slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UPRAVLJANJE OTPADNIM MATERIJALIMA IZ ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA (sa osvrtom na upotrebu elektrofilterskog pepela iz TE PowerPoint Presentation
Download Presentation
UPRAVLJANJE OTPADNIM MATERIJALIMA IZ ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA (sa osvrtom na upotrebu elektrofilterskog pepela iz TE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

UPRAVLJANJE OTPADNIM MATERIJALIMA IZ ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA (sa osvrtom na upotrebu elektrofilterskog pepela iz TE - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

UPRAVLJANJE OTPADNIM MATERIJALIMA IZ ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA (sa osvrtom na upotrebu elektrofilterskog pepela iz TE Pljevlja). Mr Snezana Đurović EPCG AD Nikšić. Uvod. Uticaj energetskog sektora Vrsta proizvodnog postrojenja i vrsta goriva Cilj-hijerarhijski postupci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UPRAVLJANJE OTPADNIM MATERIJALIMA IZ ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA (sa osvrtom na upotrebu elektrofilterskog pepela iz TE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

UPRAVLJANJE OTPADNIM MATERIJALIMA IZ ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA(sa osvrtom na upotrebu elektrofilterskog pepela iz TE Pljevlja)

Mr Snezana Đurović

EPCG AD Nikšić

slide2
Uvod
 • Uticaj energetskog sektora
 • Vrsta proizvodnog postrojenja i vrsta goriva
 • Cilj-hijerarhijski postupci
 • Usklađivanje zakonske regulative sa EU

Zakonska regulativa

 • Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja
 • Zakon o upravljanju otpadom
podjela otpada
Podjela otpada
 • prema sastavu
 • prema mjestu nastanka
 • prema toksičnosti

Industrijski otpad

 • inertan
 • opasan
vrste otpada iz elekroenergetskih objekata
Vrste otpada iz elekroenergetskih objekata
 • komunalni
 • industrijski
 • posebni otpad

Industrijski otpad

 • šljaka i pepeo ispod kotla
 • elektrofilterski pepeo

Posebne vrste otpada

 • otpadna PCB ulja
 • otpadna mineralna ulja
 • ambalaža od PCB ulja
 • ambalaža od mineralnih ulja
 • stara oprema sa sadržajem PCB ulja
 • otpad od električnih i elektronskih uređaja (prisutni teški metali)
slide5

Prevencija otpada

Komunalni otpad

Smanjenje otpada

Opasni i industrijski

Recikliranje otpada

Mulj

Prikupljanje, tretman, transport i odlaganje

Institucionalni i zakonodavni koncept

Integralno upravljanje otpadom

elementi hijerarhije pri upravljanju otpadom

Prevencija

Čistija proizvodnja

Minimizacija

Ponovna upotreba

Reciklaža

Obnavljanje

Fizički

Tretman

Hemijski

Uništavanje

Odlaganje

Deponije

Elementi hijerarhije pri upravljanju otpadom
plan upravljanja otpadom u crnoj gori za period od 2008 2012

Komercijalne usluge

Domaćinstva

Industrija

Otpadno ulje

Drugi opasni otp.

Sistem prikupljanja u lok.nadl.

REC i obn.

Otpadno ulje

Ostali opasni otp.

Privremeno skladištenje

(reciklažna dvorišta)

Centar za tretiranje opasnog otpada

Indust.

S

K

L

DEP

Stabil. so

Lidifikac.jedinica

S

P

A

Plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period od 2008- 2012
bilans voda i kretanje vlage u deponijama
Bilans voda i kretanje vlage u deponijama
 • Odvođenje voda sa deponije
 • procjedne zagađene vode“Q“

ΣQ=W+ΣP-ΣC-ΣR-ΣET-S

ΣQ-zapremina procjednih voda

W-početni sadržaj vlage unutar otpada

ΣP-čiste padavine

ΣC-sprečavanje bočnog doticaja

ΣR-površinski oticaj

ΣET-isparavanje

S-masa vode apsorbovana od strane deponijskog materijala

plan upravljanja otpadom
Plan upravljanja otpadom
 • Proizvođač otpada - Plan upravljanja otpadom, ako na godišnjem nivou proizvodi više od 200 kg opasnog otpada ili više od 40 tona neopasnog otpada.

