แนวทางศึกษา
Download
1 / 21

??????????? ??????????????? ?????????????? ??????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

แนวทางศึกษา การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตจริง. IQ/EQ:- อริยะสัจสี่ SA, Research, Inter-disciplinary Information Processor (VIRTUAL SECTORS). แนวคิด การเข้าถึงความจริงของระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของมนุษย์. โลกยุคสารสนเทศ KB Society. Epistemology VS. SA VS. อริยะสัจสี่ VS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????? ??????????????? ?????????????? ???????????????' - ponce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3474697

แนวทางศึกษา

การบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลง

สิ่งมีชีวิตจริง


3474697

IQ/EQ:- อริยะสัจสี่

SA, Research, Inter-disciplinary

Information Processor

(VIRTUAL SECTORS)

แนวคิด การเข้าถึงความจริงของระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

โลกยุคสารสนเทศ

KB Society

Epistemology VS. SA VS. อริยะสัจสี่ VS.

SC. Methodology

Philosophy :- Facts, Data, Information,

Knowledge, Wisdom, Intellectual Property

(ICT SECTORS)

สภาวะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นอยู่ มีอยู่จริง ???

Metaphysics/ Ontology VS.

Entity / Environment

(REAL SECTORS)

EQ + Socialization?

IQ


3474697

ชีวิต

ความจริง

ระบบมนุษย์สร้างขึ้น/ Entity Class

ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ชีวิต

อยู่รอด

ยั่งยืน

แนวทางศึกษา สิ่งมีชีวิตจริง

 • สมมติฐาน กฎเกณฑ์ ความเป็นสากล (Generalization)

 • MBO นิโรธ:- เพื่อ ตัวประมวลผล ? ปัจเจกชน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก และเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยี

 • ปัญหาต้องมีการศึกษา Epistermologyของตัวประมวลผล:- ความไม่รู้/ อวิชชา ความต้องการ/ ตัณหา ติดยึด/ อุปาทาน BIAS ด้วย IQ, EQ

 • ผลผลิตได้สารสนเทศ Soft Goods:-FACTS, DATA, INFORMATION, KNOWLEDGE, WISDOM, PROPERTY

 • ความเป็นสากล (Generalization)

 • Strategy นิพพาน:- อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลง และไม่มีตัวตนที่แท้จริงสูญญากาศ

 • การศึกษา:- ความจริงที่มีอยู่ เป็นอยู่จริง Metaphysics, Ontology

 • ผลผลิตได้ทั้ง Hard Goods, Soft Goods Entity Class:- Things, Botany, Zoology, Human-being, Concept, Events, Phenomenon, Situations


3474697

ความอยู่รอด วัฏจักรการทำงานของสิ่งมีชีวิต มนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

สิ่งมีชีวิต (LIVE) IS.

Information Is..

Existence, Being

Vertical SW Development

Life Cycle

ไม่แน่นอน

เปลี่ยนแปลง

ไม่มีตัวตนที่แท้จริง

Information Processors as Processing

Intellectual Property Right/ IPR

Wisdom

Knowledge

Information

DATA

FACTS

การผลิต การสร้าง /Produced, Create

 • PROCESSING Methodology Definitions:- (Horizontal SW Development Cycle)

 • Cause, Effect (Logical) :- Buddhalism

 • Philosophy:- Targets of Facts Existence/ Being (Metaphysics, Ontology) and Method of Means (Epistemology)

 • Sciences/ Research:- Describe, Explanation, Forecast, Control / Thematic, Thesis, Dissertation

 • ICT:- Systems Analysis and Design (SA) / Software Engineering (SE) for Software Project Management, Terms of Reference (TOR), Proposal

ระบบมนุษย์สร้างขึ้น (Manmade Systems)

ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (Natural Systems/ ENTITY)


3474697

ระบบมนุษย์ วัฏจักรการทำงานของสิ่งมีชีวิต มนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

