biztos kezdet program n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biztos Kezdet Program PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biztos Kezdet Program

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Biztos Kezdet Program - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Biztos Kezdet Program. Mellékletek. Csatolandó Mellékletek. 1. Gantt-diagram 2. Komplex költségvetés és a beszerzendő eszközök listája, cash-flow 3. Szakmai mellékletek: -Szükségletfelmérés -Kockázatelemzés -Szakmai terv -Az ingatlan bemutatása, alkalmassá tételének tervei

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biztos Kezdet Program' - polly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
csatoland mell kletek
Csatolandó Mellékletek

1. Gantt-diagram

2. Komplex költségvetés és a beszerzendő eszközök listája, cash-flow

3. Szakmai mellékletek:

-Szükségletfelmérés

-Kockázatelemzés

-Szakmai terv

-Az ingatlan bemutatása, alkalmassá tételének tervei

4. Önéletrajzok (projektmenedzsment és szakmai megvalósítók)

5. Nyilatkozatok és megállapodások:

 • 5/1 Nyilatkozat a TÁMOP-521 kiemelt programmal való együttműködésről,
 • 5/2 A területileg illetékes helyi önkormányzat képviselő-testületének a Biztos Kezdet program és a Gyerekház létrehozását és működtetését támogató határozata,
csatoland mell kletek ii
Csatolandó Mellékletek II.

- 5/3 A gyerekjóléti- és védőnői szolgálattal való együttműködésről szóló nyilatkozat,

- 5/4 Ingatlan tulajdonos általi rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat vagy Tulajdoni lap,

- 5/5 Konzorciumi együttműködési megállapodás,

- 5/6 Pályázó nyilatkozata arról, hogy a településen 2005. január 1. óta óvodai és/vagy bölcsődei intézmény létesítése, illetve férőhelybővítés történt, vagy ezt célzó beruházás zajlik jelenleg, illetve pályázatot nyújtottak be erre,

- 5/7 Pályázó nyilatkozata arról, hogy az infrastruktúrát az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott integrált közösségi és szolgáltató térben biztosítja,

- 5/8 Pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatot nyújtott be a TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása c. pályázati konstrukcióra.

6. OTMR adatlap (8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelethez)

1 gantt diagram
1. Gantt diagram
 • A Gantt diagram célja:

- a tevékenységek, ill. feladatcsoportok részletesen kifejthetők,

- az egyes tevékenységek közötti összefüggések kijelölhetők,

- a párhuzamosan megvalósuló tevékenységek közvetlenül

leolvashatók,

- az időbeni ütemezés tetszőleges részletezettséggel kifejthető

 • Használjon negyedéves bontást! (Ha szükséges,havi bontást)
 • Használjon egyszerű Excel-táblát! Függőlegesen a tevékenységeket írja fel logikai sorrendben, vízszintesen jelezze az időt: pl. 2009.3.n.évtől 2012. 1.n.évig
 • Figyelem! A Gantt diagramnak időben egybe kell vágnia a költségnemek időbeli ütemezésével, adatlap 5.5; 5.6.2 pontjával,ill.a költségvetés időtáblájával
2 k lts gvet s beszer zend eszk z k cash flow
2. Költségvetés, beszer-zendő eszközök, cash-flow
 • Ld. külön költségvetési segédlet
3 1 sz ks glet felm r s
3.1. Szükséglet-felmérés
 • A BKP a 0-5 éves gyermekek korai képességkibontakoztatását szolgálja, akiknek családjában az alapvető szocializációs feltételek nagyon rosszak, és ahol e családok hozzáférése az intézményes szolgáltatásokhoz alacsony szintű. Fontos a település fogadókészsége – (önkormányzat és a családok, helyi szolgáltatások)
 • A szükséglet-felmérésnek mindezeket kell adatokkal igazolnia – vagyis azt, hogy milyen szükségletek indokolják a Gyerekház kialakítását az adott településen
 • A szükséglet-felmérésnek 4 területre kell kiterjednie:

- demográfiai jellemzők

- családok szociális helyzete

- intézményi ellátottság adatai

- városi szegénység (nagyobb települések esetében)

3 1 1 demogr fiai jellemz k
3.1.1. Demográfiai jellemzők
 • Célcsoport – hány rászoruló család/gyerek van a településen? idősorosan 5 évre visszamenőleg kell megadni az adatokat

- Hány 0-2 éves gyerek van?

