hypoxie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HYPOXIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
HYPOXIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

HYPOXIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

HYPOXIE. MUDr. Petr DOŠEL Ústav leteckého zdravotnictví Praha. Definice hypoxie. Živý organismus získává energii oxidací. Kyslík je pro normální funkci lidského organismu naprosto klíčový a jeho nedostatek vede rychle k funkčním poruchám.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HYPOXIE' - penelope-morrow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hypoxie

HYPOXIE

MUDr. Petr DOŠEL

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

definice hypoxie
Definice hypoxie
 • Živý organismus získává energii oxidací.
 • Kyslík je pro normální funkci lidského organismu naprosto klíčový a jeho nedostatek vede rychle k funkčním poruchám.
 • Hypoxie: stav, kdy se organismu jako celku nebo jeho jednotlivým částem nedostává kyslíku.
  • Snížení paO2 pod 62 torrů (8 kPa).
 • Anoxie: absolutní nedostatek kyslíku ve tkáních
 • Hypoxemie: nedostatek kyslíku v krvi.
d len hypoxi
Dělení hypoxií
 • Hypoxická
 • Anemická – transportní
 • Stagnační
 • Histotoxická
d len hypoxi1
Dělení hypoxií
 • Hypoxická hypoxie
  • Pokles pO2.
  • Pokles koncentrace O2 ve vdechované směsi.
  • Poruchy činnosti respir. syst. vedoucí k nepoměru ventilace - perfuze, poruchám difuze nebo nitroplicním zkratům:
  • Intrakardiální pravolevé zkraty
 • Anemická hypoxie
  • redukce vazebné kapacity krve pro kyslík (krvácivé stavy, destrukce ČK, tvorba abn. Hb)
d len hypoxi2
Dělení hypoxií
 • Ischemická či stagnační hypoxie
  • důsledek redukce průtoku tkáněmi, výměna plynů v plicích je zachována
   • Etiologicky: místní arteriální konstrikce (chlad), arteriální obstrukce v důsledku traumatu či nemoci, selhání cirkulace (zástava, vagovasál sy., vysoké déletrvající přetižení ( G)).
 • Histotoxická hypoxie
  • neschopnost tkání využívat kyslík v oxidativních procesech
   • Etiologicky: KCN - blokuje cytochromoxidázu v mitochondriích
hypoxie v letectv
Hypoxie v letectví
 • Hypoxická hypoxie je nejčastějším typem h. v leteckém provozu.
 • Mohou se ale projevit i jiné typy:
  • anemická h.: důsledek otravy CO
  • ischemická: důsledek působení chladu
  • redistribuce krve: vysoká +Gz zátěž
hypoxick h za letu
Hypoxická h. za letu
 • Hypox.h je nejzávažnější rizikový faktor za letu ve výškách.
 • Již 25% pokles pO2 (8 000 ft.) vede k detekovatelným poruchám funkce lidského organismu (psychofyziologická výkonnost).
 • RD na 50 000 ft. (15 000 m) - redukce pO2 na 10% - vede ke ztrátě vědomí v průběhu 12-15 s. a smrti během 6 min.
 • Tři základní příčiny
  • VÝSTUP DO VÝŠKY bez dodávky O2
  • PORUCHA kyslíkového systému
  • DEKOMPRESE KABINY
 • Hypoxie ovlivňuje zásadně systémy:
  • respirační
  • kardiovaskulární
  • nervový
respira n odpov
Respirační odpověď
 • Rychlost respirační odpovědi závisí na rychlosti poklesu pO2:
   • relativně pomalá při běžné rychlosti stoupání (10 - 15 m/s)
   • rychlá při přechodu dýchání vzduchu při závadě kyslíkového systému
   • velmi rychlá při RD
 • ALVEOLÁRNÍ PLYNY PŘI DÝCHÁNÍ VZDUCHU
 • Respirační odpověď na hypoxii je HYPERVENTILACE
 • Mechanismus:
  • 18 000 ft. - pO2= 40 torr stimulace respiračního centra zvýšení dechového objemu
  • zvýšení DF
 • Pokles pO2 ve vdechovaném vzduchu - redukce pO2 alv.
 • Diferenci ovlivňuje pCO2 alv.
 • Pokles pCO2 alv. snižuje diferenci pO2 alv. a pO2 vdech. vzduchu. ALE!!