IPO/DNA GOAL

Ideas Concept:- Vision, Mission, Strategy

Business Process,

Business Rule Discipline

Procedures/ Methodology

Information

Facts, Data,Information, KB, Wisdom, IPR Soft Goods

APPLICATIONS

พฤติกรรม

การประยุกต์ใช้

นวัตกรรมแบบ

สากลของมนุษย์

ICT SECTORS

20 %

พฤติกรรม

ธรรมชาติฯ

สากล

ของมนุษย์

REAL

SECTORS

60 %

วิเคราะห์สังเคราะห์

Socio-cultural Innovation

TechnologyInfrastructure

ICT Technology

Good Governance INNOVATION

AUTOMATION of

Aesthetic

COMPONENTS

LOGIC UNIT

VIRTUAL

SECTORS 20%

Architecture Design of Information Processors Functions

ปัจเจกชน

กลุ่มคน

องค์กร

สังคม

ประเทศ

โลก

ICT

การอยู่รอด ยั่งยืน ของมนุษย์ ต้องอาศัย IQ/EQ ส่วนต่างๆที่เป็น องค์ประกอบของ ตัวประมวลผลสารสนเทศ

ผลสัมฤทธิ์


3474697

ดำเนินการสร้าง วัฏจักรการทำงานของสิ่งมีชีวิต มนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ตัวบริการ (SERVICE)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(Application) เป็น IPR

ระบบมนุษย์

IPO/DNA GOAL

Business Process,

Business Rule Discipline

Information

SERVICE

Programming

Aesthetic

COMPONENTS

LOGIC UNIT

APPLICATIONS

TechnologyInfrastructure

Good Governance INNOVATION

Architecture Design of Information Processors Functions

ปัจเจกชน

กลุ่มคน

องค์กร

สังคม

ประเทศ

โลก

ICT

แนวทางการศึกษาออกแบบสิ่งมีชีวิต คือทำหน้าที่ตัวประมวลผลสารสนเทศ แนวนอนและแนวตั้ง

นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม(Socio-cultural Innovation)ของมนุษย์ใช้หุ่นยนต์บริหารงานแทนมนุษย์ โดยวิธีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านวิธีการบริหารโครงการซอฟต์แวร์


3474697

1. วัฏจักรการทำงานของสิ่งมีชีวิต มนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยุคต่างๆ:- ปรากฎการณ์ที่มีอยู่จริง เป็นอยู่จริง ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีตัวตนของ ENTITY CLASS:- Things, Botany,Zoology, Human being, Concept, Phenomenon, Events, Situation เกิดขึ้นและดับไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่

2. ขอบเขตบริบทระบบการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงที่ดี

2.1OUTCOME ผลลัพธ์ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่มีคุณค่าตามบริบท Information Processors

2.2 OUTPUT ผลผลิต ที่มีคุณค่าตามบริบท Information Processors

2,4 INPUT

ปัจจัยก่อให้ เกิดความ สำเร็จ CSF ของ Information Processors

2.3PROCESS/ SE ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าเพิ่ม Value Chain ตามบริบท Information Processors

2.7 GOAL

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ ของInformation Processors

กฎเกณฑ์ กระบวนการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต IPO LOGIC

2.6 SISP: Strategic Information Systems Planning/ ICT Master Plan/FF

2.5 Monitoring ทบทวน IMPACTS/ FB สารสนเทศ องคความรู้ IPS สนับสนุน นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ


3474697

ICT Technology Infrastructure วัฏจักรการทำงานของสิ่งมีชีวิต มนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

Good Governance, CSR

Conceptual Framework

วิธีการทำงานของ ตัวประมวลผลสารสนเทศมีการ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบโครง สร้างหน้าที่ด้วยสถาปัตยกรรมองค์ประกอบ 6 ส่วน ในตัวประมวลผลสารสนเทศ ได้แก่……………..


