upacara batasmiah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UPACARA BATASMIAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
UPACARA BATASMIAH

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

UPACARA BATASMIAH - PowerPoint PPT Presentation

pooky
359 Views
Download Presentation

UPACARA BATASMIAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. UPACARA BATASMIAH

  2. Pendahuluan • Kalimantan Selatan kayaakantradisimasyarakatnyasecaraturuntemurun. Tradisi yang dilaksanakantelahmenjadibudayapadasetiapdaerahdalammasyarakattersebut. Apabilaadakegiatanolehwargaselaluberdasarkantradisi yang berlakupadamasyarakatsetempat, terutama yang berhubungandengankeyakinan yang dipercayai. • MeskipunperkembanganzamantelahbanyakmempengaruhipolastrukturhidupmasyarakatsehinggaupacaraadatpadamasyarakatBanjarsekaranginimulaiberkurang, terutamapadamasyarakatperkotaan. Namununtukupacarabatasmiah (mengaranianak) masihtetapdilaksanakanolehsebagianbesarmasyarakatBanjar..

  3. LatarBelakang ProsesUpacara Kesimpulan

  4. LatarBelakang • Mengaranianak (memberinamaanak) sebenarnyasudahdilaksanakanpadasaatbayilahirolehbidan (dukunberanak) padasaatmemotongtangkingpusat (talipusat). Tidakadaupacara yang dilakukanpadasaatitu, karenanama yang diberikanbersifatsementara (bukannama yang sebenarnya). Sedangkannama yang sebenarnyaakandiberikanpadasaatupacarabatasmiah (mengaranianak). Menu

  5. ProsesUpacara • Sambutantuanrumah (ahlul bait) kepadahadirin yang datang • Pembacaanayat-ayat Al-Qur’an • Acarapemberiannamaolehtuan guru denganmengucapkanBismillahirrahmannirrahim

  6. Setelahpemberiannamaselesaidiucapkanolehtua guru, rambutsianakdipotongsedikitdengangunting • PadaMulutsianakdiisapkangaram, maduataugulamerah, dan air kelapa

  7. Anak yang sudahdiberinamainiakandibawaberkelilingolehayahnyauntukditapungtawaridenganminyaklikatbaboreh

  8. Setelahtapungtawarmakaselesailahupacarabatasmiah (mengaranianak). Acaraselanjutnyaadalahpembacaandoaolehtuan guru Menu

  9. Kesimpulan • Pelaksanaanupacarabatasmiah (memberinamaanak) padamasyarakat Sungai Tabukmasihterusdilaksanakanberdasarkankebiasaanmasyarakatsetempatsecaraturuntemurun. Meskipunadaperbedaanpadasetiapdaerah, namunsubstansinyatetapmengandungnilai-nilaibudaya yang samaterhadapbudayaUpacarabatasmiah(mengaranianak)padamasyarakat Kalimantan Selatan padaumumnya.