1 / 11

číslo:

číslo:. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: JOSEF KAJETÁN TYL Autor: Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

plato
Download Presentation

číslo:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. číslo: Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: JOSEF KAJETÁN TYL Autor: Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. ročník

 2. Metodický list - anotace: Cílem prezentace je podat souvislý přehled o Josefu Kajetánu Tylovi, jeho životě, cílech a díle nejdůležitější osoby nejen v oblasti literatury - divadla ale i společenského dění v 3. období národního obrození. Tylova dramatická tvorba je členěna tematicky a u některých děl je uveden stručný obsah. Vysvětluje pojmy: dramaturg – dramatik. Obsahuje podrobnější fakta, je určena pro souhrnné opakování literatury v 9. ročníku, kdy žáci již mají v podvědomí základní data. Ale vyučující mohou tuto prezentaci využít i v 8. ročníku při prvním setkání žáků s danou tématikou. Prezentaci uzavírá ověřovací znalostní test, jenž vychází pouze z informací uvedených v prezentaci, včetně správných odpovědí.

 3. Josef Kajetán Tyl 1808 - 1856

 4. Život • nejvýraznější postava české literatury a společenského dění 30. a 40. let 19. st. • novinář, herec, dramatik, prozaik • narozen v Kutné Hoře • syn krejčího, původně vojenský hudebník • gymnázium, od roku 1829 u kočující herecké společnosti • od 1834 vede ochotnickou společnost, později dramaturg – sestavuje repertoár divadla- (1846 Stavovské divadlo) i dramatik – píše divadelní hry

 5. Dílo Novinář a redaktor: • časopis KVĚTY Spisovatel: - povídky • o životě chudých Chudí lidé • o těžkém životě umělců Rozervanec (pravděpodobně o K. H. Máchovi) - román Poslední Čech – pro podbízivost, povrchnost kritizován K. Havlíčkem

 6. Dramata • všechny divadelní hry mají výchovný charakter, všímají si národních problémů • Ze současného života: Pražský flamendr Paličova dcera Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka - fidlovačka=ševcovská cechovní slavnost - fraška se zpěvy - poprvé zazněla píseň slepého houslisty Mareše – Kde domov můj (F. Škroup)

 7. 2. Historické hry: vznikly kolem roku 1848, jsou historické svými tématy, ale vyjadřují snahy a ideály let 1847 - 1848 Jan Hus – historická postava, vyjadřuje požadavky současnosti Kutnohorští havíři – bouře havířů v Kutné Hoře koncem 15. století (napsáno na podnět stávky smíchovských dělníků ve 40. letech 19. st.) Dekret kutnohorský – boj Čechů a Němců o moc na pražské univerzitě (boj dvou národů posledních 200 let)

 8. 3. Dramatické báchorky: hry s pohádkovými motivy, výchovný charakter Jiříkovo vidění Švanda dudák – hlavní hrdina Švanda chce dosáhnout úspěchu v cizině. Aby si vydělal peníze a získal svou milou Dorotku. V cizině se setká s podvodníkem Vocilkou, vidina peněz mění jeho jednání. Ze všeho mu pomáhá láska Dorotky, přátelství Kalafuny a mateřská láska víly Rosavy. Hra je oslavou vlastenectví a obětavosti a varováním před národní zradou a mocí peněz

 9. Ověřovací test • Jaký je rozdíl mezi dramaturgem a dramatikem? • Který časopis (je vydáván i dnes) redigoval? • O kom psal ve svých povídkách? • Jak dělíme Tylovy hry? • Popisovaly historické hry historické události? • Co je dramatická báchorka?

 10. Odpovědi ověřovacího testu • Dramaturg sestavuje repertoár divadla, dramatik píše divadelní hry. • Časopis Květy. • O životě chudých lidí a o těžkém životě umělců. • Tylovy hry dělíme na: a) hry ze současnosti, b) historické hry, c) dramatické báchorky. • Historické hry popisovaly historické události, ale vyjadřovaly myšlenky, požadavky, snahy současnosti. • Hry s pohádkovými motivy, výchovný charakter.

 11. Zdroje a citace: HRABÁK Josef, JEŘÁBEK Dušan, TICHÁ Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis 1976. BALAJKA Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna 1995. ISBN 80-7168-198-9 SOCHROVÁ Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment 1999. ISBN 80-7200-332-1 ČORNEJ Petr, ČORNEJOVÁ Ivana, RADA Ivan, VANÍČEK Vratislav: Dějiny zemí Koruny české II. . Praha: Paseka 1992. ISBN 80-85192-28-4 VLAŠÍN Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984.

More Related