3474697

Information Systems / Soft Goods วัฏจักรการทำงานของสิ่งมีชีวิต มนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

มนษย์ในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่

ตัวประมวลผลสารสนเทศระดับต่างๆ ….. as 7’ LEVEL of Information Processors

กระบวนการการทำงานของตัวประมวลผลสาร

สนเทศ

การเข้าถึง

(ACCESS)

การเข้าถึง

(ACCESS )

การเข้าถึง(ACCESS)

MANMADE Systems as INFORMATION PROCESSORS

Environmental Nature System/ ENTITY


3474697

ทบทวน นิยาม สารสนเทศกับการทำงาน IPO LOGIC คือ

 • การประมวลผล (Processing) ถูกกระทำด้วยตัวประมวลผลสารสนเทศ (As Information Processors)

 • การประมวลผล (Processing) มีสมมติฐาน มีความหมายถึง

 • 2.1 การประมวลผลที่เกิดจากวิธึการ Cause, Effect (Logical) :- Buddhalism

 • 2.2 การประมวลผลที่เกิดจากวิธึการPhilosophy:- Targets of Facts Existence/ Being (Metaphysics, Ontology) and Method of Means (Epistemology)

 • 2.3 การประมวลผลที่เกิดจากวิธึการSciences/ Research:- Describe, Explanation, Forecast, Control / Thematic, Thesis, Dissertation

 • 2.4 การประมวลผลที่เกิดจากวิธีการ ICT:- Systems Analysis and Design (SA) / Software Engineering (SE) for Software Project Management, Terms of Reference (TOR), Proposal


3474697

ทบทวน นิยาม สารสนเทศกับการทำงาน IPO LOGIC คือ ต่อ 1

 • สารสนเทศ คือ ข้อเท็จจริง ทำงานด้วย IPO Logic คือการประมวลผลข้อเท็จจริง (Fact Processing) VS. สัจธรรม

 • สารสนเทศ คือ ข้อมูล ทำงานด้วย IPO Logic คือการประมวลผลข้อมูล (Data Processing)

 • สารสนเทศ คือ ข้อมูล ทำงานด้วย IPO Logic คือการประมวลผลข้อมูล (Data Processing)

 • สารสนเทศ คือ สารสนเทศ ทำงานด้วย IPO Logic คือการประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing)

 • สารสนเทศ คือ องค์ความรู้ ทำงานด้วย IPO Logic คือการประมวลผลองค์ความรู้ (Knowledge Processing)


3474697

ทบทวน นิยาม สารสนเทศ กับการทำงาน IPO LOGICคือ ต่อ 2

 • สารสนเทศ คือ ภูมิปัญญา ทำงานด้วย IPO Logic คือการประมวลผลภูมิปัญญา (Wisdom Processing)

 • สารสนเทศ คือ ทรัพย์สินทางปัญญา ทำงานด้วย IPO Logic คือการประมวลผลทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Processing)

 • วิจารณ์ QUIZ

 • การประมวลผลข้อเท็จจริงไปสู่นิพพาน สูญญากาศ METAPHYSICS, ONTOLOGY และ EPISTEMOLOGY อย่างไร


3474697

Intellectual Property กับการทำงาน

Information Processor (Value Chain1) อริยสัจสี่/STRATEGY

WISDOM ภูมิปัญญา

Information Processor

(Value Chain6) SOCIO-cultural INNOVATION/ MBO

Information Processor

(Value Chain5) Science Methodology / MBO

Knowledge

DATA

Information Processor

(Value Chain4) Inter-disciplinary RESEARCH/ MBO

Information

Information Processor

(Value Chain3) Computer Science / MBO

Information Processor

(Value Chain2) Data Processing / MBO

FACT สัจจธรรม

Information Processor (Value Chain1) การบริหารจัดการอริยสัจสี่ / การบริหารการเปลี่ยนแปลง / การบริหารยุทธศาสตร์ / การบริหารการพัฒนา เพื่อเข้าสู่สัจจธรรม / การบริหารระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม / STRATEGY

ENTITY ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

คำตอบ QUIZการบริหารโครงการ คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการข้อเท็จจริงที่ดี ตามธรรมชาติ อริยสัจสี่

