smart specialisation inteligentna specjalizacja n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Smart Specialisation Inteligentna Specjalizacja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Smart Specialisation Inteligentna Specjalizacja - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Smart Specialisation Inteligentna Specjalizacja. Marek Przeor DG Regio – Unit H2 - Poland. Agenda : 1. Kontekst ekonomiczny 2. Inteligentna specjalizacja 3. Uwarunkowania formalne. Kontekst ekonomiczny. Marek Przeor DG Regio – Unit H2 - Poland.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Smart Specialisation Inteligentna Specjalizacja' - perrin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
smart specialisation inteligentna specjalizacja

Smart SpecialisationInteligentna Specjalizacja

Marek Przeor

DG Regio – Unit H2 - Poland

slide2

Agenda:

1. Kontekst ekonomiczny

2. Inteligentna specjalizacja

3. Uwarunkowania formalne

kontekst ekonomiczny

Kontekst ekonomiczny

Marek Przeor

DG Regio – Unit H2 - Poland

maleje jej udzia w wiatowym wk adzie w inwestycje badawczo rozwojowe
… maleje jej udział w światowym wkładzie w inwestycje badawczo-rozwojowe

900

800

700

Reszta świata

600

500

Japan

PPS€2000 (billions)

400

US

300

US

200

UE-27

100

0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ewolucja światowych wydatków na badania i rozwój

PPS€ at 2000 prices and exchange rates, 1995-2008

Źródło: European Commission

a przed ue konkretne wyzwania cywilizacyjne
A przed UE konkretne wyzwania cywilizacyjne
 • Dostawy energii
 • Niedobór zasobów
 • Zdrowie i starzenie
 • Dostawy wody
 • Ograniczanie odpadów
 • Jakość żywności
 • Czysty transport
 • Wymiana informacji
 • Zmiana klimatu
 • nowe możliwości rynkowe – rozwój gospodarki
 • "Potrzeba matką wynalazków" – rozwój nauki

nowepotrzeby  nowepomysły  nowerynki

zatem nauka musi pracowa dla rozwoju gospodarki
Zatem:Nauka musi pracować dla rozwoju gospodarki

Doskonalenie badań naukowych w celu ich stosowania w biznesie jest niezbędne dla sukcesu strategii Europa 2020 i warunkuje:

postęp i rozwój nauki europejskiej (GERD/GDP, lista szanghajska)

utrzymanie i osiągnięcie przywództwa technologicznego i rynkowego w świecie (konkurencyjność gospodarki)

odpowiedź na pojawiające się wyzwania społeczne (tj. niedobór minerałów, starzenie się społeczeństwa, potrzeby energetyczne, zmiany klimatyczne, jakość żywności, zasoby wody, przetwórstwo odpadów, globalizacja, bezpieczeństwo)

Cohesion Policy

aby sprosta tym wyzwaniom trzeba wdro y strategi europa 2020
Aby sprostać tym wyzwaniom trzeba wdrożyć strategię: Europa 2020

Trzywzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

1.) Rozwój inteligentny:rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji

2.) Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów i bardziej przyjaznej środowisku

3.) Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną

wieloletnie ramy finansowe 2014 2020 propozycja komisji 29 czerwiec 2011
Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: Propozycja Komisji 29 czerwiec 2011

Zrównoważony wzrost, zasoby naturalne(383 mld €)

Bezpieczeństwo (18.5 mld €)

Europa w dobie globalizacji (70 mld €)

Administracja (62.6 mld €)

Inteligentny rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (491 mld €)

Ogółem:

1,025 mld €

Polityka

Spójności

336 mld €

Horizon 2020

80 mld €

Konkurencyjnośc

MSP (COSME) 2,5 mld €

Cohesion Policy

slide11

Koncentracja tematyczna

 • Badania i działalność innowacyjna
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw(MSP)
 • Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
 • Dostosowanie do zmian klimatycznych oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim
 • Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
 • Zrównoważony transport oraz usuwanie wąskich gardeł w kluczowych infrastrukturach sieciowych
 • Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej
 • Integracja społeczna i zwalczanie ubóstwa
 • Edukacja, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie
 • Kreowanie możliwości instytucjonalnych oraz efektywna administracja publiczna

inteligentny

Europa 2020

Zrówno

ważony

Integracja społeczna

slide12

Fundusze polityki spójności finansują w coraz większym stopniu B&R&I

 • 4% w 89’-93’
 • 7% w 94’-99’
 • 11% w 00’-06’
 • 25% w 07’-13’
 • 50% w 14’-20’ in regionach słabiej rozwiniętych ekonomicznie:
  • Badanie & Innowacje
  • Konkurencyjność MSP
  • Efektywność energetyczna i energia odnawialna
 • 80% w 14’-20’ w regional bardziej rozwiniętych ekonomicznie
e frr 2014 20 koncentracja rodk w na badanie innowacje i m p
EFRR2014-20: Koncentracja środków na badanie, innowacje i MŚP

Efektywność energetyczna i energia odnawialna

Badanie i Innowacje

Konkurencyjność MŚP

Mniej rozwinięte regiony

Regiony bardziej rozwiniętei w fazie przejściowej

Około 50 miliardów Euro na badanie i innowacje oraz konkurencyjność MŚP dla słabiej rozwiniętych regionów

Cohesion Policy

ile ris 3 oczekujemy

Energy efficiency and renewable energy

Research and Innovation

SMEs competitiveness

Ile RIS3 oczekujemy?

Ponad100 strategii inteligentnych specjalizacji(oczekuje się, że wszystkie kraje będą finansowac CT:1)

… mobilizując do€100 miliardów z Funduszy Inwestycji Strukturalnych (Horizon2020: €72 mld)

+ prawdopodobnie: TIK

10-12%

20-22%

Mniej rozwinięte regiony

Bardziej rozwinięte regiony

Regiony przejściowe: 60 % koncentracji (w tym 15%- 20% na energię odnawialną)

Flexibility (different regions present different needs)Special arrangements for the previously convergence regions

a gdzie jeste my w polsce

A gdzie jesteśmy w Polsce?

Marek Przeor

DG Regio – Unit H2 - Poland

w polsce dzi ki ue rosn udzia y nak ad w na b r w pkb 0 77 w 2011
W Polsce, dzięki UE, rosną udziały nakładów na B+R w PKB - 0,77% w 2011

CAGR +15% p.a.

Source: Eurostat

ale polska ma wci dalek drog eby osi gn 3 udzia u b r w pkb
Ale Polska ma wciąż daleką drogę, żeby osiągnąć 3% udziału B+R w PKB

Finland 3,87%

3% EU 2020

Germany

France

2% EU 2010

UK Spain Italy

Poland 0,74% Bulgaria Romania 0,47%

Source: Eurostat

inwsestycje sektora biznesowego w b r w polsce stanowi tylko inwestycji w b r
Inwsestycje sektora biznesowego w B+R w Polsce stanowią tylko ¼ inwestycji w B+R

Source: Eurostat

slide23

Najwięksi światowi inwestorzy w B+R są obecni w Polsce . Odgrywają bardzo dużą rolę na polskim rynku. Nakłady na B+R

2 – 7 mld EURO

w roku takie jak:

1.(3)Volkswagen,

2.(7) Roche,

3.(12)Daimler, 4.(15)Nokia, 5.(16)Sanofi,

6.(17)GlaxoSmithKline,

poland has skilled human capital to carry out research and innovation activities in business
Poland has skilled human capital to carry out research and innovation activities in business

Researchers, by institutional sector, 2009

Graduates in science and technology, 2009

od pomiaru do mapy firm innowacyjnych
Od pomiaru do mapy firm innowacyjnych

Autor: prof.Baczko INE-PAN

slide28

Postęp technologiczny jest czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy

« model wzrostu Solowa » (1956)

Y = F(K, AL)

gdzie Y produkcja, K – kapitał, L – nakład siły roboczej, A – miara technologii, czyli sposobu, w jaki czynniki wytwórcze są poddawane procesom produkcyjnym. Wyrażenie AL oznacza nakład efektywnej siły roboczej i obejmuje zarówno ilość siły roboczej, jak i jej produktywność, uzależnioną od dostępnej technologii.

« Reszta Solowa »

∆A/A = ∆Y/Y – (α∆K/K + ß∆L/L),

Współczynnik α stojący przy kapitale mierzy elastyczność produkcji względem kapitału, a współczynnik ß stojacy przy nakładzie pracy wyraża elastyczność produkcji względem pracy

slide29

Ekonomiści podejmują próby znalezienia

źródeł wzrostu produktywności

 • « Aghion i Howitt » (2005)
 • Innowacje można podzielić na:
 • I rodzaj innowacji – rozwiązanie oryginalne/lepsze od dotychczas stosowanych na świecie (np. niebieski laser, grafen)
 • II rodzaj innowacji – naśladujące/imitujące/wdrażające lepsze rozwiązania dotychczas stosowane na świecie
 • W miarę zmniejszania luki technologicznej, dla maksymalizacji wzrostu gospodarczego, relatywnie rośnie znaczenie instytucji tworzących oryginalne rozwiązania, a maleje instytucji wdrażających już istniejące rozwiązania
slide30

Zaawansowanie technologiczne warunkuje sposób

budowania gospodarki opartej na wiedzy

“Wiedza jest być może najbardziej krytycznym czynnikiem konkurencyjności. Wraz z przesuwaniem się krajów w górę w skali ekonomicznej, coraz bardziej dbają one o wiedzę, dla zapewnienia dobrobytu i konkurowania na światowych rynkach. To, jak wiedza jest zdobywana i zarządzana, jest odpowiedzialnością każdego narodu”

(S.Garelli, Competitiveness of Nations. The fundamentals, World Competitiveness Yearbook, International Institute for Management Development, Lausanne 2000).

slide31
Polityka innowacji w Polsce powinna wykorzystać okazję finansowania Strategii Inteligentnych Specjalizacji

«Poland has displayed a remarkable resilience (during the crisis)…but its growth was largely thanks to capital accumulation and higher productivity based on technological absoprtion, rathern than business R&I – the key to future growth…it must raise the value and efficiency of public R&D – one of the lowest in the EU – and leverage private R&D spending to generate new technologies and transfer them by collaborating with other R&D-intensive organisations…Poland has a unique opportunity now…owing to EU Membership and the Structural Funds..OP Innovative Economy (€ 8,7 billion) gives funds to Polish enterprise for raising R&D outlays, improving cooperation between the R&D sphere and businesses, and stimulating entrepreneurship…the problme is that public funds go to cofinance technology absorption are unlikely to have the transformational impact that would occur with innovation support…one possible explanation…is that public administrators have a low-risk appetite – preferring productivity-enhancing investments that will boost employment in the short run… »

(«Igniting Innovation: rethinking the role of government in emerging Europe and Central Asia » The World Bank 2011, I. Goldgerg et Al.)

According to the report ‘Environmental Protection and Eco-innovation’ prepared in June 2010 for the Polish Agency for Enterprise Development, there is no policy on promotion of polish environmental technologies and Polish Eco-innovations in EU

Resource Efficiency report, 2011).

According to the Ministry of the Economy, the most significant barriers that hinder innovation in Polish companies include: high costs or R&D, inability of academic and research circles to cooperate with industry, companie’s unwillingness to accept the risk of new solutions and products, and most of all, low awareness of the key role that innovation fulfil in development 

(interviews with Polish administration)

rekomendacje komisji europejskiej 2013
Rekomendacje Komisji Europejskiej 2013

„Polska należy do państw UE o najniższym poziomie wydatków na badania i rozwój oraz ma jedne z najgorszych wskaźników szerzej pojętej innowacyjności. Całkowity stosunek wydatków na badania i rozwój do PKB w Polsce (0,77 % w 2011 r.) jest jednym z najniższych w UE. Szczególnie niskie są prywatne wydatki w tym obszarze (0,2 % PKB w 2011 r.). Polskie przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależne są od absorpcji technologii, tj. stosowania technologii już istniejących poprzez inwestycje w

aktywa trwałe. Choć okazało się to skutecznym sposobem zapewnienia większej wydajności i wzrostu gospodarczego, Polsce potrzebne jest teraz przestawienie się na bardziej lokalny model oparty na innowacjach. Reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego zapoczątkowały proces restrukturyzacji na większą skalę w celu pobudzenia współpracy między środowiskiem naukowym a przemysłem. Ocena tych reform nie jest jeszcze dostępna. Potrzebne jest bardziej kompleksowe podejście, łączące wysiłki w ramach badań naukowych, innowacji i polityki przemysłowej oraz zapewniające stworzenie odpowiednich instrumentów wspierających cały cykl innowacji.”

„Przedsięwzięcie dodatkowych środków w celu stworzenia otoczenia biznesu sprzyjającego innowacjom poprzez skoordynowanie polityki w obszarach badań, innowacji i przemysłu, dalszy rozwój instrumentów odnawialnych i zachęt podatkowych, a także lepsze dostosowanie istniejących instrumentów do poszczególnych etapów cyklu innowacji.”

inteligentna specjalizacja

Inteligentna Specjalizacja

Marek Przeor

DG Regio – Unit H2 - Poland

slide34

Lekcje wyciągnięte z dotychczasowych RSI

 • Brak perspektywy poza/ponadregionalnej/zapatrzenie wewnątrz własnego regionu
 • Przygotowywane/pisane przez zewnętrznych konsultantów: brak poczucia współtworzenia u regionalnych aktorów innowacji
 • Silny wpływ „stałych interesariuszy”: regionalnego establiszmentu naukowaego, dużych przedsiębiorstw/dominujących sektorów
 • Całkowity nacisk na podaż technologiczną i podaż badań naukowych nie korespondujących z potrzebami rynku/biznesu
 • Brak zrozumienia regional systemów innowacji jako wzajemnych interakcji wzajemnie uzależnionych aktorów rynku innowacji, prowadzonych polityk i systemu organizacyjno-instytucjonalnego
 • Podejście papierowe, a nie praktyczne/Brak wiarygodności ze strony biznesu
jakie s szczeg lne problemy w mniej rozwini tych gospodarczo regionach
Jakie są szczególne problemy w mniej rozwiniętych gospodarczo regionach?

Specjalizacja w tradycyjnych sektorach gospodarki i dominacja małych i średnich przedsiębiorstw ze słabymi powiązaniami międzynarodowymi

Słabość instytucji transferu technologii i zrozumienia potencjału innowacji (również w usługach i ITK)

Brak kultury współpracy i kooperacji między przedsiębiorstwami

Bardzo silne i dobrze umiejscowione lobby konsultantów, polityków, naukowców, znanych przedsiębiorców skutecznie opierające się nowym aktorom

Słabo rozwinięte systemy finansowe: tradycyjne praktyki bankowe vs. kapitał wysokiego ryzyka

Małe lokalne rynki bez wyrafinowanych potrzeb

Trudności z przyciąganie utalentowanych i dobrze wykształconych ludzi

Nieliczne (w większości międzynarodowe firmy) podejmujące działania badawczo-rozwojowe z niewielkim powiązaniem z lokalną gospodarką

slide36

Możliwe ryzyko związane z przygotowaniem

strategii inteligentnych specjalizacji

Krajowe/Regionalne władze/instytucje zarządzające mogą się obawiać:

 • Przejrzystego i oddolnego procesu identyfikowania priorytetów;
 • Analiz, które wykażą, że dotychczasowe priorytety inwestycyjne i badawcze nie odpowiadały/ją potrzebom rynkowym;
 • Nowych pomysłów, które wykraczają poza kompetencje pojedyńczych departamentów, urzędów, ministerstw;
 • Projektów, które nie czekają w „szufladach” poszczególnych urzędów lub ministerstw
czym jest inteligentna specjalizacja
Czym jest Inteligentna Specjalizacja?

