1 / 6

Mojstrana 20. oktober 2012 Čutiti in živeti UNESCO ASPnet v šoli Nosilci okrogle mize:

Mojstrana 20. oktober 2012 Čutiti in živeti UNESCO ASPnet v šoli Nosilci okrogle mize: Alenka Aškerc Mikeln Vodje/ predstavniki UNESCO središč Slovenije Kaj/zakaj gibanje UNESCO ASPnet V kaj verjamem/o Kako je možno to doseči Pot do prave sreče.

plato
Download Presentation

Mojstrana 20. oktober 2012 Čutiti in živeti UNESCO ASPnet v šoli Nosilci okrogle mize:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mojstrana 20. oktober 2012 • Čutiti in živeti UNESCO ASPnet v šoli • Nosilci okrogle mize: • Alenka Aškerc Mikeln • Vodje/ predstavniki UNESCO središč Slovenije • Kaj/zakaj gibanje UNESCO ASPnet • V kaj verjamem/o • Kako je možno to doseči • Pot do prave sreče

  2. 1. Kaj/zakaj gibanje UNESCO ASPnet • Unesco:.......ker se vojne porajajo v glavah ljudi, se mora tudi obramba miru graditi v glavah ljudi .......... • ONC - 1998, Oslo - 2002 – izzvenela je dilema: • Ali je ASPnet zveza projektov ali je zveza šol (ljudi) ?

  3. V kaj verjamem/o • Uravnoteženost štirih stebrov vzgoje in izobraževanja (Delorsova komisija) • Štiri obvezne teme • Trojnost: Vedeti / znati • Imeti rad / ceniti • Akcija / nekaj narediti • Gandhi: Ni poti do miru – mir je pot!

  4. K. Gibran In pravim vam, da je življenje resnično tema, razen tam, kjer je zagon. A vsak zagon je slep, razen tam, kjer je znanje. In vsako znanje je prazno, razen tam, kjer je delo. In vsako delo je jalovo, razen tam, kjer je ljubezen. Delo je ljubezen, ki postane vidna.

  5. 3. Kako je možno to doseči • Tudi stiske (izjemna stanja) vodijo v zorenje. • JAZ v vrtincu gibanja: osebna raven, v družini, šoli, domačem kraju, v svoji državi, mednarodno - bližnje države, internacionalno – svetovno. • Doživeti štiri »letne čase« nekega dogajanja (prepletena trojnost) • Temeljna didaktična vizija odnosov v kurikulumu (C. Giles) : • tell – povej, sell – prodaj, consult – (po)svetuj, join – pridruži se. • Razvijanje sodelovalnega odnosa in njegovo najvišjo obliko: • socialno soodvisnost.

  6. 4. Pot do prave sreče Ljudje so včasih nerazumni in krivični. Vseeno, jim oprostim. Če si prijazen, te lahko obdolžijo, da imaš slabe namene v ozadju. Vseeno bom prijazen. Če si uspešna, si lahko pridobiš lažne prijatelje in resnične sovražnike. Vseeno bom uspešna. Če si pošten in odkrit, te bodo prelisičili. Vseeno bom pošten in odkrit. Kaj če ti porušijo, kar si leta in leta gradila? Vseeno bom gradila. Če bom našel srečo, bodo ljubosumni. Vseeno bom našel srečo. Dobro, ki ga naredim danes, je lahko jutri pozabljeno. Vseeno bom delala dobro. Če bom dal svetu vse od sebe, zagotovo problemi ne bodo rešeni. Vseeno bom dal vse od sebe. In končno: vse to je med mojim srcem in mojim razumom. Nikoli med mano in drugimi. Pregrade v samem sebi podiram sam. Pravi UNESCOvci pa si med seboj pomagamo tudi pri tej najzahtevnejši nalogi. Napori za ubiranje pravih poti pa vodijo k sreči slehernega posameznika in hkrati vseh skupaj. To nas zrdužuje in bogati. (Ob srečanju županov občin, ki so ustanavljale Unesco središča, Nova Gorica, 14. maj 2004)

More Related