slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
I. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

I. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Merila za izbor operacij, financiranih iz evropskega socialnega sklada OP RČV mag. Nena Dokuzov, 6.12.2007. I. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV. CILJ OP RČV STRUKTURA OP RČV

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV' - pegeen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Merila za izbor operacij, financiranih iz evropskega socialnega sklada OP RČV mag. Nena Dokuzov, 6.12.2007
i merila za izbor operacij za operativni program razvoja love kih virov

I. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV

CILJ OP RČV

STRUKTURA OP RČV

SPLOŠNI IN SPECIFIČNI CILJI NA RAVNI RAZVOJNIH PRIORITET OP RČV Z MERILI ZA IZBOR OPERACIJ

slide3
1. CILJ OP RČV

Ključna splošna usmeritev v izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP RČV) je: vlagati v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je tudi najboljši način za večjo zaposlenost, socialno vključenost, zmanjšanje regionalnih razlik in visok življenjski standard.

op r v
OP RČV

2. STRUKTURA OP RČV

OP RČV je po vsebini razdeljen na štiri ravni izvajanja, in sicer:

 • prva raven: operativni program
 • druga raven: razvojne prioritete (prednostne osi)
 • tretja raven: prednostne usmeritve (ključna področja)
 • četrta raven: javni razpis za izbor operacij oziroma operacije (projekti, skupine projektov, programi)
1 razvojna prioriteta spodbujanje podjetni tva in prilagodljivosti
1. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI

Sestavljajo joštiri prednostne usmeritve:

1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij, ki jo izvajata MG in MVZT

2. Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost podjetij, ki jo izvaja MDDSZ

