ph n ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHẦN II PowerPoint Presentation
Download Presentation
PHẦN II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

PHẦN II - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Chương 2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG. PHẦN II. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG. 2.2. Quaûn lyù chaát löôïng (Quality Management).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PHẦN II' - plato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ph n ii

Chương 2

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHẦN II

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

slide2

2.2. Quaûn lyù chaát löôïng (Quality Management).

 • Chaát löôïng khoâng phaûi laø moät hieän töôïng hoaëc tình traïng cuûa saûn xuaát do moät ngöôøi, moät boä phaän taïo ra, maø laø keát quaû cuûa raát nhieàu hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán nhau, trong toaøn boä quaù trình hoaït ñoäng cuûa moät toå chöùc: töø khaâu nghieân cöùu thieát keá, cung öùùng, saûn xuaát vaø caùc dòch vuï haäu maõi… ñeå thoûa maõn khaùch haøng beân trong vaø beân ngoaøi.
ca c ph ng th c qua n ly cha t l ng

QUAÛN LYÙ CL TOAØN DIEÄN (TQM)

KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG

TOAØN DIEÄN (TQC)

ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG

KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG

KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

CAÙC PHÖÔNG THÖÙC QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
slide6

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM (KCS)

 • Ñaëc ñieåm:
 • Öu ñieåm:
 • Nhöôïc ñieåm:
 • Naèm ngoaøi quaù trình, bieân cheá cao, “thöøa”
 • “Thoâng tin ngöôïc”
 • Nhieàu SP khoâng theå ñaûm baûo CL = kieåm tra
 • Kieåm tra – khoâng phaûi laø ñaûm baûo chaát löôïng
slide7

KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM (KCS)

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG

 • Saûn phaåm/ dòch vuï
 • Saûn xuaát, thöïc hieän
 • KTCL:trong, sau SX/ thöïc hieän
 • KSCL:tröôùc SX/ thöïc hieän

=

slide8

KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM (KCS)

KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG

 • KCS vaø KSCL:CHAÁT LÖÔÏNG SP/ DV
 • ÑBCL:CHAÁT LÖÔÏNG HEÄ THOÁNG => SP/ DV
slide9

KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM (KCS)

NHAÄT BAÛN

KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG

MYÕ

ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

QLCL TOAØN DIEÄN(TQM)

KIEÅM SOAÙT C.LÖÔÏNG TOAØN DIEÄN(TQC)

slide10

Gioáng nhau“TOAØN DIEÄN”ø:

 • Laäp keá hoaïch, kieåm soaùt töø thieát keá tôùi moãi quaù trình
 • Giaûi quyeát taát caû caùc yeáu toá aûnh höôûng
 • Huy ñoäng taát caû caùc nhaân vieân
 • Chaát löôïng bao goàm caû chaát löôïng dòch vuï vôùi khaùch haøng
 • K.haøng bao goàm caû khaùch haøng noäi boä
slide11

Khaùc nhau:

 • MYÕ: “Kieåm tra”
 • NHAÄT: “Töï kieåm tra”

Con ngöôøi phaûi ñöôïc ñaøo taïo

=> nhaän thöùc & trình ñoä

TQC – TQM TQM

slide13

ISO 9000: 2000

 • Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïnglaø moät heä thoáng quaûn lyù ñeå ñònh höôùng vaø kieåm soaùt moät toå chöùc veà chaát löôïng.

Heä thoáng quaûn lyùlaø moät heä thoáng ñeå thieát laäp chính saùch, muïc tieâu vaø ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù.

Heä thoáng QL chaát löôïnglaø moät heä thoáng laäp chính saùch chaát löôïng, muïc tieâu chaát löôïng vaø ñaït ñöôïcnoù

slide14

Chính saùch chaát löôïnglaø yù ñoà vaø ñònh höôùng chung cuûa moät toå chöùc veà chaát löôïng do laõnh ñaïo cao nhaát chính thöùc ñeà ra.

