slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช ภัฏ สุราษฎร์ธานี. การออกแบบและพัฒนาเว็บ ( WEB DESIGN AND DEVELOPMENT ) เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - phong


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การออกแบบและพัฒนาเว็บ(WEB DESIGN AND DEVELOPMENT) เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์

world wide web

เวิลด์ไวด์เว็บ นิยมเรียกสั้นๆ ว่าเว็บ หรือ WWW ถือเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดบนอินเทอร์เน็ตเพราะสามารถแสดงสารสนเทศต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลด้านดนตรีกีฬา การศึกษา ซึ่งสามารถนำเสนอได้ทั้งภาพ เสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว เช่นแฟ้มภาพวีดิทัศน์หรือตัวอย่างภาพยนตร์ และการสืบค้นสารสนเทศในเวิลด์ไวด์เว็บนั้นจำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมค้นดูเว็บ (web browser) ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล โดยที่เว็บกับโปรแกรมค้นผ่านจะทำหน้าที่รวบรวมและกระจายเอกสารที่เครือข่ายที่ทำไว้

เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)
slide3

ประมาณปี พ.ศ.2533 นักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลองของสถาบันเซิร์น (CERN) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แห่งยุโรป ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือ ทิม เบิร์นเนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) ได้สร้างระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่าไฮเปอร์เท็กซ์(Hypertext

เพื่อใช้ในการส่งสารสนเทศต่างๆ โดยจะถูกจัดอยู่ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) ซึ่งการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบใหม่นี้ทำให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว

ความเป็นมาของเวิลด์ไวด์เว็บความเป็นมาของเวิลด์ไวด์เว็บ
slide4

เว็บไซต์เว็บเพจและโฮมเพจ ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเว็บ เนื่องจากเมื่อเข้าไปในเว็บแล้วสารสนเทศหรือข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการสืบค้นก็คือหน้าของเอกสารที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้

เว็บไซต์ (Web site)

เว็บเพจ (Web page)

โฮมเพจ (Home page)

เว็บไซต์เว็บเพจและโฮมเพจเว็บไซต์เว็บเพจและโฮมเพจ
web site

เว็บไซต์ก็คือแหล่งที่รวบรวมเว็บเพจจำนวนมากมายหลายหน้าในเรื่องเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกัน

การเสนอเรื่องราวที่อยู่บนเว็บไซต์ที่แตกต่างไปจากโปรแกรมโทรทัศน์เนื้อหาในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ เนื่องจากการทำงานบนเว็บจะไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งนี้เนื่องจากเราสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มสารสนเทศบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

แต่ละเว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซต์หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ในเวลาอันรวดเร็ว

เว็บไซต์ (Web site)
web page

เว็บเพจ คือหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ ที่เจ้าของเว็บเพจ ต้องการจะใส่ลงไปในหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น เช่น ข้อมูลแนะนำตัวเองซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการให้ผู้อื่นได้ทราบ หรือข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นต้น

ข้อมูลที่แสดงเป็นได้ทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวและข้อมูลที่นำเสนอสามารถเชื่อมโยงในรูปของไฮเปอร์เท็กซ์ คือ เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นที่จะให้ข้อมูลนั้นๆ ในระดับลึกลงไปได้เรื่อย ๆ

เว็บเพจจะต้องมีที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเฉพาะของตน ซึ่งแหล่งที่อยู่นี้เรียกว่า URL (Uniform Resource Locator)

เว็บเพจ (Web page)
home page

โดยทั่วไปแล้วในแต่ละเว็บไซต์จะมีโฮมเพจ หรือ หน้าต้อนรับ (welcome page) ซึ่งปรากฏเป็นหน้าแรกเมื่อเปิดเว็บไซต์นั้นขึ้นมา

เปรียบเสมือนกับสารบัญและคำนำ ที่เจ้าของเว็บไซต์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตนว่าให้บริการในสิ่งใดบ้าง

