1 / 18

„Energie pre región“ Prezentácia úspešných projektov OPZI, Teplý Vrch 26.11.2007

Ekologizácia zdroja tepla vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. Využitie obnoviteľných zdrojov energie, Ing. Július Jankovský, Zvolenská teplárenská, akciová spoločnosť. „Energie pre región“ Prezentácia úspešných projektov OPZI, Teplý Vrch 26.11.2007. Zvolenská teplárenská a.s.

phuong
Download Presentation

„Energie pre región“ Prezentácia úspešných projektov OPZI, Teplý Vrch 26.11.2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ekologizácia zdroja tepla vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. Využitie obnoviteľných zdrojov energie,Ing. Július Jankovský, Zvolenská teplárenská, akciová spoločnosť „Energie pre región“ Prezentácia úspešných projektov OPZI, Teplý Vrch 26.11.2007

 2. Zvolenská teplárenská a.s. Teplý Vrch, 26.11.2007

 3. SCZT Zvolenská teplárenská • Inštalovaný tepelný výkon : 312 MWt • Inštalovaný elektrický výkon : 45 MWe • Výstupné médium : para – 1,0 MPa, 260 °C horúca voda 150/70 °C • Počet odberných miest : 32 • Výroba tepla : 1 820 000 GJ • Dodávka tepla pre SCZT : 800 000 GJ • Výroba elektrickej energie : 100 000 MWh • Dĺžka rozvodov : 31 km Teplý Vrch, 26.11.2007

 4. Schéma zdroja Tp „B“ 1992 Teplý Vrch, 26.11.2007

 5. Schéma rozvodov tepla vo Zvolene Teplý Vrch, 26.11.2007

 6. Ciele projektu • Zabezpečiť plnenie emisných limitov - emisný limit SO2 pre zdroj je 1604 mg/Nm3 - emisný limit NOx - emisný limit TZL • Udržať konkurencieschopnosť v hlavných výrobných činnostiach • Zosúladiť prevádzku zdroja s - platnou legislatívou SR a EU - energetickou koncepciou VÚC B.Bystrica - koncepciou mesta Zvolen v tepelnej energetike Teplý Vrch, 26.11.2007

 7. Ekologizácia zdroja v ZT, a.s. Identifikácia problému : • Emisie SO2 zo spaľovania hnedého uhlia • Koncentrácia emisií SO2 bola v rozmedzí 3 000 - 4 000 mg/mn3 • Legislatívne požiadavky : od 1.1.2007  ELSO2 = 1 700 mg/mn3 od 1.1.2008  ELSO2 = 2 400 - 4 * Ptep Ptep = tepelný príkon parných kotlov Teplý Vrch, 26.11.2007

 8. Riešenie problému • Rekonštrukcia kotlov K-01 a K-02, 2x108 MWt - granulačné, palivo lignit - granulačné s pásovým roštom, palivo nízkosírne hnedé uhlie a biomasa (drevná štiepka) - výkon kotla K-01 výkon 108 MWt - výkon kotla K-02 výkon 60 MWt • Pomer palív - nízkosírne hnedé uhlie a drevná štiepka - min. pomer HU a DŠ 85% : 15 % - max. pomer HU a DŠ 70% : 30 % Teplý Vrch, 26.11.2007

 9. Schéma kotla Teplý Vrch, 26.11.2007

 10. Základné údaje projektu • Prevádzkové potreby : pred po • Spotreba hnedého uhlia 200 000 125 818 t/r • Spotreba DŠ 0 22 203 t/r • Spotreba ZP 2 500 600 tis. m3/r • Spotreba elektriny 17 000 17 000 MWh • Množstvo popola 30 000 16 500 t/r • Novobudované prevádzkové súbory : • Skládka biomasy a súvisiaca logistika • Inštalácia automatický monitoring spalín (AMS) Teplý Vrch, 26.11.2007

 11. Zníženie emisií Emisné limity po rekonštrukcii v mg.m-3 : Znečisťujúca látka Limit SO2 1 604 NOx 600 CO 250 TZL 50 Emisie znečisťujúcich látok v t/rok Obdobie TZL SO2 NOX CO 2003 50,0 3 500,0 430,0 50,0 2004 28,7 2 118,6 508,6 36,6 2005 32,9 2 067,6 538,9 38,1 2008 34,1 1 117,7 414,6 30,0 Teplý Vrch, 26.11.2007

 12. Nižšia produkcia skleníkových plynov • Zvýšenie účinnosti zariadenia – zníženie spotreby uhlia a ZPN • Náhrada časti uhlia a ZPN biomasou Produkcia skleníkových plynov : Obdobie tony CO2 2003 244 148 2004 206 693 2005 216 150 2008 169 595 Teplý Vrch, 26.11.2007

 13. Časový harmonogram Predprojektová príprava 01.03.2005 PD pre stavebné povolenie 15.05.2005 Podanie žiadosti na MŽP SR 23.05.2005 Vyhlásenie verejnej súťaže 01.12.2005 Výber zhotoviteľa 24.04.2006 Začiatok rekonštrukcie K-01 24.04.2006 Komplexné skúšky K-01a DŠ 11.03.2007 Skušobná prevádzka K-01 od 12.03.2007 Začiatok rekonštrukcie K-02 01.04.2007 Začiatok skúšobnej prevádzky K-02 15.02.2008 Vydanie kolaudačného rozhodnutia 31.05.2008 Teplý Vrch, 26.11.2007

 14. Výška investícií a financovanie projektu Výška finančných prostriedkov - vysúťažená ponuka : Príspevok z ERDF 248 600 tis. Sk Príspevok zo ŠR 221 652 tis. Sk NFP spolu 470 252 tis. Sk Spolufinancovanie (vlastné zdroje) 53 000 tis.Sk Celková investícia ZOD SES Tlmače 523 000 tis.Sk Spoluplnenia vo vlastnej réžii 60 000 tis.Sk Predpokladaná celková výška projektu 583 000 tis.Sk Financujúca Banka : Dexia Slovensko, a.s. Úverové linky na prefinancovanie istiny a DPH 320 000 tis.Sk Teplý Vrch, 26.11.2007

 15. Teplý Vrch, 26.11.2007

 16. Teplý Vrch, 26.11.2007

 17. Teplý Vrch, 26.11.2007

 18. Ďakujem za pozornosť  Ing. Július Jankovský jankovsky@zvtp.sk www.zvtp.sk  +421455320740 Teplý Vrch, 26.11.2007

More Related