 • pCO2 je determinován kvocientem: produkce CO2/alveolár. ventilace
respira n odpov1
Respirační odpověď
 • Jde tedy o dva protichůdné mechanismy v hyperventilaci :
  • snížený pO2 stimuluje dýchání
  • ALE výsledná hypokapnie vede k potlačení stimulace dýchání
 • Hyperventilace vede v důsledku hypokapnie k rozvoji respirační alkalózy - posun disociační křivky kyslíku doleva - zhoršené uvolňování O2 z vazby na hemoglobin.
 • Výsledkem je kompromis mezi požadavkem na adekvátní zásobení kyslíkem a potřebou zachovat acidobazickou rovnováhu
koncept fyziologicky ekvivalentn ch v ek
Koncept fyziologicky ekvivalentních výšek
 • Při dýchání 100% O2 je alveol. pO2 do výšky 33 000 - 33 700 ft stejný jako při dýchání vzduchu při mořské hladině, tj 103 mmHg
 • Na výšce 39 000 ft klesá alveolární pO2 na 60 - 65 mmHg (obdoba dýchání okolního vzduchu na výšce 10 000 ft )
 • Vztah je vyjádřen následujícím grafem:
alveol rn plyny v pr b hu rd
Alveolární plyny v průběhu RD
 • Pokles pO2 - významně ovlivňuje činnost CNS
 • alveolární pO2 nesmí proto klesnout pod 30 mm Hg
 • Předejít těmto závažným problémům můžeme jen tehdy, když letec dýchá kyslíkem obohacenou směs již předtím, než dojde k dekompresi
kardiovaskul rn odpov
Kardiovaskulární odpověď
 • Rychlost a dostatečnost prokrvení tkání je důležitým předpokladem transportu kyslíku do buněk.
 • Hypoxie způsobuje regionální i všeobecné změny v cirkulaci
   • situaci může ještě komplikovat vaso-vagální synkopa
 • SF reaguje na výšce 6 000 - 8 000 ft.
 • SF vzrůstá o 10 - 15 % na výšce 15 000 ft.
 • SF vzrůstá okamžitě o 20-25% na výšce 20 000 ft
 • zvýšením SF dochází k vzestupu srdečního minutového objemu (tepový objem nezměněn)
 • obojí stoupá proporcionálně v závislosti na výšce až do výšky 22 000 - 25 000 ft. - kde se zvýší např. SF o 30 - 50% klidové hodnoty
 • systolický TK zvýšen,
 • střední tlak nezměněn - důsledkem snížené periferní rezistence což vede ke zvýšení pulzního tlaku
kardiovaskul rn odpov1
Kardiovaskulární odpověď
 • Redistribuce krevního objemu:
  • vzestup krevního toku koronárními a mozkovými tepnami
  • průtok ledvinami, kůži a GITem je redukován
  • průtok pracujícími svaly se může zvýšit až o 100%
  • periferní odpor v nepracujícím kosterním svalstvu se nemění
kardiovaskul rn odpov2
Kardiovaskulární odpověď
 • Koronární oběh:
 • zvyšuje se proporcionálně se srdečním výdejem
 • S poklesem pO2 se snižuje funkční rezerva a při hlubokém poklesu pO2 dochází k srdečnímu selhání
 • zvýšení koronárního prokrvení - proto se neprojeví příznaky hypoxie myokardu do výšky 25 000 ft.
 • Nad tuto výšku - významná hypoxie se projeví: ischemické změny ve formě ST depresí a snížení T vlny. Později se projevují poruchy rytmu.
 • Výjimečně reaguje koronární systém konstrikcí a deregulací kompenzačních reflexů s následnou srdeční zástavou.
kardiovaskul rn odpov3
Kardiovaskulární odpověď
 • Synkopa
 • u 20 % jedinců se může objevit rychle vzniklá ztráta vědomí jako důsledek ztráty periferní rezistence (dilatace arteriol) s následným rozvojem bradykardie a poklesu TK.
 • Stav je spojen s vegetativními projevy: zblednutí, pocení, nausea, zvracení.
kardiovaskul rn odpov4
Kardiovaskulární odpověď
 • Tkáně
 • Hlavní faktor minimalizující kritický pokles pO2 ve tkáních je vyjádřen v průběhu disociační křivky:
  • extrakce 5 ml O2 ze 100 ml krve při pO2=95 torr (hladina moře) vede k poklesu pO2 na hodnotu 40 torr (rozdíl 55 torr) !!!
  • extrakce 5 ml O2 ze 100 ml krve při pO2=32 torr (18 000 ft.) vede k poklesu jen na 22 torr (rozdíl 10 torr) !!!
  • Viz. obr.
