1 / 18

Programmering i C#

Programmering i C#. 1. En infrastruktur för programutveckling. Ursprung. Utvecklingsgrupp hos Microsoft Anders Hejlsberg Generellt typsystem oberoende av språk Kompilering till mellanformat Självbeskrivande komponenter Heltäckande klassbibliotek Internetanpassat distribuerat system.

peggy
Download Presentation

Programmering i C#

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Programmering i C# 1. En infrastruktur för programutveckling

 2. Ursprung • Utvecklingsgrupp hos Microsoft • Anders Hejlsberg • Generellt typsystem oberoende av språk • Kompilering till mellanformat • Självbeskrivande komponenter • Heltäckande klassbibliotek • Internetanpassat distribuerat system Kapitel 1

 3. ECMA-standard • Centrala delar i typsystem, mellanformat, exekveringsmiljö och klassbibliotek • Common Language Infrastructure • ECMA-334 • Språket C# • ECMA-335 Kapitel 1

 4. Hello World i C# namespace Studentlitteratur.CSharp { publicclass Minimal { privatestring message; public Minimal(string message) { this.message = message; } publicvoid DeliverMessage() { System.IO.Console.WriteLine(message); } Kapitel 1

 5. Hello World i C# forts. staticvoid Main() { Minimal obj = new Minimal(”Hello World!”); obj.DeliverMessage(); } } } Kapitel 1

 6. Komponentorientering • Typsystemet rent objektorienterat • Ett steg till: komponentorienterat • Public-deklarerad klass blir komponent • Stark typkontroll • Skräpsamling • Prestanda • Sämre än C/C++ • Bättre än Java… Kapitel 1

 7. Common Language Infrastructure • Common Type System • Typkategorier och deras egenskaper • Common Language Specification • Obligatoriska och valfria språkmekanismer • Common Intermediate Language • Mellanformatskoden och metainformationen • Virtual Execution System • Exekveringsmiljön Kapitel 1

 8. Centrala begrepp • Utvecklarens API är klass-biblioteket • Kompilerat till CIL VB C++ C# Perl Python … Klassbiblioteket Typsystemet (CTS/CLS) Exekveringsmiljön (VES) Operativsystemet Kapitel 1

 9. 1.1 Typkategorier • Alla variabler är objekt • Har beteende och tillstånd • Alla typer finns i klassbiblioteket • Inga typer i språket • C# har ett antal synonymer till de vanligaste • Motsvarar traditionella inbyggda typer • Typerna har också CIL-namn Kapitel 1

 10. Tre kategorier • Klasser • Objekt hanteras med referensvariabel • ”referenstyper” • Structer • Objekt har variabelnamn som representerar objektets tillstånd (värde) • ”värdetyper” • Interface • Klass utan implementation Kapitel 1

 11. Särskilda C#-kategorier • Särskild syntax för tre andra kategorier: • Enum – uppräkningsbar typ (struct) • Delegate – metodreferens (klass) • Event – utökad delegate (metod) • Obs endast syntaxmässigt annorlunda Kapitel 1

 12. Exempel typkategorier MyClass obj; obj = new MyClass(); MyStruct var; int x = 5; // en struct av typen Int32 int y = 10; y = x; // y och x är olika variabler med samma värde string s1 = ”Ett”; string s2 = ”Två”; s1 = s2; // s1 och s2 refererar till samma sträng Kapitel 1

 13. 1.2 Klassbiblioteket • 294 standardiserade typer • Gemensam basklass heter Object (object) • Indelat i namnrymder, roten heter System • Indelat i underbibliotek, centrala heter BCL • Underbibliotek utgör profiler • BCL + Runtime Infrastructure = Kernel • Levereras i DLL-filer innehållande CIL Kapitel 1

 14. Undantag (exceptions) • Klass-biblioteket tillämpar undantag • Var beredd hantera undantag! try { DangerousCall(); … } catch (Exception e) { Console.WriteLine(”Oväntat fel…”); … } Kapitel 1

 15. 1.3 Mellanformatet • Kompilering ger fil innehållande CIL-kod samt metainformation: ett assembly • Metainformationen kallas manifest • En applikation består av en eller flera assemblies • Assembly kan delas i flera filer: moduler • En av dem innehåller då manifestet Kapitel 1

 16. Autentisering • Assemblies kan förses med krypterat hashvärde i manifestet • krypteras med private key • public key bifogas också manifestet • VES kan göra motsvarande hash, dekryptera manifestets hash och jämföra • Ger mycket säker verifiering av både innehåll och leverantör Kapitel 1

 17. JIT-kompilering • CIL-koden kompileras till maskinkod vid programstart • Full optimering för aktuell plattform • En instans kan vara en process eller en tråd (definieras inte i VES) • VES motsvarighet till process är AppDomain • Isolerar exekverande program Kapitel 1

 18. 1.4 Skräpsamling • Objekt som lämnas utan referenser vid exekvering raderas av VES skräpsamlare • Ingen motsats till new i C# • Algoritmen ospecificerad • Därmed okänt när objekt raderas • Destruktorer anropas vid ospecificerad tidpunkt någon gång mellan sista referensens försvinnande och programavslut Kapitel 1

More Related