„Możliwości pozyskania dotacji unijnych przez samorządy
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

„Możliwości pozyskania dotacji unijnych przez samorządy w nowym okresie programowania” Starostwo Powiatowe w Płocku 24.02.2012r. 1.1 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI RYNKU PRACY. Typ beneficjentów: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - penn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

„Możliwości pozyskania dotacji unijnych przez samorządy w nowym okresie programowania”Starostwo Powiatowe w Płocku24.02.2012r.


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

1.1 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI RYNKU PRACY

Typ beneficjentów: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

 Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)

- instytucje rynku pracy i ich pracownicy

 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy (w zakresie projektów wspólnych z instytucjami rynku pracy)

    Typ realizowanych operacji (projektów) np.:

   - podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr publicznych służb zatrudnienia w zakresie wypracowania i wdrożenia nowych standardów usług rynku pracy

   - opracowanie wspólnych programów szkoleniowych dla kadr instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie współdziałania obu instytucji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej

   - rozwój narzędzi i systemów informatycznych (dla publicznych służb zatrudnienia oraz

  zintegrowanych systemów dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

1.2 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Typ beneficjentów: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

 • instytucje rynku pracy i ich pracownicy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej)

 • organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

 • pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej

 • radni i członkowie zarządów jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio zaangażowani w działania w obszarze aktywnej integracji

 • lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele mediów lokalnych (w zakresie działań edukacyjnych i promocyjnych)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

Typ realizowanych operacji (projektów) np SPOŁECZNEJ.:

 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej z

  zakresu nowych standardów usług świadczonych przez instytucje pomocy i integracji społecznej

 • poszerzanie oferty instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie usług na rzecz

  aktywizacji zawodowej i społecznej (w tym m.in. budowa krajowego systemu doradztwa na rzecz inicjatyw lokalnych w sferze integracji społecznej oraz systemu doradztwa na rzecz ekonomii społecznej)

 • upowszechnianie systemów informatycznych zwiększających dostęp do informacji o

  instrumentach i usługach systemu pomocy i integracji społecznej (w tym również dostęp dla osób niepełnosprawnych


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

1.3 OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej – projekty konkursoweInstytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia): Władza Wdrażająca Program Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.Typ realizowanych operacji (projektów):- projekty obejmujące działania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej izdrowia, przyczyniające się do aktywizacji społeczno - zawodowej społeczności romskiejGrupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):- członkowie społeczności romskiej- instytucje i podmioty działające na rzecz społeczności romskiej w Polsce- osoby z otoczenia społeczności romskiej (w zakresie wspólnych projektów prowadzących do integracji Romów ze społeczeństwem)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PRIORYTET V DOBRE RZĄDZENIE5.2 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia): Ministerstwo Administracji i CyfryzacjiPoddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej -Projekty konkursowe

 • Typ realizowanych operacji (projektów):

 • projekty ukierunkowane na poprawę obsługi obywatela i modernizację zarządzania w administracji samorządowej obejmujące m.in. (1):

 • podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej (a),

 • wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji publicznej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością (np. norma ISO) lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów i w wybranych aspektach jej funkcjonowania, np. komunikacja wewnętrzna, obieg dokumentów, zarządzanie ryzykiem, planowanie strategiczne (b)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

- PRIORYTET V DOBRE RZĄDZENIEprojekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr m.in. poprzez (2):

 • wzmacnianie działów kadrowo – szkoleniowych jako centrów zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach samorządu terytorialnego, w tym m.in. poprzez szkolenia w zakresie modelu i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kadrami, opracowanie modelu i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym w zakresie: rekrutacji, wdrażania na stanowisku pracy, okresowej oceny pracowniczej, rozwoju zawodowego i motywacyjnego systemu wynagrodzeń (a)

 • promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej (b)

 • szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów zatrudnionych w administracji samorządowej (c),

 • promowanie zasad, mechanizmów, procedur wzmacniających przejrzystość w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno – promocyjnych, seminariów, konferencji i konkursów


