mo liwo ci finansowania dzia alno ci przedsi biorstw z funduszy strukturalnych unii europejskiej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Sławomir Kępa. Plan prezentacji: źródła finansowania (podstawowe akty prawne, programy operacyjne, system instytucjonalny); zasady aplikowania o dofinansowanie;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej' - portia-gill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mo liwo ci finansowania dzia alno ci przedsi biorstw z funduszy strukturalnych unii europejskiej

Możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw z funduszy strukturalnychUnii Europejskiej

Sławomir Kępa

slide2

Plan prezentacji:

 • źródła finansowania (podstawowe akty prawne, programy operacyjne, system instytucjonalny);
 • zasady aplikowania o dofinansowanie;
 • dokumenty obowiązujące w procesie aplikowania o dotacje;
 • Kwalifikowalność wydatków.
slide3

Podstawy prawne: prawo polskie

USTAWA z dn. 6.12.2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi.

2. Ustawy nie stosuje się do programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2 i 7.

slide4

Decyzje i przepisy wykonawcze dla funduszy:

- Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007–2013

decyzja Rady 2006/702/WE z 6 października 2006 r.

- Przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

rozp. 1083/2006 z 11 lipca 2006

- Szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

rozp. 1828/2006 z 8 grudnia 2006

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EERR)

rozp. 1080/2006 z 5 lipca 2006

- Europejski Fundusz Społeczny (EFS),

rozp. 1081/2006 z 5 lipca 2006

- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW)

1698/2005 z 20 września 2005

- Europejski Fundusz Rybacki

rozp. 1198/2006 z 27 lipca 2006

slide6

Celem głównym RPO WL jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności

2. Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju

3. Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku

slide7

Struktura RPO WL 2007 – 2013

(alokacja z EFRR w mln €)

Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje (242,82)

1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiebiorstw (23,12)

1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw (69,35)

1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw (69,35)

1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii (23,12)

1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki (46,32)

1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach (5,78)

1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo (5,78)

slide8

Struktura RPO WL 2007 – 2013

(alokacja z EFRR w mln €)

Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna (75,14)

2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw (34,68)

2.2. Regionalna infrastruktura B+R (15,03)

2.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy (17,34)

2.4. Marketing gospodarczy (8,09)

Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne (69,35)

3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych (18,49)

3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (50,86)

Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne (57,79)

4.1. Społeczeństwo informacyjne (57,79)

slide9

Struktura RPO WL 2007 – 2013

(alokacja z EFRR w mln €)

Oś Priorytetowa V: Transport (259,97)

5.1. Regionalny układ transportowy (69,35)

5.2. Lokalny układ transportowy (98,25)

5.3. Miejski transport publiczny (23,12)

5.4. Transport kolejowy (36,99)

5.5. Transport lotniczy (32,26)

Oś Priorytetowa VI: Ochrona środowiska i czysta energia (156,04)

6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska (138,70)

6.2. Energia przyjazna środowisku (17,34)

Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna (109,81)

7.1. Infrastruktura kultury i turystyki (98,25)

7.2. Promocja kultury i turystyki (5,78)

7.3. Współpraca międzyregionalna (5,78)

slide10

Struktura RPO WL 2007 – 2013

(alokacja z EFRR w mln €)

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna (152,57)

8.1. Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych (31,21)

8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa (63,57)

8.3. Ochrona zdrowia (53,46)

8.4. Pomoc społeczna (4,33)

Oś Priorytetowa IX: Pomoc techniczna (32,3)

9.1. Wsparcie wdrażania RPO (28,9)

9.2. Informacja i promocja RPO (3,4)

slide11

Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

 • Przykładowe rodzaje projektów:
 • Wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług;
 • Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego).
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie: produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
slide12

Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

 • Beneficjenci:
 • Mikroprzedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób,
 • których obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR (zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25
 • lutego 2004 r.)
 • Ponadto mikroprzedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą spełniać następujące warunki:
 • - będą realizować projekt na terenie województwa lubelskiego,
 • rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 • Poziom dofinansowania: max. 70% kosztów kwalifikowalnych (mapa pomocy regionalnej)
 • Maksymalna wartość projektu: 8 mln zł, minimalna wartość projektu: 36 tys. zł
 • Minimalna kwota wsparcia: 25 tys. zł
 • Maksymalna kwota wsparcia: 500 tys. zł
mapa pomocy regionalnej dla polski na lata 2007 2013 zatwierdzona przez ke w dniu 13 listopada 2006
Mapa pomocy regionalnej dla Polski na lata 2007-2013(zatwierdzona przez KE w dniu 13 listopada 2006)

Dodatkowe premie:

+20 pp dla mikro i małych przedsiębiorstw,

+10 pp dla średnich przedsiębiorstw

slide14

Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Przykładowe rodzaje projektów:

1. Wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;

2. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem;

3. Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług;

4. Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego).

