Predstavitev novosti v mati ni evidenci o zavarovancih na podlagi zpiz 2
Download
1 / 19

Predstavitev novosti v matični evidenci o zavarovancih na podlagi ZPIZ-2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Predstavitev novosti v matični evidenci o zavarovancih na podlagi ZPIZ-2. Ljubinica Huzjan Ljubljana, 26. november 2013. Opis kategorij zavarovancev s poudarkom na novostih - 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Predstavitev novosti v matični evidenci o zavarovancih na podlagi ZPIZ-2' - peony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Predstavitev novosti v mati ni evidenci o zavarovancih na podlagi zpiz 2

Predstavitev novosti v matični evidenci o zavarovancih na podlagi ZPIZ-2

Ljubinica Huzjan

Ljubljana, 26. november 2013


Opis kategorij zavarovancev s poudarkom na novostih 1
Opis kategorij zavarovancev s poudarkom na novostih - 1 podlagi ZPIZ-2

 • Osebe v delovnem razmerju – novi zavarovanci s sočasno zaposlitvijo v drugi DČ EU po Uredbi (ES) 883/2004, prostovoljno zavarovani zaposleni v tujini

 • Samozaposleni - novo: zavarovanci s sočasno samozaposlitvijo v drugi DČ EU po Uredbi (ES) 883/2004

 • Družbeniki-poslovodne osebe - nove vrste družbenikov (poslovodje, če so delničarji d.d. ali ustanovitelji zadrug)

 • Kmetje – statusno brez bistvenih sprememb


Opis kategorij zavarovancev s poudarkom na novostih 2
Opis kategorij zavarovancev s poudarkom na novostih - 2 podlagi ZPIZ-2

 • Brezposelni: prejemniki DN in upravičenci do plačila prispevkov

 • Starši – statusno brez bistvenih sprememb

 • Upravičenci do bolniškega nadomestila po prenehanju delovnega razmerja (pravno nov, evidenčno star status)

 • Družinski pomočniki - statusno brez bistvenih sprememb

 • Rejniki – samostojen status in na novo evidentirani posebej (podlaga 118), prej kot samozaposleni

 • Verski uslužbenci – pravno ločeni od samozaposlenih, evidenčno ostali združeni (podlaga 019)

 • Ukinjeno PI zavarovanje vrhunskih športnikov – po 1.1.2013 možnost prostovoljnega zavarovanja


Drugo pravno razmerje 1
Drugo pravno razmerje - 1 podlagi ZPIZ-2

18. člen ZPIZ-2

 • Obveznost zavarovanja za:

  osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, – ne velja za upokojence in študente (18/1) in ni zavarovana po drugi podlagi (18/3)

 • Definicija: delo oziroma storitev, kadar se plačilo po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek pozakonu, ki ureja dohodnino (18/3)


Drugo pravno razmerje 2
Drugo pravno razmerje - 2 podlagi ZPIZ-2

130. člen ZPIZ-2

 • Obveznost zavarovanja za zavarovance, ki niso zavarovani ali so zavarovani s krajšim delovnim časom (izjava zavarovanca, …)

 • Zavezanec ne vlaga M-1, M-2, le plača prispevke z REK-2

 • DURS sporoči ZPIZ-u podatke o osnovah in plačanih prispevkih

 • ZPIZ izračuna trajanje dobe (izplačilo v znesku 60% povprečne plače zadostuje za 1 mesec zavarovalne dobe, preračun tudi na dneve)

 • ZPIZ evidentira obdobje zavarovanja (M-1, M-2) in osnovo (M-4)


Prostovoljni vstop v obvezno zavarovanje
Prostovoljni vstop v obvezno zavarovanje podlagi ZPIZ-2

25. člen

Splošni pogoji

 • stalno prebivališče v RS (ne več državljanstvo RS)

 • Starost 15 let

 • Če ni pogojev za obvezno zavarovanje

  Posebni pogoji

 • (2) Osebe, zaposlene v tujini (2. in 3. alineja 14. člena ZPIZ-1)

 • (3) Do polnega delovnega časa (le, če je delovno razmerje s krajšim delovnim časom)

 • (4) Uživalci poklicne pokojnine

 • (5) Kmetje brez dohodkovnega cenzusa

 • (6) Prenosniki kmetijskega gospodarstva


Osnove za pla ilo prispevkov 1
Osnove za plačilo podlagi ZPIZ-2prispevkov - 1

 • Osnove za delovno razmerje – ni sprememb (plača, nadomestilo in drugi prejemki)

 • Osnove za samozaposlene in kmete – razvrstitev po individualnem dobičku iz preteklega leta, samo za s.p. znižanje dobička (25%) pred razvrstitvijo

 • Osnova za družbenike – razvrstitev po individualnem dobičku in višja spodnja meja


Osnove za pla ilo prispevkov 2
Osnove za plačilo podlagi ZPIZ-2prispevkov - 2

 • Drugi statusi – osnova je dejanski prejemek

 • Nekateri statusi (starši, vojaki) nimajo več predpisane najnižje osnove, temveč je osnova dejanski prejemek

 • Osnova za drugo pravno razmerje – ni spodnje meje

 • Prostovoljno zavarovanje – zavarovalne osnove odvisne od posameznega statusa


Olaj ave pri pla ilu prispevkov
Olajšave pri plačilu prispevkov podlagi ZPIZ-2

 • Samozaposleni: oprostitev plačila dela prispevkov zavarovanca in delodajalca (s.p., poklicna dejavnost) v 1. in 2. letu po prvi registraciji (145/14) – ugodnost za zavarovanca