โฮมเพจนั้นมีลักษณะ คล้ายกันคือเป็นหน้าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์โดยอาศัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียกกันว่าเวิลด์ไวด์เว็บเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ทำเว็บกับผู้ชม โดยเว็บไซต์นั้นเปรียบเสมือนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยมีเว็บเพจทำหน้าที่อธิบายขยายความในแต่ละส่วน และโฮมเพจถือเป็นส่วนที่ต้อนรับและบอกกล่าวกับผู้มาชมว่าข้อมูลข่าวสารที่ผู้ชมต้องการนั้นอยู่ในส่วนไหนของเว็บไซต์

โฮมเพจ (Home page)
slide9

ในการสร้างโฮมเพจนั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน โดยแต่ละวิธีการก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไป สามารถแบ่งวิธีการสร้างโฮมเพจออกเป็น 3 วิธีใหญ่ๆ ดังนี้

1.สร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรมของ Web Hosting

2. ใช้โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์

3. การใช้ภาษา HTML และ JavaScript

เราสามารถสร้างโฮมเพจด้วยวิธีการอย่างไรบ้างเราสามารถสร้างโฮมเพจด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง
1 web hosting

Web Hosting คือเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูล

มีการให้บริการสร้างโฮมเพจสำเร็จรูปให้แก่ผู้ที่ต้องการสร้างโฮมเพจแบบง่ายๆ โดยการคลิกเลือกรูปแบบของโฮมเพจจากรูปแบบที่ทางเว็บไซต์กำหนดให้ จากนั้นก็กรอกรายละเอียดต่างๆ

ต่การสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรมของ Web Hosting นี้ ก็มีข้อเสีย คือ มีรูปแบบให้เลือกน้อยและไม่สามารถออกแบบลักษณะของโฮมเพจได้ตามต้องการ

1.สร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรมของ Web Hosting
slide11

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์กันอย่างมากมาย เช่น FrontPage , Go Live และ Home Site เป็นต้น แต่โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด ก็คงจะหนีไม่พ้นโปรแกรม Dreamweaver

Dreamweaver เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของภาษา HTML ถึงแม้วิธีการสร้างโฮมเพจนั้นอาจจะไม่ง่ายดายเท่าการสร้างโฮมเพจด้วยเว็บ Hosting แต่เราก็จะสามารถออกแบบความสวยงามของโฮมเพจได้ตามต้องการ

2. ใช้โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์
3 html javascript

การสร้างโฮมเพจด้วยภาษา HTML และ JavaScript

จะต้องใช้ความสามารถและความชำนาญในการเขียนโปรแกรมพอสมควร เนื่องจากการสร้างโฮมเพจด้วยวิธีนี้ จะใช้วิธีการพิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งลงไป จากนั้นโปรแกรมจะทำการแปลงข้อมูลให้กลายเป็นภาพหรือข้อความที่ต้องการ

โดยทั่วไปมักใช้ภาษา HTML และ JavaScript ในการตกแต่งโฮมเพจ

3. การใช้ภาษา HTML และ JavaScript
slide13

1. เว็บไซต์ให้ความรู้ และความบันเทิง

2. เว็บไซต์เพื่อการบริการ เป็นเว็บที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว โทรศัพท์มือถือ ซื้อ-ขายของผ่านอินเตอร์เน็ต

3. เว็บไซต์เพื่อการค้นหาข้อมูล เป็นเว็บไซต์ที่มีความสามารถในการค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้วิธีการดึงคำสำคัญที่บรรจุอยู่แต่ละหน้าเว็บเพจทำให้เราสามารถลิงค์ไปยังเว็บไซต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

4. เว็บไซต์สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่เรื่องราวต่าง ๆ ของสถาบัน/หน่วยงาน ประกาศ หรือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

5. เว็บไซต์ส่วนตัว เป็นเว็บที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้รวบรวมเรื่องราวความรู้ของผู้จัดทำรวบรวมผลงานต่าง ๆ

ประเภทของเว็บไซต์
ad