3. Štipendijske sheme, ki jo izvaja MDDSZ

4. Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti, ki jo izvaja MDDSZ

 • Splošni ciljrazvojne prioritete je vzpostavljanje prilagodljivega in konkurenčnega gospodarstva z vlaganji v razvoj človeških virov za pridobitev znanj in spretnosti, z usposabljanjem, izobraževanjem, štipendiranjem ter povezovanjem gospodarske, izobraževalne, razvojno-raziskovalne in zaposlovalne sfere.
1 razvojna prioriteta spodbujanje podjetni tva in prilagodljivosti1
1. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI
 • Specifični cilji na ravni razvojne prioritete:
 • Krepitev raziskovalno-razvojne sposobnosti podjetij ter izboljšana povezanost med akademsko, raziskovalno in gospodarsko sfero.
 • Spodbujanje razvoja človeških virov v podjetjih z namenom povečevanja zaposljivosti in mobilnosti delojemalcev na eni strani ter krepitve konkurenčnosti delodajalcev na drugi.
 • S sistematičnim in celovitim pristopom vzpostaviti sistem spodbud za povezovanje izobraževanja in potreb na trgu dela, ki bodo odpravljale strukturna neskladja v zaposlovanju, izboljšala kvalifikacijsko strukturo človeških virov in povečevala zaposljivost.
 • Ustvariti nove zaposlitvene možnosti s spodbujanjem podjetništva, fleksibilnejših oblik zaposlovanja in drugih inovativnih pristopov k preprečevanju prehoda v brezposelnost.
1 razvojna prioriteta spodbujanje podjetni tva in prilagodljivosti2
1. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI
 • Usmeritve za oblikovanje meril za izbor operacij, financiranih iz evropskegasocialnega skladaniso izključne ter v najširšem okviru omogočajo:
 • uresničevanje ciljev razvojne prioritete
 • uresničevanje ciljev horizontalnih politik, ki se smiselno uporabljajo v skladu z določili OP RČV za obdobje 2007-2013
 • skladnost s cilji, navedenimi v SRS in v Programu reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji
1 razvojna prioriteta spodbujanje podjetni tva in prilagodljivosti3
1. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • krepitev raziskovalno-razvojne sposobnosti podjetij ter izboljšanje povezanosti med akademsko, raziskovalno in gospodarsko sfero;
 • povečanje zaposljivosti in mobilnosti delojemalcev in krepitev poslovne uspešnosti delodajalcev;
 • ustreznost kandidata, mentorjev, ustreznost programa raziskovalnega dela; ustreznost programa podiplomskega študija;
1 razvojna prioriteta spodbujanje podjetni tva in prilagodljivosti4
1. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI
 • ustreznost raziskovalno-razvojne aktivnosti in inovativnosti predlagatelja in zunanjih raziskovalnih skupin;
 • kvaliteta raziskovalca oz. raziskovalne/izvajalske skupine (vključno z referencami in usposobljenostjo);
 • ustreznost upravičenca/podjetja;
 • kvaliteta in pričakovani učinki raziskovalno-razvojnega (RR) projekta,
1 razvojna prioriteta spodbujanje podjetni tva in prilagodljivosti5
1. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • ustreznost in utemeljenost vsebine predlagane operacije glede na razpisane pogoje (ali bo operacija prispevala k dvigu izobrazbenega nivoja, k večji fleksibilnosti na trgu dela, k razvoju ključnih kompetenc ipd.);
 • izkušnje in reference predlagatelja za izvedbo predlagane operacije;
 • ali se bo predlagana operacija izvajala v območju z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS (če je relevantno);
 • prispevek k uveljavljanju koncepta enakih možnosti;
 • prispevek k medgeneracijskem prenosu znanja, veščin in kompetenc (če je relevantno).
1 razvojna prioriteta spodbujanje podjetni tva in prilagodljivosti6
1. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Štipendijske sheme
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • izkušnje in reference predlagatelja za izvedbo predlagane štipendijske sheme;
 • prispevek k uskladitvi razmerja med ponudbo in povpraševanjem po kadrih v posamezni regiji (če je relevantno);
 • prispevek k dvigu ravni izobrazbene strukture v regiji (če je relevantno);
 • prispevek k dvigu ravni izobrazbene strukture ranljivih skupin na trgu dela (invalidi, starejši ipd.) (če je relevantno);
1 razvojna prioriteta spodbujanje podjetni tva in prilagodljivosti7
1. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI
 • prispevek k znižanju strukturne brezposelnosti (če je relevantno);
 • prispevek k vračanju izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo (če je relevantno);
 • prispevek k zmanjševanju odliva kadrov v velike centre (če je relevantno);
 • prispevek k povezovanju študija s potrebami gospodarstva v regiji (če je relevantno);
 • prispevek k uveljavljanju koncepta enakih možnosti
1 razvojna prioriteta spodbujanje podjetni tva in prilagodljivosti8
1. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • izkušnje in reference predlagatelja za izvedbo predlagane operacije;
 • ali se bo predlagana operacija izvajala v območju z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS (če je relevantno);
 • prispevek k uveljavitvi koncepta enakih možnosti;
 • prispevek socialnih partnerjev in sodelovanja z njimi (če je relevantno).
2 razvojna prioriteta spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
2. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE ZAPOSLJIVOSTI ISKALCEV DELA IN NEAKTIVNIH
 • Razvojna prioriteta: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih je hkrati prednostna usmeritev, ki jo izvaja MDDSZ
 • Splošni cilj razvojne prioritete je izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitev in neaktivnih oseb.
 • Specifični cilji razvojne prioritete so naslednji:
 • Spodbuditi neaktivne osebe za uspešen vstop na trg dela.
 • Povečati odliv brezposelnih oseb v zaposlitev.
 • Izboljšati izobrazbeno strukturo in usposobljenost brezposelnih in neaktivnih
2 razvojna prioriteta spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih1
2. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE ZAPOSLJIVOSTI ISKALCEV DELA IN NEAKTIVNIH
 • Usmeritve za oblikovanje meril za izbor operacij, financiranih iz evropskegasocialnega skladaniso izključne ter v najširšem okviru omogočajo:
 • uresničevanje ciljev razvojne prioritete
 • uresničevanje ciljev horizontalnih politik, ki se smiselno uporabljajo v skladu z določili OP RČV za obdobje 2007-2013
 • skladnost s cilji, navedenimi v SRS in v Programu reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji
2 razvojna prioriteta spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih2
2. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE ZAPOSLJIVOSTI ISKALCEV DELA IN NEAKTIVNIH
 • Merila na ravni razvojne prioritete: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • izkušnje in reference predlagatelja za izvedbo predlagane operacije;
 • ali se bo predlagana operacija izvajala v območju z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS (če je relevantno);
 • izvedba operacije temelji na izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks (če je relevantno);
 • transnacionalno sodelovanje in izmenjava dobrih praks (če je relevantno);
 • prispevek k uveljavitvi koncepta enakih možnosti.
3 razvojna prioriteta razvoj love kih virov in vse ivljenjskega u enja
3. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Sestavljajo jotri prednostne usmeritve:

1.Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, ki jo izvaja MŠŠ

2. Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju,ki jo izvaja MŠŠ

3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva, ki jo izvaja MVZT

 • Splošni cilj razvojne prioritete je razvoj človeških virov za delo in življenje v družbi temelječi na znanju s posodabljanjem sistemov izobraževanja in usposabljanja in spodbujanjem vseživljenjskega učenja.
3 razvojna prioriteta razvoj love kih virov in vse ivljenjskega u enja1
3. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
 • Specifična cilja razvojne prioritete:
 • dvig kakovosti vzgojno izobraževalnega sistema na celotni vertikali in sistema usposabljanja vključno z izboljšanjem usposobljenosti učiteljev in izobraževalcev in
 • povečanje udeležbe posameznika v procesu izobraževanja in usposabljanja z namenom povečanja njegovih zaposlitvenih možnosti in mobilnosti
 • Usmeritve za oblikovanje meril za izbor operacij, financiranih iz evropskegasocialnega skladaniso izključne ter v najširšem okviru omogočajo:
 • uresničevanje ciljev razvojne prioritete
 • uresničevanje ciljev horizontalnih politik, ki se smiselno uporabljajo v skladu z določili OP RČV za obdobje 2007-2013
 • skladnost s cilji, navedenimi v SRS in v Programu reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji
3 razvojna prioriteta razvoj love kih virov in vse ivljenjskega u enja2
3. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • doseganje ciljev, navedenih v Programu reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji;
 • zagotavljanje kar najbolj odprtega nabora prijaviteljev;
 • zagotavljanje kakovosti, učinkovitosti in konkurenčnosti prijaviteljev;
 • prispevek k posodabljanju ter razvoju novih bolj fleksibilnih in kvalitetnejših programov vzgoje in izobraževanja;
 • prispevek k razvoju mehanizmov in instrumentov za dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela ter sistemov evalvacije;
 • prispevek k izboljšanju usposobljenosti učiteljev in drugih izobraževalcev v izobraževanju in usposabljanju mladine in odraslih za uporabo (naj)sodobnejših oblik in metod učenja in poučevanja, v povezavi z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije;
3 razvojna prioriteta razvoj love kih virov in vse ivljenjskega u enja3
3. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
 • prispevek k izboljšanju usposobljenosti ravnateljev in drugih vodilnih delavcev za avtonomno vlogo vzgojno-izobraževalnih zavodov in sodelovanje z okoljem;
 • prispevek k večji dostopnosti do IKT, digitalizaciji gradiv in razvoju e-vsebin ter njihovi implementaciji v izobraževalne procese in procese usposabljanja;
 • prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev med izobraževanjem, zaposlovanjem in gospodarstvom, vključno s socialnimi partnerji (predvsem na področju izvajanja izobraževanja in usposabljanja v delovnem okolju)
3 razvojna prioriteta razvoj love kih virov in vse ivljenjskega u enja4
3. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • doseganje ciljev, navedenih v Programu reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji;
 • prispevek k dvigu izobrazbene ravni odraslih;
 • prispevek k zviševanju ravni pismenosti;
 • prispevek k razvijanju novih kompetenc.
3 razvojna prioriteta razvoj love kih virov in vse ivljenjskega u enja5
3. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • ustreznost programov, glede na Bolonjske cilje;
 • doseganje ciljev, navedenih v Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva;
 • prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju RS;
 • kakovost in usposobljenost izvajalcev za izvajanje institucionalne in programske evalvacije;
 • izvedljivost projektov;
 • prispevek k izboljšanju povezovanja med visokim šolstvom, znanostjo in gospodarstvom;
3 razvojna prioriteta razvoj love kih virov in vse ivljenjskega u enja6
3. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
 • prispevek k mednarodni primerljivosti za doseganje ciljev, navedenih v Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva;
 • prispevek k razvijanju novih oblik poučevanja in učenja, zlasti uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja;
 • izkušnje in akademske reference prijaviteljev;
 • utemeljenost programov z ustrezno finančno konstrukcijo
4 razvojna prioriteta enakost mo nosti in spodbujanje socialne vklju enosti
4. RAZVOJNA PRIORITETA: ENAKOST MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI

Sestavljajo jotri prednostne usmeritve:

1. Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti, ki jo izvaja MDDSZ

2. Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja, ki jo izvaja MŠŠ

3. Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti, ki jo izvaja MK

 • Splošni cilj razvojne prioritete je doseči večjo socialno vključenost in zmanjšano materialno ogroženost ranljivih skupin ter z bojem proti vsem oblikam diskriminacije prispevati k uveljavljanju koncepta enakih možnosti
4 razvojna prioriteta enakost mo nosti in spodbujanje socialne vklju enosti1
4. RAZVOJNA PRIORITETA: ENAKOST MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI
 • Specifični cilji razvojne prioritete:
 • Omogočiti dostop do zaposlitve in usposabljanja ranljivim skupinam z razvojem socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva, ki ustvarjajo nova delovna mesta ter širijo socialne in druge storitve javnega pomena.
 • Spodbujanje enakih možnosti ter socialne vključenosti med mladimi še posebej v okviru sistema vzgoje in izobraževanja.
 • Okrepiti osveščenost javnosti o enakih možnostih kot pozitivni družbeni vrednoti in spodbuditi delodajalce k odpravi diskriminatornih praks pri zaposlovanju.
4 razvojna prioriteta enakost mo nosti in spodbujanje socialne vklju enosti2
4. RAZVOJNA PRIORITETA: ENAKOST MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI
 • Usmeritve za oblikovanje meril za izbor operacij, financiranih iz evropskegasocialnega skladaniso izključne ter v najširšem okviru omogočajo:
 • uresničevanje ciljev razvojne prioritete
 • uresničevanje ciljev horizontalnih politik, ki se smiselno uporabljajo v skladu z določili OP RČV za obdobje 2007-2013
 • skladnost s cilji, navedenimi v SRS in v Programu reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji
4 razvojna prioriteta enakost mo nosti in spodbujanje socialne vklju enosti3
4. RAZVOJNA PRIORITETA: ENAKOST MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • izkušnje in reference predlagatelja za izvedbo predlagane operacije
 • ali se bo predlagana operacija izvajala v območju z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS (če je relevantno);
 • prispevek k usklajevanju poklicnega in družinskega življenja (če je relevantno);
 • prispevek k razvoju storitvenih dejavnosti in nevladnega sektorja (če je relevantno);
 • prispevek k spodbujanju razvoja socialnega podjetništva (če je relevantno);
4 razvojna prioriteta enakost mo nosti in spodbujanje socialne vklju enosti4
4. RAZVOJNA PRIORITETA: ENAKOST MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI
 • prispevek k promociji aktivnosti s področja zaposlovanja pripadnikov ranljivih skupin z namenom promocije njihovega socialnega vključevanja in osveščanja delodajalcev in javnosti (če je relevantno);
 • izvedba operacije temelji na izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks (če je relevantno);
 • povečevanje socialne vključenosti invalidov (npr. osebna asistenca, družabništvo, socialne aktivnosti) (če je relevantno);
4 razvojna prioriteta enakost mo nosti in spodbujanje socialne vklju enosti5
4. RAZVOJNA PRIORITETA: ENAKOST MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • zagotavljanje enakosti možnosti in podporo socialni vključenosti v procesu vzgoje in izobraževanja.
 • skladnost programov s potrebami ciljne populacije z namenom učinkovitejšega vključevanja v sistem vzgoje in izobraževanja
4 razvojna prioriteta enakost mo nosti in spodbujanje socialne vklju enosti6
4. RAZVOJNA PRIORITETA: ENAKOST MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • prispevek k povečanju števila delovnih mest;
 • prispevek operacije k ciljem razvojne prioritete;
 • prispevek operacije k uveljavljanju koncepta enakih možnosti;
 • prispevek operacije k trajnostnim učinkom
5 razvojna prioriteta institucionalna in administrativna usposobljenost
5. RAZVOJNA PRIORITETA: INSTITUCIONALNA IN ADMINISTRATIVNA USPOSOBLJENOST

Sestavljajo jo štiri prednostne usmeritve:

1. Učinkovita in uspešna javna uprava, ki jo izvajata MP in MJU

2. Reforma institucij na trgu dela, ki jo izvaja MDDSZ

3. Spodbujanje razvoja nevladnih institucij in civilnega dialoga, ki jo izvaja MJU

 • Zdravstvo v informacijski dobi, ki jo izvaja MZ
 • Splošni cilj razvojne prioritete je razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito strukturno prilagajanje, rast, delovna mesta in ekonomski razvoj.
5 razvojna prioriteta institucionalna in administrativna usposobljenost1
5. RAZVOJNA PRIORITETA: INSTITUCIONALNA IN ADMINISTRATIVNA USPOSOBLJENOST
 • Specifični cilji razvojne prioritete so naslednji:
 • Učinkovite in uspešne storitve javnega sektorja, vključno s storitvami sodstva in zdravstva, za prebivalstvo in gospodarstvo primerljivo z drugimi razvitimi državami EU in veljavnimi standardi.
 • Povečati nivo kakovosti in učinkovitosti institucij trga dela pri posredovanju zaposlitev in zagotavljanju večje zaposljivosti uporabnikov storitev.
 • Okrepiti civilni in socialni dialog ter sposobnost nevladnega sektorja in socialnih partnerjev za zagotavljanje storitev, ki prispevajo k rasti in ustvarjanju delovnih mest.
5 razvojna prioriteta institucionalna in administrativna usposobljenost2
5. RAZVOJNA PRIORITETA: INSTITUCIONALNA IN ADMINISTRATIVNA USPOSOBLJENOST
 • Usmeritve za oblikovanje meril za izbor operacij, financiranih iz evropskegasocialnega skladaniso izključne ter v najširšem okviru omogočajo:
 • uresničevanje ciljev razvojne prioritete
 • uresničevanje ciljev horizontalnih politik, ki se smiselno uporabljajo v skladu z določili OP RČV za obdobje 2007-2013
 • skladnost s cilji, navedenimi v SRS in v Programu reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji
5 razvojna prioriteta institucionalna in administrativna usposobljenost3
5. RAZVOJNA PRIORITETA: INSTITUCIONALNA IN ADMINISTRATIVNA USPOSOBLJENOST
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Učinkovita in uspešna javna uprava
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • privlačno poslovno okolje, vlaganje v znanje in inovacije, poenostavitev zakonodaje, storitve za razvoj inovacij itd. (doseganje ciljev Lizbonske strategije);
 • doseganje ciljev državnih razvojnih dokumentov (Strategija razvoja Slovenije, Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji, Okvir gospodarskih in socialnih reform, Strategija razvoja e-pravosodja);
 • večja usposobljenost za delo z IKT, spodbujanje podjetništva, razvoj informacijske družbe;
5 razvojna prioriteta institucionalna in administrativna usposobljenost4
5. RAZVOJNA PRIORITETA: INSTITUCIONALNA IN ADMINISTRATIVNA USPOSOBLJENOST
 • razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito strukturno prilagajanje, rast, delovna mesta in ekonomski razvoj;
 • učinkovitost zagotavljanja javnih storitev, modernizacija in optimizacija procesov, informatizacija, razvoj kadrov;
 • izkazovanje nevtralnega, delno pozitivnega ali pozitivnega vpliva na okolje, enake možnosti in trajnostni razvoj;
 • finančna in časovna izvedljivost operacij.
5 razvojna prioriteta institucionalna in administrativna usposobljenost5
5. RAZVOJNA PRIORITETA: INSTITUCIONALNA IN ADMINISTRATIVNA USPOSOBLJENOST
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Reforma institucij na trgu dela
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • izkušnje in reference predlagatelja za izvedbo predlagane operacije;
 • prispevek k uvajanju bolj individualnega pristopa do strank (če je relevantno);
 • prispevek k dvigu kakovosti storitev institucij na trgu dela (npr. izobraževanje zaposlenih) (če je relevantno);
 • prispevek k razvoju informacijske tehnologije (če je relevantno);
 • prispevek k večjemu informiranju in obveščanju različnih javnosti (če je relevantno);
 • prispevek k nadgrajevanju storitev za pospeševanje zaposlitvene mobilnosti v EU (če je relevantno);
 • spodbujanje partnerstva med institucijami na trgu dela, NVO in socialnimi partnerji (če je relevantno).
5 razvojna prioriteta institucionalna in administrativna usposobljenost6
5. RAZVOJNA PRIORITETA: INSTITUCIONALNA IN ADMINISTRATIVNA USPOSOBLJENOST
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih institucij in civilnega dialoga
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • izboljšanje usposobljenosti NVO in njihove prepoznavnosti ter pomen v družbi;
 • izkazovanje delno pozitivnega ali pozitivnega vpliva na trajnostni razvoj, okolje ter enake možnosti;
 • delno ali celotno spodbujanje uporabe IKT orodij;
 • operacije ne izkrivljajo konkurence ne trgu in niso namenjene ustvarjanju dobičkov;
 • finančna in časovna izvedljivost;
 • sposobnost izvajanja operacij s strani upravičencev.
5 razvojna prioriteta institucionalna in administrativna usposobljenost7
5. RAZVOJNA PRIORITETA: INSTITUCIONALNA IN ADMINISTRATIVNA USPOSOBLJENOST
 • Merila na ravni prednostne usmeritve: Zdravstvo v informacijski dobi
 • Pri opredeljevanju meril za izbor operacij je potrebno upoštevati:
 • vpliv predlaganih aktivnosti za ključne akterje v zdravstvu (državljani, izvajalci, zdravstveni sistem v celoti);
 • učinkovitost zagotavljanja javnih storitev, modernizacija in optimizacija procesov, informatizacija, razvoj kadrov;
 • finančna in časovna izvedljivost operacij
slide39
Hvala za pozornost! Obiščite nas tudi na:http://www.svlr.gov.si Nena Dokuzov

[email protected]

ad