slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Olulised veebilehed PowerPoint Presentation
Download Presentation
Olulised veebilehed

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Olulised veebilehed - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

Olulised veebilehed. http://www.ttu.ee/ http://www.tipikas.ee/ http://www.ttu.ee/infotehnoloogia-teaduskond/ http://ois.ttu.ee http://www.ttu.ee/et/tudeng/ http://www.ttu.ee/ope http://www.ttu.ee/ope/oppeinfo/opingukorraldus/ois-videojuhendid/. Ülikooliseadus. §28. Magistriõpe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Olulised veebilehed' - platt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
olulised veebilehed
Olulised veebilehed
 • http://www.ttu.ee/
 • http://www.tipikas.ee/
 • http://www.ttu.ee/infotehnoloogia-teaduskond/
 • http://ois.ttu.ee
 • http://www.ttu.ee/et/tudeng/
 • http://www.ttu.ee/ope
 • http://www.ttu.ee/ope/oppeinfo/opingukorraldus/ois-videojuhendid/
likooliseadus
Ülikooliseadus
 • §28. Magistriõpe
  • (1) Magistriõpe on kõrghariduse teise astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab erialateadmisi ja oskusi ning omandab iseseisvaks tööks ja doktoriõppeks vajalikke teadmisi ja oskusi.
k rgharidusstandard
Kõrgharidusstandard
 • §19(2) Bakalaureuseõppe ja magistriõppe nominaalkestus kokku on vähemalt 5 aastat ja õppe maht 300 EAP.
magistri ppe ppekava
Magistriõppe õppekava
 • TTÜ õppekavad on ainesüsteemse ülesehitusega ja moodulstruktuuriga
 • Õppekava osad (võivad koosneda ühest või mitmest moodulist):
  • Üldõpe
  • Alusõpe
  • Põhiõpe
  • Eriõpe
  • Vabaõpe
  • Lõputöö
ppekava
Õppekava

120 EAP

Lõputöö 30 EAP

E

r

i

E

r

i

Ü

l

d

õ

p

e

P

r

a

k

t

i

k

a

V

a

b

a

õ

p

e

Põhiõpe

Alusõpe

ppekava7
Õppekava
 • Igale tudengile on kinnistatud üks (ja ainult üks) konkreetne õppekava
 • Igas õppekavas on igal moodulil konkreetne maht, mis tuleb täita
 • Ühe mooduli ületäitmine ei kompenseeri teise puudujääke
 • Igal õppekaval on akadeemiline(-sed) juhendaja(-d), teie personaalne(-sed) nõustaja(-d) kõigis akadeemilistes küsimustes.
itt magistri ppe ppekavad
ITT magistriõppe õppekavad
 • Arvutisüsteemid IASM
  • prof. Ennu Rüstern, dots. Margus Kruus,
  • prof. Peeter Ellervee ja dots. Eduard Petlenkov
 • Elektroonika ja bioonika IAEM
  • prof. Toomas Rang
 • Informaatika IAPM
  • prof. Rein Kuusik, dots. Erki Eessaar
  • lektor Marko Kääramees
 • Telekommunikatsioon IATM
  • prof. Eerik Lossmann
 • Äriinfotehnoloogia IABM
  • prof. Rein Kuusik ja dots. Erki Eessaar
 • Küberkaitse IVCM (inglise keeles)
  • prof. TanelTammet
ppekava koodnimi
Õppekava koodnimi
 • Õppekava koodnimi koosneb kuuest märgist, millest neli esimest on tähed ja kaks viimast numbrid