- Élveszülések számaránya?

 • Családszerkezet – sokgyermekes családok, egyszülős 5 év alatti gyermeket nevelő családok száma
 • Roma családok aránya – roma népesség aránya
3 1 2 csal dok szoci lis helyzete
3.1.2. Családok szociális helyzete
 • Foglalkoztatottság – munkanélküliek aránya, tartós munkanélküli, inaktívak
 • Szociális támogatásban részesülő gyermekek és családok – rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
3 1 3 int zm nyi ell totts g
3.1.3. Intézményi ellátottság
 • Bölcsőde (ha van) jellemzői, beíratott gyerekek száma, gyerekcsoportok száma
 • Óvoda jellemzői
  • Beíratott gyerekek száma
  • Gyerekcsoportok száma
  • 3 évesen óvodába járók száma
  • A településen élő gyerekek hány %-a jár óvodába
3 1 4 nagyobb telep l sen
3.1.4. Nagyobb településen
 • A gyerekházat szegregátum területén működtetik
 • Erre viszont nincsenek statisztikai adatok
 • Kérdőíves felmérés
 • Célcsoport tagjaival folytatott interjú alkalmazható
3 2 kock zat elemz s
3.2. Kockázat-elemzés
 • Vegye sorra, hogy milyen kockázati tényezők veszélyeztethetik a projekt megvalósulását!
 • Becsülje meg, hogy milyen mértékű az adott kockázati tényező bekövetkezési valószínűsége! (1-5-ös skálán)
 • Írja le, hogy az adott probléma bekövetkezte milyen hatással járna!
 • Írja le, hogy a hatás mértéke mekkora! (1-5-ös skálán)
 • Kockázati index= valószínűség x hatás
 • Javasoljon kezelési módot az adott kockázatra!
3 3 szakmai terv
3.3. Szakmai terv
 • A szakmai terv támaszkodjon a szükségletfelmérés adataira és a pályázatóból támogatható tevékenységekre
 • A szakmai tervnek az alábbi szempontokat mindenképpen tartalmaznia kell:
szakmai terv tartalma
Szakmai terv tartalma:
 • Település bemutatása – demográfiai, etnikai jellemzők, családok adatai, meglévő intézményi ellátottság, a lehetséges együttműködés velük
 • Hogyan kívánják elérni a célcsoportot, családok és gyerekek megközelítésének módszerei, együttműködés lehetőségei?
 • A bevont szakemberek bemutatása és szakmai munkája – milyen foglalkozásokat terveznek velük együtt?
szakmai terv tartalma ii
Szakmai terv tartalma II.
 • A Gyerekház infrastruktúrájának bemutatása, fenntarthatósága, bevonható források
 • Gyerekház és helyi közösség viszonya, bekapcsolódás a közösség életébe
 • Felmerülő kockázatok és azok csökkentése (ld. kockázatelemzés)
 • A projekt önértékelésének (monitoringjának) módszerei
3 4 az ingatlan bemutat sa
3.4. Az ingatlan bemutatása
 • Szöveges és térképes bemutatás, hol van az ingatlan, milyen a környezete, kertkapcsolat, alaprajz stb.?
 • A felkínált ingatlan állapota – szöveges és fényképes bemutatás
 • Az ingatlan felújítására vonatkozó terv-dokumentáció a költségvetési összegek alátámasztása
 • Egyéb, más forrásból megvalósuló átalakítások, amelyek a szakmai program megvalósulását segítik
4 n letrajzok
4. Önéletrajzok
 • Önéletrajzot kell benyújtania a projekt menedzsment tagjainak, valamint a szakmai megvalósítóknak
 • Az önéletrajzokhoz a megadott sablont kell használni (XVI. Sz. melléklet)
5 nyilatkozatok s meg llapod sok
5. Nyilatkozatok és megállapodások
 • A pályázónak ki kell töltenie – igennel v. nemmel kell válaszolnia a pályázati adatlaphoz csatolt nyilatkozatokra ld. pályázati adatlapnál