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

- PRIORYTET V DOBRE RZĄDZENIEprojekty obejmujące wzmacnianie zdolności regulacyjnych i analitycznych, w tym m.in.(3):

 • wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych (a),

 • wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym (b),

 • wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym (c)

  Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) między innymi:

  - urzędy administracji samorządowej

  - pracownicy urzędów administracji samorządowej


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAŁANIE 6.1.2. PRIORYTET V DOBRE RZĄDZENIEPlanowany termin ogłoszenia konkursu II kwartałTypy projektów:1. projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie obejmujące m.in.: - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy - szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla pracowników publicznych służb zatrudnienia wykonujących zadania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych - zgodnie z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez wojewódzki urząd pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie regionuKryteria dostępu1. Projektodawca zapewnia 15% wkład własny


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAŁANIE 7.2.1 PRIORYTET V DOBRE RZĄDZENIE

LP. Konkursu A1

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 09.02.2012-08.03.2012

Typy projektów:

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy

- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy

 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy)

 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy

  - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie

  - promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

  - wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej

  - poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTĘPU środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, :

1. Projektodawca to podmiot będący:

 instytucją pomocy i integracji społecznej,

 jednostką zatrudnienia socjalnego

 organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innym podmiotem prowadzącym na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej,

 instytucją działającą w obszarze rynku pracy,

który na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwu letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie działań na rzecz wskazanej grupy docelowej.

2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu (kryterium nie stosuje się do wnioskodawców będących jst)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

3. Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego).

4. Projekt zapewnia zastosowanie co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu

5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

 6. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20%

 7. Projekt przewidujący realizację kursów i szkoleń konieczność oferowanego wsparcia potwierdzi przeprowadzona diagnozą potrzeb i analizą predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników a do rekrutacji uczestników zapewni osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAŁANIE 7.2.1 województwa mazowieckiego

LP. Konkursu A2

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 11.04.2012-11.05.2012

Typy projektów:

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujący typ operacji:

 • wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1)

  - działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTĘPU: województwa mazowieckiego

1. Projektodawca to podmiot będący:

 instytucją pomocy i integracji społecznej 

 jednostką zatrudnienia socjalnego

  organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innym podmiotem prowadzącym na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej,

  instytucją działającą w obszarze rynku pracy (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001, z późn. zm.),

który na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwu letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie działań na rzecz wskazanej grupy docelowej.

2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu (kryterium nie stosuje się do wnioskodawców będących jst)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

3. Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego).

4. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20%


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

DZIAŁANIE 7.4 województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego).

Planowany termin ogłoszenia konkursu; 23.04.2012-23.05.2012

Typy projektów:

- Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących :

 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

 • Poradnictwo zawodowe województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego).

 • Pośrednictwo pracy,

 • Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,

 • Staże i praktyki zawodowe,

 • Subsydiowane zatrudnienie,

 • Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,

 • Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,

  - Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) .


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTĘPU województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego).

1. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu.

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego).

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie subregionu województwa mazowieckiego, który obejmuje wsparciem w ramach przedmiotowego projektu, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu).


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

4. Projektodawca oferuje osobom niepełnosprawnym w ramach projektu wsparcie w postaci staży, praktyk zawodowych oraz subsydiowanie zatrudnienia

5. Realizowany w ramach projektu program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych zakłada kompleksową realizację co najmniej pięciu spośród wskazanych w SZOP form wsparcia

6. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20%.

7. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) – typ operacji nr 2, może być realizowany jedynie w połączeniu z działaniami wymienionymi w typie operacji nr 1.


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAŁANIE 9.1.1 projektu wsparcie w postaci staży, praktyk zawodowych oraz subsydiowanie zatrudnienia

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 23.03.2012-24.04.2012r.