 • Muïc tieâu chaát löôïng laø nhöõng ñieàu mong muoán ñaït ñöôïc hoaëc muïc tieâu höôùng tôùi, lieân quan ñeán chaát löôïng.
slide15

QUAÙ TRÌNH

Ñaàu

ra

n

1

2

3

Thoâng tin phaûn hoài

HEÄ THOÁNG

MOÂI TRÖÔØNG

MUÏC TIEÂU

Ñaàu

vaøo

HIEÄU QUAÛ =

ÑAÀU RA/ ÑAÀU VAØO

slide16

Heä thoánglaø taäp hôïp caùc yeáu toá coù lieân quan, vaän haønh töông taùc vôùi nhau ñeå thöïc hieän moät muïc tieâu chung.

 • Quaù trình laø taäp hôïp caùc nguoàn löïc vaø hoaït ñoäng coù lieân quan vôùi nhau ñeå bieán ñoåi ñaàu vaøo thaønh ñaàu ra
slide18

Thieát keá/ xaây döïng caùc qui ñònh kyõ thuaät vaø nghieân cöùu trieån khai SP

Nghieân cöùu thò tröôøng

Cung caáp vaät tö kyõ thuaät

Thanh lyù sau söû duïng

Chuaån bò vaø trieån khai quaù trình saûn xuaát

KhaùchNgöôøi

haøngsaûn

xuaát/

NgöôøiNgöôøi

tieâucung

duøng öùng

Hoã trôï vaø baûo trì kyõ thuaät

Saûn xuaát

Laép ñaët vaø vaän haønh

Kieåm tra, thöû nghieäm vaø xaùc nhaän

Bao goùi vaø löu kho

Baùn vaø phaân phoái

CHU TRÌNH CHAÁT LÖÔÏNG (ISO 9004: 1)(tr.68)

2 3 ca c bie n pha p cu a htqlcl
2.3. CAÙC BIEÄN PHAÙP CUÛA HTQLCL

+ Haønh chính

+ Xaõ hoäi

+ Kinh teá

+ Kyõ thuaät

+ Caùc qui ñònh cuï theå

 • Ñònh höôùng chaát löôïng
 • Phoøng ngöøa sai soùt
 • Taïo ñieàu kieän cho moïi ngöôøi tham gia
3 chu tr nh qua n ly trong htqlcl

Act Plan

Check Do

3. CHU TRÌNH QUAÛN LYÙ TRONG HTQLCL

CHU TRÌNH DEMING PDCA

Plan : Hoaïch ñònh

Do : Thöïc hieän

Check : Kieåm tra

Act : Ñieàu chænh

slide21

Chaát löôïng (Q)

P D

A C

Thôøi gian (T)

slide22

P D

A C

P D

A C

S D

A C

S D

A C

S D

A C

Soaùt xeùt

(caûi tieán)

Soaùt xeùt

(caûi tieán)

Duy trì

Duy trì

Duy trì

SDCA

Standardize: Tieâu chuaån hoùa

Do : Thöïc hieän.

Check : Kieåm tra.

Act : Haønh ñoäng.

slide23

QUI TAÉC AÙP DUÏNG CAÙC HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙTHEO TIEÂU CHUAÅN

 • Vieát nhöõng gì döï tính seõ laøm, muoán laøm, caàn phaûi laøm (Plan) – laøm ñöôïc
 • Laøm theo nhöõng gì ñaõ vieát (Do)

Vieát laïi nhöõng gì ñaõ laøm

 • Kieåm tra nhöõng vieäc ñaõ laøm/ vôùi nhöõng gì ñaõ vieát (Check)
 • Bieän phaùp Khaéc phuïc, Bieän phaùp Phoøng ngöøa (Act)

Löu tröõ hoà sô. Xem xeùt heä thoáng thöôøng xuyeân.

4 ca c nguye n ta c cu a htqlcl
4. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CUÛA HTQLCL

NT1.Ñònh höôùng khaùch haøng: chaát löôïng laø söï thoûa maõn yeâu caàu cuûa khaùch haøng

NT2. Söï laõnh ñaïo: baét ñaàu töø laõnh ñaïo caáp cao

4 ca c nguye n ta c cu a htqlcl tie p
4. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CUÛA HTQLCL (tieáp)

NT3. Söï tham gia cuûa taát caû caùc thaønh vieân

 • Giao quyeàn cho nhaân vieân
 • Hoaït ñoäng nhoùm

NT4 Caùch tieáp caän theo quaù trình - Chuù troïng quaûn lyù quaù trình

slide26

4. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CUÛA HTQLCL (tieáp)

NT5.Nguyeântaécheäthoáng

 • Nguyeântaécñoàngboä.
 • Nguyeântaéctoaøndieän

NT6.Quyeátñònhdöïatreânsöïkieän, döõlieäuthöïcteá;Hieåubieátvaøsöûduïngcaùccoângcuï.