 • Cyanosa se objeví tehdy když:
   • je přítomno dostatečné množství redukovaného hemoglobinu (nejméně 5 g/100 ml krve)
   • je-li saturace kyslíkem v arteriální krvi nižší než 75% (výška 17 000 - 19000 ft = 5 100 - 5 700m)
neurologick odpov
Neurologická odpověď
 • Zhoršení psychofyziologické výkonnosti má v letectví klíčový význam a je velmi individuální.
 • Zásadním mechanismem vedoucím ke zhoršení neurolog. funkcí je pokles pO2 vedoucí k hypokapnii a následně k cerebrální vasokonstrikci.
 • Nejcitlivější jsou neurony kůry a hipokampu a Purkyňovy buňky mozečku.
 • PSYCHOMOTORICKÁ VÝKONNOST
 • Výkonnost u známých a zažitých úkolů je zachována až do 10 000 ft.
 • Výška 16 000 - 18 000 ft - pO2 klesá pod 38 - 40 torr:
   • prostý reakční čas se prodlužuje a může dosáhnout 50% zhoršení
   • reakční čas při výběru z více možností je ovlivněn daleko dříve (od 12 000 ft)
neurologick odpov1
Neurologická odpověď
   • testy sledující koordinaci typu „oko - ruka“ (např. přístrojové létání na simulátoru - schopnost udržet zadané parametry):
    • do pO2=55 torr (10 000 ft.) není výkonnost narušena
    • pO2 pod 50 torr (12 000 ft.) pokles výkonnosti o 10%
    • pO2=43 torr (15 000ft.) pokles výkonnosti o 20-30%
   • postižení svalové koordinace a výkonnosti u složitějších úkolů
   • nad 15 000 ft. se objevuje tremor, který může u těžké hypoxie spolu s poruchou koordinace znemožnit jemné pohyby při ovládání letounu nebo psaní
 • KOGNITIVNÍ VÝKONNOST
 • Koncentrace, distribuce pozornosti, schopnost uvědomovat si jednoduché údaje ale zejména komplexně zpracovávat data se zhoršuje.
smyslov v konnost
SMYSLOVÁ VÝKONNOST
 • ZRAK
  • subjektivní pocit ztmavnutí zorného pole
  • laboratorně zjištěné postižení skotopického (tyčinky) vidění již od výšek 5 000 ft. (alv. pO2=75 torr) - nemá prakticky význam
  • prakticky je zhoršeno od výšky 12 000 ft (alv. pO2 = 50 torr):
   • bílá x černá - zešednutí
  • Fotopické vidění se zhoršuje při pO2 alv. 40 torr (16 000 ft.):
   • nejprve obtížné odlišení odstínů téže barvy
   • pak neschopnost odlišit modrá x zelená
   • nakonec obtíže při rozlišování barev obecně
  • od 18 000 ft. zhoršena schopnost akomodace
  • od 18 000 ft. zhoršeno hloubkové vidění
  • střední a vyšší stupně hypoxie vedou ke zúžení zorného pole - výpadek periferie, nakonec centrální skotom
neurologick odpov2
Neurologická odpověď
 • SLUCH
  • postižen při středním a vyšším stupni hypoxie
  • nejprve postižena srozumitelnost řeči (postiž. analyticko - syntetické funkce kůry)
  • pak zvýšení sluchového prahu
  • postižení směrového slyšení
 • VESTIBULÁRNÍ APARÁT
  • při změnách polohy - časové zpoždění a je třeba intenzivnější podnět
 • VĚDOMÍ
  • vliv poklesu pO2, změn prokrvení mozku a hypokapnie.
  • Těsný vztah mezi pO2 jugulární žíly a vědomím - bezvědomí při hodnotě 20 torr
  • Bezvědomí při hodnotách arteriálního pO2 v rozmezí 20 - 35 torr v závislosti na stupni hypokapnie (pO2 - 40 torr při intenzivní hyperventilaci, ALE pO2 - 25 torr bez hypokapnie)
vzdu n obal zem z hlediska reakce organismu
VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Z HLEDISKA REAKCE ORGANISMU
 • 0 - 2 km: Indiferentní pásmo.
 • 2 - 4 km: Zóna úplné kompenzace.
 • nad 4 km: Zóna neúplné kompenzace.
 • 6 - 7,5 km: Kritická zóna.
   • Použití kyslíkových přístrojů.
 • 12 km: Inverze tlakového gradientu O2.