(NATURAL ENTITY) ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

Information World / Knowledge Society


3474697

เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร VS. คิด ทำ แก้

ความสัมฤทธิ์ผล ในการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง ตามระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 • สมมติฐาน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง พิจารณามุมมองการใช้ IPO LOGIC เพื่อ พัฒนาแนวทางศึกษาการบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ สองแนวทางคือ

 • INPUT/ FEED FORWARD APPROACH หรือ SUPPLY CHAIN APPROACH แนวตั้งและแนวนอนคือปัจจัยที่ทำหน้าที่เป็น INPUT VALUE CHAIN หมายถึง ก่อนเริ่มลงมือดำเนินการโครงการ ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างความพร้อม CSF: Critical Success Factors เพื่อเป็นการลงทุนรายจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อม CBIS, TBISของทีมงานบริหารโครงการฯ ก่อน โดยมีขอบเขต Boundary/ Scope = Resources(CSF) แนวตั้ง + Time แนวนอน


3474697

ขอบเขตการบริหารจัดการขอบเขตการบริหารจัดการ =เวลาคิด- ทำ -แก้+ ทรัพยากรที่มีความพร้อม Modern DNA Innovation

การใช้เวลา 2

การทำงาน 10%

นำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ:

จัดทำเป็นยุทธ วิธีลงสู่ปฏิบัติ

Software Engineering

การใช้เวลา 1การคิด 75%

จัดการวางแผน

ยุทธศาสตร์

Systems Analysis and Design

ความสัมฤทธิ์ผล ในการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง ตามระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อ 1

 • OUTPUT/ OUTCOME/ FEED BACK/ IMPACTS APPROACH หรือ DEMAND CHAIN APPROACH การกำหนดระยะเวลาการดำเนินการวางแผน พัฒนา/ สร้าง บริหารและควบคุม การบริหารโครงการตามตัวชี้วัด เพื่อเป็นการกำกับดูแลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ CBIS, TBISของทีมงานบริหารโครงการฯ

การใช้เวลา 3

การแก้ไขคาดการณ์ 15%

ปัญหาSWOTติดตามประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมเพื่อตั้งเป็นวัตถุประสงค์องค์กร

Software Project / Risk Management


3474697

ขอบเขตการบริหารจัดการ =เวลาคิด- ทำ -แก้+ ทรัพยากรที่มีความพร้อม Modern DNA Innovation

การใช้เวลา 2

การทำงาน 10%

นำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ:

จัดทำเป็นยุทธ วิธีลงสู่ปฏิบัติ

Software Engineering

การใช้เวลา 1การคิด 75%

จัดการวางแผน

ยุทธศาสตร์

Systems Analysis and Design

เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร VS. คิด ทำ แก้

รูปที่ 1-4 การบริหารโครงการ Project Management VS. การบริหารการเปลี่ยนแปลง VS. การบริหารการพัฒนา

การใช้เวลา 3

การแก้ไขคาดการณ์ 15%

ปัญหาSWOTติดตามประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมเพื่อตั้งเป็นวัตถุประสงค์องค์กร

Software Project / Risk Management


3474697

Inheritance

ถ่ายทอดพันธุกรรมต้นแบบ

SW Reuse Component

รูปที่ 1-4 โครงการ Project VS. การบริหารการเปลี่ยนแปลง VS. การบริหารการพัฒนา

Inheritance

ถ่ายทอดพันธุกรรมต้นแบบ

SW Reuse Component

 • การใช้ปัจจัยทรัพยากร /INPUTที่มีความพร้อมเป็นทรัพยากรนวัตกรรมDNA การบริหารจัดการที่ทันสมัย CBIS, TBIS

ขอบเขตการบริหารจัดการ =เวลาคิด- ทำ -แก้+ ทรัพยากรที่มีความพร้อม Modern DNA Innovation

การใช้เวลา 2

การทำงาน 10%

นำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ:

จัดทำเป็นยุทธ วิธีลงสู่ปฏิบัติ

Software Engineering

การใช้เวลา 1การคิด 75%

จัดการวางแผน

ยุทธศาสตร์

Systems Analysis and Design

การใช้เวลา 3

การแก้ไขคาดการณ์ 15%

ปัญหาSWOTติดตามประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมเพื่อตั้งเป็นวัตถุประสงค์องค์กร

