de 6 de staatshervorming een effici ntere federale staat en autonomere entiteiten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De 6 de Staatshervorming: “ Een efficiëntere federale Staat en autonomere entiteiten ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
De 6 de Staatshervorming: “ Een efficiëntere federale Staat en autonomere entiteiten ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

De 6 de Staatshervorming: “ Een efficiëntere federale Staat en autonomere entiteiten ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

De 6 de Staatshervorming: “ Een efficiëntere federale Staat en autonomere entiteiten ”. Inleiding. Algemene beleidsverklaring van 1 december 2011 Overdracht van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De 6 de Staatshervorming: “ Een efficiëntere federale Staat en autonomere entiteiten ”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inleiding
Inleiding

Algemene beleidsverklaring van 1 december 2011

Overdracht van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten

Doelstelling: zorgen voor een betere politieke efficiëntie en meer cohesie door een coherente verdeling van de bevoegdheden

inleiding1
Inleiding

Overdrachten van het Federale naar de deelstaten:

 • Arbeidsmarkt
 • Gezondheidszorg en hulp aan personen
 • Kinderbijslag
 • Justitie

+ Andere domeinen: mobiliteit en verkeersveiligheid, economisch en industrieel beleid, energie, landbouw, stedenbouw, huisvesting en ruimtelijke ordening, lokale administratie

+ overgedragen fiscale uitgaven: de Gewesten zullen de exclusieve bevoegdheid hebben voor, bijvoorbeeld, de belastingverminderingen voor renovatie van sociale huurwoningen

inleiding2
Inleiding

6de Staatshervorming is ook een hervorming van de BijzondereFinancieringswet

 • Principe van de niet-verarming van de federale Staat en van de sociale zekerheid
 • Responsabilisering van de deelstaten in verband met hun bevoegdheden en het beleid dat zij voeren, rekening houdend met hun specifieke noden
inleiding3
Inleiding

Bedoelde bevoegdheidsdomeinen van de POD Maatschappelijke Integratie:

 • Activering op de arbeidsmarkt van de OCMW-gerechtigden (LL + MD)
 • Federale programma's sociale economie
 • Grootstedenbeleid
activering op de arbeidsmarkt
Activering op de arbeidsmarkt

Uittrekselakkoord:

 • "De Gewesten worden bevoegd voor de programma's voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloners om ze opnieuw te integreren in de arbeidsmarkt (artikelen 60-61)."
 • "Doelgroepenbeleid: Regionalisering van RSZ-kortingen voor doelgroepen en van de activering werkloosheidsuitkeringen."
 • "Overdracht van programma's: startbaanovereenkomsten in het kader van globale projecten: naar de Gemeenschappen en Gewesten."
activering op de arbeidsmarkt1
Activering op de arbeidsmarkt

Nieuwe tendensen:

 • Meer nieuwe doelgroepen in de maatregelen tot toekenning van een vermindering van socialezekerheidsbijdragen aan de werkgevers  
 • Globale startbaanovereenkomsten → Gemeenschappen en Gewesten
 • Gewesten bevoegd om het beleid en de reglementering te bepalen toe te passen op de OCMW-gerechtigden (LL + MD) die worden tewerkgesteld
activering op de arbeidsmarkt2
Activering op de arbeidsmarkt

Alle tewerkstellingsmaatregelen bestemd voor de OCMW-gerechtigden (LL + MD) worden bedoeld:

→ Artikel 60§7 en artikel 61

→ Activa, DP, SINE en Invoeginterim

Gewesten bevoegd voor wijziging of afschaffing van de van kracht zijnde maatregelen + invoering van nieuwe maatregelen

activering op de arbeidsmarkt3
Activering op de arbeidsmarkt

Worden niet bedoeld door de overdracht:

 • Partnerschapsovereenkomst (maatregel 500 Euro)
 • Het Clusterplan
 • Verhoogde Staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling
 • ESF (Heroriëntering sociale activering)
activering op de arbeidsmarkt4
Activering op de arbeidsmarkt

Geen overdracht naar de Gewesten van de materies van de wet van 26 mei 2002

Het recht op maatschappelijke integratie blijft een federale materie.