Jest to proces transformacji gospodarczej poprzez przedsiębiorcze odkrywanie

…to nie jest lista wytypowanych zza biurka sektorów lub technologii

Cohesion Policy

slide38

Czym jest inteligentna specjalizacja - RIS3?

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

Jest to proces transformacji gospodarczej poprzez przedsiębiorcze odkrywanie

1) Ukierunkowanie inwestycji na kluczowe krajowe/regionalne wyzwania i potrzeby w celu zapewnienia rozwoju opartego na wiedzy

2) Wykorzystanie mocnych stron, przewagi konkurencyjnej i potencjału doskonałości każdego regionu/kraju

3) Wspieranie wszystkich form innowacji

4) Pełne, aktywne zaangażowanie partnerów we współtworzenie strategii

5) Analiza faktów/danychoraz wprowadzenie systemu monitoringu i bieżącej oceny

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf

Cohesion Policy

slide39

An explanation by Prof. D. Foray

Collège du Management de la Technologie – CDM

Chaire en Economie et Management de l'Innovation – CEMI

 • It is not a planning doctrine that would require a region to specialize in a particular set of industries
  • Regions cannot do everything in STI so they need to focus on certain domains
 • It is an approach to policy that considers whether those activities already strong or showing promise for a region can benefit from R&D and innovation
 • Regions need to focus on certain domains but being focussed is not enough they need to focus by developing distinctive and original areas of specialisation (not by imitating each other)
  • Setting priorities, selecting fields always entail risks for policy makers
 • Smart specialisation is largely about the policy process to select and prioritize fields or areas where a cluster of activities should be developed: let entrepreneurs discovering the right domains of future specialisations
 • Making a clear cut distinction between smart specialisation and the older policies
slide40

Czym jest inteligentna specjalizacja - RIS3?

Inteligentna specjalizacja oznacza identyfikowanie wyjątkowych cech i aktywów każdego kraju i regionu, podkreślanie przewagi konkurencyjnej każdego regionu oraz skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji ich przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia wzrostu gospodarczego.

Oznacza także wzmacnianie regionalnych systemów innowacji, maksymalizowanie przepływów wiedzy oraz rozpowszechnianie korzyści wynikających z innowacji w obrębie całej gospodarki regionalnej.

Inteligentna specjalizacja ma kluczowe znaczenie dla faktycznej efektywności badań i inwestycji w innowację. W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej polityki spójności na lata 2014-2020 jest ona warunkiem wstępnym do korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014-2020.

Cohesion Policy

zmiany strukturalne w gospodarce
Zmiany strukturalne w gospodarce
 • Wynikiem przedsiębiorczego procesu odkrywania nie jest po prostu innowacja, czy badanie naukowe.Są nim zmiany strukturalne w gospodarce i powiązane zróżnicowanie:
 • Modernizacja (Fiński przemysł papierniczy i nanotechnologia)
 • Transformacja (Austria: transformacja z inżynierii mechanicznej w technologie aparatury medycznej)
 • Dywersyfikacja (Francja: specjalizacja w przemyśle aeronautycznym umożliwiła rozwój przedsiębiorczości w technologii GPS)
 • Odkrycia/Wynalazki(Grafen?, czyste technologie węglowe?)

Collège du Management de la Technologie – CDM

Chaire en Economie et Management de l'Innovation – CEMI

kto nie przygotowuje ris3
Kto nie przygotowuje RIS3?

􀂉 Konsultanci, eksperci

􀂉 Komisja Europejska

􀂉 JASPERS

􀂉 Bank Światowy

􀂉 OECD

... ale oni mogą asystować kraj/regiony w procesie, dostarczać kontaktów, danych, materiałów, informacji, metodologii, porównań itp..

kto przygotowuje ris3
Kto przygotowuje RIS3?

􀂉 PRZEDSIĘBIORCY/organizacje przedsiębiorstw

􀂉 Uniwersytety/instytuty badawcze

􀂉 Klastry/inicjatywy klastrowe/sieci biznesu

􀂉 organizacje pozarządowe, konsumenckie

􀂉 regionalne agencje rozwoju, inkubatory, parki technologiczne/naukowe

􀂉 władze krajowe i regionalne (z różnych departamentów: strategii, wdrażania – instytucje zarządzające, kontroli, nauki, gospodarki, informatyzacji, ochrony środowiska itd..