Software Project / Risk Management

Inheritance

ถ่ายทอดพันธุกรรมต้นแบบ

SW Reuse Component

Inheritance

ถ่ายทอดพันธุกรรมต้นแบบ

SW Reuse Component

เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร VS. คิด ทำ แก้


3474697

ผลผลิตการบริหารจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ ส่งผลกระทบกับ ใคร อย่างไร

 • มนุษย์ มีความสามารถใช้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ (Modernization: MDZ) เข้าสู่ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ได้โดยอัตโนมัติ (Virtual Nature) โดยการออกแบบ นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Innovation)

 • นวัตกรรมฯ ทำให้มนุษย์เลียนแบบความเป็นสากลของธรรมชาติฯ เพื่อการบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ของมนุษย์ ในลักษณะ การออกแบบ สถาปัตยกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Applications Architecture) แบบ Virtual World หรือ Digital World

 • ลักษณะคุณสมบัติ ของ Virtual Worldส่งผลกระทบต่อ ตัวประมวลผลสารสนเทศระดับต่างๆ ต้องมีการประเมินเลือกสรร การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (SISP/ ICT Master Plan) เพื่อตอบสนอง คุณภาพชีวิตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งบวกและลบ

  ทั้งนี้ เนื่องจาก มนุษย์มีความแตกต่างกัน ทั้งด้าน การใช้ความรู้สึก และเรียนรู้ ด้วย IQ, EQ ที่มีความเหลื่อมล้ำกัน อันเนื่องมาจาก เหตุการณ์เกี่ยวกับ Divide ofSW Information Goods of IPR


3474697

ผลผลิตการบริหารจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ ส่งผลกระทบกับ ใคร อย่างไร ต่อ 1

 • การบริหารการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง Dgital Divideเป็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่สากลประจำต่อเนื่องของมนุษย์ สามารถปรับพฤติกรรมสากล ของตัวประมวลผลสารสนเทศทุกระดับได้ง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงและสัปดาห์ แบบไร้พรมแดน ด้วยปรากฎการณ์ ที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ (Globalization)

 • ดังนั้น กล่าวได้ว่ามนุษย์ เป็นผู้สร้างระบบสิ่งมีชีวิต ที่ทำหน้าที่ ตัวประมวลผลสารสนเทศ (As Information Processors…..) ที่สามารถใช้องค์ประกอบของมัน เข้าสู่ IPR ได้ง่าย จึงเป็นการพัฒนาความพร้อมในการรับรู้ เรียนรู้ ปรากฎการณ์ทั้งที่เป็น Globalizations, Virtual World ด้วยการสร้าง และจัดทำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Applications) มีชีวิต ขึ้นมาทำงานแทนมนุษย์ ได้อย่าง ต่อเนื่อง ยั่งยืนในลักษณะ “ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)“ โดยอาศัยระเบียบวิธีการดังนี้


3474697

ผลผลิตการบริหารจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ ส่งผลกระทบกับ ใคร อย่างไร ต่อ 2

 • 1. ใช้วิธีการ วัฎจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Lifecycle: swDLC) โดยมีเครื่องมือสนับสนุนคือ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ หรือ Software Project Management


3474697

ผลผลิตการบริหารจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ ส่งผลกระทบกับ ใคร อย่างไร ต่อ 3

 • มีเครื่องมือสนับสนุน การผลิต Applicationsคือ

 • 2.1 System Analysis and Design (SA), MIS เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความจริง/ปัญหา/ ทุกข์ ที่เป็นอยู่มีอยู่โดยธรรมชาติ ในส่วนต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ ตัวประมวลผลสารสนเทศเช่น เป้าประสงค์ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์) กระบวนงาน และสารสนเทศ และออกแบบComponent/ Service APPLICATION

 • 2.2 ผ่านกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์(Sotware Engineering: SE) เป็นเครื่องมือพัฒนา Socio-cultural Innovation


ad