De Federale overheid bevoegd voor het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een tewerkstelling en dit in overleg met de Gewesten, de Gemeenschappen en in samenwerking met de lokale overheden

activering op de arbeidsmarkt5
Activering op de arbeidsmarkt

Aandachtspunten van de POD MI:

 • Eenuniekloket

POD = administratief en technisch operator bevoegd om de betalingen uit te voeren en het informaticasysteem aan te passen op basis van de prioriteiten die door de Gewesten zullen worden vastgelegd

activering op de arbeidsmarkt6
Activering op de arbeidsmarkt

Voordelenvoor de OCMW's:

 • Administratieve vereenvoudiging: een uniek contactpunt voor de OCMW's
 • Gebruik informaticatoepassing gekend door de OCMW's
 • Continuïteit: geen overgangssysteem voor de terugbetalingen
 • Budgettaire besparing
 • Snelheid van de terugbetalingen
activering op de arbeidsmarkt7
Activering op de arbeidsmarkt

Voordelenvoor de Gewesten:

 • Budgettaire besparing
 • Vermindering van de administratieve lasten
 • Volledige autonomie om de Federale overheid te vragen om het volgende aan te passen
activering op de arbeidsmarkt8
Activering op de arbeidsmarkt
 • Samenwerkingsakkoord

Met de deelstaten

 • Overgangsperiode

Overgangsbepalingen voor de werknemers die werden aangeworven vóór de effectieve datum van de overdracht en inwerkingtreding van de gewestelijke reglementeringen

 • Open enveloppe

Algemene beleidsverklaring: 138,7 miljoen Euro.

→ Subjectief recht dat niet mag beperkt worden

→ De autonomie van de OCMW's niet beperken in de uitoefening van hun wettelijke missies.

sociale economie
Sociale economie

Uittreksel akkoord

"Overdracht van programma's: […] overige federale programma's sociale economie: naar de Gewesten"

sociale economie1
Sociale economie

Overdracht van de materies die momenteel ten laste worden genomen door de cel sociale economie van de POD MI: samenwerkingsakkoord / erkenning (PP of EIF) / Subsidies

+

Regionalisering tewerkstellingsmaatregelen (artikel 60 + SINE + Dienstencheques)

sociale economie2
Sociale economie

Aandachtspunten van de POD MI:

 • Regionalisering en niet een onvoorwaardelijke verdwijning van de hefbomen tot ontwikkeling van de sociale economie
 • Duidelijke identificatie van de overgedragen federale middelen en verplichting om deze middelen toe te kennen aan de sector (met raadpleging van de sector).
 • Behoud, bij de POD, van een federaal contactpunt dat de interface zal zijn tussen de federale overheid en de Gewesten, gestuurd door de federale overheid en op initiatief van de Gewesten.
 • Behoud van de federale voorzieningen "hefbomen" inzake sociale economie.
grootstedenbeleid
Grootstedenbeleid

Uittreksel akkoord

"Grootstedenbeleid (voor wat de bevoegdheden van de deelstaten betreft) → Naar de deelstaten. De federale overheid houdt op middelen in te zetten voor de projecten die tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen of de Gewesten behoren."

grootstedenbeleid1
Grootstedenbeleid

Besprekingen van de COMORI over GSB beperkt tot de "stadscontracten"

Budget in 2013: 53 miljoen Euro

Andere GSB-programma's blijven federaal:

GAS-bemiddeling (netwerk van 26 bemiddelaars in heel België), subsidies aan Vzw's voor pilootprojecten, studies en conferentie, contingent startbanen, subsidies aan 3 OCMW's (Brussel Stad, Antwerpen en Luik) voor de begeleiding van de geregulariseerden, deelname aan Europese netwerken.

grootstedenbeleid2
Grootstedenbeleid

Stadscontracten

→ Verdeling tussen de federale Staat en de 3 Gewesten gebaseerd op een classificatie van de IF in 2010, op basis van bevoegdheden (federaal, gewestelijk of gemeenschappelijk, gemengd).

In 2013 de uitsluitend of hoofdzakelijk federale projecten: 31,83 % van de vastleggingskredieten.

De projecten uitsluitend of hoofdzakelijk van de deelstaten: 68,17 % van de vastleggingskredieten.

grootstedenbeleid3
Grootstedenbeleid

2015: overdracht van de federale Staat van een budgettair equivalent van 68,17 % voor de stadscontracten aan de Geweten (ofwel ongeveer 36 miljoen Euro).

De aan de Gewesten overgedragen middelen zullen tussen hen verdeeld worden volgens het gedeelte dat elk van hen vertegenwoordigt in de bedragen die in 2013 werden toegewezen aan de steden en gemeenten

grootstedenbeleid4
Grootstedenbeleid

Aandachtspunten van de POD MI:

In 2015 zullen de contracten van het federale GSB volledig aangepast zijn aan de federale bevoegdheden

Doelstelling = de sociale cohesie en de maatschappelijke integratie bevorderen in de stadswijken in moeilijkheden

Er zal voorzien worden in een doorgedreven samenwerking met de OCMW's

proces
Proces?
 • Federale administraties geraadpleegd en ter beschikking van de deelstaten
 • Ontwerp van bijzondere wet in uitwerkingsfase
 • Inwerkingtreding voorzien op 1 juli 2014