1 / 16

به نام خداوند جان و خرد

شرکت مدیریت منابع آب ایران. به نام خداوند جان و خرد. نكات قابل توجه در ارسال مدارك پرداخت قراردادهاي پژوهشي به ذيحسابي شركت مديريت منابع آب ايران.

peggy
Download Presentation

به نام خداوند جان و خرد

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. شرکت مدیریت منابع آب ایران به نام خداوند جان و خرد

 2. نكات قابل توجه در ارسال مدارك پرداخت قراردادهاي پژوهشي به ذيحسابي شركت مديريت منابع آب ايران

 3. 1ـ كليه مكاتبات و دستورهاي پرداخت قراردادها و صورت وضعيتها با امضاء مديران عامل محترم شركتهاي زير مجموعه در قالب تفويض اختيار انجام شده به ذيحسابي شركت مديريت منابع آب ارسال گردد.

 4. 2ـ بر اساس تصويبنامه شماره122/ت38449/هـ مورخ 17/1/87 در صورت اخذ ضمانتنامه كتبي جهت پرداخت پيش پرداخت مي‌بايست ضمانتنامه مذكور با امضاء رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي دولتي طرف قرارداد اخذ گردد.

 5. 3ـ سعي شود قرارداد پژوهشي صرفاً با دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي منعقد گردد و از انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و محققين به طور مستقيم حتي‌الامكان پرهيز شود.

 6. 4ـ در ارجاع كارهاي پژوهشي به استناد تبصره «ب» بند 9 آيين نامه بند «هـ» ماده 29 قانون مناقصات مي‌بايست در خصوص دانشگاه‌ها و پارك‌هاي علمي تحقيقاتي نسبت به اخذ تأييديه لازم از وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري اطلاعات يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد اقدام و به همراه قرارداد منعقده به ذيحسابي شركت مديريت منابع آب ايران ارسال گردد.

 7. 5ـ از ارسال قراردادها به صورت دست نويس خودداري گردد و قراردادهاي ارسالي ممهور به مهر و امضاء رئيس دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي باشند.

 8. 6ـ به همراه قراردادهاي ارسالي يك نسخه از صورتجلسه كميته هماهنگي تحقيقات شركتهاي زير مجموعه در خصوص انتخاب طرف قرارداد ضميمه شود.

 9. 7ـ دستورهاي پرداخت قراردادهاي پژوهشي جهت پرداخت به صورت درصد تجمعي به امور مالي و ذيحسابي شركت مديريت منابع آب ارسال گردد.

 10. 8ـ در صورت خاتمه مدت قرارداد سعي شود قبل از سررسيد تاريخ خاتمه قرارداد نسبت به ابلاغ و ارسال تمديدي قرارداد اقدام گردد و از تطفیل قراردادها حتی الامکان خودداری شود..

 11. 9ـ به منظور پرداخت مستقيم به حساب دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي طرف قرارداد، نسبت به اعلام كتبي شماره حساب درآمدي دانشگاهها يا موسسات مذكور به ذيحسابي شركت مديريت منابع آب اقدام گردد و از اعلام شماره حساب محقق يا افراد حقيقي جداً خودداري گردد.

 12. 10ـ گزارش پيشرفت كار مي‌بايست از طريق دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي طرف قرارداد اخذ گرديده و از پذيرش گزارشات مذكور به امضاي محققين خودداري گردد.

 13. 11ـ حتي المقدور سعي شود از ارسال گزارشات به صورت كپي خودداري گردد.

 14. 12ـ سعي شود قراردادهای مطالعاتی طی سال مالی مورد اجرا منعقد و قبل از دوره متمم به اتمام برسد.

 15. 13ـ یک نفر نماینده جهت انجام هماهنگی های لازم و پیگیری موارد مرتبط با قراردادهای پژوهشی به ذیحسابی شرکت مدیریت منابع آب ایران معرفی شود.

 16. با تشكر امور مالي و ذيحسابي شركت مديريت منابع آب ايران بهمن ماه 1387

More Related