nov trendy v regulatorn m zen kreditn ho rizika praha 30 dubna 2003 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nové trendy v regulatorním řízení kreditního rizika Praha – 30. dubna 2003 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nové trendy v regulatorním řízení kreditního rizika Praha – 30. dubna 2003

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Nové trendy v regulatorním řízení kreditního rizika Praha – 30. dubna 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Nové trendy v regulatorním řízení kreditního rizika Praha – 30. dubna 2003. Mgr. Markéta Benková Řízení kreditních rizik, Komerční banka. Agenda. Malé opakování na úvod Novinky v řízení kreditního rizika Basel II IAS 39 Poznámky na závěr. Na úvod: Co to je kapitálová přiměřenost.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nové trendy v regulatorním řízení kreditního rizika Praha – 30. dubna 2003' - peta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nov trendy v regulatorn m zen kreditn ho rizika praha 30 dubna 2003
Nové trendy v regulatorním řízení kreditního rizikaPraha – 30. dubna 2003

Mgr. Markéta Benková

Řízení kreditních rizik, Komerční banka

agenda
Agenda
 • Malé opakování na úvod
 • Novinky v řízení kreditního rizika
 • Basel II
 • IAS 39
 • Poznámky na závěr
na vod co to je kapit lov p im enost
Na úvod: Co to je kapitálová přiměřenost
 • Nástroj pro kontrolu bank regulátorem (v ČR ČNB)
 • Hodnotí se, zda banka neposkytuje takové množství úvěrů, jejichž riziko neodpovídá velikosti banky (= jejímu kapitálu)
 • Rizikově vážená aktiva:
  • Obecně státní riziko: 0% z úvěrové angažovanosti
  • Obecně banky: 20% z úvěrové angažovanosti
  • Obecně korporátní a individuální protistrany: 100% z úvěrové angažovanosti

Kapitál > 8% z rizikově vážených aktiv

na vod co to jsou opravn polo ky
Na úvod: Co to jsou opravné položky
 • Opravné položky vyjadřují očekávání banky o tom, jaká bude na daném účtu konečná ztráta
 • Pro banku účetně představují náklad
 • Jejich výše se stanovuje procentem z nekrytého rizika dle tzv. klasifikace
 • Klasifikace se určuje zejména na základě dní po splatnosti
  • Klasifikace 1: Standardní (0%)
  • Klasifikace 2: Sledované (1 – 19%)
  • Klasifikace 3: Nestandardní (20 – 49%)
  • Klasifikace 4: Pochybné (50 – 99%)
  • Klasifikace 5: Ztrátové (100%)
agenda1
Agenda
 • Malé opakování na úvod
 • Novinky v řízení kreditního rizika
 • Basel II
 • IAS 39
 • Poznámky na závěr
novinky v regulatorn m zen kreditn ho rizika
Novinky v regulatorním řízení kreditního rizika
 • Basel II: nové přístupy ke kapitálové přiměřenosti
  • Consultative Papers CP1 – CP3 během 1999 – 2003
  • Quantitative Impact Study, poslední QIS3 k 12/2003
  • 1/2004 – poslední oficiální změny v metodice
  • 6/2004 – definitivní znění metodiky (v současnosti meziverze pouze pro regulátora)
  • ? Definitivní znění evropské direktivy CAD (Capital Adequacy Directive)
  • Implementace k 1.1. 2007
 • IAS 39: nová metodika stanovení opravných položek
  • Poslední změny týkající se OP byly vydány 17. 12. 2003
  • Poslední návrhy na změny v lednu 2004 (ještě nejsou platné)
agenda2
Agenda
 • Malé opakování na úvod
 • Novinky v řízení kreditního rizika
 • Basel II
 • IAS 39
 • Poznámky na závěr
kvantifikace kreditn ho rizika v basel ii
Kvantifikace kreditního rizika v Basel II
 • Standardizovaná metoda
  • Metoda založená na externích ratinzích
  • Rizikové váhy přiřazené podle externího ratingu
  • Externí agentury: Standards and Poors, Moody's, Fitch…
 • Internal Ratings Based Approach
  • Metoda založená na interních ratinzích
  • Kapitálový požadavek počítán specifickou formulí
  • Dvě modifikace:
   • Foundation – banka odhaduje pouze pravděpodobnost selhání
   • Advanced – banka odhaduje i další parametry (např. očekávanou ztrátu)
kvantifikace kreditn ho rizika v basel ii irb metoda
Kvantifikace kreditního rizika v Basel II (IRB metoda)
 • Koncept očekávané a neočekávané ztráty
 • Očekávaná ztráta je krytá opravnými položkami
 • Neočekávaná ztráta na

