การเตรียมความพร้อม
Download
1 / 62

?????????????????? ?????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 75 Views
  • Uploaded on

การเตรียมความพร้อม ของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น. เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????? ??????????????????????????????' - phaedra-calliope


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5975644

การเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารประกอบการอบรม ข้าราชการและพนักงาน สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย เพื่อทำแผลงานทางวิชาการในการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และ เชี่ยวชาญ


5975644

การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบคุณภาพและความยุ่งยากของงานในตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

การกำหนดระดับตำแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน


5975644
ที่มา การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งนั้นจะต้องมี: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

มาตรา 20 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบของตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่งและจำนวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กำหนดคราวละสี่ปี โดยต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด


5975644

ระดับชำนาญงาน การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งนั้นจะต้องมีชำนาญงานพิเศษชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

กำหนดให้มีได้ทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการวิชาการ และ หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

* ข้อ 3(1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนด ระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง ขรก.พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ลวท.22 ธค.53


5975644

ระดับ เชี่ยวชาญ การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งนั้นจะต้องมี และ เชี่ยวชาญพิเศษ

กำหนดให้มีได้เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการวิชาการ และ สำนักงานอธิการบดี(ไม่รวมกอง)

* ข้อ 3(2) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนด ระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง ขรก.พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ลวท.22 ธค.53


5975644
ผลงานที่ต้องใช้ การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งนั้นจะต้องมียื่นประกอบการขอกำหนดตำแหน่ง


5975644

ระดับ การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งนั้นจะต้องมีชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

- ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ ชนง.ชนพ. ชนก. ชนพ.- จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ระดับเชี่ยวชาญ

- ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ ชช.- จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ- การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

- ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ ชชพ.- จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ- การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ- ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการ/วิชาชีพ


5975644

หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นตำแหน่งที่สถาบันอุดมศึกษาได้ประเมินค่างานแล้ว

ผลงานที่นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- มิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม

- มิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว

- กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคำรับรองจากผู้มีส่วนร่วม


5975644

การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ยื่นขอ

เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร ให้เป็นไปตามที่สภาสภาบันอุดมศึกษากำหนด

ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดระดับคุณภาพของงาน(ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเด่น ฯลฯ)ในการประเมิน


5975644

การตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเว้นแต่โดยวิธีพิเศษต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้กระทำได้สองวิธีคือ วิธีปกติ และ วิธีพิเศษ

วิธีปกติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้... - มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง

โดยมีจำนวนกรรมการประเมินฯไม่น้อยกว่าสามคน


5975644

วิธีพิเศษ การตัดสินคุณภาพของผลงานมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และผลงานที่มีระดับคุณภาพสูงกว่าวิธีปกติ โดยมีจำนวนกรรมการประเมินไม่น้อยกว่าห้าคน

วิธีการประเมินค่างาน ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยมีผู้บังคับบัญชาผู้เสนอขอฯร่วมเป็นกรรมการ และ หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการเลขานุการ


5975644

การประเมินค่างานของระดับ ชช.พิเศษในตำแหน่งที่ปรึกษาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะ กก. ประเมินค่างานประกอบด้วยผู้บริหารตาม ม.18 (ข) (๑) และ(๒) ภายในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน แล้วนำผลการประเมินเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบตำแหน่งที่ปรึกษา

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพจะต้องเป็นผู้ทรงฯที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญตรงสาขาวิชาชีพกับวิชาชีพของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และ จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า


5975644

ระดับชำนาญงาน ชำนาญการ

กก.ผู้ทรงฯประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ต้องต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้ง(หน่วยงานระดับคณะ/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก)และกรรมการภายนอกสถาบันอุดมศึกษาอีกอย่างน้อยหนึ่งคน รวมจำนวน กก.ทั้งหมดไม่น้อยกว่าสามคน

ระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

กก.ผู้ทรงฯประกอบด้วย กก.ไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนดในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้งตามบัญชีได้ให้เสนอ ก.พ.อ.เห็นชอบเป็นกรณีไป


5975644

ระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ

กก.ผู้ทรงฯประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ แต่ละคนประเมินแล้วส่งผลการประเมินโดยจะไม่มีการประชุมก็ได้

ระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

กก.ผู้ทรงฯประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จะต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณาผลงานร่วมกัน


5975644

การแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของหรือคณะกก.ที่สภาสถาบันอุดมศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้ง เว้นแต่ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อ รมว.กระทรวงศึกษาฯ เพื่อนำเสนอ นรม.นำกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งด้วย


5975644

ในกรณีที่ กก.ผู้ทรงฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอฯปรับปรุงผลงานได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นอาจขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 3 เดือน

ทั้งนี้...หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงแล้วมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องเป็นวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษารับผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว

กรณีที่ให้ปรับปรุง หมายถึง การปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่านั้นมิใช่เป็นการทำผลงานชิ้นใหม่ หรือส่งผลงานชิ้นใหม่พิจารณาแทน


5975644

ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เสนอขอฯ มีสิทธิขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาทบทวนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยในคำขอทบทวนนั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้างและเหตุผลที่สนับสนุน(ทบทวน) และต้องยื่นขอทบทวนภายใน 90 วัน นับจากวันที่รับทราบมติ

เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องคำขอทบทวนแล้วให้ส่งคำขอนั้นแก่คณะกก.ประเมินฯ หากคณะกก.ดังกล่าวมีความเห็นประการใด ให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจาณา ผลการพิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นที่สุด


5975644

เมื่อคณะกก.ประเมินฯ ได้รับเรื่องการขอทบทวน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้....