Dofinansowanie nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie: produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

slide15

Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

 • Beneficjenci:
 • Mikroprzedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób,
 • których obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR (zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25
 • lutego 2004 r.)
 • Ponadto mikroprzedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą spełniać następujące warunki:
 • - będą realizować projekt na terenie województwa lubelskiego,
 • rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 • Poziom dofinansowania: max. 70% kosztów kwalifikowalnych
 • Maksymalna wartość projektu: 8 mln zł, minimalna wartość projektu: 72 tys. zł
 • Minimalna kwota wsparcia: 50 tys. zł
 • Maksymalna kwota wsparcia: 1 mln zł
slide16

Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Przykładowe rodzaje projektów:

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego);

2. Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej);

3. Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

4. Wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej;

5. Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT).

Dofinansowanie nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie: produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

slide17

Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Beneficjenci:
 • Małe przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób, i których obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
 • Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
 • Ponadto przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą realizować projekt na terenie województwa lubelskiego,
 • Poziom dofinansowania: max. 70% kosztów kwalifikowalnych (małe)
 • lub 60% (średnie)
 • Maksymalna wartość projektu: 8 mln zł, minimalna wartość projektu: 143 tys. zł
 • Minimalna kwota wsparcia: 85 tys. zł
 • Maksymalna kwota wsparcia: 2 mln zł
slide18

Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Przykładowe rodzaje projektów:

Kategoria 1: Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw w zakresie:

1) Wdrażania systemów zarządzania środowiskowego

2) Uzyskania pozwolenia zintegrowanego;

3) Gospodarki wodno-ściekowej;

4) Ochrony powietrza;

5) Gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

Kategoria 2: Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:

1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii odnawialnej oraz umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;

2. Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

3.Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

slide19

Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.)

Ponadto przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą realizować projekt na terenie województwa lubelskiego.

Poziom dofinansowania: max. 70% kosztów kwalifikowalnych (mikro i małe)

lub 60% (średnie)

Minimalna wartość projektu: 143 tys. zł

Minimalna kwota wsparcia: 85 tys. zł

Maksymalna kwota wsparcia: 4 mln zł

slide20

Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Maksymalne wartości projektów:

- Budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu – 10 mln PLN

- Budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych – 20 mln PLN

- Projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii:

· budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej,

· inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLN

- Maksymalna wartość projektu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – 10 mln PLN

- Maksymalna wartość projektu dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – 4 mln PLN

- Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 20 mln PLN

slide21

Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

 • Przykładowe rodzaje projektów:
 • Projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym oraz projekty dotyczące rozbudowy istniejących produktów turystycznych,
 • Budowa i rozbudowa obiektów noclegowych, z wyłączeniem obiektów agroturystycznych i pokoi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez rolników gospodarstwach rolnych,
 • Inwestycje w poprawę bazy noclegowo-gastronomicznej poprzez przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych,
 • Budowa i przebudowa obiektów i infrastruktury uzdrowiskowej,
 • Budowa i przebudowa obiektów gastronomicznych,
 • Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. stacje narciarskie, pola golfowe, trasy turystyczne, aquaparki).
 • Preferowane będą projekty zlokalizowane na obszarach atrakcyjnych turystycznie wynikających z dokumentów strategicznych województwa lubelskiego (Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, Plan Marketingu Turystyki w Województwie Lubelskim na lata 2007-2013).
slide22

Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.). Z uwagi na duże znaczenie dla gospodarki regionu oraz ze względu na priorytetowe traktowanie sektora

turystyki, duże przedsiębiorstwa realizujące projekty w tym obszarze będą mogły korzystać ze wsparcia w wyjątkowych sytuacjach przy następujących warunków:

1) wielkość projektu poniżej 2 mln euro,

2) wykazanie wyraźnych

i znacznych korzyści dla regionu jako efekt realizacji projektu w powyższym zakresie. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw nie przekroczy 10% środków przeznaczonych na wsparcie bezpośrednie przedsiębiorstw. Ponadto przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą realizować projekt na terenie województwa lubelskiego.

