slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Człowiek – najlepsza inwestycja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Człowiek – najlepsza inwestycja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Człowiek – najlepsza inwestycja - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Perspektywa Finansowa 2014-2020. Człowiek – najlepsza inwestycja. Europa 2020 Wspólne Ramy Strategiczne Polska 2030 wyzwania rozwojowe Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Strategia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny WK-P. Człowiek – najlepsza inwestycja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Człowiek – najlepsza inwestycja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Perspektywa Finansowa

2014-2020

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide2

Europa 2020

Wspólne Ramy Strategiczne

Polska 2030 wyzwania rozwojowe

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020

Strategia Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Program Operacyjny WK-P

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide3

Europa 2020 – Priorytety

 • rozwój inteligentny
 • rozwój zrównoważony
 • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide4

Europa 2020 – Cele

 • wzrost stopy zatrudnienia z 69% - 75% (PL 71%)
 • inwestycjw w działalność B+R - 3% PKB (PL 1,7%)
 • Eco 20/20/20
 • ograniczenie wskaźnika przedwczesnego przerywania nauki do 10% (PL 4,5%) zwiększenie odsetka osób w wieku 30-34 z wyższym wykształceniem do 40% (PL 45%)
 • Ograniczenie liczby europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% (PL 20-23%)

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide5

Umowa Partnerstwa 2014-20

 • Cele, priorytety, wskaźniki
 • koncentracja tematyczna
 • wymiar terytorialny (ZIT, SRL)
 • układ programów operacyjnych
 • zarys finansowania / sys. finansowania

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide6

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-20

 • koncentracja tematyczna na działaniach o największym potencjale przyrostowym i rozwojowym (ringfencing)
 • powiązanie celów wydatkowania funduszy WRS – Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Strategia Europa 2020
 • nacisk na rezultaty
 • Zintegrowane podejście – wspólne interwencje ekonomiczne, społeczne i przestrzenne
 • Zwiększenie stopnia koordynacji

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide7

Europejski Fundusz Społeczny

2014-2020

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide9

„Szczegółowy zakres wsparcia zostanie określony na dalszym etapie, po zaprojektowaniu wsparcia z EFS (…)”

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide10

Finanse:

Regiony - 75% EFS

Regiony - 20% EFS, 80% EFRR

Cel 8, 9 i 10 - 20%-25% EFS i EFRR

Cel 9 - min. 20% EFS

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide11

Cele Tematyczne finansowane z EFS:

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (+)

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (+/-)

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (-)

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide12

Cel tematyczny 8

8.3 Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego,

8.5 Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo w tym podejmowanie lokalnych inicjatywna rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (8.3)

8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy zwłaszcza tych którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide13

8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy

8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego (K/R)

8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (K/R)

8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się (K)

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide14

Wsparcie osób młodych w procesie przejścia z edukacji do zatrudnienia

 • Wsparcie osób pozostających bez pracy
 • Wsparcie dla osób wychodzących z rolnictwa i rybactwa
 • Realizacja polityki aktywnego starzenia się
 • Modernizacja instytucji rynku pracy
 • Działania z zakresu profilaktyki oraz wysokospecjalistycznej diagnostyki medycznej

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide15

Cel tematyczny 9:

9.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej (EFRR)

9.4 Aktywna integracja w szczególności w celu poprawy zatrudnialności (R)

9.5 Integracja społeczności marginalizowanych jak Romowie (R)

9.6 Zwalczanie dyskryminacji (K)

9.7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych (R/K)

9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych (R/K)

9.9 Lokalne strategie rozwoju (R)

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide16

Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,

Profilaktyka adresowana do rodzin zagrożonych dysfunkcją,

Wyrównywanie poziomu dostępności do podstawowych usług medycznych,

Wsparcie kompleksowych projektów

Rozwój lokalny na rzecz włączenia społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide17

Cel tematyczny 10

10.1 Zapobieganie i ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki w szkole i promowanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej (K/R),

10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć (K),

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide18

Cel tematyczny 10

10.3 Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy (K/R)

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide19

Terytorialny charakter interwencji:

Polska Wschodnia,

Miasta Wojewódzkie i ich obszary,

Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji

Obszary wiejskie

Obszary przygraniczne

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide20

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zwiększenie konkurencyjności miast,

Wzmocnienie powiązań z regionem,

Zwiększenie atrakcyjności rynków pracy,

Wzmocnienie znaczenia ośrodków naukowych,

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej,

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide21

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zrównoważony, sprawny transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny,

Kompleksowa rewitalizacja: infrastrukturalna, gospodarcza, społeczna,

Ochrona środowiska i Energetyka

Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter

Przeciwdziałanie ubóstwu

Człowiek – najlepsza inwestycja

slide22

Dziękuję za uwagę

Adam Szponka

Człowiek – najlepsza inwestycja