soudn dv r eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Soudní dvůr EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Soudní dvůr EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Soudní dvůr EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Soudní dvůr EU. Monika Matysová. Instituce EU. Evropská rada Evropský parlament Evropská komise Rada EU Soudní dvůr EU Evropský účetní dvůr Evropská centrální banka. Připomínka: Je třeba rozlišovat!!!. Evropská rada Rada EU Rada Evropy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Soudní dvůr EU' - piper-jacobs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soudn dv r eu

Soudní dvůr EU

Monika Matysová

instituce eu
Instituce EU
 • Evropská rada
 • Evropský parlament
 • Evropská komise
 • Rada EU
 • Soudní dvůr EU
 • Evropský účetní dvůr
 • Evropská centrální banka
p ipom nka je t eba rozli ovat
Připomínka: Je třeba rozlišovat!!!
 • Evropská rada
 • Rada EU
 • Rada Evropy
soudn dv r eu1
Soudní dvůr EU
 • čl. 251-284 SFEU
 • http://curia.europa.eu/
 • sídlo: Lucemburg
 • nadstátní soudní orgán
 • historie: vznik již v rámci ESUO (1951)
funkce sdeu
Funkce SDEU
 • 1) řeší spory
 • 2) jednotný výklad evropského práva
slo en sdeu
Složení SDEU
 • Soudnídvůr
 • Tribunál (dříve Soud prvního stupně)
 • Specializované soudy (v praxi Soud pro veřejnou službu)
soudci na sdeu
Soudci na SDEU
 • 28 (odpovídá počtu členských států)
 • jmenováni na 6 let (+opakovaně)
 • Požadavky na soudce?
 • Předseda (soudci volí ze svého středu na 3 roky)
soudci sdeu
Soudci SDEU
 • soudní imunita
 • absolutní neslučitelnost s jinou politickou nebo administrativní funkcí
gener ln advok ti
Generální advokáti
 • jsou nápomocni SDEU
 • úkolem je předkládat stanoviska k případům předloženým SDEU
 • (přednášena na konci řízení a zveřejňují se ve Sbírce rozhodnutí SDEU)
 • stanoviska jsou veřejná
 • jmenováni na funkční období 6 let s možností opětovného jmenování
gener ln advok ti1
Generální advokáti
 • o kandidátech, které chtějí jmenovat, rozhodují vlády jednotlivých členských států EU
 • LS počítá s 11(6 členských států: SRN, Fr, It, UK, Polsko) + ostatní rotace zbývajících členských států
person l sdeu
Personál SDEU
 • vedoucí kanceláře SDEU
 • každý soudce a generální advokát má k ruce několik právníků tzv. referendářů (nemusí mít nutně stejnou státní příslušnost)
fungov n sdeu
Fungování SDEU
 • Protokol o Statutu Soudu
 • Jednací řád
 • Předseda SDEU: přiděluje případy a volí soudce-zpravodaje
 • SDEU zasedá v senátech, výjimečně v plénu (u věcí mimořádného významu)
 • Senáty: většinou 3 až 5 soudců
tribun l
Tribunál
 • dříve Soud prvního stupně
 • ulehčit nápad Soudního dvora
 • složení: pouze soudci, nemá generální advokáty
 • podmínky jmenování a záruky nezávislosti jsou srovnatelné se Soudem
 • Personál: předseda volen na 3 roky
 • Kancléř
 • zasedá v plénu nebo senátech o 3 až 5 soudcích
tribun l1
Tribunál
 • Personál: předseda volen na 3 roky
 • Kancléř
 • zasedá v plénu nebo senátech o 3 až 5 soudcích
tribun l2
Tribunál
 • rozhoduje:
 • spory v první instanci – čl. 256 odst. 1 SFEU: žaloby na nečinnost orgánů EU, neplatnost, mimosmluvní odpovědnost, zaměstnanecké věci, rozhodčí žaloby
 • odvolání: proti rozhodnutím specializovaných soudů (čl. 256 odst. 2 SFEU)
 • předběžné otázky ve zvláštních případech (čl. 256 odst. 3 SFEU) dosud neupraveno
specializovan soudy
Specializované soudy
 • zatím vytvořen jen Soud pro veřejnou službu EU
 • Rozhoduje spory mezi EU a jejími zaměstnanci
 • odvolání k Tribunálu: z důvodů právních, výjimečně z důvodů skutkových
 • Proti rozhodnutí Tribunálu je pak možné další odvolání k Soudu – výjimečně, pokud ohrožena koherentnost práva EU-čl. 256 odst. 2 SFEU
procesn ot zky
Procesní otázky
 • Strany řízení: stranou je ten, kdo má aktivní či pasivní legitimaci. Je možné i více účastníků na jedné straně = společenství ve sporu
procesn ot zky1
Procesní otázky
 • Vedlejší účastníci: členské státy a orgány EU mohou vystupovat v každém řízení (privilegovaní vedlejší účastníci)
 • jednotlivci (neprivilegovaní vedlejší účastníci) – jen u přímých žalob (ne tedy v řízení o předběžné otázce nebo v řízení o posudku) + musí prokázat právní zájem
procesn ot zky2
Procesní otázky
 • Jazyk: v zásadě jazyk zvolený žalobcem z úředních jazyků EU (pokud žalobců více, musí se na jazyku dohodnout)
 • vedlejší účastník se musí podrobit jazyku řízení (ale členské státy mohou používat i v tomto případě vlastní jazyk)
 • Interní jazyk: francouzština
f ze zen
Fáze řízení
 • 1) písemná ( všechny strany se nejdříve písemně vyjádří. Soudce poté napíše shrnutí a právní zhodnocení)
 • 2) ústní (ústní jednání a vyhlášení rozhodnutí). Nemusí se konat: se souhlasem stran nebo v tzv. zrychleném řízení
procesn ot zky3
Procesní otázky
 • SDEU rozhoduje:
 • a) rozsudkem
 • b) usnesením
procesn ot zky4
Procesní otázky
 • Předběžná opatření:
 • žaloby před SDEU normálně nemají odkladný účinek, ale SDEU může rozhodnout:
 • a) odklad aplikace aktu EU (akt napadený žalobou na neplatnost)
 • b) odklad výkonu rozhodnutí: Rady, Komise, ECB a SDEU
procesn ot zky5
Procesní otázky
 • c) ostatní předběžná opatření: odvrácení nenapravitelné (nikoli finanční) škody na straně žalobce
 • Dodatečný výklad: SDEU může na návrh podat další výklad rozhodnutí (jak výroku, tak odůvodnění)
dn opravn prost edky
Řádné opravné prostředky

odvolání

 • 2 měsíce od doručení
mimo dn opravn prost edky
Mimořádné opravné prostředky
 • 1) odpor třetího: osoba, která se nezúčastnila původního řízení, nemohla zúčastnit a současně byla aktivně legitimována, ale je dotčena rozhodnutím
 • 2)Obnova řízení: po vyhlášení rozhodnutí se objevila nová, v té době neznámá skutečnost, která může ovlivnit výsledek řízení
procesn ot zky6
Procesní otázky
 • Zrychlené řízení: statusové věci jednotlivců, řízení, které nesnese dlouhé lhůty např. trestněprávní
 • Lhůty pro rozhodnutí SDEU: v zásadě nejsou stanoveny
 • jen u zrychleného řízení o předběžné otázce ve vztahu k osobám ve vazbě má povinnost SDEU rozhodnout „v co nejkratší době“