Download
edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych

Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych

103 Views Download Presentation
Download Presentation

Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników prezentacji stanu tych wód

 2. Edukacja ekologiczna w dokumentach prawnych: • Konstytucja RP • Ustawy • Rozporządzenia • Uchwały

 3. Konstytucja RP Art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” Art. 74 Konstytucji RP • „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. • Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. • Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. • Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.” Art. 86 Konstytucji RP „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

 4. Ustawy • Obowiązek edukacji ekologicznej został w przepisie art. 78 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska nałożony na środki masowego przekazu, które zostały zobowiązane do kształtowania pozytywnego stosunku społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzowania zasady tej ochrony w audycjach i publikacjach* * Art. 78 ustawy: „Środki masowego przekazu są obowiązane kształtować pozytywny stosunek społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzować zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach”.

 5. Rozporządzenia • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510) 

 6. Uchwały • na różnym poziomie administracyjnym (województwa, powiaty, gminy) tworzone są uchwały zawierające elementy normujące kwestię edukacji ekologicznej

 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników prezentacji stanu tych wód

 8. Rozporządzenie określa i edukuje w kwestii • klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych oraz wód podziemnych • prowadzenia monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem:  • punktów poboru próbek do badań,  • zakresu i częstotliwości badań, • wyboru elementów jakości, • metodyk referencyjnych badań • warunków jakości danych, • sposobów oceny wyników badań,  • zakresu badań jakości wód powierzchniowych i podziemnych • interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych podziemnych

 9. Rozporządzenie wprowadza klasyfikację jakości wód powierzchniowych i podziemnych • klasa I - wody o bardzo dobrej jakości • klasa II - wody dobrej jakości • klasa III - wody zadowalającej jakości • klasa IV - wody niezadowalającej jakości • klasa V - wody złej jakości Podstawę określenia klas jakości wód powierzchniowych i podziemnych, stanowią wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych i podziemnych

 10. Rozporządzenie wprowadza kategorie hydromorfologicznego stanu wód powierzchniowych • stan bardzo dobry, • stan dobry, • stan umiarkowany

 11. Rozporządzenie określa trzy zakresy monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych • Diagnostyczny, • Operacyjny, • Badawczy Planowanie i realizacja monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych ma uwzględniać rozpoznanie jakości wód i dostarczenie informacji na potrzeby gospodarowania wodami. Ocenę wyników badań prowadzi się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

 12. Rozporządzenie informuje o sposobie prezentacji stanu wód powierzchniowych i podziemnych • forma graficzna, • forma tabelaryczna, • forma opisowa

 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony ŚrodowiskaRozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników prezentacji stanu tych wód Bibliografia:

 14. Dziękuję za uwagę 