Offentlighetsprincipen
Download
1 / 25

Offentlighetsprincipen - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Offentlighetsprincipen. Definition : Sammanfattande uttryck för de olika insynsmöjligheter som allmänheten (enskilda och massmedia) har i den verksamhet som bedrivs av det allmänna (offentlig förvaltning och rättsskipning), dvs stat, kommun och landsting. OFFENTLIGHET Handlingsoffent-lighet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Offentlighetsprincipen' - penn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen

Definition: Sammanfattande uttryck för de olika insynsmöjligheter som allmänheten (enskilda och massmedia) har i den verksamhet som bedrivs av det allmänna (offentlig förvaltning och rättsskipning), dvs stat, kommun och landsting


Offentlighetsprincipen1

OFFENTLIGHET

Handlingsoffent-lighet

Yttrandefrihet

Meddelarfrihet

Förhandlingsoffent-lighet

SEKRETESS

Handlingssekretess

Tystnadsplikt

”Stängda dörrar”

Offentlighetsprincipen


Tryckfrihetsf rordningen 2 kap om allm nna handlingars offentlighet
TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 KAP. Om allmänna handlingars offentlighet

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.


Tryckfrihetsf rordningen 2 kap om allm nna handlingars offentlighet1
TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 KAP. Om allmänna handlingars offentlighet

3 § Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7§ är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.


Tryckfrihetsf rordningen

Icke allmänna

minnesanteckningar

meddelanden

privata brev

Allmänna

icke offentliga enligt sekretesslagen

övriga=offentliga

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN


Tryckfrihetsf rordningen 2 kap 9
TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN2 kap 9§

Minnesanteckningar

Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift.


Tryckfrihetsf rordningen 2 kap 11
TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN2 kap 11§

Meddelanden

Som allmän handling anses ej brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande


Tryckfrihetsf rordningen 2 kap 4
TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 kap 4§

Personliga brev

Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning.


Tryckfrihetsf rordningen1

Icke allmänna

minnesanteckningar

meddelanden

privata brev

Allmänna

icke offentliga enligt sekretesslagen

övriga=offentliga

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN


Offentlighetsprincipen2

OFFENTLIGHET

Handlingsoffentlighet

Yttrandefrihet

Meddelarfrihet

Förhandlingsoffent-lighet

SEKRETESS

Handlingssekretess

Tystnadsplikt

”Stängda dörrar”

Offentlighetsprincipen


Yttrandefrihetsgrundlagen 1 kap grundl ggande best mmelser
YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN 1 kap. Grundläggande bestämmelser

 • 1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.


Offentlighetsprincipen3

OFFENTLIGHET

Handlingsoffentlighet

Yttrandefrihet

Meddelarfrihet

Förhandlingsoffent-lighet

SEKRETESS

Handlingssekretess

Tystnadsplikt

”Stängda dörrar”

Offentlighetsprincipen


Offentlighetsprincipen4

OFFENTLIGHET

Handlingsoffentlighet

Yttrandefrihet

Meddelarfrihet

Förhandlingsoffent-lighet

SEKRETESS

Handlingssekretess

Tystnadsplikt

”Stängda dörrar”

Offentlighetsprincipen


Tryckfrihetsf rordningen 2 kap om allm nna handlingars offentlighet2
TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN2 KAP. Om allmänna handlingars offentlighet

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till

 • 1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,

 • 2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,

 • 3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,

 • 4. intresset att förebygga eller beivra brott,

 • 5. det allmännas ekonomiska intresse,

 • 6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,

 • 7. intresset att bevara djur- eller växtart.


Tryckfrihetsf rordningen 2 kap om allm nna handlingars offentlighet3
TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN2 KAP. Om allmänna handlingars offentlighet

2 § forts

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar.

särskild lag: Sekretesslag, LYHS


Sekretesslagen 1 kap inledande best mmelser
Sekretesslagen1 kap. Inledande bestämmelser

 • 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i tryckfrihetsför- ordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar.


Sekretesslagen 7 kap sekretess med h nsyn fr mst till skyddet f r enskilds personliga f rh llanden
Sekretesslagen7 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga förhållanden

 • 1 § Sekretess gäller, om inte annat följer av 2 §, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.


Menens tio i topp

1. Psykisk sjukdom

2. Aids/HIV

3. Annan kroppslig sjukdom

4. Pengaknipa

5. Skilsmässa

6. Alkoholproblem

7. Sociala problem

8. Rättshjälp

9. Bråkiga barn

10. Avvikande åsikter

”Menens” tio-i -topp


Lag om yrkesverksamhet p h lso och sjukv rdens omr de
Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

 • 8 §Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör uppgifts-skyldighet som följer av lag eller förordning. (OBS Inget om men)


Brottsbalken 20 kap om tj nstefel m m
Brottsbalken20 Kap. Om tjänstefel m.m.

 • 3 §Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år


Offentlighetsprincipen5

OFFENTLIGHET

Handlingsoffentlighet

Yttrandefrihet

Meddelarfrihet

Förhandlingsoffent-lighet

SEKRETESS

Handlingssekretess

Tystnadsplikt

”Stängda dörrar”

Offentlighetsprincipen


Offentlighetsprincipen6
Offentlighetsprincipen

Meddelarfrihet

Rätten att meddela massmedia, journalister och författare uppgifter rörande den allmänna verksamheten

Denna rätt gäller också för hälso- och sjukvårdspersonalen


Offentlighetsprincipen7

OFFENTLIGHET

Handlingsoffentlighet

Yttrandefrihet

Meddelarfrihet

Förhandlings-offentlighet

SEKRETESS

Handlingssekretess

Tystnadsplikt

”Stängda dörrar”

Offentlighetsprincipen


R tteg ngsbalk
Rättegångsbalk

5 Kap. Om offentlighet och ordning vid domstol

1 § Förhandling vid domstol skall vara offentlig. Kan det antagas att vid förhandling kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen (1980:100), må rätten, om det bedömes vara av synnerlig vikt att uppgiften ej röjes, förordna att förhandlingen i vad den angår uppgiften skall hållas inom stängda dörrar.


F rvaltningsprocesslagen
Förvaltningsprocesslagen

 • 16 § I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap. 1-5 och 9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att förhandling skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antagas att vid förhandlingen kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen