wentylacja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WENTYLACJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
WENTYLACJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

WENTYLACJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

WENTYLACJA. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji. WENTYLACJA Jest to wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WENTYLACJA' - peregrine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wentylacja
WENTYLACJA

Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji

slide2
WENTYLACJA
 • Jest to wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
 • Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.
slide3
MIEJSCA STOSOWANIA WENTYLACJI

Wg §147 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury:

Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach na przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych, lub bezpieczeństwa, konieczna jest wymiana powietrza.

slide5
KLASYFIKACJA SYSTEMÓW WENTYLACJI

naturalna – wymiana powietrza w pomieszczeniu jest powodowana ruchem powietrza. Różnica ciśnień wywołująca ruch może wynikać:

 • z działania wiatru
 • sił grawitacji
 • z działania wiatru i sił grawitacji

mechaniczna – dzięki zastosowaniu wentylatorów. W wentylacji mechanicznej przewietrzanie pomieszczeń jest niezależne od wpływów atmosferycznych

slide7
WENTYLACJA NATURALNA - RODZAJE

przewietrzanie – okresowe odświeżanie powietrza w pomieszczeniach polegające na otwarciu okien lub innych otworów w przegrodach

infiltracja – przenikanie powietrza przez porowate materiały budowlane, nieszczelności przegród oraz szczeliny wokół okien i drzwi

wentylacja grawitacyjna – pionowe przewody wywiewne do usuwania powietrza, przy wykorzystaniu różnicy ciśnień

aeracja – zorganizowana wymiana powietrza, które dopływa przez odpowiednie otwory rozmieszczone w zewnętrznych przegrodach budowlanych, uzyskiwana dzięki różnicy ciśnienia powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Intensywność aeracji zależy od temperatury i szybkości ruchu powietrza (siły wiatru)

slide8
ZADANIA WENTYLACJI W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM
 • dostarczenie tlenu niezbędnego do oddychania
 • dostarczenie tlenu do zapewnienia prawidłowego przebiegu spalania
 • obniżenie zawartości wilgoci w powietrzu
 • obniżenie stężenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych przez człowieka
slide9
DOPŁYW POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

§155.

W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna, lub nawiewno wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne, umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych, lub innych częściach przegród zewnętrznych

slide10
ODPŁYW POWIETRZA Z POMIESZCZEŃ

POKOJE MIESZKALNE:

 • przez otwory wyrównawcze ponad drzwiami, lub w ich górnej części
 • przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą

KUCHNIA, ŁAZIENKA ITP:

 • przez otwory wywiewne usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej
 • do pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze
 • zabrania się stosowania zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej
slide11
PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przekroje przewodów wentylacji grawitacyjnej powinny zapewniać usuwanie wymaganych normą strumieni objętości powietrza w następujących warunkach:

 • temperatura zewnętrzna +12OC
 • temperatura powietrza z którego usuwane jest powietrze, równa temperaturze obliczeniowej wg PN-82/B-02402 (dla pomieszczeń nieogrzewanych +16OC
 • regulowane otwory doprowadzające powietrze w położeniu otwartym
 • nie należy uwzględniać różnic ciśnień spowodowanych działaniem wiatru
slide12
STRUMIENIE OBJĘTOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO – BUDYNKI MIESZKALNE

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową: 70 m3/h- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną: 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób; 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób- w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną: 50 m3/h- w łazience (z WC lub bez): 50 m3/h- w wydzielonym WC: 30 m3/h- w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym: 15 m3/h- w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną: 70 m3/h- dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego: 30 m3/h.Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

slide13
W budynku o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa.Dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być zapewniony w następujący sposób:• Przez nawiewnikiW przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji "a" mniejszym niż 0,3 m3/(mhdaPa2/3), przez nawiewniki powietrzao regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:- w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub- w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), albo- w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem.Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:- od 20 do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,- od 15 do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.Strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.
slide14
W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji "a" wyższym niż 0,5 a nie większym niż 1,0 m3/(mhdaPa2/3), pod warunkiem, że okna wyposażone są w skrzydło uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.• Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznejPowietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzenie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm2.Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza się pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych (piwnice, pralnie, suszarnie itd.)
slide15
Piwnice:Wentylacja piwnic powinna zapewnić minimum 0,3 wymiany na godzinę.Poddasza:Poddasza winny mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza przez otwory w zewnętrznych przegrodach budowlanych.Klatki schodowe:Klatki schodowe powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2.Zsypy śmieci:Rura zsypu śmieci powinna mieć wylot ponad dachem a strumień powietrza wywiewanego powinna wynosić co najmniej 200 m3/h.Pralnie:Pomieszczenia pralni domowych powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającym minimum 2 krotnej wymianie powietrza na godzinę.Suszarnie:Pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą 1 wymianie powietrza na godzinę.
slide16
Budynki użyteczności publicznej:Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi powinien wynosić:- 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby- 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu- 15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola).W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, a 50 m3/h jeśli jest dozwolone palenie.

