IT- og Telestyrelsen anbefaler allerede i dag, at myndigheder bruger denne standard, når systemer bliver ”SOA-ficeret” • Målet er netop åbne standarder, så man kan vælge, om man vil bygge eller købe en service. • Udbyderne af standardsystemer (SAP, Oracle, SAS etc) vil udbyde deres systemer som en samling services, der kan bringes i anvendelse i virksomhedernes samlede arkitektur • Det er forbundet med meget store omkostninger (og vil tage meget lang tid) at omskrive komplekse system-arkitekturer til en ren SOA-arkitektur. Der er behov for en pragmatisk vej, hvor man udvælger netop de områder, hvor SOA-giver mening • Dette fordsætter en overordnet arkitektur – (Enterprise Arkitektur) så man kan tegne et ”landkort” og en ”byplan” over de services der skal findes. • At tale om åbne standarder forudsætter altså at man har en overordnet arkitektur, der viser hvilke services der skal findes indenfor de enkelte forvaltningsområder og på tværs af forvaltningsområder • En sådan samlet arkitektur findes ikke i Danmark. Der findes de indledende versioner til en sådan arkitektur inden for et par ministerområder. Kommunerne og KL har ikke tegnet den for kommunernes arkitektur (og dermed for de systemer KMD driver) Page 7

  8. Anbefalinger • Hvis man ønsker åbenhed i arkitekturen, skal man starte fra toppen og definere sin overordnede arkitektur • Man skal udpege netop de områder (services i en service orienteret arkitektur) hvor åbenhed er vigtig, altså et servicelandkort – ellers bliver man aldrig færdig • Den nuværende strategi vil betyde, at hver myndighed definerer sin egen Service Orienterede Arkitektur, med fokus på internt genbrug af services. Dette bliver enten • Meget dyrt, men til gengæld åbent på en række områder, hvor åbenhed ikke er væsentlig set ud fra en overordnet prioritering. Der er desuden risiko for at man aldrig når i mål • Eller: ikke særlig åbent på tværs af myndighedsgrænser, hvor åbenheden netop er væsentlig Page 8