IASM02/09

esimene täht – teaduskond

teine täht – õppe liik (A – akadeemiline õpe; D – diplomiõpe)

kolmas täht – eriala (S – arvutisüsteemid)

neljas täht – õppe aste (M - magistriõpe)

koodi numbriosa näitab kava kehtestamisaastat

pingukava
Õpingukava
 • Vt. ÕKE §13
 • Õppur peab koostama igaks õpingusemestriks õpingukava, kuhu ta lülitab ained, mida tatahab ja saab õppida
 • Õpingukava on õppuri poolt eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend, mida ta kohustub õppima
 • Veendumaks, et ta tõesti saab õppida soovitud ainet, peab õppur registreeruma aine õppijaks vastava õppejõu juures
 • Juhul, kui üliõpilane ei õpi antud semestril uusi õppeaineid, esitab ta tühja õpingukava (0 EAP)
pingukava koostamine
Õpingukava koostamine
 • Õpingukava koostatakse õppeinfosüsteemis http://ois.ttu.ee/
 • Sisenemine ID-kaardiga, erijuhul tellida kasutajanimi ja parool IT osakonnast, X-132, tel. 6203460
 • TTÜ-s varem õppinutel kontrollida kõigepealt proovida siseneda ID-kaardiga või katsetada endist kasutajanime ja parooli! Need peaksid kehtima!
 • Kui ei kehti või ei näe oma töökohta korralikult – võta kontakti TTÜ IT osakonnaga ruumis X-132, tel. 6203460! Soovitavalt mine kohale, võttes kaasa ID-kaart ja PIN koodid!!
 • Õpingukava tuleb esitada (deklareerida) akadeemilises kalendris näidatud tähtajaks
  • tänavu 13. september 2010 kell 17.00 (NB!!!)
 • Üliõpilasel on õigus valida oma õpingukavasse TTÜs õpetatavaid mistahes õppeaineid
 • Õppekavasse mittekuuluvad ained kantakse vabaõppe moodulisse
varasemate soorituste lekanne
Varasemate soorituste ülekanne

Üliõpilane võib taotleda eelnevate õpitulemuste ja erialase töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel

Selleks tuleb esitada vastav vormikohane taotlus oma õppekava akadeemilisele juhendajale

Akadeemilise juhendaja poolt viseeritud avaldused on soovitav esitada paberkandjal dekanaatihiljemalt 27. septembriks 2010

slide13
Üliõpilaskood

üliõpilase personaalne identifikaator

koosneb matriklinumbrist ja õppekava tähisest

100123IASM

NB! Pelgalt matriklinumber ei ole üliõpilaskood!

Kirjutage kõikjal (avaldused, eksamitööd, kodutööd, kontrolltööd, jne.) oma nime juurde kindlasti ka üliõpilaskood!

ppekoormus
Õppekoormus
 • Õppekoormuse järgi võib üliõpilane olla
  • täiskoormusega õppija
  • osakoormusega õppija
 • Sisseastumisel valib üliõpilane esimeseks õppeaastaks õppekoormuse
 • Edasi arvutab ülikool iga õppeaasta lõpus, mitu ainepunkti on üliõpilane tegelikult kogunud (kumulatiivselt) iga õppetööst osavõtu semestri kohta ja määrab selle alusel, kas üliõpilane õpib täis- või osakoormusega
ppekoormus15
Õppekoormus
 • Koormusarvutus toimub kord aastas akadeemilises kalendris fikseeritud õppeaasta lõpu seisuga (käesoleval õppeaastal seisuga 01. juuli 2011)
 • Arvesse võetakse kõik teie õppekavasse sobivad sooritused alates viimasest immatrikuleerimisest

NB! Ülekantud varasemad sooritused koormusarvutuses ei osale! Neid arvestatakse ainult lõpetamistingimuste kontrollil.

Oluline on teada, et üksiku semestri soorituste maht ei ole limiteeritud – see võib olla ka 0 EAP

t iskoormusega pe
Täiskoormusega õpe
 • Täiskoormusega õppe korral peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks koguma kumulatiivselt oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta
  • seega kui üliõpilane ei ole õpinguid peatanud (näiteks akadeemiline puhkus), loetakse ta täiskoormusega õppijaks, kui ta on esimese õpinguaasta lõpuks kogunud vähemalt 45 EAP, teise lõpuks 90 EAP jne.
osakoormusega pe
Osakoormusega õpe