PN-83/B-03430/Az3:2000

slide17
KROTNOŚĆ WYMIANY POWIETRZA

Określa ile razy cała objętość powietrza w pomieszczeniu, budynku, zostanie wymieniona w jednostce czasu.

n = strumień objętości powietrza nawiewanego [m3/s] / objętość pomieszczenia [m3]

1/h

slide18
CIŚNIENIE CZYNNE

Hg - ciśnienie czynne przewodu wentylacji grawitacyjnej

g – przyśpieszenie ziemskie

hg – wysokość przewodu wentylacyjnego od osi otworu wlotowego do osi otworu wylotowego

Ρ – gęstość powietrza zewnętrznego, gęstość powietrza w pomieszczeniu kg/m3

Zakładany strumień objętości powietrza przepłynie przewodem wentylacji grawitacyjnej, gdy straty ciśnienia będą mniejsze lub równe ciśnieniu czynnemu Δp mniejsze lub równe Hg

slide19
RODZAJE WENTYLACJI I ZASTOSOWANIA

Budynki w budownictwie mieszkaniowym i zamieszkania zbiorowego:

 • do 9 kondygnacji naziemnych – went. grawitacyjna, lub mechaniczna
 • ponad 9 kondygnacji naziemnych – tylko wentylacja mechaniczna

Budynki w budownictwie użyteczności publicznej o wysokości:

 • do 25 m nad poziomem terenu – went. grawitacyjna lub mechaniczna
 • ponad 25 m wysokości – tylko wentylacja mechaniczna
slide21
STREFY OBCIĄŻENIA WIATREM

§143, pkt 1

„W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu.”

slide23
WENTYLACJA MECHANICZNA

W wentylacji mechanicznej pomieszczeń jest w praktyce niezależne od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych.

Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatorów.

slide24
WENTYLACJA MECHANICZNA - ZALETY
 • możliwość kształtowania parametrów powietrza w pomieszczeniu
 • możliwość filtracji powietrza doprowadzanego do pomieszczenia
 • możliwość kształtowania prawidłowego rozdziału powietrza w pomieszczeniu
 • możliwość realizacji różnych procesów uzdatniania powietrza w tym odzysku energii z powietrza usuwanego
 • uniezależnienie intensywności wymiany powietrza od szczelności obudowy budynku, zabezpieczenie przed hałasem zewnętrznym
 • duża efektywność
slide25
WENTYLACJA MECHANICZNA - WADY
 • wysokie koszty inwestycyjne
 • konieczność systematycznej konserwacji
 • ryzyko stworzenia dyskomfortu akustycznego spowodowanego pracą wentylatora lub turbulencją i drganiami występującymi przy przepływie powietrza
slide26
RODZAJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W zależności od sposobu wymiany powietrza wentylację mechaniczną możemy podzielić na:

 • ogólną, czyli zapewniającą równomierną wymianę powietrza w całym pomieszczeniu,
 • miejscową, przeciwdziałającą zanieczyszczeniu powietrza w miejscu wydzielania zanieczyszczeń.
slide27
RODZAJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W zależności od kierunku ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia rozróżnia się wentylację mechaniczną:

 • nawiewną - dostarczanie powietrza odbywa się w sposób mechaniczny a usuwanie w sposób naturalny,
 • wywiewną - tu powietrze dostarczane jest w sposób naturalny a mechanicznie wspomagany jest wywiew,
 • nawiewno - wywiewną - w tym przypadku dostarczanie i usuwanie powietrza odbywa się w pełni mechanicznie (nadciśnieniowa lub podciśnieniowa)
slide30
ELEMENTY CENTRALI WENTYLACYJNEJ – SEKCJA WENTYLATORA

Sekcja ta służy do przetłaczania powietrza wentylacyjnego.

W centralach strosuje się wentylatory z wirnikiem bębnowym, napędzane silnikami elektrycznymi, o stałych lub zmiennych obrotach. Napęd pomiędzy silnikiem a wentylatorem przenoszony jest zwykle przez przekładnie pasową.

Wentylatory nie stykają się bezpośrednio z obudową centrali i posadowione są na specjalnych wibroizolatorach.

slide31
ELEMENTY CENTRALI WENTYLACYJNEJ – NAGRZEWNICA

Parametry charakteryzujące nagrzewnicę:

- powierzchnia wymiany ciepła F: pole powierzchni zewnętrznej kontaktującej się bezpośrednio z ogrzewanym powietrzem.

-moc cieplna nagrzewnicy Qn: strumień ciepła, jaki nagrzewnica przekazuje do ogrzewanego powietrza.

Nagrzewnice: wodne, elektryczne

Nagrzewnice wodne, wykonywane są z elementów grzejnych w postaci rurek miedzianych o średnicy 16mm, na które nałożone są lamele z blachy aluminiowej o grubości 2mm, w odstępie 1,6mm