Cohesion Policy

wsparcie instytucji europejskich dla ris3
Wsparcie instytucji europejskich dla RIS3

S3Platform:

Website: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

Przewodnik po strategii

Wsparcie analityczne

Organizowanie "peer-reviews" krajowych i regionalnych strategii

Konferencje, grupy robocze, szkolenia…

Robocze przeglądy ekspertów

Materiały, e.g. Regional Innovation Scoreboard, ERAWATCH, RIM, European Cluster Observatory, Digital Agenda Scoreboard, SME performance review, SSH studies, IPTS studies, etc.

Wytyczne & dobre praktyki: e.g. thematic guides, RegioStars, European Entrepreneurship Awards …

Komitet Regionów, OECD, World Bank, JASPERS, EURADA, etc.

51

slide45

Przewodniki

 • Incubators
 • Universities & regional development
 • Broadband
 • Creative industries
 • Soon available:
 • ► Clusters
 • ► Social Innovation
 • ► Green growth
 • ► Entrepreneurial spirit
 • ► Service innovation
 • ► Public procurement for innovation ….
 • … and:
 • OECD: https://community.oecd.org/community/smartspecialisation
 • Community framework for State Aid to Research and Innovation
 • Analysis of regional innovation http://www.rim-europa.eu

52

Cohesion Policy

try to settle ris 3 check asap
Try to settle RIS3check asap!

FRANCE

• Alsace • Aquitaine

• Bretagne • Centre

• Champagne-Ardenne

• Corse • Guadalupe

• Guyane • Languedoc-Rousillon

• La Réunion • Limousin

• Martinique

• Nord-Pas-de-Calais • Picardie

• Rhône-Alpes • Franche-Comté

ITALIA

• Lombardia • Marche

• Piemonte • Puglia

• Sardinia • Sicilia

• Emilia-Romagna • Toscana

• Umbria • Veneto

• Basilicata • Liguria

• Abruzzo • Calabria

• Autonome Provinz Bozen-Südtirol – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

• Campania • Lazio

• Molise

LITHUANIA

MAGYARORSZÁG

• North-Hungarian Region – Miskolc

• Észak-Alföld

• Dél-Alföld

• Közép-Dunántúl (Central Transdanubia)

• Közép-Magyarország (Central Hungary)

• Dél-Dunántúl (South Transdanubia)

• Nyugat Dunántúl (West Transdanubia)

MALTA

NEDERLAND

• Noord Nederland

ÖSTERREICH

• Niederösterreich

• Oberösterreich

POLSKA

• Dolny Śląsk (Lower Silesia)

• Lubelskie

• Lubuskie

• Mazowieckie

• Podkarpackie

• Pomorskie

• Świętokrzyskie

• Wielkopolska

• Województwo Podlaskie

• Łódzkie

• Warminsko-Mazurskie

• Małopolskie

• Kujawsko-Pomorskie

PORTUGAL

• Alentejo (Alto, Baixo, Central e Litoral)

• Centro

• Norte

• Região Autónoma dos Açores

• Lisboa e Vale do Tejo

• Algarve

• Região Autónoma da Madeira

ROMÂNIA

• Vest

• Nord-Est

• Nord-Est

SLOVENIA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

• Bratislavský kraj

SVERIGE

• Skåne

• Västerbotten

• Västra Götaland

UNITED KINGDOM

• Buckinghamshire

• Cornwall and the Isles of Scilly

• Kent

• Northamptonshire

• Northern Ireland

• West Midland

• Wales

• Devon

Observers

NORWAY• Nordland

SERBIA • Vojvodina

Remind to join the S3Platform to get invited to peer-reviews and have a contact point for RIS3 process and quality questions

BELGIQUE

• Région de Bruxelles-Capitale

• Vlaanderen

• Wallonia

ČESKÁ REPUBLIKA

• Jihomoravský kraj

• Hlavní město Praha

CROATIA

CYPRUS

Czech Republik

DENMARK

• Region Midtjylland (Central Denmark)

• Nordjylland

DEUTSCHLAND

• Berlin Brandenburg

• Freistaat Sachsen

• Weser-Ems

• Sachsen-Anhalt

ELLADA

• Attiki

• Eastern Macedonia and Thrace

• Western Greece

• Crete • Epirus

ESPAÑA

• Andalucía • Aragón

• Canarias • Cantabria

• Castilla y León

• Castilla-La Mancha

• Catalunya

• Comunidad Valenciana

• Galicia • La Rioja

• Madrid • Navarra

• País Vasco

• Principado de Asturias

• Región de Murcia

• Illes Baleares

FINLAND

• Kainuu

• Päijät-Häme

• Pohjanmaa (Ostrobothnia)

• Satakunta

• Oulu

• Etelä-Pohjanmaa (South Ostrobothnia)

• Lapland

• Tampere region

• Uusimaa (FI, the Helsinki region).

