K regulaci hluku se zam en m na roli soud
Download
1 / 16

K regulaci hluku (se zaměřením na roli soudů) - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

K regulaci hluku (se zaměřením na roli soudů). Pavel Černý Ekologický právní servis Brno, NSS, 24.května 2011. 1 teze a 2 otázky na úvod. legitimní regulace je ochranou před nezamýšlenými následky lidského jednání – snahou omezit dopad externalit lidkého jednání na ty, kdo je nezpůsobují

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' K regulaci hluku (se zaměřením na roli soudů)' - porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K regulaci hluku se zam en m na roli soud

K regulaci hluku(se zaměřením na roli soudů)

Pavel Černý

Ekologický právní servis

Brno, NSS, 24.května 2011


1 teze a 2 ot zky na vod
1 teze a 2 otázky na úvod

 • legitimní regulace je ochranou před nezamýšlenými následky lidského jednání – snahou omezit dopad externalit lidkého jednání na ty, kdo je nezpůsobují

 • jaký typ regulace je v oblasti ochrany životního prostředí potřebný ?

 • jak mohou k rozumné podobě regulace v oblasti ochrany životního prostředí přispět soudy?


K pot eb regulace hluku
K potřebě regulace hluku

 • „Hluk je neodstranitelnou součástí životního prostředí člověka, protože je důsledkem aktivního a produktivního života lidí“ (ale do jaké míry?)

 • zdravotní rovina – přes subjektivitu ve vnímání a reakcích na hlukovou zátěž existuje odborná shoda o míře hlukové zátěže, která většině lidí působí zdravotní zátěž, případně ohrožení (sluch, oběhový systém, psychika)

 • podle strategických hlukových map v ČR více než 240. 000 lidí postiženo celodení hlukovou zátěží nad 70 dB (65 dB uváděno jako hranice „dlouhodobé nesnesitelnosti“)


K pot eb regulace hluku1
K potřebě regulace hluku

 • ekonomická (finanční) rovina – hluková zátěž přináší finanční zátěž pro veřejné rozpočty (protihluková opatření, výdaje na léčení) i pro jednotlivce (snížení cen nemovitostí, pronájmů, užitné hodnoty)

 • tyto dopady by měly být financovány původci nebo beneficienty (příklad nových komunikací odvádějících dopravu z obytné zástavby, ale zatěžujících jiné osoby – snížení počtu zatížených by nemělo být dostatečným argumentem pro přenos zátěžě)


Z klady pr vn regulace hluku
Základy právní regulace hluku

 • hlukové limity a kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví – KHS (zákon 258/2000 Sb., nařízení vlády 148/2006 Sb.)

 • strategické hlukové mapy a plány (zákon 222/2006 Sb.)

 • možnosti obcí regulovat zroje hluku prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (§10 zákona č. 128/2000 Sb.)

 • úprava „sousedských práv“ - § 127 občanského zákoníku


Problematick aspekty pr vn pravy
Problematické aspekty právní úpravy

 • dostupnost údajů o hlukové zátěži / dostupnost měření

 • ekvivalentní (průměrné) hodnoty – nezohlednění časové koncentrace zátěže

 • korekce pro určité zdroje hluku (doprava – stará zátěž)


Procesn cesty k ochran p ed hlukem
Procesní cesty k ochraně před hlukem

 • řízení o povolení zdrojů hluku – dodržení hlukových limitů jako podmínka povolení záměru

 • řízení o povolení výjimky při překračování limitů hluku

 • soukromoprávní nástroje ochrany před hlukem


Judikatura spr vn ch soud hluk a zen o povolen z m ru
Judikatura správních soudů – hluk a řízení o povolení záměru

1As 16/2008-48

Otázka, zda zvýšení hladiny hluku ve vnějším chráněném prostoru budovy nad zákonem povolenou mez lze považovat za dotčení vlastníka na jeho vlastnickém právu, musí být vyřešena správním orgánem v rámci interpretace a aplikace neurčitého pojmu „dotčení na vlastnickém právu“. Úkolem soudů, je pouze omezený přezkum zákonnosti interpretace a aplikace neurčitého pojmu. Správní orgán se musí řádně a úplně vypořádat s argumentací jednotlivce, který tvrdí, že může být dotčen na svém vlastnickém právu v důsledku nárůstu hluku


Judikatura spr vn ch soud hluk a zen o povolen z m ru1
Judikatura správních soudů – hluk a řízení o povolení záměru

9 As 88/2008-301

„Je pravděpodobné, že jsou-li limity překročeny již za stávající situace, nová zástavba přinese jejich zhoršení, neboť silniční síť sama o sobě je například z hlediska ochrany ovzduší typickým (a významným) liniovým zdrojem znečištění ovzduší.“

„Pouhý odkaz na stanoviska dotčených orgánů státní správy se tedy v případě zpochybnění jejich vzájemného souladu jeví jako nedostatečný a v žádném případě nemůže nahradit vlastní správní uvážení stavebního úřadu v tomto směru.“

„ Občanské sdružení je oprávněno uplatnit námitky týkající se ochrany zdraví a životního prostředí před negativními vlivy hluku a imisí znečišťujících ovzduší“


Judikatura spr vn ch soud hlukov v jimky
Judikatura správních soudů – hlukové výjimky povolení záměru

4 Ads 49/2008 – 73, 4 Ads 79/2008 – 61

 • vlastník nemovitosti se domáhal účasti v řízení povolení hlukové výjimky pro provoz na silnici 1. třídy

 • žádost o přiznání postavení účastníka odmítnuta neformálním dopisem, odvolání proti výjimce zamítnuto jako nepřípustné

 • žaloby proti oběma rozhodnutím Městský soud odmítl jako podané osobou zjevně neoprávněnou