Typy projektów:

1. tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego1 w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,

2. wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTĘPU projektu wsparcie w postaci staży, praktyk zawodowych oraz subsydiowanie zatrudnienia

1. Organ prowadzący zapewnia funkcjonowanie ośrodka przedszkolnego powstałego/wspartego w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem otrzymywania dofinansowania

2. Beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu (w przypadku j.s.t ograniczenie ilości składanych wniosków dotyczy jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, nie zaś samej j.s.t).

3. Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r

4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

6. Maksymalne dofinansowanie na projekt nie może przekroczyć;

 a) W przypadku proj. wyłącznie typu 1 iloczynu liczby ośrodków objętych wsparciem i kwoty 400 000 pln

 b) W przypadku proj. wyłącznie typu 2 iloczynu liczby ośrodków objętych wsparciem i kwoty 240 000 pln

 c) W przypadku proj. zawierającego oba typy wsparcia nie może przekroczyć sumy iloczynów liczby ośrodków wychowania przedszkolnego wspieranych w ramach danego typu z kwotą odpowiednio 400 000 pln i 240 000 pln

Ponadto, Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku aplikacyjnym, a następnie zapewnić w trakcie realizacji projektu, że dofinansowanie proj. zagwarantuje świadczenie usług wysokiej jakości.

7. Wsparcie jest kierowane do ośrodków (przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego), które dotychczas nie otrzymały wsparcia w ramach Poddziałania


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAŁANIE 9.1.2 biuro projektu na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 27.02.2012-27.03.2012

Typy projektów:

1. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące:


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)

c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki

d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych

e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery)

f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne

g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTĘPU specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

1. Beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu (w przypadku j.s.t ograniczenie ilości składanych wniosków dotyczy jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, nie zaś samej j.s.t).

2. Projekt jest realizowany przez beneficjenta będącego:

 - organem prowadzącym daną szkołę lub placówkę oświatową;

- innym podmiotem (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z organem prowadzącym szkoły i/lub placówki oświatowe których uczniowie/wychowankowie zostaną objęci wsparciem w ramach projektu

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

5. Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r., zaś maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 pln

6. Wsparcie jest kierowane wyłącznie do szkół/placówek, które dotychczas nie otrzymały wsparcia/nie uczestniczyły w realizacji proj. z Poddz. 9.1.2 POKL


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

DZIAŁANIE 9.2 biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

LP. Konkursu A1

Planowany termin ogłoszenia konkursu :07.03.2012-20.04.2012

Typy projektów:

1. Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu

Pod pojęciem stażu realizowanych w ramach wszystkich typów operacji w ramach Działania 9.2 należy rozumieć takie formy nabywania umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej. W ramach Działania 9.2 możliwa jest organizacja letnich programów stażowych, organizowanych w przedsiębiorstwach, mających na celu praktyczna naukę zawodu. Okres realizacji staży nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie. Za udział w stażu uczniowie będą otrzymywać stypendium stażowe, w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Okres realizacji staży nie powinien być krótszy niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTĘPU biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

1. Projekt jest realizowany przez beneficjenta będącego:

 • organem prowadzącym daną szkołę lub placówkę oświatową;

 • innym podmiotem (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z organem prowadzącym szkoły i/lub placówki oświatowe których uczniowie/wychowankowie mają otrzymać w ramach projektu wsparcie.

  2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

4. Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r.

5. Projekt jest adresowany do uczniów, którzy dotychczas nie uczestniczyli w stażach i/lub praktykach w Dz. 9.2. Aby kryterium zostało spełnione 100 % uczniów objętych proj. będzie uczestniczyć w stażach i/lub praktykach

6. Maksymalna wysokość cross-financingu w projektach realizowanych w ramach niniejszego typu operacji wynosi 10% wartości projektu.


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

DZIAŁANIE 9.2 biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

LP. Konkursu A2

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 27.06.2012-10.08.2012

Typy projektów:

 - Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

- doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np.wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych

- efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego

- modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących)

- współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki zawodowe)

- wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne

- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTĘPU uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych

1. Projekt jest realizowany przez beneficjenta będącego:

 • organem prowadzącym daną szkołę lub placówkę oświatową;

 • innym podmiotem (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z organem prowadzącym szkoły i/lub placówki oświatowe których uczniowie/wychowankowie mają otrzymać w ramach projektu wsparcie.

