Download
vesm r a zem ve vesm ru n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vesmír a Země ve vesmíru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vesmír a Země ve vesmíru

Vesmír a Země ve vesmíru

342 Views Download Presentation
Download Presentation

Vesmír a Země ve vesmíru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_26-08 Vesmír a Země ve vesmíru Vesmír, Sluneční soustava, vesmírná tělesa Vzdálenosti ve vesmíru Postavení Země ve vesmíru

 2. Vesmír • Veškerá hmota, energie a prostor (mimo Zemi) • Obsahuje prach, hvězdy, planety, planetky, meteority, komety, plyny • Vznik cca před 12,7 mld. let (Velký třesk) • Neustálý setrvačný pohyb daný rotací a gravitací • Složení vesmíru • 74% temná hmota (volný prostor) • 0,4% hmota hvězd a vesmírných těles • Vesmír, tělesa a záření zásadním způsobem ovlivňují pochody na Zemském povrchu

 3. Složení vesmíru Autor: Neznámý Název: DarkMatterPie.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/DarkMatterPie.jpg

 4. Galaxie • Hvězdná soustava složená z několika mld. hvězd a dalšího materiálu • Drží pospolu vlivem gravitace, rotuje kolem centra galaxie • Ve středu se většinou nachází černá díra • Nejčastější jsou spirální galaxie • Mléčná dráha – naše galaxie • Tvar disku - stará 12 mld. let • Hmotnost 440 mld. Sluncí • Obsahuje 100 mld. hvězd • Země se nachází ve 2/3 vzdálenosti od centra

 5. Příklad spirální galaxie Autor: Neznámý Název: NGC_4414_%28NASA-med%29.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/NGC_4414_%28NASA-med%29.jpg

 6. Vzdálenosti ve vesmíru • Především délkové jednotky (s km nevystačíme) • Astronomická jednotka (AU) • Měření vzdáleností v naší Sluneční soustavě • 150 mil. km – střední vzdálenost Země a Slunce • Světelný rok (Ly) • Měření vzdáleností v bližším okolí naší soustavy • 9,5 bil. km – vzdálenost, kterou světlo urazí ve vakuu za 1 rok • Parsec (PC) • Měření v rámci naší galaxie a mimo ni • 31 bil. km

 7. Vybrané vzdálenosti ve vesmíru • Země – Měsíc = 384 000 km • Země – Pluto = 39 AU • Země – Proxima C. (nejbližší hvězda) = 4,28 ly • Šířka Mléčné dráhy = 30 000 PC • Země – Mlhovina v Andromédě = 690 000 PC • Země – konec známého vesmíru = 12 mld. ly • Proč právě 12 mld. ly ?

 8. Sluneční soustava • Planetární systém hvězdy Slunce 10 kPC od středu Mléční dráhy • Slunce a rotující planety, planetky, komety a další materiál • Systém je tvořen 8 planetami • Terestrické – Merkur, Venuše, Země, Mars • Obří plynové – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun • Další tělesa Sluneční soustavy • Trpasličí planetky (např. Pluto) • Měsíce 150 obíhající okolo planet • Komety a meteority – několik milionů těles

 9. Tělesa Sluneční soustavy Autor: Neznámý NázevNovaSlunecniSoustava.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/NovaSlunecniSoustava.jpg

 10. Slunce • Nejvýznamnější vesmírné těleso ovlivňující pochody na Zemi a ústřední bod Sluneční soustavy • Hvězda střední velikosti a stáří • 1,4 mil. km v průměru • 1,3 milionkrát objemnější než Země • 99,8% hmotnosti Sluneční soustavy • Stáří 4,6 mld. let (bude zářit dalších 7 mld. let) • Dochází k termojaderným fůzím přeměny vodíku na helium • Každou sekundu „spálí“ 700 mil tun vodíku na helium • Teplota na povrchu 5500 °C • Teplota v jádru 15 mil. °C

 11. Slunce ve rentgenovém spektru Autor: Neznámý Název: Sun_in_X-Ray.png Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Sun_in_X-Ray.png

 12. Význam Slunce pro Zemi • Zásadní zdroj energie pro všechny pochody na Zemi • Proudění vzduchu, vítr, klimatické pásy, výpar a srážky • Existence živých organismů a všechny pochody v jejich tělech • Světlo a téměř veškeré teplo na Zemi • Nebezpečné součásti slunečního záření • UV paprsky • Sluneční vítr – proud energeticky nabitých částic • Radioaktivní Gama záření • Na povrch dopadá jen zlomek díky ochrannému štítu Země

 13. Planety • Terestrické (zemského typu) • Velikostně podobné Zemi • Pevné kamenné těleso většinou s plynným obalem • Obíhají v bezprostřední blízkosti Slunce • Merkur, Venuše, Země, Mars • Obří plynové • Velikostně mnohonásobně větší (Jupiter 1300 krát objemnější než Země) • Složení plyny, páry, led, extrémně nízká teplota • Obíhají vně Sluneční soustavy (někdy Vnější planety) • Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

 14. Jupiter a Země – srovnání velikostí Autor: Neznámý Název: Jupiter_Earth_Comparison.png Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Jupiter_Earth_Comparison.png.png

 15. Vzdálenosti planet na příkladu Okresu Karviná Autor: M. Brzóska Název: Vzdálenosti planet.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava

 16. Země • Terestrická planeta Sluneční soustavy (3 v pořadí) • Vzdálenost od Slunce 147 - 152 mil. Km • Polární průměr 12 713 km • Rovníkový obvod 40 000 km • Povrch 510 mil. km2 • Postavení Země ve vesmíru • Zásadně ovlivněna Sluncem a vzdáleností od něj • Klíčový význam mají pohyby a sklon zemské osy • Krajinná sféra • Vrstva na povrchu Země ohraničení Litosférou a horní hranicí troposféry (12 km mocnost) • Objekt studia geografie

 17. Země z vesmíru Autor: Neznámý Název: Earth_Eastern_Hemisphere.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Earth_Eastern_Hemisphere.jpg

 18. Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska