v ukov materi l zpracov n v r mci oblasti podpory 1 5 eu pen ze st edn m kol m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ - PowerPoint PPT Presentation

polly
83 Views
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_08_PEK_475_Kou Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5„EU peníze středním školám“

 2. Písemnosti při pracovních cestách Cestovní příkaz - povolení pracovní cesty - vyúčtování pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty

 3. Pracovní cesty • Upravuje zákoník práce v § 151-189 • Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu – zaměstnavatel určí : - místo nástupu - místo výkonu práce - dobu trvání cesty - způsob dopravy a ukončení pracovní cesty

 4. Před pracovní cestou je třeba: • zvolit dopravní prostředek – vlak, autobus, letadlo, auto – služební, vlastní • vyhledat spojení, zajistit místenku, lehátko letenku • zajistit nocleh – při cestě na více dní • připravit podklady k pracovní cestě • dát schválit pracovní cestu vedoucím • popř. požádat o zálohu

 5. Schválení pracovní cesty • Před nastoupením na pracovní cestu musí zaměstnanec požádat svého nadřízeného o povolení pracovní cesty – písemně na formuláři Cestovní příkaz. • Cestovní příkaz - je účetní doklad - nesmí se v něm škrtat ani přepisovat - vyplňuje se na PC nebo ručně

 6. Záloha na pracovní cestu • Zaměstnanec může požádat o vyplacení zálohy u cesty (ve výši předpokládaných výdajů), která je na více dní nebo je finančně nákladnější. • Zálohu vyplácí pokladník – vystaví výdajový pokladní doklad a příjemce zálohy jej podepíše. • Datum vyplacení zálohy a číslo výdajového dokladu vyznačí pokladník do cestovního příkazu a potvrdí svým podpisem.

 7. Stravné U podnikatelských subjektů: Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné nejméně ve výši: • 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin • 100 Kč, trvá-li pracovní cesta 12-18 hodin • 157 Kč, trvá-li pracovní cesta nad 18 hodin (platné od 1. 1. 2013)

 8. Stravné U nepodnikatelských subjektů (státní sféra) Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné v rozpětí: • 66-79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin • 100-121 Kč, trvá-li pracovní cesta 12-18 hodin • 157-188 Kč, trvá-li pracovní cesta nad 18 hodin

 9. Náhrady stravného • Výše stravného bývá k 1. lednu roku aktualizována vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí spolu se změnou výše sazby za používání silničních vozidel a průměrnou cenou pohonných hmot. (vyhláška MPSV č. 472/2012 Sb.) • Pokud je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto bezplatné hlavní jídlo (snídaně, oběd, večeře), základní sazba se snižuje (krátí) dle ustanovení zákoníku práce.

 10. Stravné • Poskytování vyššího stravného než stanoví zákoník práce by bylo ve státní sféře kvalifikováno jako nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. • V podnikatelské sféře pokud zaměstnavatel určí vyšší náhradu za stravné, bude stravné vyplacené nad rámec daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele a bude součástí mzdy zaměstnance (zdaněno + odvod na ZP a SP)

 11. Nutné vedlejší výdaje, které vznikly v souvislosti s pracovní cestou Může jít například o: • parkovné, dálniční poplatek, převoz na lodi, průjezd tunelem apod. • poplatky za telefon, odeslání telegramu, faxu • poplatek za kopírovací služby, ověření dokumentů • poplatky za úschovu zavazadel • vstupenky na veletrh, kurzovné apod.

 12. Po návratu z pracovní cesty: • pracovník vyplní cestovní příkaz a vyúčtuje náklady spojené s cestou, • k cestovnímu příkazu předloží jízdenky (vlakové, autobusové, MHD) nebo letenky, účtenky za ubytování nebo další uznatelné výdaje, • napíše zprávu z pracovní cesty. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 13. Zpráva z pracovní cesty Po návratu z pracovní cesty podává zaměstnanec svému vedoucímu pracovníkovi, který ho na pracovní cestu vyslal: • zprávu o průběhu a výsledcích pracovní cesty • písemně nebo ústně

 14. Použitá literatura: Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910.  Praha : Český normalizační institut, 2007. 45 s. ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2: Uzavírání a plnění kupních smluv; Ing. Stanislava Štiková – Korespondent. 8. přeprac. vyd. Plzeň : Štiková, 2007. 119 s. Kuldová, Olga a Fleischmannová, Emílie. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti: pro střední školy i pro širokou veřejnost. 6. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7373-009-3.

 15. Použité zdroje: • http://office.microsoft.com/cs-cz/images • http://business.center.cz/business/finance/cestnahr/ • http://www.mpsv.cz/files/clanky/14237/Vyhlaska_472_2012.pdf Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.