Likabehandlingsplanen för Korsavadsskolan. - PowerPoint PPT Presentation

likabehandlingsplanen f r korsavadsskolan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Likabehandlingsplanen för Korsavadsskolan. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Likabehandlingsplanen för Korsavadsskolan.

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Likabehandlingsplanen för Korsavadsskolan.
105 Views
Download Presentation

Likabehandlingsplanen för Korsavadsskolan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Likabehandlingsplanen förKorsavadsskolan.

  2. Skolområde Centrums policy/vision Skolområde Centrum accepterar inte någon form av diskriminering eller kränkande behandling Elev som känner sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling skall själv, eller med stöd av vårdnadshavare, med förtroende vända sig till personalen, skolsköterskan, kurator, skolledningen eller annan personal inom rektorsområdet. Det är varje elevs uppdrag att medverka till goda ”arbetsförhållanden”.

  3. Diskrimineringslagen (2008:567) Diskrimineringslagen innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder är förbjuden i förskolan, skolan och vuxenutbildning.

  4. Skollagen (1985:1100) Skollagen innebär att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling som exempelvis mobbing. Inget barn och ingen elev ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd.

  5. Diskrimineringsgrunder

  6. Trakasserier och kränkande behandling Det är en rättighet för elever att inte bli diskriminerad eller utsatta för kränkande behandling. Alla kränkningar är inte diskriminering, men all kränkande behandling måste förhindras. Trakasserier: Ett uppträdande av en vuxen, en elev eller ett barn, som kränker ett barns eller en elevs värdighet och har koppling till någon av de ovan sju beskrivna diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling: Ett uppträdande, som – utan att vara trakasserier – kränker ett barns eller en elevs värdighet eller principen om alla människors lika värde och inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkande behandling kan vara: fysisk (bli utsatt för slag och knuffar), verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord), psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning), text -och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms) Mobbning är en form av kränkande behandling. För att en kränkning skall betecknas som mobbning förutsätts att den som blir utsatt, blir det vid upprepade tillfällen. Det råder även en obalans i maktförhållandet mellan de/dem som mobbar och de/dem som blir utsatt för mobbning.

  7. Vad ska du göra om du eller en kamrat blir utsatt för diskriminering, trakasseri, annan kränkande behandling eller mobbning av annan elev eller av vuxen: Du måste berätta för någon, en kamrat, mamma el. pappa, någon vuxen på skolan. Följande personer kan Du vända dig till:  Mamma eller pappa  Mentor/Klasslärare/fritidspersonal  Socionom Dagny Sigurdardottir tel: 0709-81 94 93 Resurspersonal Joakim Cronval tel; 0709-819497 Skolsköterska Emma Sandberg tel; 0709-819583 Kurator Sanhsara Muniz tel; 0709-819495 Rektor, Pia Svensson 0411-81 95 87 Annan vuxen på skolan  Lämna lapp i brevlådan i biblioteket eller besök/gilla oss på Facebook ! (sök efter Korsavadsskolans Likabehandlingsteam)