Poziom dofinansowania: max. 70% kosztów kwalifikowalnych (mikro i małe)

lub 60% (średnie), duże 50%.

Minimalna wartość projektu: 143 tys. zł, maksymalna wartość projektu: 8 mln zł

Minimalna kwota wsparcia: 71 tys. zł, maksymalna kwota wsparcia: 2 mln zł

slide23

Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach

Przykładowe rodzaje projektów:

- inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

- wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorców powiązanych kooperacyjnie polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych służących do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych.

- zakup usług badawczych od jednostek naukowych

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.)

Poziom dofinansowania: max. 70% kosztów kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 40 tys. zł, maksymalna wartość projektu: 400 tys zł

Minimalna kwota wsparcia: 28 tys. zł, maksymalna kwota wsparcia: 280 tys zł

slide24

Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

Przykładowe rodzaje projektów:

1. Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium UE;

2. Doradztwo w zakresie jakości;

3. Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii;

4. Doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne;

5. Doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;

6. Doradztwo w zakresie łączenia się przedsiębiorstw;

7. Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw.

Specjalistyczne usługi doradcze będą świadczone przez akredytowanych Wykonawców.

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.)

Poziom dofinansowania: max. 50% kosztów kwalifikowalnych

Minimalna kwota wsparcia: 10 tys. zł

Maksymalna kwota wsparcia: 250 tys. zł

slide25

Działanie 2.4 Marketing gospodarczy

Celem działania jest promocja gospodarcza województwa lubelskiego.

Przykładowe rodzaje projektów:

Schemat A:

Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w wystawach, targach i misjach gospodarczych za granicą.

Schemat B:

1. Organizacja kampanii promocyjnych mających na celu:

- stworzenie i promocję marki regionu,

- promocję województwa w kraju i za granicą,

2. Stworzenie i rozwój regionalnego systemu obsługi inwestora.

3. Rozwój systemów poprawiających przedsiębiorcom, inwestorom dostęp do informacji m.in. poprzez tworzenie elektronicznych portali biznesu oraz baz danych, np. banków informacji gospodarczej, baz eksporterów, baz danych o dostępnych terenach i obiektach inwestycyjnych;

slide26

Działanie 2.4 Marketing gospodarczy

Beneficjenci:

Schemat A:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.)

Schemat B:

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, instytucje otoczenia biznesu.

Poziom dofinansowania: max. 50% kosztów kwalifikowalnych (schemat A)

lub 85% (schemat B)

Minimalna kwota wsparcia: 10 tys. zł (schemat A), 85 tys. zł (schemat B)

Maksymalna kwota wsparcia: 50 tys. zł (schemat A), 1,5 mln zł (schemat B).

slide27

System Instytucjonalny:

Instytucja Zarządzająca RPO WL: Zarząd Województwa Lubelskiego

Instytucja Pośrednicząca II stopnia (wdrażająca):

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (odpowiedzialna za wdrażanie I i II osi priorytetowej)

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Graniczna 4

20 – 010 Lublin

Tel. (081) 46 23 800, fax (081) 46 23 840

www.lawp.lubelskie.pl

e-mail: lawp@lubelskie.pl

slide28

Program Operacyjny

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

slide29

Program Operacyjny

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Cel główny PO IG: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki

3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym

5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

slide30

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Przykładowe rodzaje projektów:

Badania stosowane i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe – lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce.

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.)

Poziom dofinansowania: max. 70% (badania przemysłowe), 45% (prace rozwojowe)

Maksymalna kwota wsparcia: 20 mln zł

slide31

Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Przykładowe rodzaje projektów:

W ramach działania wsparciem zostaną objęte projekty inwestycyjne (zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędną częścią doradczą konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych

w ramach działania 1.4 (etap I)* lub Inicjatywy Technologicznej I (Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

* Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia

prototypu.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo przemysłowych

Poziom dofinansowania: zgodnie z rozporządzeniem MRR z dnia 7 IV 2008 w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG.

