Plánovací proces v oblasti vodního hospodářství
Download
1 / 21

Plánovací proces v oblasti vodního hospodářství - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Plánovací proces v oblasti vodního hospodářství. Legislativa ČR pro plánování v oblasti vod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plánovací proces v oblasti vodního hospodářství' - petra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Legislativa ČR pro plánování v oblasti vod

 • Zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), novelizován od dne své účinnosti 1.1.2002 16x a je proveden 20 prováděcími právními předpisy a další se připravují v souvislostí s poslední novelou zákonem č. 150/2010 Sb. účinnou od 1.8.2010 (návrh novely – tzv. „EURONOVELA“)

 • Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí(5 oblastí povodí – v Euronovele 8 oblastí)

 • Vyhláška č. 140/2003 Sb., o plánování v oblasti vod(účinnost od 1. července 2003)


Legislativa ČR pro plánování v oblasti vod

 • Zákon č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. (od své účinnosti 1.1.2002 9x novelizován a je proveden jedním prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. A vyhlášky č. 515/2006 Sb.)


Legislativa ES zahrnující také plánování v oblasti vod

 • 77/440/EHS „Surová voda“ vč. 79/869/EHS a 77/795/EHS 2007

 • 78/659/EHS „Rybné vody“2013

 • 80/68/EHS „Ochrana podzemních vod“2013

 • 76/464/EHS „Nebezpečné látky“ čl. 6 2007, ost. 2013

 • 76/160/EHS „Koupací vody“

 • 98/83/ES „Pitná voda“

 • 91/271/EHS „Městské ČOV“

 • 91/676/ EHS „Dusičnany“

Nahrazuje je k datu RS

Programy opatření

do plánů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

Směrnice 2000/60/ES

Rámcová směrnice

RS

WFD


Ustanovení VZ o plánování v oblasti vod vod

Hlava III. Stav podzemních a povrchových vod (§ 21 a 22)

Monitoring

Vodní bilance

Vyhl. č. 431/2001Sb.

Evidence

Vyhl. č. 139/2003 Sb.

Hlava IV. Plánování v oblasti vod(§ 23 až 26)

Oblasti povodí

Vyhl. č. 292/2002 Sb.

Obsah, zpracování, projednání plánů

Vyhl. č. 140/2003 Sb.


Podpůrné dokumenty pro proces plánování vod

 • Water Framework Directive( Směrnice č. 2000/60/EC )

 • „Rámcová směrnice vodní politiky EU“ - Peter Chavy( publikace popisující proces zavádění WFD )

 • CIS Guidances( oficiální průvodci EU vybranými tématy WFD )

 • Výstupy z TWINNING Projektů

 • Výstupy z úkolů VÚV T.G.M.

 • Materiály schválené Komisí pro plánování


Cíle plánování a podklady pro veřejnou správu vod

Plánování v oblasti vod = koncepční činnost s cílem vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy

a) ochrany vod jako složky životního prostředí,

b) ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,

c) trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

Podkladem pro výkon veřejné správy jsou

a) Plán hlavních povodí ČR,

b) Plány oblastí povodí,

c) Programy opatření pro Plán hlavních povodí i pro plány oblastí povodí


Plán hlavních povodí ČR vod

 • Strategický dokument plánování v oblasti vod

 • stanoví rámcové cíle

 • obsahuje rámcové programy opatření

 • respektuje mezinárodní závazky ČR

 • závazný podklad pro přípravu plánů oblastí povodí

 • Pořizuje MZe ve spolupráci s MŽP a dalšími ústředními vodoprávními úřady a krajskými úřady

 • Schvaluje vláda závazné části vyhlásí nařízením vlády

 • Plán hlavních povodí bude schválen nejpozději do 22.12.2006


Plány oblastí povodí vod

 • Základní koncepční dokumenty vymezující

 • veřejné zájmy do podrobností podle podmínek povodí

 • principy, zásady, limity a omezení v jednotlivých povodích

 • Návrh na vymezení 8 oblastí povodí

 • Pořizují správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady

 • Přípravné práce a etapy zpracování schvaluje krajský úřad (po souhlasném stanovisku ústř. vodopráv. úřadů a MMR)

 • Konečný návrh schvalují kraje závazné části vyhlásí rada kraje nařízením

 • Plány oblastí povodí budou schváleny nejpozději do 22.12.2009


Etapy zpracování plánů oblastí povodí vod

 • Přípravné práce

 • všeobecné charakteristiky povodí

 • vodohospodářské charakteristiky povodí

 • zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav vod

 • ekonomickou analýzu užívaní vod

 • Návrh plánu oblasti povodí

 • časový plán a program prací pro zpracování plánu zveřejněn nejméně 3 roky před obdobím platnosti plánu

 • přehled významných problémů, silně ovlivněných vodních útvarů a zvláštní cíle ochrany vod je zveřejněn nejméně 2 roky před obdobím platnosti plánu

 • návrh zveřejněn nejméně 1 rok před obdobím platnosti plánu


Programy opatření vod

 • = hlavní nástroj k dosažení cílů Plánu hlavních povodí a Plánů oblastí povodí

 • Programy opatření obsahují časový plán a strategii financování základních a případně i doplňkových opatření, zejména pak:

 • popis jednotlivých opatření

 • územní souvislosti opatření

 • očekávané účinky opatření

 • termíny zavedení

 • odhady nákladů a zdroje financování

 • Obsah a postupy při zavádění opatření, včetně vytýčení přísnějších cílů ochrany vod, stanoví MZe + MŽP vyhláškou


Postup prací v plánování v oblasti vod vod

Informovat o a konzultovat následující

Charakteristiky povodí

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2015

Specifikovat environmentální cíle

a zprovoznění monitoringu

Časový a pracovní

implementační plán

Přehledvýznamných otázekve vodním hospodářství

Návrh plánu povodí

Schválit plány oblastí povodí včetně programů opatření a zveřejnit je

Zavést novou cenovou politiku (stimulující, návratnost nákladů)

Uvést plány oblastí povodí do praxe

Dosáhnout dobrého stavu ve všech vodách!!


Organizační zajištění plánování v oblasti vod vod

 • Národní úroveň

 • Komise pro plánování v oblasti vod

 • Návrhová skupina

 • Úroveň oblastí povodí

 • Sub-komise pro plánování v oblasti vod

 • Pracovní skupiny


Komise pro plánování v oblasti vod vod

 • Koordinuje činnost v oblasti plánování na národní úrovni

 • Projednává a schvaluje postupy, metodiky a dokumenty používané v procesu plánování

 • Složení:

 • Zástupci ministerstev (MZe, MŽP, MZd, MV, MD, MO)

 • Zástupci jednotlivých správců povodí

 • Zástupci jednotlivých krajů

 • Representanti významných uživatelů vod (SOVaK, …)

 • Zástupci TWINNING projektů mající vztah k WFD

 • Representanti NGO

 • Zástupci odborných organizací ( VÚV T.G.M., ZVHS, … )


Návrhová skupina vod

 • Připravuje materiály pro jednání Komise pro plánování

 • Projednává a schvaluje postupy, metodiky a dokumenty používané v procesu plánování

 • Složení:

 • Zástupci MZe (3) a MŽP (2)

 • Representanti správců povodí (3)

 • Representanti krajů (1+1)

 • Zástupce TWINNING projektu (1)

 • + Přizvaní odborníci dle projednávaných témat


Sub-komise pro plánování v oblasti vod vod

 • Koordinuje činnost plánování v příslušné oblasti povodí

 • Složení určují jednotlivý zpracovatelé plánů oblastí povodí

 • Možné složení:

 • Zástupci správce povodí

 • Zástupci krajských úřadů

 • Zástupci krajů (samosprávy)

 • Zástupci uživatelů vod

 • Representanti NGO

 • Zástupci odborných institucí

 • Representanti místních samospráv


Pracovní skupiny vod

 • Řeší konkrétní otázky a úkoly podle svého zaměření

 • Připravuje materiály pro jednání Sub-komise

 • Náplň činnosti, složení i status pracovních skupin je v kompetenci zpracovatelů plánů oblastí povodí či Sub-komisí

 • Možné strategie zaměření pracovních skupin:

 • Odborné pracovní skupiny řešící tématické okruhy problémů

 • Pracovní skupiny řešící problematiku jednotlivých lokalit

Zem d lsk sucho na zem r ve vegeta n m obdob anal za na z klad vl hov bilance za obdob 1961 2000
Zemědělské sucho na území ČR ve vegetačním období (analýza na základě vláhové bilance za období 1961-2000)


ad