NT7.Nguyeântaéckieåmtra

slide27

4. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CUÛA HTQLCL (tieáp)

NT8.Caûi tieán lieân tuïc

NT9. Nguyeân taéc phaùp lyù

NT10. Phaùt trieån quan heä hôïp taùc cuøng coù lôïi; löïa choïn ngöôøi cung öùng ñuû tin caäy; Ñaûm baûo haøi hoøa lôïi ích cuûa caùc beân lieân quan.

5 ca c hoa t o ng cu a htqlcl
5. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HTQLCL

5.1. Hoaïch ñònh chaát löôïng

Laø moät phaàn cuûa QLCL – taäp trung vaøo vieäc laäp muïc tieâu chaát löôïng vaø qui ñònh caùc quaù trình taùc nghieäp caàn thieát vaø caùc nguoàn löïc coù lieân quan ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu chaát löôïng.

5 ca c hoa t o ng cu a htqlcl tie p
5. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HTQLCL (tieáp)

5.2. Kieåm soaùt chaát löôïng

Laø moät phaàn cuûa QLCL –taäp trung vaøo vieäc thöïc hieän vaø ñaûm baûo ñaït caùc yeâu caàu chaát löôïng.

5 ca c hoa t o ng cu a htqlcl tie p1
5. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HTQLCL (tieáp)

5.3. Ñaûm baûo chaát löôïng

 • Khaùi nieäm:
 • Ñaûm baûo chaát löôïng laø caùc bieän phaùp coù keá hoaïch vaø heä thoáng, ñöôïc tieán haønh trong moät heä thoáng chaát löôïng vaø ñöôïc chöùng minh laø ñuû möùc caàn thieát ñeå taïo ñöôïc söï tin töôûng moät caùch thoûa ñaùng raèng, thöïc theå seõ ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu ñaët ra (ISO 9000: 1994)
5 3 a m ba o cha t l ng tie p
5.3.Ñaûm baûo chaát löôïng (tieáp)
 • Ñaûm baûo chaát löôïnglaø moät phaàn cuûa QLCL –taäp trung vaøo vieäc cung caáp loøng tin raèng caùc yeâu caàu chaát löôïng seõ ñöôïc ñaùp öùng(ISO 9000: 2000)
5 3 a m ba o cha t l ng tie p1
5.3.Ñaûm baûo chaát löôïng (tieáp)
 • Ñaûm baûo chaát löôïngcoù nghóa laø ñaûm baûo moät möùc chaát löôïng cuûa saûn phaåm cho pheùp ngöôøi tieâu duøng tin töôûng mua vaø söû duïng noù trong moät thôøi gian daøi, hôn nöõa saûn phaåm phaûi thoûa maõn hoaøn toaøn nhöõng yeâu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng (K.Ishikawa)
5 3 a m ba o cha t l ng tie p2
5.3.Ñaûm baûo chaát löôïng (tieáp)

Ñaûm baûo chaát löôïng:

 • Taïo nieàm tin, söï tín nhieäm

+ Vôùi khaùch haøng beân ngoaøi

+ Noäi boä toå chöùc

 • Khoâng chæ thoûa maõn yeâu caàu ñoái vôùi caùc tieâu chuaån
ca c h nh th c bcl
Caùc hình thöùc ÑBCL:

+ ÑBCL döïa treân söï kieåm tra

+ ÑBCL döïa treân quaûn trò quaù trình SX

+ ÑBCL trong suoát chu trình saûn phaåm

slide35

Caùc bieän phaùp ÑBCL vôùi ngöôøi TD:

1.Thu thaäp thoâng tin veà söï khoâng thoûa maõn nhu caàu

ca c bie n pha p bcl v i ng i td tie p
Caùc bieän phaùp ÑBCL vôùi ngöôøi TD (tieáp):

2.Thoûa maõn khieáu naïi khi cung caáp SP/DV keùm chaát löôïng

+ Ñoåi saûn phaåm khaùc

+ Göûi SP xaáu veà nôi SX - tìm nguyeân nhaân.