Maksymalna kwota wsparcia: 20 mln zł

slide32

Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw

 • oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
 • Przykładowe rodzaje projektów:
 • - wsparcie w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w CBR obejmujące zakup usług doradczych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach,
 • wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji.
 • Beneficjenci:
 • Przedsiębiorcy
 • Poziom dofinansowania: zgodnie z rozporządzeniem MRR z dnia 7 IV 2008 w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG.
slide33

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Przykładowe rodzaje projektów:

W ramach działania 4.3 realizowany będzie projekt indywidualny Banku Gospodarstwa Krajowego, zamieszczony w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla PO IG, polegający na udzielaniu premii technologicznej tj. umorzeniu części kredytu technologicznego udzielanego przez banki komercyjne przedsiębiorcy (z sektora MSP) realizującemu inwestycję polegającą na wdrożeniu nowej technologii. Projekty realizowane przez podmioty bezpośrednio korzystające ze wsparcia, tj. inwestycje przedsiębiorców z sektora MSP będą polegać na wdrożeniu nowej technologii własnej lub nabytej, sfinansowanej kredytem technologicznym.

Beneficjent systemowy: BGK

Grupy docelowe:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.)

Udzielenie premii technologicznej do 50%, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, nie więcej niż 4 mln zł.

slide34

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Przykładowe rodzaje projektów:

Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zastosowania nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata lub posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Ponadto w ramach inwestycji dodatkowo wsparte zostaną nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. marketingowe, logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe i doradcze oraz projekty wprowadzające zmiany o charakterze organizacyjnym, mogą one natomiast stanowić komponent projektu inwestycyjnego.

Beneficjenci: Przedsiębiorcy

slide35

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

 • Poziom dofinansowania:
 • Zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
 • 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej projektu;
 • 45% wartości wydatków kwalifikowanych projektu w części szkoleniowej.
 • Maksymalna wartość udzielonego wsparcia:
 • na część inwestycyjną (w tym doradztwo dla MSP) 40 mln PLN;
 • na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MŚP)
slide36

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Przykładowe rodzaje projektów:

Typ 1:

wsparcie w formie dotacji na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług, które będą dofinansowywane przez okres 24 miesięcy ich realizacji. Dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1.

Typ 2:

projekt systemowy realizowany przez PARP polegający na utworzeniu portalu Cyfrowa Polska dla każdego

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok

Poziom dofinansowania: 85% (pomoc de minimis)

Minimalna wartość projektu: 20 tys. zł, Maksymalna wartość projektu: 200 tys. zł

slide37

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (business to business)

Przykładowe rodzaje projektów:

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi niezależnych, choć współpracujących, przedsiębiorstw.

Wsparciem nie będą objęte klastry innowacyjne otrzymujące wsparcie w ramach innych osi priorytetowych PO IG.

Projekt będzie objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Beneficjenci:

Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy współpracujący na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z co najmniej dwiema innymi firmami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez wdrażanie i integrację nowych systemów informatycznych (lub dotychczasowych systemów informatycznych) i automatyzację procesów biznesowych – z wyłączeniem klastrów innowacyjnych.

Poziom dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej (max. 70%)

slide38

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu tzw. ostatniej mili dla użytkowników końcowych na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

Przykładowe rodzaje projektów:

W ramach tego działania przewiduje się projekty polegające na dofinansowaniu budowy i utrzymaniu dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikami końcowymi.

Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu.

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy,

organizacje pozarządowe non-profit

Poziom dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej (max. 70%)

Minimalna kwota wsparcia: 30 tys. zł.

slide39

System instytucjonalny w PO IG

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Instytucje Pośredniczące:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1.4)

Ministerstwo Gospodarki (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 6.1)

Instytucje Wdrażające:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (1.4, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 8.1, 8.2)

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (4.5, 6.1)

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (8.3, 8.4)

slide40

Plan finansowy PO IG 2007 – 2013

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 8 254,9 mln €
 • krajowe środki: 1 456,7 mln €

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii – 1 117,1 mln €;2. Infrastruktura sfery B+R – 1 1171,1 mln €;3. Kapitał dla innowacji – 289 mln €;4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia – 2 813,3 mln €;5. Dyfuzja innowacji – 339,1 mln €;6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – 349 mln €;7 i 8. Społeczeństwo informacyjne – 1 950 mln €; 9. Pomoc techniczna – 280,2 mln €

slide42

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Podstawa prawna

Art. 54 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

2) usług dla ludności;

3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;

4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;

5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

7) usług transportowych;

8) usług komunalnych;

9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

10) magazynowania lub przechowywania towarów;

11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

slide43

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 • Lokalizacja inwestycji:
 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku
 • operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości,
 • znajdują się:
 • w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców – w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
 • w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

Poziom dofinansowania: max. 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji

100 tys. PLN – w przypadku utworzenia 1 lub 2 miejsc pracy

200 tys. PLN – w przypadku utworzenia 3 lub 4 miejsc pracy

300 tys. PLN – w przypadku utworzenia 5 i więcej miejsc pracy

slide44

Zasady aplikowania o dofinansowanie

Dokumentacja konkursowa

Kwalifikowlaność wydatków

slide45

Etapy postępowania w trybie konkursowym

 • Harmonogram naboru wniosków na dany rok;
 • Konkurs (cykliczny, ciągły);
 • Nabór wniosków;
 • Ocena wniosków;
 • Ogłoszenie wyników konkursu;
 • Procedura odwoławcza;
 • Podpisane umowy.
slide46

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

 • Aktualne dokumenty rejestrowe wnioskodawcy
 • Statut wnioskodawcy
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON
 • Biznes Plan/studium wykonalności
 • Harmonogram zadaniowo – finansowy
 • Kopia zawartej umowy/porozumienia (projekty partnerskie)
 • Kopie sprawozdań finansowych (tj. bilans oraz rachunek wyników) za ostanie 2 lata oraz zakończone kwartały roku bieżącego
 • Kopia deklaracji PIT lub CIT
 • Uchwałą organu stanowiącego potwierdzająca zabezpieczenie środków niezbędnych do zrealizowania projektu (lub inne dokumenty w zależności od statusu beneficjenta)
 • Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 • Oświadczenie i zachowaniu celów projektu
slide47

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

(dodatkowe załączniki do projektów infrastrukturalnych)

 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu
 • Kopa prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy ???
 • Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę
 • Kopia dokumentacji technicznej inwestycji (w przypadku RPO – już na etapie składania wniosku o dofinansowanie)
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z przepisami ochrony środowiska
poj cie kwalifikowalno ci
Pojęcie kwalifikowalności
 • Kwalifikowalność wnioskodawców (podmiotowa)
 • Kwalifikowalność projektów (przedmiotowa)
 • Kwalifikowalność wydatków
 • Pozostałe zasady kwalifikowalności
kwalifikowalno wnioskodawc w podmiotowa
Kwalifikowalność wnioskodawców (podmiotowa)

Kwalifikowalność podmiotów, które mogą starać się o wsparcie z funduszy strukturalnych określono bezpośrednio w programach operacyjnych, a także w ich uszczegółowieniach, podręcznikach wdrażania lub szczegółowych wytycznych. Interpretację związaną z definicją poszczególnych kategorii określonych wydaje Instytucja Zarządzająca danym programem operacyjnym.

kwalifikowalno projekt w przedmiotowa
Kwalifikowalność projektów (przedmiotowa)
 • Weryfikacja projektów pod kątem ich kwalifikowalności powinna objąć przede wszystkim takie elementy, jak:

- zgodność projektu z dokumentem programowym, w ramach którego ma on być realizowany;

- zgodność projektu z celami działania, w ramach którego ma on być realizowany;

- zgodność projektu z horyzontalnymi politykami Wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie: konkurencji, zamówień publicznych, środowiska, równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz społeczeństwa informacyjnego.

 • Informacje niezbędne do weryfikacji wymienionych powyżej zagadnień są zawarte w poszczególnych programach operacyjnych, a także ich uszczegółowieniach, podręcznikach wdrażania, czy szczegółowych wytycznych.
slide51

Generalne zasady kwalifikowania wydatków w Funduszach Strukturalnych UE

 • są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu;
 • są efektywne tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat);
 • zostały faktycznie poniesione;
 • są udokumentowane;
 • zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu;
 • są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych tj:
 • nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowanych i są zgodne z innymi zapisami
 • - są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego
kwalifikowalno wydatk w ramy czasowe
Kwalifikowalność wydatków – ramy czasowe

Początek okresu kwalifikowalności wydatków - 1 stycznia 2007 r. lub data otrzymania przez KE Programu Operacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Wyjątki od powyższej zasady:

 • projekty objęte wyłączeniem blokowym,
 • projekty objęte programem pomocowym zatwierdzonym przez Komisję Europejską,
 • projekty otrzymujące wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • projekty współfinansowane na podstawie zatwierdzonej przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków - 31 grudnia 2015 r.

op aty finansowe doradztwo i inne us ugi zwi zane z realizacj projektu
Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

