evropsk hlavn m sto kultury 2015
Download
Skip this Video
Download Presentation
Evropské hlavní město kultury 2015

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Evropské hlavní město kultury 2015 - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Evropské hlavní město kultury 2015. Vyhlášení soutěže a informační den 10. února 2009 JUDr. Hana Běhanová, LL.M. – Interel, s.r.o. Co je Evropské hlavní město kultury?. Projekt EU ke „sblížení národů Evropy“ Cílem je vyzdvihnout bohatství, rozmanitost a společné rysy evropských kultur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evropské hlavní město kultury 2015' - penn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evropsk hlavn m sto kultury 2015

Evropské hlavní město kultury 2015

Vyhlášení soutěže a informační den

10. února 2009

JUDr. Hana Běhanová, LL.M. – Interel, s.r.o.

co je evropsk hlavn m sto kultury
Co je Evropské hlavní město kultury?
 • Projekt EU ke „sblížení národů Evropy“
 • Cílem je vyzdvihnout bohatství, rozmanitost a společné rysy evropských kultur
 • Dnes jeden z nejúspěšnějších projektů EU nejenom v oblasti kultury
 • Úspěšná města těží z prestižního ocenění EHMK
 • Titul uděluje Rada ministrů kultury na dobu jednoho roku
 • Pravidla a náležitosti soutěže upravuje Rozhodnutí 1622/2006/EC
historie
Historie
 • Řecká iniciativa z roku 1983 s cílem posílení kulturní politiky v rámci agendy EU
 • První ocenění uděleno v roce 1985 (Atény)
 • 32 ocenění (např. Stockholm, Bruggy, Liverpool, Janov, Krakov, Porto atd.) od roku 1985
 • Formát soutěže se měnil (např. v roce 2000 bylo oceněno 9 měst včetně Prahy)
 • Od roku 2007 získávají cenu dvě města (každé z jiného členského státu, podle harmonogramu do roku 2019)
 • 2009: Linec (Rakousko) a Vilnius (Litva)
 • Možnost připojení regionu k městu při kandidatuře
ehmk 2015
EHMK 2015
 • V roce 2015 bude cena udělena jednomu městu v Belgii a v České republice
 • Šest let před tímto datem je zveřejněna výzva k podání žádosti (1. ledna 2009)
 • Lhůta pro podání přihlášek je 31.10.2009
 • Přihlášky přijímá Ministerstvo kultury – řídicí orgán EHMK 2015
 • K tomuto datu je třeba zaslat přihlášku spolu s formulářem žádosti (formuláře poskytuje Ministerstvo kultury nebo jsou k dispozici na stránkách Evropské komise – administrátora soutěže EHMK)
z kladn principy
Základní principy
 • Pro udělení titulu není rozhodující historická proslulost města, ale KULTURNÍ PROGRAM V DANÉM ROCE → základní odlišnost od seznamu UNESCO
 • Kulturní program v daném roce musí být VÝJIMEČNÝ → nikoli pouze obsahovat pravidelné akce
 • Evropská dimenze soutěže EHMK → zdůraznění společných rysů a rozmanitosti evropských kultur
 • Vhodná souvislost mezi programy obou měst vybraných v daném roce
evropsk rozm r projektu
Evropský rozměr projektu
 • Kulturní program 2015 musí zdůrazňovat:
 • Podporu spolupráce mezi kulturními institucemi, umělci a městy členských států ve všech oblastech kultury
 • Bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě
 • Společné znaky evropských kultur
 • Kandidátská města by měla poukázat na svou historickou úlohu v evropské kultuře a na současnou účast na evropském kulturním životě.
evropsk rozm r projektu1
Evropský rozměr projektu
 • Začlenění projektu do prioritních oblastí EU v oblasti kultury:
 • Posilování nadnárodní mobility kulturních činitelů
 • Podpora nadnárodního pohybu kulturních a uměleckých děl
 • Podpora mezikulturního dialogu
 • Výhodou pořádání mezinárodních konferencí a udělování evropských cen v daném roce
za len n ob an
Začlenění občanů
 • Vedle evropské dimenze druhý základní rozměr projektu
 • V rámci občanského rozměru projektu je třeba:
 • Zajistit účast občanů daného města a blízkého okolí a podnítit zájem občanů z jiných zemí → nutnost vyhnout se akcím místního významu
 • Začlenit kulturní program 2015 do dlouhodobých rozvojových plánů → např. infrastruktury (nová muzea, divadla), pokud budou využívány i v budoucnu; opakování kulturních akcí započatých v roce 2015
zku enosti z sp n ch projekt
Zkušenosti z úspěšných projektů

Náměty pro úspěšnou kandidaturu:

 • Vytvořit ucelenou koncepci
 • Udržet neměnnost programu a rozpočtu
 • Zajistit finanční a administrativní kapacitu
 • Pečlivě vybrat partnery a projekty (usilovat o evropský rozměr)
 • Nebát se kontroverzních či ambiciózních projektů
 • Konzultovat kulturní činovníky
 • Zajistit partnerství s podniky, sponzory (např. zvýhodněná doprava)
 • Uvést s předstihem komunikační kampaň
 • Zajistit nezávislost kulturního vedení projektu (z důvodu možné výměny politických představitelů)
 • Navázat styky s úspěšnými uchazeči z minulosti
 • Více informací viz „Palmerova studie“ o projektech Evropské hlavní město kultury, Evropské město kultury a Evropský měsíc kultury (1995-2004)
v b r v t zn ho projektu
Výběr vítězného projektu

O vítězi rozhoduje výběrová Komise:

 • Skládá se ze 13 členů
 • 7 členů nominováno evropskými institucemi: EK (2), Rada (2), EP (2), Výbor regionů (1)
 • 6 členů nominuje řídicí orgán (MKČR), členové jsou bez vazeb na MKČR
 • Všichni členové nezávislí odborníci bez vazeb na kandidující města
 • Zasedání Komise nejsou veřejná
 • Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina, řídicí orgán zajistí simultánní překlad
v b r v t zn ho projektu1
Výběr vítězného projektu

2 fáze:

 • Předběžný výběr (listopad 2009) – rozhodne o seznamu měst postupujících do závěrečného kola, výběrová Komise vypracuje detailní hodnotící zprávu, MKČR oficiálně schválí užší výběr
 • Konečný výběr (2. polovina roku 2010) – Komise navrhne vítězné město
 • Definitivní schválení vítězného města z Belgie a ČR na zasedání Rady ministrů kultury (jaro 2011)
p edb n v b r
Předběžný výběr
 • Kandidáti předloží přihlášku a vyplněný formulář žádosti, v této fázi není nutné vyplňovat nepovinné položky
 • Možnost doprovodit přihlášku podpůrnými materiály
 • Povinné vyhotovení dokumentace v angličtině
 • Před zasedáním Komise nejsou povoleny návštěvy kandidátských měst
 • Počet výtisků: 12 v anglickém jazyce, 10 v českém jazyce
p edb n v b r1
Předběžný výběr
 • Kandidáti budou mít 30 minut na prezentaci projektu
 • Komise bude mít 30 minut na doplňující dotazy
 • Delegace kandidátských měst o maximálně 10 osobách
kone n v b r
Konečný výběr
 • Kandidáti předloží odpovědi na otázky, které byly v předchozí fázi nepovinné
 • Kandidáti předloží odpovědi na další otázky formulované Komisí po užším výběru
 • Kandidáti předloží další dokumentaci požadovanou Komisí
 • Kandidáti doplní své žádosti

Před konečným výběrem jsou možné návštěvy jednotlivých kandidátských měst. Pokud se Komise pro tuto variantu rozhodne, musí navštívit všechna města z užšího výběru.

kone n v b r1
Konečný výběr
 • Kandidáti budou mít 30 minut na prezentaci projektu
 • Komise bude mít 30 minut na doplňující dotazy
 • Komise vydá odůvodněnou zprávu o vítězném městě, která bude obsahovat doporučení vybranému městu ke konkrétním opatřením
monitoring
Monitoring
 • Od jmenování vítěze po realizaci akce
 • Monitorovací a poradní výbor (7 členů jmenovaných institucemi EU)
 • Hodnocení pokroku v přípravách
 • Poskytování rad vítěznému městu
 • Kontrolování závazků v prioritních oblastech „Evropský rozměr“ a „Město a občané“
 • Monitorovací a poradní výbor vypracuje závěrečnou zprávu → na jejím základě Evropská komise udělí vítěznému městu cenu MelinyMercouriové
 • Cena obsahuje i finanční příspěvek 1,5 milionu eur
evropsk financov n
Evropské financování
 • Cena pro vítězné město 1,5 mil. Eur (nejpozději tři měsíce před rokem 2015)
 • Strukturální fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond) na projekty:
 • Zlepšení místní infrastruktury
 • Posílení sociální soudržnosti
 • Podpory místních politik inovace, růstu a zaměstnanosti
 • Program Kultura (spravovaný Evropskou komisí – generálním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu), více informací o programu Kultura jeho využití poskytuje v ČR Institut umění (www.institutumeni.cz)
 • Další iniciativy GŘ vzdělávání a kultura
d le it dokumenty
Důležité dokumenty
 • Rozhodnutí č. 1622/2006/EC týkající se projektu Evropského hlavního města kultury
 • Pokyny pro města kandidující na titul Evropské hlavní město kultury
 • Návrh pro vypracování žádosti o kandidaturu
 • Jednací řád výběrové Komise
kontakty dal informace
Kontakty, další informace

Ministerstvo kultury

Mgr. Magdalena Boučková

Samostatné oddělení Evropské unie

Maltézské náměstí 1

118 11 PRAHA 1

Tel.: +420 257 085 296

E-mail: [email protected]

Web: http://www.mkcr.cz/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-kultury/default.htm

Evropská komise

DG EAC/Kulturní odbor (Culture Unit)

MADO 17/64

1049 Brusel, Belgie

Tel: 00 32 2 298 46 44

E-mail: [email protected]

Web: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

ad