• Varsinais-Suomi (Southwest Finland)

Registerhere:

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/registration

slide47

Ocena strategii RIS3 przez Komisję Europejską

 • Właściwe zaangażowanie wszystkich interesariuszy? Jak wygląda proces przedsiębiorczego odkrywania nowych obszarów wzrostu?
 • 2. Dowody/informacja/analiza? Jak obszary przyszłego wzrostu zostały zidentyfikowane? Jakie analizy/badania zostały przeprowadzone?
 • 3. Czy zidentyfikowano priorytety, które będą prowadzić do budowania gospodarki opartej na wiedzy? Jak wspierają potencjał rozwojowy już istniejących obszarów? Czy jest wykazany wymiar terytorialny?
 • 4. Czy zidentyfikowano niezbędne działania, które należy podjąć? Czy jest zestaw polityk/działań zaplanowany i możliwy do wdrożenia?
 • 5. Czy strategia wykracza poza granice regionu? Jak próbuje osiągnąć masę krytyczną/potencjał doskonałości?
 • 6. Czy istnieją synergie pomiędzy różnymi politykami, a źródłami finansowania? Jak przyczynia się do realizacji europejskich/krajowych i regionalnych polityk w zidentyfikowanych obszarach?
 • 7. Czy cele są realistyczne i rzeczywiście osiągalne, mierzy postęp wdrażania?Jak przyczynia się do procesu uczenia się?
 • Czy jest zgodne z warunkiem ex-ante?

Cohesion Policy

slide48

Steps to RIS3

Step 1: Analysis of regional potential for innovation-driven differentiation

Step 2: RIS 3 design and governance – ensuring participation & ownership

Step 3: Elaboration of an overall vision for the future of the region

Step 4: Selection of priorities for RIS3 + definition of objectives

Step 5: Definition of coherent policy mix, roadmaps and action plan

Step 6: Integration of monitoring and evaluation mechanisms

slide49

(1) Analysis

 • Involves analysis, experimentation, debate and decision-making
 • SWOT: focus on potential for knowledge-based transformation
 • Wide view of innovation: embrace social as well as ecological innovation
 • Identify econ. differentiation potential, avenues for specialised techn. diversification
 • Support positioning of companies within international value chains and (niche) markets
 • ‘Entrepreneurial discovery’ = tap existing entrepr. knowledge to identify priority domains
 • Use field knowledge of Universities and Tech Centres, incl. through practical exp.
 • Combine methods: foresight, surveys (delta), working groups, consultation within clusters, dedicated experts, studies, pilot experimentation, structured interviews, evaluations, scenario making, etc.

TOP TECHNOLOGY REGION (TTR) - Eindhoven Leuven Aachen (ELAt): The Swiss research firm BAK Basel was asked to benchmark and map the economic strengths of this cross-border region. The study identified and confirmed a number of the TTR’s strengths, shown in the BAK Technology Competitive Index. The Index reveals the technological strength of a region based on the scale and growth of the relevant sector, the number of publications and the number of patents. 3 key sectors scoring consistently above average were identified. The aim is now to enhance collaboration and clustering between these sectors.

slide50

EU /OECD project: Designing smart specialisation strategies for cluster development in global value chains

OECD (TIP group) and (Australia, AT – Lower and Upper Austria, BE -Flanders, FI -Lahti, DE - Brandenburg, NL - Brainport, PL -Makopolska, ES – Andalucia, Basque Country and Murcia, UK – West Midlands, Turkey, South Korea, CZ, EE, SW - Västra and South Africa): aims at identifying good practices in policy development, methodologies and selection criteria for designing and assessing smart specialisation strategies

Patents Scientific Publications Employment

involvement of the business community in the process lessons from ris
Involvement of the business community in the process – Lessons from RIS

Communications: a clear communications strategy was deemed to be of enormous importance, especially for the business community.

Management: the Management Team and Steering Group personnel often played a key role in maintaining effective communication, especially where the chair of the Steering Group or the leader of the Management Group was a prominent local business leader or a well-connected local networker.

Sector Champions: Sector champions can help to engage the local business community in traditional sectors as well as in new or emerging sectors, both of which need to embrace innovation.

Local Media: the involvement of local media helped to raise the profile of the RIS exercise in the local business community.

Pilot Projects: To overcome the criticism of the RIS process being no more than a ‘talking shop’, it was found that pilot projects led by local business leaders was an effective way to maintain the active engagement of the business community.

calibrating demand and supply sides
Calibrating demand and supply sides

It is essential that new demand-side perspectives are given prominence, otherwise the RIS3 exercise runs the risk of being captured by public sector lobbies (including research interests not linked to regional potential)

This is of greater concern in the Less Favoured Regions where enterprise associations and other demand-side bodies tend to be weaker.

Less Favoured Regions may have strong universities that can generate world class knowledge, but the universities also need to build capacity in SMEs to absorb and apply this knowledge.

why should such a range of organisations be involved
Why should such a range of organisations be involved?