Sadržaj plana

 • vrsti, količini i mjestu nastanka pojedinih vrsta otpada za koje se očekuje da će biti proizvedene, uključujući i njihove osnovne hemijske komponente i karakteristike.
 • period tokom kojeg će se obavljati djelatnosti koje kao rezultat imaju proizvedeni otpad
 • mjerama za sprečavanje proizvodnje otpada ili smanjenje količina otpada i njegovog negativnog uticaja na životnu sredinu
 • načinu upravljanja otpadom koji naročito obuhvata sakupljanje, privremeno skladištenje(lokacija i način), prevoz, obradu i odlaganje otpada.
mogu nosti kori enja elektrofilterskog pepela iz te pljevlja
MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ELEKTROFILTERSKOG PEPELA IZ TE"PLJEVLJA"
 • sinterovani proizvod

Ispitivanje fizičko-hemijskih osobina komponenata

 • gustina
 • granulometrijski sastav
 • hemijski sastav
 • mineraloški sastav

Ispitivanje osobina sušenog proizvoda

 • linearno i zapreminsko skupljanje

-na vazduhu

-u sušnici

Ispitivanje osobina sinterovanog proizvoda

 • linearno i zapreminsko skupljanje
 • ukupna poroznost
 • čvrstoća na pritisak
 • mikroskopska analiza
sinterovanje
Sinterovanje

Disperzni sistem - čvrsto tijelo

zaklju ak
Zaključak

Elektrofilterski pepeo se može se iskoristiti kao korisna komponenta sirovinske mješavine za dobijanje sinterovanog proizvoda zadovoljavajućih karakteristika u pogledu linearnog i zapreminskog skupljanja, ukupne poroznosti i čvrstoće na pritisak.

Linearno i zapreminsko skupljanje se smanjuje sa povećanjem sadržaja elektrofilterskog pepela u sirovinskoj mješavini.

Zadovoljavajuće karakteristike sinterovanog proizvoda u pogledu linearnog i zapreminskog skupljanja, ukupne poroznosti i čvrstoće na pritisak dobijaju sa sadržajem pepela u sirovinskoj mješavini do

30 mas %.

Valorizacija sinterovanog proizvoda sa većim sadržajem pepela od

30 mas % zavisi od namjene (pregradni zidovi i slično).

prilog
PRILOG

Uzorci pripremljeni za ispitivanje čvrstoće na pritisak

(sinterovani na t=11000C sa sadržajem pepela 30mas%)

Lom u pritisnutom uzorku (sinterovanom na t=11000C)

slide14

B

A

Slika27 Mikroskopski izgled sinterovanog proizvoda

( t=1100 0C, pepeo 40mas%,uvećanje 10000 puta)

B

Slika-26 Mikroskopski izgled sinterovanog proizvoda

( t=1100 0C, pepeo 40mas%, uvećanje 5000 puta)

ekonomska opravdanost
Ekonomska opravdanost?
 • Godišnja potrošnja lignita
 • Stvara se280 000 tona el.filt.pepela godišnje
 • Deponuje se na 15 ha (za kotu 795.50mnm) do 80ha (za kotu 820mnm), a funkcioniše kao jedna kaseta.Maksimalna zapremina prostora deponije može biti 14.5 miliona m3 (za kotu 820mnm), dok postojeća iskorišćena zapremina iznosi oko 11 miliona m3 (za kotu 813mnm) hektara plodnog zemljišta.
 • Energija-ekonomija-ekologija
 • Kvalitet i mogućnosti primjene pepela za sinterovani proizvod kroz hemijska, mineraloška, pucolanska i fizičko mehanička svojstva ...
 • Proučavanje štetnih uticaja na životnu sredinu

izazvanih od strane pepela i šljake kroz analizu prisustva teških metala, radionuklida,sadržaj drugih štetnih sastojaka

Detaljna analiza ekonomske opravdanosti, utrošak energije po jedinici proizvoda, blizina nalazišta gline,besplatna sirovina el.filt.pepeo,blizina fabrike za proizvodnju opeka....ime fabrike?

upravljanje opasnim otpadom sada
Upravljanje opasnim otpadom sada?
 • Odlaganje na posebna skladišta ili deponije u krugu fabrika
 • Na mješovita ili industrijska odlagališta
 • Odlaganje na deponiju neopasnog, komunalnog otpada/neopasni industrijski otpad
 • Zašto?
 • Ne postoji odobrena lokacija za odlaganje opasnog otpada
 • Ne postoji postrojenje za spaljivanje i reciklažu(transfer stanice)
 • Nijesu jasno određeni potencijalni korisnici sekundarnih sirovina
 • PCB- je odvožen u Austriju i Njemačku na tretman i odlaganje
kaznena politika
Kaznena politika?
 • Princip “zagađivač plaća”
 • Novčanom kaznom od stostrukog do dvjestostrukog iznosa minimalne zarade u CG kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik u slučaju obavljanje aktivnosti bez dozvole.
 • Član 31 integrisano...za postojeće postrojenja i aktivnosti zagađivač je dužan probaviti dozvolu za rad do januara 2015 a zahtjev podnijeti godinu dana prije