+ Ñieàu tra tieáp nhöõng SP cuøng ñôït baùn ra

3.AÁn ñònh thôøi haïn baûo haønh

ca c bie n pha p bcl v i ng i td tie p1
Caùc bieän phaùp ÑBCL vôùi ngöôøi TD (tieáp):

4.Toå chöùc maïng löôùi baûo döôõng, söûa chöõa thöôøng kyø vaø cung caáp phuï tuøng thay theá trong moät thôøi gian daøi

5.Cung caáp kieán thöùc tieâu duøng SP/ DV

(taøi lieäu höôùng daãn söû duïng)

5 4 ca i tie n cha t l ng
5.4. Caûi tieán chaát löôïng

KHAÙI NIEÄM

 • “CTCL laø nhöõng hoaït ñoäng ñöôïc tieán haønh trong toaøn boä toå chöùc nhaèm naâng cao hieäu quaû vaø hieäu suaát cuûa caùc hoaït ñoäng vaø caùc quaù trình ñeå taïo theâm lôïi ích cho caû toå chöùc vaø khaùch haøng cuûa toå chöùc ñoù” (1994)
 • “CTCL laø moät phaàn cuûa quaûn lyù chaát löôïng taäp trung vaøo naâng cao khaû naêng thöïc hieän caùc yeâu caàu (2000)
4 ca i tie n cha t l ng tie p

CAÛI TIEÁN

DUY TRÌ

4. Caûi tieán chaát löôïng(tieáp)
 • “CTCL coù nghóa laø noã löïc khoâng ngöøng nhaèm khoâng nhöõng duy trì maø coøn naâng cao hôn nöõa chaát löôïng” (Masaaki Imai)

Quaûn lyù caáp cao

Quaûn lyù caáp giöõa

Quaûn lyù caáp cô sôû

Ngöôøi thöøa haønh

slide40

4. Caûi tieán chaát löôïng(tieáp)

QUAÙ TRÌNH THÖÏC HIEÄN:

 • Chöông trình caûi tieán

Tham khaûo Chu trình caûi tieán chaát löôïng 14 giai ñoaïn cuûa P.B. Crosby

 • Kaizen

Caûi tieán nhoû

slide41

1

14

2

13

3

CHU TRÌNH

CAÛI TIEÁN

CHAÁT LÖÔÏNG

(P. CROSBY)

12

4

11

5

10

6

9

7

8

1.Cam keát cuûa laõnh ñaïo

2. Nhoùm caûi tieán CL

3. Ño löôøng CL

4. Giaù cuûa CL

5. Nhaän thöùc ñöôïc CL

6. Haønh ñoäng söûa chöõa

7. Phong traøo caûi tieán CL

8. Ñaøo taïo, huaán luyeän

9. Ngaøy ZD

10.Ñònh ra caùc muïc tieâu

11. Loaïi boû nguyeân nhaân

12. Coâng nhaän coâng lao

13. Hoäi ñoàng chaát löôïng

14. Trôû laïi ñieåm xuaát phaùt

6 a c ie m cu a htqlcl
6. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA HTQLCL

ÑOÅI MÔÙI TÖ DUY TRONG QUAÛN LYÙ:

MBO => MBP

1.Coi troïng phoøng ngöøa, laøm ñuùng ngay töø ñaàu - DRFT => ZD

* YÙ töôûng chieán löôïc laø “Khoâng sai loãi”

ZD (Zero Defect)

* Chieán thuaät thöïc hieän laø “Phoøng ngöøa”

PPM (Planning-Prevention-Monitoring)

slide43

2.Coi chaát löôïng con ngöôøi laø soá moät

* Nhaän thöùc ñuùng

*Ñaøo taïo, huaán luyeän => Trình ñoä

3.Chaát löôïng laø tröôùc heát - khoâng phaûi lôïi nhuaän