hladině pravděpodobnosti

99,9% je krytá kapitálem

parametry pou van v modelu basel ii
Parametry používané v modelu Basel II
 • Default – nepovažuje se za pravděpodobné, že dlužník zcela splatí svůj závazek (většinou vázané na dni po splatnosti, restrukturalizaci, vytvořené opravné položky)
 • PD (Probability of default) – pravděpodobnost defaultu (selhání) protistrany, je daná ratingovým systémem banky
 • LGD (Loss given default) – ztráta utrpěná bankou v případě, že klient zdefaultuje
 • M (Maturity) – efektivní doba splatnosti, durace kontraktu
 • EAD (Exposure at default) – úvěrová angažovanost vůči klientovi
p edpoklady modelu pro v po et neo ek van ho rizika
Předpoklady modelu pro výpočet neočekávaného rizika
 • Model vyvinut O. Vasickem: paper Probability of Loss on Loan portfolio, KMV Corporation (1987)
 • Hodnoty aktiv jednotlivých podniků lze popsat logaritmickým Wienerovým procesem
 • Korelaci mezi Wienerovy procesy je r
 • Wienerův proces zi lze tím pádem napsat obecně jako:
e en neo ek van riziko 1
Řešení – neočekávané riziko (1)
 • Pravděpodobnost, že zdefaultuje právě klient i:
 • Pravděpodobnost, že z n klientů zdefaultuje právě k:
 • Kumulativní distribuční funkce rozdělení procentní ztráty q (z n klientů zdefaultuje právě q %)
e en neo ek van riziko 2
Řešení – neočekávané riziko (2)
 • Pokud uvažujeme n dostatečně velké, můžeme počítat v limitě:
 • Dle O. Vasicka, W(q) lze tuto kumulativní distribuční funkci pravděpodobnosti procentní ztráty vyjádřit v analytickém tvaru:
 • Poznámka: pro r = 0 má tato distribuční funkce následující tvar(ze zákona velkých čísel – průměr nezávislých náhodných vel.)
  • W(q) = 0 pro q < p
  • W(q) = 1 pro q > p
vlastnosti rozd len procentn ztr ty pd 1
Vlastnosti rozdělení procentní ztráty (PD = 1%)
 • Rozdělení je výrazně šikmé
 • Distribuční funkce (a detail v okolí bodu 1)

F-1(0,99) = 7,3%

F-1(0,999) = 14,0%

v po et kapit lov ho po adavku basel ii
Výpočet kapitálového požadavku Basel II
 • Rovnice výpočet potřebného kapitálu:
 • Kde:
pozn mky k basel ii
Poznámky k Basel II
 • Očekávaná ztráta: PD x LGD x EAD
 • Příklad1: PD = 10%, LGD = 45%, kap. požadavek = 19% expozice
 • Příklad2: PD = 1%, LGD = 45%, kap. požadavek = 6,7% expozice
 • Příklad3: PD = 3%, LGD = 15%, kap. požadavek = 3,5% expozice
 • Při stejné očekávané ztrátě mohou vycházet různé kapitálové požadavky kapitálový požadavek je citlivý na definici defaultu
 • Výpočet některých parametrů není dnes ustálen žádnou „best practice“ (například LGD)
 • Vysoké požadavky na audit modelů pro výpočet parametrů
agenda3
Agenda
 • Malé opakování na úvod
 • Novinky v řízení kreditního rizika
 • Basel II
 • IAS 39
 • Poznámky na závěr
ias 39 a tov n o v rech
IAS 39 a účtování o úvěrech
 • IAS 39 uznává tzv. distressed loans
 • Banka musí mít nějaký důkaz, že pohledávka je ohrožena (nelze tvořit OP na standardní pohledávku)
 • Opravné položky (tzv. specific provisions) se počítají diskontováním očekávaných cash flow efektivní úrokovou sazbou
  • Efektivní úroková sazba = úroková sazba kontraktu, do které jsou zahrnuty i časově rozlišené poplatky
  • Očekávaná cash flow = stanovená na základě zkušeností banky s vymáháním problémových úvěrů, obecně není zcela triviální stanovit, téměř neexistuje „best practice“
ias 39 a tov n o v rech diskontov n
IAS 39 a účtování o úvěrech – diskontování
 • Diskontuje se na dobu mezi maturitou a současností
 • Tím, jak se úvěr blíží splatnosti, snižuje se diskont a tím se snižuje objem vypočítaných opravných položek
 • Rozpouštění OP se účtuje podle charakteru rozpouštění
  • do úrokových výnosů v případě, že rozpouštění se děje z titulu přiblížení se době splatnosti
  • do nákladů k OP (snížení OP) v případě, že rozpouštění se děje z titulu zlepšení klientovy situace (resp. snížení dlužné částky)
agenda4
Agenda
 • Malé opakování na úvod
 • Novinky v řízení kreditního rizika
 • Basel II
 • IAS 39
 • Poznámky na závěr
pojem ztr ta r zn interpretace
Pojem „ztráta“ – různé interpretace
 • Identified loss = (identifikovaná) ztráta, která nastala v minulosti a je zanesena v účetnictví, například po odpisu nebo prodeji pohledávky
 • Incurred loss = (projevená) ztráta, kterou očekáváme v budoucnosti na základě určitého vývoje konkrétní pohledávky
 • Expected loss = (očekávaná) ztráta, kterou očekáváme v budoucnosti na základě vývoje daného portfolia
z kladn nekonzistence mezi ias 39 a basel ii
Základní nekonzistence mezi IAS 39 a Basel II
 • Basel II: Opravné položky musí pokrývat očekávanou ztrátu
  • rozdíl mezi OP a očekávanou ztrátou bude odečten resp. přičten ke kapitálu
 • Basel II pracuje s konceptem očekávané ztráty
  • I standardní pohledávka má nenulovou očekávanou ztrátu
 • IAS 39 pracuje s konceptem projevené ztráty
  • Standardní pohledávka nemůže mít nenulovou opravnou položku

Není možné srovnávat

očekávanou ztrátu dle Basel II

a opravné položky dle IAS 39

slide23

Děkuji za pozornost.

Prosím o dotazy.