slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prva fabrika na Balkanu za reciklažu e-otpada PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prva fabrika na Balkanu za reciklažu e-otpada

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation

Prva fabrika na Balkanu za reciklažu e-otpada - PowerPoint PPT Presentation

peony
111 Views
Download Presentation

Prva fabrika na Balkanu za reciklažu e-otpada

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prva fabrika na Balkanu za reciklažu e-otpada

 2. OvakoNE

 3. E-otpad otpad koji najbrže nastaje problem koji je godinama ignorisan preko milijardu kompjutera je danas u upotrebi 100,000 kompjutera dnevno postane otpad

 4. bez komentara

 5. problem otpad sadrži mnogo vrednih i dragocenih materijala ali.... i preko 60 izuzetno opasnih materijala

 6. štetni uticaji berilijum prouzrokuje rak i oštećenja pluća trihloretilen izaziva oštećenja jetre, bubrega, imunog sistema hrom izaziva alergije i oštećenja DNK živa oštećuje CNS i bubrege brom izaziva oštećenja rasta i seksualne funkcije kadmijum izaziva oštećenja bubrega, kostiju i izaziva rak

 7. štetni uticaji selen izaziva neurološke abnormalnosti arsen izaziva oštećenja nerava i rak pluća polihlorin bifenil izaziva oštećenja jetre, nerava, reproduktivnih organa dioksini i furani izazivaju hormonske poremećaje i oštećenja fetusa PVC izaziva alergije respiratorne probleme olovo izaziva oštećenja mozga, nerava i krvi

 8. najlakše je baciti... do 2005 mnoge zemlje su birale lakše rešenje i izvozile e-otpad radije nego da prerade na pravilan način

 9. to više nije rešenje

 10. opasnosti od pogrešnog pristupa rizik od snažne i iznenadne eksplozije mogućnost trovanja trajna oštećenja organa, invalidnost i smrt većina opasnih elemenata utiče na genetiku ljudi, pa će i potomstvo patiti generacijama

 11. opasnostpo životnu sredinu olovo i barijum se zadržavaju u zemlji oslobađa se fosfor površina i podzemne vode se zagađuju dugoročno teški metali dospevaju u tlo i vazduh otrovan mulj se baca u rečni ekosistem

 12. E-otpad problem E-otpada može biti unosan samo kada se rešava po principu Zero Waste kada se rešava samo da bude unosan onda je to kriminal najgore vrste

 13. EU evropska direktiva za E-otpad (weee) važi za sve zemlje EU zakoni se svake godine dopunjuju i postaju sve stroži – zbog konstantno rastuće opasnosti

 14. jedino rešenje automatizovan proces za rešavanje problema E-otpada samo ovaj način omogućava sigurno razdvajanje opasnih & otrovnih materijala od sekundarne sirovine

 15. tehnologija polako ali sigurno preuzima glavnu ulogu u rešavanju problema e-otpada

 16. izgled postrojenja tehnologija proverena na projektu TR 6729Ministarstva Nauke i Životne sredine2005-2007

 17. srce fabrike i procesa je “QZ” najsavremenija mašina za preradu elektronskog i električnog otpada

 18. opis procesa • otpad se ubacuje u QZ • putuje pokretnom trakom preko ciklona • prolazi vibro sito • zatim ide kroz magnetni separator • razvrstava se i pakuje za transport ka korisniku

 19. ovo je najbolje rešenje,zato što: procesuiranjem E-otpada proizvodi se čista i kvalitetna sirovina ( bakar, aluminijum, čelik, plastika, staklo i mnogi plemeniti metali) otstranjuju se opasne & otrovne materije kroz automatski proces

 20. sledeći projekat katodne cevi (crt) će se razdvajati od ostatka monitora i TV-a i staklo će se na kontrolisan način čistiti od praha i olova. prah je izuzetno kancerogen jer sadrži: Šestovalentni hrom Fosfor Kadmijum Molibden I desetak drugih elemenata

 21. baterije2009

 22. evropski projekat eu8 “HIDRO WEEE”2009-2011*Italija*Austrija*Srbija

 23. budite u sferi reciklaže!

 24. Dajte nam Vaš e-otpad!