 • Starejši delavci: oprostitev plačila dela prispevkov delodajalcev (156) – ugodnost za delodajalca

 • Mlajši delavci in matere z otrokom do 3. leta starosti: vračilo dela prispevka delodajalca za zaposlitev za nedoločen čas, ki traja neprekinjeno 2 leti (157) – ugodnost za delodajalca


Mlaj i delavci in matere vra ilo dela prispevkov delodajalcev
Mlajši delavci in matere – vračilo dela prispevkov delodajalcev

157. člen - pogoji

 • Prvič sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

 • Neprekinjena zaposlitev pri istem delodajalcu najmanj dve leti

 • Mlajši delavec: starost manj kot 26 let

 • Matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti (ne glede na starost matere)

 • Višina vračila: 1. leto - 50% in 2. leto - 30%


Delna oprostitev pla ila prispevkov delodajalcev za starej e delavce
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce

156. člen

 • Za zavarovance z dopolnjenimi 60 leti starosti – 30% oprostitev prispevka delodajalca

 • Za zavarovance, ki izpolnijo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine iz 29. člena - 50% oprostitev prispevka delodajalca


Odpis prispevkov
Odpis prispevkov starejše delavce

159/3 člen

 • Prispevkov ni mogoče odpisati, delno odpisati dovoliti odlog ali plačilo po obrokih (postopek na zahtevo stranke)

 • Dovoljen odpis zaradi stečaja, zastaranja, neizterljivosti

 • Odpis za kmete zaradi naravnih nesreč – prispevki se štejejo za plačane (ZPKZ)


Osnove za izra un pokojninske osnove
Osnove za izračun pokojninske osnove starejše delavce

Pravilo: v pokojninsko osnovo se štejejo vse osnove, od katerih so bili plačani prispevki

 • Delovna razmerja: v pokojninsko osnovo se štejejo vse osnove, od katerih je plačan prispevek – tudi bonitete in drugi prejemki – novost, evidentirane plače v M-4 bodo višje

 • Ostali statusi: osnove za izračun pokojninske osnove so enake osnovam za plačilo prispevkov (bruto zneski)


Obrazec m 4 novosti
Obrazec M-4 - novosti starejše delavce

 • Bistvena novost: upoštevanje zneskov plač in drugih prejemkov za delovna razmerja (sprememba vsebine podatka o znesku osnove)

 • Struktura obrazca se ne spreminja

 • Nov obrazec M-4 se uporablja tudi za sporočanje podatkov o plačah iz let pred 2008 (posebna navodila)


Podatki mati ne evidence informativna osebna evidenca in obve anje
Podatki matične evidence, informativna osebna starejše delavceevidenca in obveščanje

140. člen

 • Zavod omogoči osebi elektronski vpogled v informativno osebno evidenco obveznega zavarovanja (KDP)

 • Zavod enkrat letno posreduje zavarovancem obvestilo o obračunanih in plačanih prispevkih za PIZ za preteklo koledarsko leto

 • Informacija o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine (140/6)


Vsebina informativne osebne evidence
Vsebina informativne osebne evidence starejše delavce

140/3., 412/2. člen, ZMEPIZ-1

IOE od 1.1.2016 dalje vsebuje:

 • podatke o obdobjih zavarovanja iz MEZ,

 • podatki o osnovah, obračunanih prispevkih in plačilu prispevkov od DURS (ali je/ni plačano v celoti za mesec/leto)

  IOE od 1.1.2014 dalje vsebuje:

 • podatke o obdobjih zavarovanja iz MEZ (M-1, M-2)

 • podatke o osnovah in plačanih prispevkih iz MEZ (M-4)


Uskladitev lz po 406 lenu zpiz 2
Uskladitev LZ po 406. členu ZPIZ-2 starejše delavce

 • Ni več dovoljeno opravljanje dejavnosti in uživanje pokojnine (s.p., poklicna dejavnost, družbenik in poslovodja v d.o.o., d.n.o., k.d.)

 • Prehodno obdobje do 31.12.2013 za izbris dejavnosti ali prijavo v zavarovanje

 • ZPIZ po uradni dolžnosti ugotovi LZ od 1.1.2014, prijavi v zavarovanje, ustavi izplačevanje pokojnine

 • VERJETNOST: odložitev izvedbe 406. člena ZPIZ-2 do 1.1.2015 (z ZMEPIZ-1, zahteve zavarovancev in obljuba Vlade)


Pravice iz piz
Pravice iz PIZ starejše delavce

Enako kot po ZPIZ-1:

 • starostna, invalidska, vdovska, družinska pokojnina

 • nadomestilo za invalidnost, za poklicno rehabilitacijo, začasno nadomestilo

  Novosti:

 • uvedena predčasna pokojnina (podobna kot po ZPIZ-1 starostna pokojnina s trajnimi odbitki-malusi)

 • uvedena možnost izplačila 20% predčasne ali starostne pokojnine hkrati z nadaljevanjem zavarovanja (38/3,4) do 65. leta starosti

 • ukinjena invalidnina za telesno okvaro, razen za poškodbo pri delu, še naprej se izplačujejo invalidne, priznane po prejšnjih zakonih

 • delno nadomestilo (pravica do dela s KDČ) namesto delne invalidske pokojnine po ZPIZ-1.


Hvala za va o pozornost

Hvala za vašo pozornost starejše delavce


ad