Panumbas sa mga Hiram na Salita - PowerPoint PPT Presentation

panumbas sa mga hiram na salita n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Panumbas sa mga Hiram na Salita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Panumbas sa mga Hiram na Salita

play fullscreen
1 / 8
Panumbas sa mga Hiram na Salita
2669 Views
Download Presentation
peggy
Download Presentation

Panumbas sa mga Hiram na Salita

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Panumbassamga Hiram naSalita

  2. MgaTuntunin • 1. May salitanakatumbassamgasalitamulasaiba’t-ibangmgawika. • Plate=plato • Car = kotse

  3. 2. • Angsalitanaginagamitnatin ay galingsaibangwika, parehoangkahulugannila.

  4. 3. • Kapagkaparehoangtunogngmgasalita, angpagbaybay ay nasa Filipino.

  5. 4. • Kung walangkatumbassaKastila: • Huwagbumagoangpagbaybayngsalitahiramsa Ingles.Ex. Reporter, soprano, carrot • Pwedengbaguhinangpagbaybayngmgasalita, peroparehorinangbigkas.Doughnut = donatschedule = iskedyul • Huwagbaguhinangpagbaybaydahilnagigingibaangsalita. Ex. Technical terms, chemical symbols, etc.

  6. 5. • Angbigkasngmgamagkasunodnapatinig • Ia = iya, ya • Ie = iye, ye • Io = iyo, yo • Ua = wa, uwa • Ue = we, uwe • Ui = wi, uwi

  7. 6. • Binabagoangpagbaybayngmgasalitanahiramsaibangwika. Ginagamitangalpabetong Filipino paramagbaybayangmgasalitanito. • Janitor = dyanitor • Chief = tsip • Zipper = siper • Silla = silya • Frito = prito

  8. 7. • Sa mgahiramnadiptonggo (dalawangpatinignatabisaisa’tisa), angpanumbassa Filipino ay • Ya, ye, yo, wa, we, wi, at wo • Descripcion = deskripsyon • Cuento = kwento, kuwento • Desgracia = desgrasya / siya