Kwalifikowalne są następujące wydatki, o ile są niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu, lub wymagane przez prawo krajowe, wspólnotowe lub przez Instytucję Zarządzającą:

1. Opłaty finansowe i wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczenia,

 • wydatki związane z otwarciem oraz prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym beneficjenta lub odrębnego rachunku bankowego,
 • opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych lub zagranicznych),
 • wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie projektu,

2. Wydatki poniesione na doradztwo,

 • prawne oraz opłaty notarialne,
 • finansowe lub techniczne,

3. Wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu i księgowości

dokumentacja niezb dna do przygotowania projektu
Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu

Kwalifikowalne są wydatki poniesione na przygotowanie następującej dokumentacji:

 • biznes planu lub studium wykonalności,
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt,
 • innej niezbędnej dokumentacji technicznej lub finansowej, z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Opracowanie tej dokumentacji musi być niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu lub wymagane przez prawo krajowe, wspólnotowe lub przez Instytucję Zarządzającą.

zakup rodk w trwa ych
Zakup środków trwałych

1. Wydatek na zakup środka trwałego, który będzie na stałe zainstalowany w projekcie, kwalifikuje się do współfinansowania ze środków EFRR oraz Funduszu Spójności pod warunkiem, że:

a) środek ten będzie włączony w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,

b) środek trwały nie był współfinansowanych z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka przez beneficjenta. Dokumentem poświadczającym ten fakt może być oświadczenie sprzedawcy.

2. Wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który nie będzie na stałe zainstalowany w projekcie, kwalifikuje się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym środek trwały będzie wykorzystywany do realizacji projektu.

zakup gruntu
Zakup gruntu
 • kwalifikuje się do współfinansowania ze środków EFRR i Funduszu Spójności,
 • co do zasady do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFRR wyższy udział procentowy dopuszczalny jest w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, za zgodą IZ PO) ,
 • koszt zakupu nie przekracza wartości rynkowej gruntu, a jego wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie dofinansowanie projektu ,
 • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w umowie o dofinansowanie projektu .
zakup nieruchomo ci zabudowanej
Zakup nieruchomości zabudowanej
 • zakup nieruchomości zabudowanej kwalifikuje się do współfinansowania ze środków EFRR i Funduszu Spójności,
 • koszt zakupu nieruchomości nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie dofinansowania projektu,
 • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w umowie o dofinansowanie projektu.
leasing i inne techniki finansowania nie powoduj ce natychmiastowego przeniesienia prawa w asno ci
Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące natychmiastowego przeniesienia prawa własności

1) Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione w związku z technikami finansowania, które nie powodują natychmiastowego przeniesienia prawa własności do danego dobra na beneficjenta (podmiot użytkujący)

2) Wydatki poniesione w związku z zastosowaniem innych technik finansowania kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

a) wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu lub dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie bądź umowy o dofinansowanie projektu,

b) beneficjent wykaże, iż zastosowanie tych technik finansowania jest najbardziej efektywną metodą pozyskania danego dobra.

podatek od towar w i us ug i inne podatki
Podatek od towarów i usług i inne podatki

1) Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy gdy:

a) został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta, oraz

b) beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług.

2) Inne podatki i opłaty (w szczególności podatki bezpośrednie oraz składki na ubezpieczenie społeczne związane z wynagrodzeniem), które wynikają ze współfinansowania przez fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności, nie stanowią wydatków kwalifikowalnych, chyba że zostały rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez beneficjenta

koszty og lne
Koszty ogólne

Są to koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi.

Do tej kategorii można zaliczyć m.in.:

 • opłaty czynszowe,
 • koszty administracyjne,
 • koszty zarządzania projektem,
 • opłaty za energię,
 • ogrzewanie.

Warunki kwalifikowalności kosztów ogólnych;

a) kalkulacja kosztów ogólnych oparta jest na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego projektu lub rzeczywistych kosztach projektu tego samego typu,

b) koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronną metodologią.

wydatki niekwalifikowalne
Wydatki niekwalifikowalne
 • koszty prowizji i odsetek ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych;
 • koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania i realizowania projektu;
 • wydatek poniesiony na środek trwały, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu;
 • koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych;
 • koszty kredytu;
 • koszt podatku VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe;
 • koszt zakupu nieruchomości niezabudowanej przekraczający 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
slide62

Dziękuję za uwagę

skepa@eurocompass.pl

tel./fax (81) 479 08 6920-069 Lublin ul. Leszczyńskiego 12/1