1 / 18

Основні етапи розвитку тваринного світу

Основні етапи розвитку тваринного світу. Мандрика Л ідія Володимирівна Вчитель біології Катеринопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Зародження життя на Землі.

philip-kidd
Download Presentation

Основні етапи розвитку тваринного світу

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Основні етапи розвитку тваринного світу Мандрика Лідія Володимирівна Вчитель біології Катеринопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

 2. Зародження життя на Землі Життя на землі, на думку вчених, виникло приблизно 4-5 млрд років тому. Умови життя на нашій планеті багаторазово змінювали- ся, і всі живі організми змушені були постійно пристосовуватись до цих змін.

 3. В історії розвитку Землі розрізняють 5 ер: Архейську, Протерозойську, Палеозойську, Мезозойську та Кайнозойську. Кожна ера поділяється на періоди

 4. І. Період Архейської ери (яка розпочалась приблизно 3,6 млрд .років і тривала 1 млрд років.) характеризується активною вулканічною діяльністю, безкисневими умовами життя в мілководному давньому морі, саме в цей час за викопними рештками вчені дослідили, що з’явилися морські прокаріоти – бактерії та ціанобактерії Ландшафт Архейської Ери Формування первісного океану

 5. ІІ. У Протерозойську еру(розпочалась 2,5 млрд., закінчилась 0.6 млрд. років тому) виникають еукаріоти: рослини, гриби, тварини. Спочатку це були одноклітинні організми, клітини деякі із них утворювали колонії. Згодом від колоніальних одноклітинних джгутикових походять багатоклітинні тварини. Розвиток багатоклітинних тварин

 6. Протерозойська ера (Вендський період) характеризується найпоширенішими тваринами – кишковопорожнинними, які належать до викопних класів: плаваючі медузи та сидячі поліпи. Від таких форм з променевою симетрією виникли повзаючі та плаваючі двобічносиметричні тварини. Плаваючі медузи

 7. ІІІ. У продовж Палеозойської ери ( розпочалась 600 млн. і закінчилась 240 млн років тому) виникли майже всі типи тварин, життя опанувало не тільки водойми, а й суходіл. Унаслідок цього виникло багато груп тварин, які мали скелет, або захисні черепашки (зокрема членистоногі та молюски), а також перші хордові, які нагадували сучасних ланцетників Перші хордові організми Тварини, які покриті черепашкою

 8. В Палеозої виникли перші морські риби. У них передні зяброві дуги перетворилися на щелепи, що слугували для захоплення здобичі, а з кісткових лусочок розвинулися зуби. У риб сформувалися парні (грудні й черевні плавці). Суходіл заселили кільчасті черви, скорпіони, кліщі та павуки. Трилобіт

 9. У другій половині Палеозойської ери – кам'яновугільного періоду на суходолі мешкали різноманітні земноводні. Деякі з них стали предками сучасних рядів плазунів, інші – звірозубі – згодом дали початок першим ссавцям. У цей період виникли комахи. іхтіостега, один із перших плазунів Ліоплевродон

 10. ІV. У Мезозойській ері (240-60 млн. років тому) виникають птахи і ссавці. На початку ери з’являються черепахи, крокодили, ящірки, динозаври. З часом динозаври досягли значного видового різноманіття і переважали в наземних угрупуваннях всієї Мезозойської ери. Плазуни, які мешкали на суходолі

 11. Серед плазунів Мезозойської ери відомі Птерозаври, або літаючі ящери. Птерозаври

 12. В лісах мешкав Археоптерикс, крилоподібні передні кінцівки якого мали пальці для лазання по деревах. Вважають, що від подібних форм динозаврів виникли птахи. Археоптерикс

 13. Завершальний період Мезозойської ери характеризується покладами крейди. Ці поклади утворилися з черепашок Форамініфер, які масово мешкали у морях того періоду. З настанням вологого клімату зникають динозаври, птерозаври. З'являються сумчасті й плацентарні ссавці,а також птахи. Зубаті птахи крейдяного періоду

 14. V. Кайнозойська ера(розпочалась близько 65 млн. років тому) – час розквіту ссавців, птахів, комах і молюсків. На початку Палеогенового періоду проходить домінування членистоногих, у воді – молюсків. З'являються представники ряду хижих. Представник родини котячих - шаблезубий тигр

 15. Антропогенний період – завершальний період Кайнозойської ери, який супроводжувався зледенінням. Була сформована “Льодовикова фауна” до складу якої входили вимерлі нині мамути, шерстистий носоріг, велетенський олень, печерний ведмідь та інші тварини. Антропоген – тундрова фауна

 16. У Кайнозойській ері з'явилися перші людиноподібні мавпи, а згодом – істоти, яких відносять до родини людей Еволюція людини

 17. Поява людини і становлення людського суспільства стала завершальною подією сучасного Антропогенного періоду. Стародавні люди - Неандертальці

 18. Список використаних джерел Література:Вервес Ю.Г., Балан П.Г. та ін. – К.: Генеза, 2000. – 464с. МежжерінС.В. М 43 Біологія:підруч.для 8 кл.загальноосвіт.навч.закл./С.В.Межжерін,Я.О.Межжеріна.-К.:Освіта,2008.-256 с.Інтернет ресурси:http://900igr.net/kartinki/biologija/Mezozojskaja-era/015-Paleozojskaja-era.htmlhttp://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2011/03/110301_human_evolution_oh.shtmlhttp://www.sivatherium.narod.ru/postcard/veka_02/veka_02.htm

More Related