   • Nutnost použití přetlakové kabiny nebo systému přetlakového dýchání.
klinick obraz souhrnn
Klinický obraz - souhrnně
 • ČASNÉ PŘÍZNAKY:
  • Zrakové příznaky:
   • narušení skotopického vidění
   • snížení zrakové ostrosti při slabém osvětlení
   • zúžení zorného pole
  • Psychomotorické funkce:
   • zhoršená výkonnost při řešení nezvyklých úkolů
   • prodloužení reakční doby
   • zhoršení koordinace oko-ruka
  • Kognitivní funkce
   • zhoršení paměti
klinick obraz souhrnn1
Klinický obraz - souhrnně
 • ZJEVNÉ PŘÍZNAKY:
  • změna osobnosti
  • euforie, sníž.úsud.
  • porucha koordinace
  • zhoršení paměti
  • narušení autocenzury
  • poruch. smys. vním.
  • svalová dyskoord.
  • hyperventilace
  • zastřené vědomí
  • ztráta vědomí
  • SMRT !!!
faktory ovliv uj c klinick obraz
Faktory ovlivňující klinický obraz
 • Intenzita hypoxie:
  • absolutní pokles atm. Tlaku
  • gradient
  • čas
 • Přirozená odolnost vůči hypoxii
  • geneticky podmíněna - nedá se zvýšit
 • Fyzická zátěž
 • Teplota:
  • chlad zvyšuje účinky hypoxie (zvyšuje požadavky na metabolismus)
 • Zdravotní stav
  • dlouhodobý - diagnózy (ICHS, obstrukční plicní choroby atd.)
  • aktuální - interkurentní onemocnění
faktory ovliv uj c klinick obraz1
Faktory ovlivňující klinický obraz
 • Léky, alkohol
  • antihistaminika zhoršují stav
 • Životospráva
  • odpočinek, únava fyzická i psychická, nedostatek spánku, negativní emoce (strach, obavy, hněv apod.)
 • Faktory mikroklimatu
  • vibrace, hluk - velmi nízký vliv
doba u ite n ho v dom
Doba užitečného vědomí
 • Definice: interval, který uplyne od redukce tenze kyslíku ve vdechovaném vzduchu do zhoršení psychofyziologické výkonnosti
 • DUV: ft (km) aktivní odpočív.
    • 18 000 (5,4) 20min 30min
    • 25 000 (7,5) 2min 3min
    • 30 000 (9,0) 45 s 75 s
    • 45 000 (13,5) 12 s 20 s
    • 56 000 (16,8) 12 s 12 s
  • Pozn.: 6s doba cirkulace + 6s O2 rezerva
l ba hypoxie
LÉČBA HYPOXIE
 • Podání kyslíku
  • Podání O2 (náležitá koncentrace a pO2) vede k velmi rychlé úpravě stavu (přechodné bolesti hlavy).
  • Pozor na hyperventilaci !!!
  • Někdy se objeví přechodné zhoršení hypoxických příznaků po dobu 15 - 20s: kyslíkový paradox:
    • většinou lehký průběh, ale může vyústit do klonických křečí až ztráty vědomí,
    • mechanismus není přesně znám.
 • Snížení nadmořské výšky pod 4 000 m
kysl kov paradox
Kyslíkový paradox
 • Podání O2 vede obyčejně k úplnému uzdravení
    • bolest hlavy může přechodně přetrvávat
 • Někdy se objeví přechodné zhoršení hypoxických příznaků po dobu 15 - 20s, když je podáván kyslík :kyslík. paradox
    • většinou lehký, ale může vyústit do klonických křečí
    • až ztráty vědomí
    • mechanismus není přesně znám
     • v.s. role reflexů z chemoreceptorů
ochrana proti hypoxii
OCHRANA PROTI HYPOXII
 • NESPECIFICKÁ
 • Adaptace
 • Aklimatizace:
  • zvýšení difúzní kapacity plic
  • zvýš. prokrvení důl. orgánů
  • vzestup počtu cirkulujících červených krvinek (produkce erytropoetinu)
  • vzestup erytrocytárního 2,3 difosfoglycerátu - pokles afinity Hb ke kyslíku (posun křivky doprava - zvýš. výdej tkáním)
  • zvýš. množství mitochondrií
  • zvýš. tkáňové cytochromoxydázy
  • zmnožení myoglobinu (usnadnění pohybu kysl. ve tkáních
  • renální kompenzace respir. alkalózy
ochrana p roti hypoxii pokra
OCHRANA P ROTI HYPOXII – pokrač.
 • SPECIFICKÁ
 • Tlakové kabiny:
  • výškové (s malou a vysokou tlakovou diferencí),
  • regenerační.
 • Individuální kyslíkové přístroje:
  • nepřetržitá dodávka kyslíku,
  • "plicní automat„,
  • systém přetlakového dýchání.