To ensure that regional innovation is considered as a holistic (systemic) process

To ensure that public intervention in R&D is in tune with business needs and capacity and societal need

To ensure that strategies are underpinned by sound analysis of all regional assets

To avoid the temptation of developing strategies based on ‘picking winners’ and/or imitating strategies deemed to be successful elsewhere

slide55

(2) Process and governance

 • Process needs to be interactive, regionally driven and consensus-based: ensure inclusive, open prioritisation and avoid capture by vested interests
 • Set up a dedicated Steering Group/Knowledge Leadership Group, a Management Team, Working groups…and flagship projects, collaborative leadership: know what, know who and know how.
 • New demand-side perspectives given prominence: not just usual public suspects but businesses in the driving seat
 • Involve boundary spanners brokering new connections across sectors, disciplines and institutions in order to explore « related-variety »
 • Link national, regional and EU funds: involve stakeholders operating both outside and in the region

Navarra: Navarra's modernisation strategy aims to lead the regional structural transition from an industry-based economy to a knowledge-based economy. It was developed through an in-depth SWOT analysis and vision-building process led by 33 high-level international experts. A concrete action plan was developed in consultation with stakeholders, which was subsequently discussed and approved by the Regional Parliament. All in all, more than 5000 persons were involved in the strategy process.

the disconnected region
The disconnected region

PUBLIC SECTOR

Lack of coherence between national and regional/local policies

Lack of political leadership

Lack of a shared voice and vision at

the regional/local level

PRIVATE SECTOR

No coordination or representative voice with which to engage

Motivated by narrow self interest and short term goals

Dominated by firms with low demand or absorptive capacity

for innovation

No boundary spanners

Focus on supply side, transactional interventions

Ineffective or non existent partnership

Lack of a shared understanding about the challenges

Entrepreneurs ‘locked out’ of regional planning

HIGHER EDUCATION SECTOR

Seen as ‘in’ the region but not ‘of’ the region

Policies and practices discourage engagement

Focus on rewards for academic research and teaching

slide57
The ‘connected’ region – strong partnerships based on shared understanding of the challenges and how to overcome them

PUBLIC SECTOR

Developing coherent policies that link territorial development to innovation and higher education

Analysis of evidence

and intelligence

for planning

Building the

infrastructure

for growth

Evidence based

policies that

support ‘smart’

innovation

and growth

Investing in people and ideas that will create growth

Generating intellectual and human capital assets for the region

Skills development, commercialisation of research

HIGHER EDUCATION SECTOR

PRIVATE SECTOR

the importance collaborative leadership
The Importance Collaborative Leadership
 • Leaders set the tone and vision of the whole process, they therefore need to be people who command respect and credibility in the region.
 • Although their reputations will be partly based on their past achievements, they also need to champion new vocations for their regions.
 • Leadership assumes many forms.
  • political leadership (the people who are chosen by the electorate to represent us and to lead our governments);
  • managerial leadership (the people who manage the “enterprise function” in the public, private and third sectors); and
  • intellectual leadership (the people who play a leading role in connecting the knowledge base in universities to the worlds in and beyond their regions).
slide60

(3) Vision

 • A shared, ambitious and realistic long-term vision: galvanise attention, facilitate priority-setting and communication, motivate stakeholders and generates buy-in
 • Regional image linked to an economic transformation agenda: This is what we stand for! This is where we have potential! This is where we want to go!
 • Linked to evidence-based analysis and focused on setting goals that are within reach: underpinned with real substance, having the fundamentals in place.

Flanders: By 2020 Flanders wants to rank among the top five knowledge-intensive regions in Europe. To reach this target, the region has taken steps towards a transformational policy approach. This focuses on value chains, economic clusters, open innovation and ‘grand projects’, which are selective investments in future-oriented domains with a high innovation and growth potential and large societal impact. To reach this target ‘Vlaanderen in Actie’ was setup, a broadly-based initiative consisting of several breakthroughs in the socio-economic domain. ViA is an action plan that entails more than a moderated improvement or some growth percentage points. Namely, it points to an evolution that fundamentally alters the landscape and society of Flanders.

cross sectorial technology platforms
Cross-sectorial technology platforms

Source: http://www.bayern-innovativ.de/fields/?Edition=en

slide62

(5) Policy-mix/Action Plan

 • Defines roadmaps and programme architecture, i.e. instruments, projects (incl. project selection criteria) or pilots feeding priority areas and objectives.
 • Defines target groups, objectives/measurable targets, realistic timeframes, results and outcome indicators, etc.
 • Identifies sources of funding and presents indicative budget allocations for actions.
 • Trend towards holistic policy packages integrating support to knowledge generation, diffusion and exploitation in single packages targetting a variety of regional actors

OECD/European Commission guidance: Publications such as the joint 2011 OECD/European Commission book on “Regions and Innovation Policy” or the 2011 EC Communication “Regional Policy for smart growth in Europe 2020” identify taxonomies of policy instrumetns and/or offer a catalogue of possible innovation instruments and example from regions that have successfully used them, which should act as an inspiration to regions to design smart and efficient policy mixes.

slide63

(6) Monitoring & Evaluation

 • Establishes monitoring and (on-going) evaluation process at level of strategy and at level of Action Plan/Programme: assesses direct and indirect impact
 • Measurable targets and qualitative and quantitative indicators (outputs and results)
 • No standard menu: evaluations to be tailored to specific content and context of RIS³
 • Measure progress and establish system of regular reporting, evaluation as learning process leading to economic transformation towards higher value added activities and internationally competitive firms
 • To be combined with peer-reviews for impartial, external advise (ex-ante and ongoing)