 • Emellett az itt felsorolt nyilatkozatokat és megállapodásokat kell mellékelnie amennyiben ezek relevánsak
5 1 nyilatkozat a t mop 5 2 1 es kiemelt programmal val egy ttm k d sr l
5.1. Nyilatkozat a TÁMOP 5.2.1-es kiemelt programmal való együttműködésről
 • A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a TÁMOP 5.2.1-es kiemelt programmal együttműködik, a kiemelt program által kínált szolgáltatásokat igénybe veszi, az általuk szervezett képzéseken részt vesz, illetve a pályázó munkatársai és partnerei részt vesznek
5 2 a ter letileg illet kes nkorm nyzat nyilatkozata
5.2. A területileg illetékes Önkormányzat nyilatkozata
 • A területileg illetékes önkormányzat képviselőtestületének döntést kell hoznia arról, hogy a település területén támogatja Gyerekház létrehozását, a működtetéshez hozzájárul és a projekt befejeztét követően legalább egy éven át a fennmaradást biztosítja.
5 3 nyilatkozat a gyerekj l ti s v d n i szolg lattal val egy ttm k d sr l
5.3. Nyilatkozat a gyerekjóléti és védőnői szolgálattal való együttműködésről
 • A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a területileg illetékes gyerekjóléti és védőnői szolgálatokkal együttműködik
5 4 az ingatlan tulajdonos nak nyilatkozata
5.4. Az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata
 • A felkínált ingatlan tulajdonosának (önkormányzat) nyilatkoznia kell, ill. testületi döntést kell hoznia arról, hogy az ingatlant Gyerekház céljaira rendelkezésre bocsátja a projekt idejére és még legalább egy évig.
 • Amennyiben az ingatlan a pályázó tulajdona, akkor tulajdoni lappal kell ezt igazolni
5 5 konzorciumi egy ttm k d si meg llapod s
5.5. Konzorciumi együttműködési megállapodás
 • Amennyiben a pályázatot konzorcium valósítja meg, szükséges mellékelni a konzorciumi együttműködési megállapodást (ld. X. sz. melléklet)
 • Konzorcium létrehozása nem kötelező, amennyiben nincs konzorcium úgy ez a nyilatkozat sem szükséges
 • Konzorciumot akkor célszerű létrehozni, ha a partnerek gazdagítják a szakmai program megvalósulását és tevőlegesen hozzájárulnak ahhoz – a konzorciumi partnereknek külön költségvetést kell megállapítani
5 6 vodai ill b lcs dei b v t sr l sz l nyilatkozat
5.6. Óvodai ill. bölcsődei bővítésről szóló nyilatkozat
 • A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a településén 2005. január 1. óta óvodai és/vagy bölcsődei intézmény létesítése, illetve férőhelybővítés történt-e, vagy ezt célzó beruházás zajlik jelenleg, illetve pályázatot nyújtottak be erre
5 7 nyilatkozat az integr lt k z ss gi t rr l
5.7. Nyilatkozat az integrált közösségi térről
 • A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a projekt céljaira szolgáló infrastruktúrát az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott integrált közösségi és szolgáltató térben biztosítja-e
5 8 nyilatkozat a t mop 3 3 2 programban val r szv telr l
5.8. Nyilatkozat a TÁMOP 3.3.2. programban való részvételről
 • A pályázónak nyilatkoznia kell arról, ha pályázatot nyújtott be a TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása c. pályázati konstrukcióra.
6 otmr adatlap kit lt se
6. OTMR adatlap kitöltése
 • A pályázónak mellékelnie kell a kitöltött OTMR adatlapot – adatlap a támogatási döntésről - (jelen pályázat XXI. Sz. Melléklete)