1 / 20

Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha

Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha. Ing. Karel Veselý. Prezentace na SŽG Praha 11.8. 2011. Začlenění SŽG a úkoly. SŽG Praha je organizační jednotkou Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7 Praha 1

penney
Download Presentation

Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha Ing. Karel Veselý Prezentace na SŽG Praha 11.8. 2011

 2. Začlenění SŽG a úkoly • SŽG Praha je organizační jednotkou Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7 Praha 1 • Předmětem činnosti SŽG je zajišťovat geodetické a kartografické práce pro činnost související s provozováním železniční dopravní cesty. Tyto činnosti vykonává prostřednictvím odborných oddělení na pracovištích SŽG.

 3. Oddělení správních činností • Odbor centrální dokumentace • Pracoviště SŽG v Praze • Pracoviště SŽG v Plzni • Pracoviště SŽG v Ústí nad Labem • Pracoviště SŽG v Českých Budějovicích • Pracoviště SŽG v Hradci Králové Organizační členění SŽG

 4. budování sítě pevných geodetických bodů, • uplatnění metody GPS při geodetických pracích, • kontrolní práce v bodovém poli, • inženýrskou geodézii ve výstavbě • geodetická měření pro systém staničení tratí, • montáž konzolových značek na trakční stožáry včetně jejich geodetického zaměření, • kontrolní měření polohy koleje vzhledem k projektovanému  prostorovému uspořádáni geometrické polohy koleje, • projektování GPK tratí a výhybkových zhlaví, • projektování optimalizace geometrické polohy koleje, • projektování dlouhých tětiv, • posouzení a návrhy úpravy geometrické polohy koleje pro vysoké rychlosti • speciální měření na mostech, jeřábových dráhách, kolejových vahách • vyhotovení a údržbu digitální Jednotné železniční mapy, • měření dokumentací skutečného stavu • měření podkladů pro projekty staveb • správu, reprodukci a distribuci mapového fondu JŽM a ostatní technické dokumentace pro potřebu vlastní, útvarů a ostatních složek SŽDC • vedení a údržbu železničního katastru nemovitostí a příslušných katastrálních map, styk s katastrálními úřady, • šetření v dokumentaci katastru nemovitostí, • zastupování SŽDC,s.o. při realizaci projektů pozemkových úprav, • vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní jednání, vytyčování • vlastnických hranic pozemků SŽDC,s.o. Pracoviště zabezpečuje zejména:

 5. spravuje veškerou dokumentaci všech činností SŽG a to v grafické i listinné formě, prostřednictvím informačního systému SŽG • provádí správu, reprodukci a distribuci mapového fondu JŽM, ŽBP, projekce a ostatní technické dokumentace vlastnických hranic pozemků Odbor centrální dokumentace

 6. OCD se ve své činnosti řídí PI07 Dokumentace zakázky a OŘ 39 Vedení geodetické zakázky

 7. Systém kvality řízení je založen na přesné evidenci zakázek

 8. Evidence železničního bodového pole

 9. Generování geodetických údajů ŽBP z databáze

 10. Evidence mapových podkladů

 11. Mapové podklady jsou evidovány podle vlastního kladu mapových listů

 12. Jednotlivé listy nesou informaci o pokrytí mapovým podkladem

 13. Příprava údajů o území pro ÚAP

 14. Používaný SW

 15. Převést roztříštěná tabelovaná a grafická data do jednotného formátu a čištění dat není jednoduché

 16. Struktura dat pro osu 3D

 17. Grafické znázornění osy 3D – půdorys a profil

 18. Filozofií je udržovat aktuální data v tabelovaném tvaru a dynamicky z nich generovat kresbu

 19. Na ose je možné nechat si vykreslit všechny zaměřené objekty, jako mosty, propustky, návěstidla, výhybky apod.

 20. Děkuji za pozornost věnovanou náplni práce odboru centrální dokumentace SŽG Praha

More Related