slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
П Р О Е К Т PowerPoint Presentation
Download Presentation
П Р О Е К Т

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

П Р О Е К Т - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

П Р О Е К Т. „Повишаване на капацитета на служителите на Община Разград за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” Договор № А12-22-125/20.05.2013 г. ФИНАНСИРАНЕ. Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от Европейския съюз

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

П Р О Е К Т


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

П Р О Е К Т

„Повишаване на капацитета на служителите на Община Разград за

по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

Договор № А12-22-125/20.05.2013 г.

slide2

ФИНАНСИРАНЕ

Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

slide3

УСЛОВИЯ

Продължителност на проекта: 12 месеца

Начало: 20 май 2013 г.

Край: 20 май 2014 г.

Обща стойност на проекта: 89 965,71 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 %

slide4

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел:

Подобряване на ефективността на работата в Община Разград

slide5

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Специфична цел:

Повишаване на капацитета на служителите на администрацията на Община Разград, чрез подобряване на квалификацията на служителите й при изпълнение на служебните им задължения

slide6

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност № 1 Управление на проекта

Дейност № 2 Обучение по Компютърни знания и умения

Дейност № 3 Обучение по Ключови компетентности

Дейност № 4 Обучение в ИПА

Дейност № 5 Осигуряване на информация

и публичност на проекта

slide7

БЮДЖЕТ

Общ бюджет на проекта – 89 965,71 лв.,

в това число по дейности: 

Дейност № 1– 7 345,71 лв.

Дейност № 2– 19 500,00 лв.

Дейност № 3– 50 880,00 лв.

Дейност № 4– 6 660,00 лв.

Дейност № 5– 5 580,00 лв.

slide8

Дейност № 1Управление на проекта

Екип за управление на проекта:

Ръководител:инж. Петя Стефанова

секретар на Община Разград

Счетоводител:Даниела Николова

главен експерт „Бюджет”

slide9

Дейност № 1Управление на проекта

Очаквани резултати:

изпълнение на всички предвидени дейности в съответствие с условията на договора с УО на ОПАК

максимално усвояване на финансовата помощ

slide10

Дейност № 2 Обучение по Компютърни знания и умения

Параметри на обучението

Тема: Администриране на инфраструктура

и бази данни

Място: град Разград

Продължителност: 45 учебни часа

Очаквани резултати: 35 обучени служители

с получен сертификат

slide11

Дейност № 3Обучение по Ключови компетентности

Параметри на обучението:

Теми:

Ефективно лидерство (33 служители)

Умения за управление на стреса и времето (23 служители)

Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда (20 служители)

Място: в Република България извън гр. Разград

Продължителност: 18 учебни часа по всяка тема

Очаквани резултати: 76 обучени служители

с получен сертификат

slide12

Дейност № 4 Обучение в ИПА

Параметри на обучението

(общо 6 теми)

Място: обучение в учебен център на ИПА по 3 теми

Практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск и за прояви на корупция – 8 учебни часа,

10 служители

Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за

е-управление – 12 учебни часа, 2 служители

Системи за управление на информационната сигурност на административното звено – 12 учебни часа, 2 служители

slide13

Дейност № 4 Обучение в ИПА

Място: дистанционно обучение по 3 теми

Linux server administration – 40 часа, 2 служители

Configuring, managing and maintaining Windows server 2008 servers (basic course) – 30 часа, 2 служители

Configuring, managing and maintaining Windows server 2008 servers (advanced course) – 30 часа, 2 служители

Очаквани резултати:

Общо обучени в ИПА – 20 служители с получен сертификат

slide14

Дейност № 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта

Очаквани резултати:

организиране и провеждане на 2 пресконференции

изработване и разпространение на:

1 уеб-банер

1 аудиоклип

5 реклами в местно радио

5 реклами в регионален вестник

2 000 брошури

slide15

РЕЗУЛТАТИДейност 1 Управление на проекта

Поискани и одобрени от УО на ОПАК 2 съществени и 1 несъществена промяна в договора

Одобрено и изплатено Искане за авансово плащане в размер на 17 990,00 лв. (максимално допустимите 20 % от размера на безвъзмездната финансова помощ)

Сключен договор с изпълнител на част от дейностите по Дейност 5

Потвърдена заявка за обученията в ИПА по Дейност 4

slide16

РЕЗУЛТАТИ

Дейност 2

Обучение по Компютърни знания и умения

Дейност 3

Обучение по Ключови компетентности

Дейност 4 Обучение в ИПА

ОБУЧЕНИЯТА НЕ СА СТАРТИРАЛИ

slide17

РЕЗУЛТАТИДейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта

Разработен и публикуван уеб-банер на официалната интернет страница на Община Разград на адрес www.razgrad.bg, както и на razgradonline.com

Изготвени материали за провеждане на днешната начална пресконференция (програма, сценарий, покана, презентация)

Изготвен и публикуван материал в местна медия

slide18

ИЗПЪЛНИТЕЛна част от дейностите по Дейност 5

„Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, гр. София

Договор № 246/24.07.2013 г.

Срок на договора: 20.04.2014 г.

Стойност на договора: 3305,00 лв. с вкл. ДДС

при планирани по бюджета на проекта

3 580,00 лева с вкл. ДДС

slide19

ИЗПЪЛНИТЕЛна част от дейностите по Дейност 5

„Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, гр. София

Дейности, предмет на договора:

- организиране и провеждане на 2 пресконференции

изработване и разпространение на:

1 уеб-банер

1 аудиокли

5 реклами в местно радио

5 реклами в регионален вестник

slide20

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата презентация се носи от Община Разград

и при никакви обстоятелства не може да се счита,

че тя отразява официалното становище

на Европейския съюз и на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.