1 / 15

Poruchy základových konstrukcí

Poruchy základových konstrukcí. Střední odborná škola Otrokovice.

pier
Download Presentation

Poruchy základových konstrukcí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Poruchy základových konstrukcí Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Zdeněk Polýnek Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

 2. Charakteristika DUM

 3. Náplň výuky Poruchy základových konstrukcí Trhliny způsobené podmrznutím základu Podmrznutí části budovy Odvodnění zeminy u základů Zvětšení hloubky základů přisypáním zeminy Poškození budovy poklesem půdy Poškození budovy sesuvem půdy Trhliny při pevném spojení nestejně těžkých budov

 4. Příčiny poruch v základech Poruchy v základech se vyskytují velmi často. Objevují se obvykle až po dokončení stavby, někdy až po mnoha letech. Mívají charakteristický průběh a podle nich je možno určit příčinu vzniku a navrhnout opatření na odstranění. Odstranění příčin bývá zpravidla velmi obtížné a úspěch není vždy zaručen

 5. Obr. 1 Mráz způsobuje trhliny u budov, jejichž základová spára je v zámrzné hloubce. Mráz vytvoří z vody obsažené v zemině ledové krystalky, které mají objem asi o 9 % větší než voda. Zmrzlá zemina nabývá na objemu a vytlačuje se nahoru i se stavbou. Trhliny způsobené podmrznutím základu Obr. 1

 6. Podmrznutí části budovy Trhliny se na budově zvlášť silně projeví při velkých mrazech nebo při jarním tání. Zámrzná hloubka je závislá na druhu zeminy, na hladině podzemní vody a na klimatických podmínkách. V našich klimatických podmínkách má být hloubka založení 1,40 metru. Obr. 2

 7. Odvodnění zeminy u základů Jako ochrana před promrzáním postačí někdy odvodnit základy drenážemi nebo zamezit vsakování povrchové vody do základů Obr. 3

 8. Zvětšení hloubky základů přisypáním zeminy Jako vhodná ochrana před promrzáním je někdy přisypat materiál po obvodu budovy a tím zvětšit hloubku základů. Nejspolehlivější ochranou je však podezdění základů mělce založených budov do bezpečné hloubky. Je to práce mimořádně obtížná a zdlouhavá. Přizdívka Upravený terén Původní terén Upravený terén Původní terén Násyp Obr. 4

 9. Poškození budovy poklesem půdody Pokles půdy se projevuje nejčastěji v uhelných oblastech. Když vyhnije výdřeva ve vyrubaných a opuštěných slojích, propadávají se nadložní vrstvy až k terénu. Poruchy na budovách způsobené poklesem půdy mohou mít vážné následky. Pokles půdy se omezuje vyplňováním vyrubaných prostorů hlušinou. Zavalená sloj Obr. 5

 10. Poškození budovy sesuvem půdy • Sesuv se vyskytuje na svazích. Pro budovy vždy znamená mimořádné nebezpečí. Způsob půdy způsobuje nejčastěji nadměrné množství vody, která se při jarním tání nebo v deštivých obdobích vsakuje do země. Voda porušuje soudržnost jílových zemin uložených ve vrstvách rovnoběžně s terénem. Vrchní vrstvy se po rozbředlém jílovém podloží sesouvají do údolí. Nebezpečí se snižuje odváděním povrchové vody, vyrovnáním prohlubní na svahu, opěrnou zdí apod. Voda Jíl Obr. 6

 11. Trhliny při pevném spojení nestejně těžkých budov Sousední budovy rozdílně vysoké nestejně zatěžují základovou půdu. Vyšší budova základovou půdu více zatěžuje a více sedá. Strhává s sebou i sousední nízkou budu a vznikají šikmé trhliny. Těžší budova Trhliny Obr. 6

 12. Kontrolní otázky: • Jak vznikají trhliny způsobené podmrznutímzákladu? • Jak se odstraní podmrzání při nedostatečné hloubce založení? • Jak se omezuje pokles půdy v poddolovaném území? • Jak se omezuje sesuv půdy?

 13. Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2:vlastní Obr. 3:vlastní Obr. 4:vlastní Obr. 5:vlastní Obr. 6: vlastní

 14. Seznam použité literatury: [1] Kárník V. Přestavby budov, Praha, SNTL 2000, ISBN 978-80-85920-70-3[

 15. Děkuji za pozornost 

More Related