การทบทวนครั้งที่ 1

ก.กรณีเห็นว่าคำขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคำขอ ให้มีมติไม่รับพิจารณา

ข.กรณีเห็นว่าคำขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคำขอ ให้มีมติรับพิจารณา แล้วให้กก.ประเมินฯชุดเดิมพิจารณา


5975644

การทบทวนครั้งที่ 2 เมื่อคณะกก.ประเมินฯ ได้รับเรื่องการขอทบทวน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้....

ก.กรณีเห็นว่าคำขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคำขอเพิ่มเติมจากครั้งที่ 1 ให้มีมติไม่รับพิจารณา

ข.กรณีเห็นว่าคำขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคำขอเพิ่มเติมจากครั้งที่ 1 ให้มีมติรับพิจารณา แล้วแต่งตั้งกก.ประเมินฯชุดใหม่พิจารณา โดยมีจำนวนกก.เท่ากับชุดเดิมเพื่อพิจารณา

ค.เมื่อกก.ประเมินฯชุดใหม่ได้พิจารณาคำขอทบทวนแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษานำผลการพิจารณาชองชุดใหม่และชุดเดิม เสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นพิจารณาต่อไป


5975644

คำนิยามผลงาน เมื่อคณะกก.ประเมินฯ ได้รับเรื่องการขอทบทวน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้....

คู่มือปฏิบัติงานหลัก คือ เอกสารแสดงเส้นทางการทำงานในงานหลักของตำแหน่ง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน


5975644

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เมื่อคณะกก.ประเมินฯ ได้รับเรื่องการขอทบทวน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.... คือ ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา


5975644

ผลงานเชิงสังเคราะห์ เมื่อคณะกก.ประเมินฯ ได้รับเรื่องการขอทบทวน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.... คือ ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น เพื่อให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา


5975644

ผลงานวิจัย เมื่อคณะกก.ประเมินฯ ได้รับเรื่องการขอทบทวน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.... คือ ผลงานที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรุปรวมที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา


5975644

ผลงานในลักษณะอื่น เมื่อคณะกก.ประเมินฯ ได้รับเรื่องการขอทบทวน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.... คือ สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบำรุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น


5975644

สรุปความก้าวหน้าของสายสนับสนุนสรุปความก้าวหน้าของสายสนับสนุน

ชำนาญงาน

แท่งทั่วไป

ชำนาญงานพิเศษ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

แท่งวิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ

เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญพิเศษ


5975644
อัตราเงินเดือนสรุปความก้าวหน้าของสายสนับสนุนและเงินประจำตำแหน่ง


5975644

อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ป.ตรี)

13,000 บาท

เชี่ยวชาญพิเศษ(10)

9,900 บาท

เชี่ยวชาญ(9)

5,600 บาท(วช.) 3,500 บาท(ค่าตอบแทน)

ชำนาญการพิเศษ(8)

3,500 บาท(วช.)

ชำนาญการ(6-7)

ปฏิบัติการ(3-5)


5975644

อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน

ตำแหน่งประเภททั่วไป (ต่ำกว่าปริญญาตรี)

ชำนาญการพิเศษ(7-8)

ชำนาญงาน(5-6)

ปฏิบัติงาน(1-3)


5975644
เงือนไขการรับ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง


3 500
ที่มาของ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน เงินตอบแทน3,500 บาท


3 5001
ชำนาญงานพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน ไม่ได้เงินตอบแทน3,500 บาท


5975644
การสร้างแรงจูงใจ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน ให้มีการทำผลงานวิชาการในบางมหา’ลัย


5975644
ก.พ.อ. เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน ผ่อนผันให้ใช้ผลงานตามประกาศเดิมของแต่ละแห่ง


5975644
ผลงานทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน ที่จะส่งให้ตรวจ/ขอคำแนะนำ

ชื่อและสกลุ

ตำแหน่งและระดับ

หน่วยงานและมหา’ลัย

ภาพถ่ายปัจจุบัน(เข้าทำเนียบ)

ส่งครั้งละบท

หน้าปกที่มีชื่อเรื่อง(อะไร)

เบอร์โทรมือถือ


5975644

มีปัญหา ปรึกษา เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน

ติดต่อ....

089-617-7878

หรือ

ruajar@kku.ac.th


ad