 • NSS obě rozhodnutí městského soudu zrušilz formálních důvodů – forma rozhodnutí o účastenství, nesplněny podmínky pro odmítnutí žaloby

  - zároveň neshledal důvody pro podání návrhu na zrušení úpravy v řízení o výjimkách pro neústavnost, ani se jasně nevyslovil k otázce aktivní procesní legitimace


Judikatura spr vn ch soud hlukov v jimky1
Judikatura správních soudů – hlukové výjimky povolení záměru

Sporné aspekty rozhodnutí

 • nevyslovení se k otázce dotčení právní sféry dotčeného vlastníka vydáním hlukové výjimky (x rozšířený senát 6A 25/2002-42, povolovací řízení)

 • pominutí judikatury ESLP k procesním zárukám práva na ochranu soukromí – zahrnuje i zásahy do životního prostředí, včetně hluku (např. Taskin v. Turecko)

 • pominutí čl. 9(3) Aarhuské úmluvy

 • nepřiléhavá analogie s řízeními podle atomového zákona – hluková výjimka je konečným rozhodnutím

 • nevypořádává se s otázkou vazby mezi právem na soudní ochranu (čl. 36 Listiny) a právem na účast ve správním řízení (x 2 As 71/2010 – 96 – vždy jen jedna procesní cesta – není zřejmé, zda se lze domáhat soudního přezkumu bez předchozí účasti ve správním řízení)


Judikatura civiln ch soud hlukov aloby
Judikatura civilních soudů – „hlukové žaloby“ povolení záměru

 • několik úspěšných „sousedských žalob“ na zdržení se rušení hlukem z provozu na pozemní komunikaci

 • pilotní případ – pražská magistrála – rozsudek NS sp.zn. 22 Cdo 3281/2008

 • návaznost na předchozí judikaturu - 22 Cdo 2808/2007, odkaz 22 Cdo 223/2005 – „právně významným obtěžováním (imisí) může být i takové obtěžování, které sice nepřekračuje limity stanovené obecně závazným právním předpisem, ale překračuje míru obvyklou v daném místě, a to s přihlédnutím k obvyklé míře obtěžování dané v jiných obdobných místech.“


Judikatura civiln ch soud hlukov aloby1
Judikatura civilních soudů – „hlukové žaloby“ povolení záměru

Důležité aspekty pražského rozsudku NS

"Ochrana před obtěžováním imisemi nad míru přiměřenou poměrům poskytovaná v režimu § 127 odst. 1 obč. zák. ostatně představuje samostatný právní nárok vedle ochrany poskytované na základě správních norem. V případě, že obtěžování překračuje meze stanovené správním předpisem, přesahuje zpravidla i míru přiměřenou poměrům, ale nemusí tomu být naopak. Bude-li tedy obtěžování vycházet z činnosti, ke které bylo vydáno úřední povolení, nevylučuje to ochranu proti obtěžování způsobenému touto činností podle § 127 odst. 1 obč. zák."

 • "Výjimka povolená žalovanému rozhodnutím Hygienické stanice, jíž bylo povoleno provozování zdroje hluku – pozemní komunikace ve stávajících hodnotách hluku, je v případě, že bylo zjištěno, že v dané lokalitě jde obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, z hlediska porušení ochrany žalobců před hlukem podle občanskoprávní úpravy § 127 odst. 1 obč. zák., bezvýznamná.“

 • "Ohledně náznaku námitky nedostatku pasivní legitimace na straně žalovaného hlavního města Prahy dovolací soud poukazuje na svoji již ustálenou judikaturu, podle níž vlastníku sousední nemovitosti náleží vůči obci ochrana podle § 127 odst. 1 obč. zák. (analogicky má obec i aktivní legitimaci - 2 Cdon 330/97)"

 • "Námitka ohledně údajné nevykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu je nepřípadná za situace, kdy žalovanému je toliko uložena v souladu s ustálenou judikaturou negativní povinnost ve smyslu § 127 odst. 1 obč. zák. a nesplnění soudem uložené povinnosti je možné v rámci výkonu rozhodnutí vynutit ukládáním pokut podle § 351 o. s. ř."


Mo n p stupy k regulaci v oblasti ivotn ho prost ed shrnut
Možné přístupy k regulaci v oblasti životního prostředí - shrnutí

- detailní požadavky na postupy při určité činnosti a na oprávnění k jejímu provádění

 • stanovení obecných principů (typu "únosné zatížení území„, "obtěžování nad míru přiměřenou poměrům" ), případně konkretizovaných formou jednoznačných limitů

 • možnost stanovení lokálně platných pravidel (typu vyhlášek obcí, nízkoemisních zón), zohledňujících místní podmínky)

  Za nejvhodnější lze považovat kombinaci nemnoha pravidel s dostatečnými zárukami přístupu osob dotčených zásahy do životního prostředí k povolovacím řízením i soudnímu přezkumu


M sto z v ru
Místo závěru prostředí - shrnutí

„ Základní úlohou soudů při ochraně životního prostředí je prosazování stavu, kdy politické a administrativní rozhodování probíhá transparentně a zajišťuje ochranu základních práv, a to i v případech, kdy se dostávají do konfliktu s politickými preferencemi demokratické většiny. Pokud legislativní nástroje ochrany životního prostředí nejsou v tomto směru dostatečné, musí soudy „vyplňovat existující mezery tvůrčí interpretací ústavních práv a principů“. Tuto roli mohou soudy a soudci plnit pouze v případě, že ve společnosti je dostatek aktivních jednotlivců a skupin, které jsou ochotné nést rizika soudních sporů.“

Sir Robert Carnwath, Brno, NSS, 16.4.2009ad