Lower Austria: The Innovation Assessment Methodology Lower Austria is a comprehensive system of different monitoring and evaluation tools for Lower Austria’s innovation policy. Its aim is to gain insight into results and impact of innovation support services with the aim to improve policy instruments, justify budgets spent and promote its success. One of the tools used is the BSC Balanced Scorecard Methodology, a strategic performance management tool, developed and heavily used in the private sector. In LA it is used to define the objectives and target figures for the 6 pillars of Lower Austria’s economic strategy (including innovation) and to break them down on intermediary level as well as on program level.

horizontal issues and policy delivery instruments for ris
Horizontal issues and policy delivery instruments for RIS³

Green Growth: only sustainable is smart – Eco-innovation & Energy efficiency

Digital agenda: enabling knowledge flows throughout the territory –connected regions

Clusters for regional growth: business ecologies that drive innovation

Innovation-friendly business environments for SMEs: good jobs in internationally competitive firms

Social Innovation: new organisational forms to tackle societal challenges

Stronger focus on financial engineering: not only grants

Lifelong Learning in research and innovation: support knowledge triangle (KICs) and university-enterprise cooperation

Key Enabling Technologies: systemic potential to induce structural change

Research infrastructure/centres of competence: support to ESFRI and EU wide diffusion of leading edge R&D results

Creativity and cultural industries: innovation beyond technology and outside manufacturing

Public Procurement for market pull: pre-competitive PP to open new innovation friendly market niches

slide65

First results re. RIS3:

… and who passed the ex-ante conditionality check?

Cohesion Policy

slide66

First results re. RIS3:

Emerging fields of Smart Specialisation

 • Energy
 • Life science
 • ICT
 • Environment
 • Agro-food
 • Tourism
 • New materials

… overlaps?

… opportunities for cooperation and synergies?

… natural alignment with Horizon2020 and societal challenges?!

Cohesion Policy

many elements to design effective s 3 are already available at national and regional level
Many elements to design effective S3 are already available at national and regional level

Foresights at national/regional/sectoral level (Insight 2030, National Research Infrastructure Roadmap, National Research Programme)

Studies, evaluations, reports and empirical evidence gathered during the implementation of EU funds

Innovation Strategy at national level (SIEG, PRP)

Benefits from investments in innovation infrastructure in the current period at regional level

Capacity/knowledge has been built in regions while working on regional innovation strategies

a gdzie jeste my w polsce1

A gdzie jesteśmy w Polsce?

Marek Przeor

DG Regio – Unit H2 - Poland

many elements to design effective s 3 are already available at national and regional level1
Many elements to design effective S3 are already available at national and regional level

Foresights at national/regional/sectoral level (Insight 2030, National Research Infrastructure Roadmap, National Research Programme)

Studies, evaluations, reports and empirical evidence gathered during the implementation of EU funds

Innovation Strategy at national level (SIEG, PRP)

Regional Innovation Strategies development

Benefits from investments in innovation infrastructure in the current period at regional level

Capacity/knowledge has been built in regions while working on regional innovation strategies

krajowe a regionalne strategie innowacji
Krajowe, a regionalne strategie innowacji

Krajowy poziomRIS3

Umowa partnerska

Region

Region

Region

Region

Region

Region

Cohesion Policy

how many ris3 per country
How many RIS3 per country?

RIS3

Hypothetical example 1: single RIS3 for entire MS

Regional chapter

Regional chapter

Regional chapter

Regional chapter

Hypothetical example 1.a: single RIS3 for entire MS

+ regional sub-sections

Cohesion Policy

how many ris3 per country1
How many RIS3 per country?

RIS3

RIS3

Hypothetical example 2: combination of national level RIS3

With separate regional RIS3

Regional RIS3

Regional RIS3

Regional RIS3

Regional RIS3

Cohesion Policy

how many ris3 per country2
How many RIS3 per country?

RIS3

Hypothetical example 3:

Only regional RIS3s

Regional RIS3

Regional RIS3

Regional RIS3

Regional RIS3

Cohesion Policy

ramy czasowe dla przygotowania i oceny ris3
Ramy czasowe dla przygotowania i oceny RIS3

CSF & Legal frame adoption

Krajowe Rekomendacje

Nieformalny dialog

między Komisją,

a krajem członkowskim

COM position papers

Mandat negocjacyjny

Negocjacje

projektUmowy

Partnerskiej

Warunek ex-ante

Projekt PO

COM Policy analysis

Expert & peer reviews

Przygotowywanie strategii Inteligentnej Specjalizacji

Monitorowaniei

aktualizacja RIS3

SWOT, tematy, partnerzy, …

Cohesion Policy

dzi kuj bardzo
Dziękuję bardzo:

Europe 2020: http://ec.europa.eu/eu202

Innovation Union: http://ec.europa.eu/research/innovation-union

Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon 2020

FP7: http://cordis.europa.eu/fp7

EC Research Infrastructures and ESFRI: http://ec.europa.eu/research/infrastructures

EC Regional Policy:http://ec.europa.eu/regional_policy

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=videos