Osakoormusega õppe korral peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks koguma kumulatiivselt oma õppekava ainetest 15 – 22,5 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta

 • osakoormusega õppiv üliõpilane
  • kaotab oma riigieelarvelise õppekoha
  • ei saa riiklikku õppelaenu
  • ei saa taotleda õppetoetusi
  • talle laienevad täiskasvanute koolituse seaduse tasemekoolituse kohta käivad sätted (õppepuhkused töölkäijatele)

NB! Õppimine alla osakoormuse piiri ei ole lubatud!

akadeemiline kalender 2010 2011
Akadeemiline kalender 2010/2011
 • Sügissemestri tähtsamad kuupäevad:
  • õppeaasta algus 23. august 2010
  • sügissemestri algus 30. august 2010
  • semestri õpingukava esitamise tähtaeg 13.sept. 2009 kell 17.00
  • punase joone päev 14. sept 2010
  • sügissemestri auditoorse õppetöö lõpp 18. dets 2010
  • 20.dets. 2010 - 2.jaan. 2011 jõuluvaheaeg
  • 03.-21. jaan. 2011 eksamisessioon
  • sügissemestri lõpp 21. jaan. 2011
ppetoetus iguslased
Õppetoetusõiguslased
 • Põhitoetusõiguslased on üliõpilased, kes:
  • õpivad kaval, kus on RE õppekohti
  • õpivad täiskoormusega
  • ei ole ületanud õppe nominaalkestust
  • kaalutud keskhinne KKH > või = 2,0
 • Täiendava toetuse õiguslased on kõik põhitoetusõiguslased, kelle elukoht on väljaspool Tallinna linna ja Tallinnaga piirnevaid valdu (rahvastikuregistri andmetel)
eritoetused
Eritoetused
 • Ülikoolis on loodud eritoetuste fond
 • Eritoetuste fondi vahendeid võib teaduskond kasutada põhitoetuse ja täiendava toetuse määramiseks
  • kõigile üliõpilastele
  • võttes arvesse üliõpilase õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid
ppetoetuste taotlemine
Õppetoetuste taotlemine
 • Õppetoetusi saab taotleda õppeinfosüsteemis http://ois.ttu.ee/
  • viieks kuuks
  • taotlus esitada septembri lõpuks ja veebruari lõpuks
 • Taotledes õppetoetust eritoetuste fondist on soovitav tuua dekanaati dokumente, mis tõendavad teie taotluse põhjendatust
 • Õppetoetusi ei saa
  • esimesel õpingusemestril (v.a. eritoetus)
  • akadeemilise puhkuse ajal
  • suvekuudel
peaeriala valikud
Peaeriala valikud
 • Õppekava IASM peaerialad:
  • Arvutisüsteemide projekteerimine (IASM11)
  • Automaatika ja süsteemitehnika (IASM12)
 • Õppekava IAPM peaerialad:
  • Infosüsteemid ja tarkvaratehnika (IAPM11,12)
  • võrgurakendused ja loogika (IAPM13)

Väga soovitav on peaeriala KOHE ära valida, hiljem saab seda soovi korral ka vahetada

inglise teaduskeel
Inglise teaduskeel
 • Tasemetestid toimuvad:
 • 31.08.2010, kell: 18.00 (VI-201)01.09.2010, kell: 18.00 (VI-201)02.09.2010, kell: 8.00 (X-209)02.09.2010, kell: 18.00 (VI-201)03.09.2010, kell: 8.00 (VI-229)07.09.2010, kell: 18.00 (VI-201)
 • Testidele saab registreerida lektoraadis X-471, telefonil 620 2702 või e-posti teel: merlin.urbla@ttu.ee.Õppetöö algab kolmandal nädalal.
 • Gruppide nimekirjad tehakse teatavaks hiljemalt 10.09.2010.
 • Info:
 • http://www.ttu.ee/keeltekeskus/lektoraatide-info-5/inglise-ja-pohjamaade-keelte-lektoraat-3/testid-2/