  2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

4. Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r.

5. W ramach realizowanego projektu uczniowie będą uczestniczyć w stażach i/lub praktykach u przedsiębiorców, a program rozwojowy szkoły/placówki kształcenia zawodowego ( np. w zakresie staży i/lub praktyk) zostanie wdrożony we współpracy szkół/placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorstwami.

Aby kryterium zostało spełnione co najmniej 75 % uczniów uczestniczących w proj. będzie uczestniczyć w stażach i/lub praktykach

6. Maksymalna wysokość cross-financingu w projektach realizowanych w ramach niniejszego typu operacji wynosi 50% wartości projektu


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

DZIAŁANIE 9.4 biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

LP. Konkursu A2

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 09.07.2012-06.08.2012

Typy projektów:

1.studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć)

2. studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

3. studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia

4. studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej

5. programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTĘPU biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego

2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

 3. Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r., zaś maksymalna wartość dofinansowania wynosi 400 000 pln, przy czym wsparcie w przeliczeniu na 1 uczestnika projektu wynosi maksymalnie 3 000 pln


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

4.Projekt zakłada doskonalenie zawodowe nauczycieli w krótkich formach,(tj. co najmniej 40 godz.) zatrudnionych w szkołach na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego, którzy dotychczas nie uczestniczyli w ww. doskonaleniu zawodowym (w krótkich formach) w ramach Dz. 9.4 POKL.

Aby kryterium zostało spełnione 100% uczestników proj. powinni stanowić nauczyciele zatrudnieni w szkołach na obszarach wiejskich woj. Mazowieckiego.

5. Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu

IP rozważa ogłoszenie 2-ego konkursu w ramach Dz. 9.4. - na doskonalenie zawodowe, w krótkich formach, nauczycieli kształcenia zawodowego i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu.


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAŁANIE 9.6.2 krótkich formach,(tj. co najmniej 40 godz.) zatrudnionych w szkołach na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego, którzy dotychczas nie uczestniczyli w ww. doskonaleniu zawodowym (w krótkich formach) w ramach Dz. 9.4 POKL.

 Planowany termin ogłoszenia konkursu : 30.07.2012

Typy projektów

1. szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTĘPU: krótkich formach,(tj. co najmniej 40 godz.) zatrudnionych w szkołach na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego, którzy dotychczas nie uczestniczyli w ww. doskonaleniu zawodowym (w krótkich formach) w ramach Dz. 9.4 POKL.

 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego)

 • Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r., zaś maksymalna wartość dofinansowania wynosi 400 000 pln

  3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

4. krótkich formach,(tj. co najmniej 40 godz.) zatrudnionych w szkołach na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego, którzy dotychczas nie uczestniczyli w ww. doskonaleniu zawodowym (w krótkich formach) w ramach Dz. 9.4 POKL. W przypadku, gdy projekt zakłada organizację szkoleń i kursów językowych kończą się one uzyskaniem przez uczestników projektu, w okresie jego realizacji certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Weryfikacja poziomu osiągnięć językowych, uzyskanych w wyniku realizacji projektu powinna być przeprowadzona w sposób gwarantujący bezstronność wobec Projektodawcy. Jednocześnie, w wyniku realizacji projektu co najmniej 70% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom kompetencji językowych, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. A, B, C)

5. W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejętności ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy i/lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów European Computer DrivingLicence (ECDL)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

Dziękuję za uwagę krótkich formach,(tj. co najmniej 40 godz.) zatrudnionych w szkołach na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego, którzy dotychczas nie uczestniczyli w ww. doskonaleniu zawodowym (w krótkich formach) w ramach Dz. 9.4 POKL.

Anna Grumanowska

Doradca

Regionalny Ośrodek EFS w Płocku

prowadzony przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku

024-366-41-94