rozpo tov pr vo i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozpočtové právo I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozpočtové právo I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Rozpočtové právo I - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Rozpočtové právo I. JUDr. Radim Boháč, Ph.D . katedra finančního práva a finanční vědy PF UK. 17. dubna 2013. Osnova. Pojem a dělení rozpočtového práva Prameny rozpočtového práva Rozpočtová soustava Rozpočtové zásady Státní rozpočet Místní rozpočty. Rozpočtové právo I

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rozpočtové právo I


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 17. dubna 2013

 2. Osnova • Pojem a dělení rozpočtového práva • Prameny rozpočtového práva • Rozpočtová soustava • Rozpočtové zásady • Státní rozpočet • Místní rozpočty Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

 3. 1. Pojem rozpočtového práva • pododvětví finančního práva • soubor právních norem, které upravují • soustavu veřejných rozpočtů • obsah veřejných rozpočtů • fondovní hospodaření • rozpočtový proces • vztahy vznikající při tvorbě, rozdělování a používání peněžní masy v těchto veřejných rozpočtech Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

 4. 1. Dělení rozpočtového práva Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

 5. 2. Prameny rozpočtového práva • ústavní základy • čl. 42, 33, 97 a 101 Ústavy • čl. 11 odst. 5 Listiny • mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie • zákony • nařízení • vyhlášky Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

 6. II. Mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie • smlouvy o zamezení dvojího zdanění • Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii • Smlouva o fungování Evropské unie • čl. 310-325 • čl. 126 • čl. 107-109 • čl. 110-113 • čl. 30-32 • sekundární předpisy Evropské unie • Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 • 2007/436/ES, Euratom Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

 7. III. Zákony • 218/2000 Sb. • 250/2000 Sb. • 243/2000 Sb. • 504/2012 Sb. • zákony upravující státní fondy • další zákony – 219/2000 Sb., 420/2002 Sb., 320/2001 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb. … Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

 8. 3. Rozpočtová soustava Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

 9. 4. Zásady rozpočtového práva 1/2 • zásada každoročního sestavování a schvalování veřejných rozpočtů • zásada včasnosti veřejných rozpočtů • zásada časového ohraničení veřejných rozpočtů • zásada reálnosti a pravdivosti veřejných rozpočtů • zásada úplnosti veřejných rozpočtů • zásada jednotnosti veřejných rozpočtů • zásada přehlednosti veřejných rozpočtů • zásada neúčelovosti příjmů a účelovosti výdajů veřejných rozpočtů Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

 10. 4. Zásady rozpočtového práva 2/2 • zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů • zásada veřejnosti (finanční publicity) veřejných rozpočtů • zásada sestavování veřejných rozpočtů jako brutto (hrubých) rozpočtů • zásada efektivnosti a hospodárnosti veřejných rozpočtů • zásada přednosti výdajů před příjmy • zásada omezení přesunů ve veřejných rozpočtech a úhrady potřeb v těchto rozpočtech nezajištěných • zásada zjišťování rozpočtových důsledků právních předpisů a jiných opatření Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

 11. Saldo státního rozpočtu 1993-2011 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11

 12. Vývoj státního dluhu 1993-2011 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

 13. Čerpání kapitálových výdajů státního rozpočtu 2006-2011 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

 14. 5. Státní rozpočet • Definice státního rozpočtu • Střednědobý výhled • Střednědobý výdajový rámec • Příjmy státního rozpočtu • Výdaje státního rozpočtu Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

 15. A. Definice státního rozpočtu • finanční vztahy, které zabezpečují financování některých funkcí státu v rozpočtovém roce • jako souhrn finančních dokumentů zahrnuje • zákon o státním rozpočtu • rozpis ukazatelů státního rozpočtu • podrobné rozpočty organizačních složek státu • změny těchto dokumentů Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

 16. Zákon o státním rozpočtu na rok 2013 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

 17. Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

 18. B. Střednědobý výhled • obsahuje očekávané příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů • na období 2 let následujících po roce, na který je předkládán státní rozpočet • předkládá vláda samostatně na vědomí Poslanecké sněmovně Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

 19. C. Střednědobý výdajový rámec • celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů na každý z roků, na které je sestavován střednědobý výhled • stanoví Poslanecká sněmovna • státní rozpočet na rok 2012 • na rok 2013……………1.126,3 mld. Kč • na rok 2014……………1.127,6 mld. Kč • státní rozpočet na rok 2013 • na rok 2014…………… 1.122,0 mld. Kč • na rok 2015…………… 1.145,8 mld. Kč Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19

 20. D. Příjmy státního rozpočtu • výnosy daní • pojistné na sociální zabezpečení • výnosy z podílu na clech • příjmy z činnosti organizačních složek státu a odvody příspěvkových organizací • sankce za porušení rozpočtové kázně • správní a soudní poplatky • pokuty atd. Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20

 21. Struktura příjmů státního rozpočtu 2011 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21

 22. Členění daní podle kompetence daňového příjmu Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

 23. Vývoj výnosu cla v letech 1996 až 2011 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23

 24. E. Výdaje státního rozpočtu • výdaje na činnost organizačních složek státu a příspěvkových organizací • výdaje na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, ostatní sociální dávky, výdaje na podporu v nezaměstnanosti • dotace a návratné finanční výpomoci • výdaje související s plněním závazků k Evropské unii • výdaje související s dluhovou službou atd. Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 24

 25. Struktura výdajů státního rozpočtu 2011 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 25

 26. Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 26

 27. Dotace x návratná finanční výpomoc • dotace • peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel • návratná finanční výpomoc • prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 27

 28. Čistá pozice ČR vůči EU Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 28

 29. 6. Místní rozpočty • Soustava místních rozpočtů • Definice místních rozpočtů • Rozpočtový výhled • Příjmy rozpočtů obcí a krajů • Výdaje rozpočtů obcí a krajů Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 29

 30. A. Soustava místních rozpočtů Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 30

 31. Regiony soudržnosti – NUTS 2 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 31

 32. B. Definice místních rozpočtů • finanční plán, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionálních rad regionů soudržnosti • vyrovnaný • přebytkový • schodkový Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 32

 33. C. Rozpočtový výhled • 2 až 5 let • obsahuje souhrnné základní údaje: • o příjmech a výdajích • o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách • o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 33

 34. D. Příjmy rozpočtů obcí a krajů • příjmy z vlastního majetku a majetkových práv • příjmy z výsledků vlastní činnosti • příjmy z hospodářské činnosti právnických osob a organizací zřízených obcí či krajem • příjmy z vlastní správní činnosti • příjmy z místních poplatků • výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona • dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, u obcí dotace z rozpočtu kraje • prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem obce nebo kraje • přijaté peněžité dary a příspěvky • jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce či kraje Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 34

 35. E. Výdaje rozpočtů obcí a krajů • závazky vyplývající pro obec či kraj z plnění povinností uložených jim zákony • výdaje na vlastní činnost obce či kraje v jejich samostatné působnosti • výdaje spojené s výkonem státní správy • závazky vyplývající pro obec či kraj z uzavřených smluvních vztahů v jejich hospodaření • závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími subjekty • úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů • dotace do rozpočtů obcí v kraji • dotace Regionální radě regionu soudržnosti • výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům • výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec či kraj • jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce či kraje, včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 35

 36. Děkuji za pozornost ! JUDr. Radim Boháč, Ph.D.odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UKnám. Curieových 7116 40 Praha 1email: bohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cztel.: +420221005530 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 36