1 / 5

Hospiteringsreglar :

Jølster IL - Fotballgruppa. Hospiteringsreglar :. Reglar for hospitering i aldersfastlagde klassar i Jølster Fotball:. Jølster IL - Fotballgruppa. Innleiing:.

percy
Download Presentation

Hospiteringsreglar :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Jølster IL - Fotballgruppa Hospiteringsreglar: Reglar for hospitering i aldersfastlagde klassar i Jølster Fotball:

  2. Jølster IL - Fotballgruppa Innleiing: Jølster Fotball ynskjer å vere aktiv m.h.p. hospiteringsordningar i klubben. Dette fordi det er ynskjeleg å ha eit større fokus på å utvikle gode spelarar i Jølster i framtida. Gode hospiteringsordningar er viktig i så måte. Reglane er meint å uttrykkje ei haldning frå klubben si side, samt vere avklarande.

  3. Jølster IL - Fotballgruppa 1.0 Generelt: 1.1: Dette er noko klubben har gjort gjeldande gjennom gyldig styrevedtak 1.2: Reglane gjeld for alderstrinna 10 år (miniputt) t.o.m. 19 år (junior). 1.3: Det er spelaren som skal vere i fokus, og ved usemje er det spelaren, i samråd med foreldra, som skal bestemme m.h.p. hospitering. 1.4: Kor mange klassar spelaren skal flyttast opp blir avgjort mellom spelar, trenar og foreldre. 1.5: Ein spelar skal, som hovudregel, ikkje flyttast ned i klassar under der han opprinneleg tilhøyrer for å toppe laget. Derimot kan dette vere aktuelt ved søknad om dispensasjon til kretsen i alderstrinna 12 – 19 år. Dette bør gjerast viss det er til fordel for spelaren. 1.6: Trenarane på dei ymse laga pliktar å ha foreldremøte før serien startar kvar sesong. Dette for å informere generelt om sesongen, og særskilt om hospiteringsordningar.

  4. Jølster IL - Fotballgruppa 2.0 Uttak: 2.1: Både trenaren for den opprinnelege klassen og trenaren for hospiteringsklassen må vere einige m.h.p. hospiteringsordninga. 2.2: Det bør vere minimum 2 spelarar frå kvart lag som blir flytta opp. 2.3: Trenarane pliktar å samordne hospiteringa på ein slik måte at det er til beste for spelaren. 2.4: Ved likt kamptidspunkt, og trenarane ikkje blir einige om ei minneleg ordning, skal spelaren spele kamp for det laget han opprinneleg høyrer til på. 2.5: Når kamp i hospiteringsklassen og trening i den opprinnelege klassen kolliderar, og ein ikkje kjem til ei minneleg ordning, skal spelaren spele kamp i hospiteringsklassen. 2.6: Dei spelarane som blir tekne ut til hospitering er med på dei samlingane til trenarforumet (i tillegg til andre frå dei aktuelle klassane).

  5. Jølster IL - Fotballgruppa Med helsing Arbeidsgruppe beståande av • Arnar Helgheim (styret) • Christian Buanes • Oddvar Årdal (trenarforum)

More Related