slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XXIV. Seminář energetiků 23. l edna 2014, Jelenovská nad Valašskými Klobouky PowerPoint Presentation
Download Presentation
XXIV. Seminář energetiků 23. l edna 2014, Jelenovská nad Valašskými Klobouky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

XXIV. Seminář energetiků 23. l edna 2014, Jelenovská nad Valašskými Klobouky - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Implementace Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a navazující novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. XXIV. Seminář energetiků 23. l edna 2014, Jelenovská nad Valašskými Klobouky. Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'XXIV. Seminář energetiků 23. l edna 2014, Jelenovská nad Valašskými Klobouky' - pearlie-kyrie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Implementace Směrnice2012/27/EUo energetické účinnostia navazující novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

XXIV. Seminář energetiků

23. ledna 2014, Jelenovská nad Valašskými Klobouky

sm rnice 2012 27 eu o energetick innosti
Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
 • Energetická účinnost (EE) – v rámci strategie „Evropa 2020“, jeden z cílů klimaticko-energetické politiky 20-20-20:

snížení emisí x zvýšení podílu OZE x zvýšení energetické účinnosti

 • Revidovaný plán energetické účinnosti 2011 (budovy, zařízení na výrobu energie a doprava)
 • Červen 2011 - Návrh směrnice EED
 • Červen 2012 – kompromis EK,EP,ČS
 • Září 2012 – schváleno EP
 • Říjen 2012 – schváleno Radou ministrů
 • Platnost: od prosince 2012
 • Transpoziční termín: 18 měsíců
sm rnice 2012 27 eu o energetick innosti1
Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
 • Ruší platnost:
  • Směrnice 2004/8/ES o podpoře společné výroby elektřiny a tepla (kogenerace) na základě poptávky po užitném teple na vnitřním trhu s energiemi
  • Směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách
 • Pozměňuje:
  • Směrnice 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
l nek 3 c l energetick innosti 2020
ČLÁNEK 3 - CÍL ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2020
 • Členský stát si stanoví orientační vnitrostátní cíl energetické účinnosti:
  • ČR vyjádřila cíl v úsporách v koncové spotřebě energie ve výši 47,84 PJ (= 13,29 TWh) do roku 2020. Tzn. 6,8 PJ nových úspor ročně.
 • jednotlivé cíle ČS zveřejněny na internetových stránkách EK
 • EK se vyjádří v rámci přezkumu v roce 2014
 • cíl byl schválen UV ČR č. 951 ze dne 9. srpna 2013
 • cíl vyjádřený v konečné spotřebě zvolen z důvodu kompatibility s článkem 7, který je také stanoven v konečné spotřebě
 • v souladu se smyslem směrnice – úspory energie u koncového zákazníka
l nek 7 syst my povinn ho zvy ov n ee
ČLÁNEK 7 – SYSTÉMY POVINNÉHO ZVYŠOVÁNÍ EE
 • povinnost od 1. 1. 2014 každoročně vykazovat nové úspory energie ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie koncovým zákazníkům

Dílčí cíl čl. 7 v letech 2014 – 2020 odpovídá 47,84 PJ

  • Metodika výpočtu:
   • Od konečné spotřeby energie daného roku (2009 - 2011) bylo odečteno neenergetické užití paliv, spotřeba v dopravě a vlastní konečná spotřeba energie
   • Z očištěné konečné spotřeby prodaných paliv a energií (2009 – 2011) byl vypočítán tříletý průměr a z tohoto průměru byla vypočítána úspora ve výši 1,5 % ročně
   • Využití výjimek daných směrnicí umožňujících snížení závazku až o 25 % výše původního cíle (tzv. postupný náběh 1 % - 2014 a 2015; 1,25 % - 2016 a 2017; 1,5 % - 2018 – 2020)
   • Započítání do objemu úspor energie individuální opatření z dřívějších akcí (ZÚ)
l nek 7 syst my povinn ho zvy ov n ee1
ČLÁNEK 7 – SYSTÉMY POVINNÉHO ZVYŠOVÁNÍ EE
 • Plnění cíle čl. 7 probíhá v rámci tzv. politických opatření
 • Politická opatření: systémy povinného zvyšování en.účinnosti

nebojiná politická opatření

slide7

Systémy povinného zvyšování energetické účinnosti

 • Tzv. dánský model
  • distributoři poskytují poradenství (náklady zahrnuty v ceně energií)
  • zákazník realizuje opatření na vlastní náklady, příspěvek na snížení ceny energie
  • tento „měkký přístup“ nelze aplikovat v ČR

!!! Základní předpoklad fungování v ČR je investiční podpora prováděných opatření.

Tzn.:

  • Dopady do cen pro průmysl a koncového spotřebitele
  • Komplikovaná administrativa a dohled, sledování a vykazování úspor
slide8

ČLÁNEK 7 – SYSTÉMY POVINNÉHO ZVYŠOVÁNÍ EE

 • ČR se rozhodla jít cestou jiných politických opatření tzv. alternativního schématu s doplněním o povinná opatření v případě nedostatku prostředků pro implementaci článku 7
 • UV ČR ze dne 4. prosince 2013 č. 923
  • Důvody pro využití alternativního schématu:
   • Možnost využití existující zdroje financování
   • Fungující mechanismy
   • Lepší dohled státu nad plněním cíle
   • Nižší administrativa a dohled, sledování a vykazování úspor
   • Zamezení dopadu do cen energií pro koncové zákazníky se zřetelem na strukturu ekonomiky, vysoký podíl HDP průmyslu
slide9

ČLÁNEK 7 – ALTERNATIVNÍ SCHÉMA

 • Z jiných politických opatření nabízených a popsaných směrnicí využije ČR systémy a nástroje financování a odbornou přípravu a vzdělávání včetně energetického poradenství:
  • Nástroje finančního inženýrství
  • Investiční dotace
  • Neinvestiční dotace
  • (analýzy vhodnosti využití metody EPC, en. management,..)
 • V případě neplnění cíle bude zváženo využití dalších nástrojů (národní fond, eventuálně povinné schéma)
 • ČR neplánuje využít:
  • Daně, regulace, normy a standardy, štítkování
slide10

ČLÁNEK 7 – ALTERNATIVNÍ SCHÉMA

 • Nastavení dílčích období
  • Směrnice požaduje, aby byla při plnění směrnice stanovena alespoň dvě přechodná období
   • ČR plánuje zavést dvě období:
    • Období I: 4 roky (1. 1. 2014 – 31. 12. 2017)
    • Období II: 3 roky (1. 1. 2018 – 31. 12. 2020)
  • Uvedený způsob rozdělení umožňuje:
    • vI. období schválit a nastavit alt. schéma
    • vII. období prostor pro úpravy a doplnění mechanismů pro plnění cíle do roku 2020
slide11

ČLÁNEK 7 – ALTERNATIVNÍ SCHÉMA

 • Prováděcí orgány a pověřené strany
  • Alternativní schéma provádějí veřejné orgány či jimi pověřené subjekty
  • V ČR budou prováděcí veřejné orgány a pověřené subjekty tyto:
   • MPO (Agentura Czechinvest, Českomoravská záruční a rozvojová banka)
   • MŽP (Státní fond životního prostředí)
   • MMR (Státní fond rozvoje bydlení, Centrum pro regionální rozvoj)
  • Pro implementaci alternativního schématu je nutné:
   • Upravit pravidla současných programů dle požadavků na alternativní schéma vyplývající ze směrnice
   • Zajistit dostatečné finanční prostředky pro plnění cíle
   • MPO gestor směrnice – shromažďování dat a reporting EK
slide12

ČLÁNEK 7 – ALTERNATIVNÍ SCHÉMA

 • Cílová odvětví naplňování směrnice
  • Alternativní schéma bude směřovat podporu do těchto sektorů:
   • A) Průmysl
    • Zvyšování energetické účinnosti technologií
    • Snižování energetické náročnosti budov
   • B) Služby
    • Snižování energetické náročnosti budov
    • Zvyšování energetické účinnosti technologií
    • Snižování energetické náročnosti venkovního osvětlení
   • C) Domácnosti
    • Snižování energetické náročnosti budov
l nek 5 p kladn loha budov ve ejn ch subjekt
ČLÁNEK 5 PŘÍKLADNÁ ÚLOHA BUDOV VEŘEJNÝCH SUBJEKTŮ
 • Od 1. 1. 2014 každoročně renovovat 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví a v užívání ústředních vládních institucí
 • podíl z plochy budov nad 500 m2, od 9. 7. 2015 nad 250 m2
 • splnění min. požadavků na en. náročnost podle čl. 4 směrnice 2010/31/EU
 • Možnost financování metodou EPC
slide17
ČLÁNEK 4 – RENOVACE BUDOV
 • Vytvoření dlouhodobé strategie za účelem uvolnění investic do renovace budov (veřejných i soukromých)
 • Aktualizace každé 3 roky jako součást vnitrostátního NAP EE

ČLÁNEK 6 – NAKUPOVÁNÍ VEŘEJNÝMI SUBJEKTY

 • Ústřední vládní instituce nakupují pouze výrobky, služby a budovy s vysokou en. účinností (v souladu s nákladovou efektivitou)
  • vztahuje se na zakázky v hodnotě stanovené v čl. 7 směrnice 2004/18/ES

ČLÁNEK 8 – ENERGETICKÉ AUDITY A SYSTÉMY PRO HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

 • ČS prosazují přístup konečných zákazníků k energetickým nákladově efektivním auditům vysoké kvality
 • Povinnost pro VP absolvovat en. audit každé 4 roky
slide18

ČLÁNEK 9 – MĚŘENÍ

 • Domácnosti vybavené individuálními měřiči, které ukazují skutečnou spotřebu energie a poskytují informace o skutečné spotřebě
 • Pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potencionálním úsporám při:
    • výměně stávajícího měřiče
    • vytváření nového připojení v nové budově nebo při větších renovacích
l nek 9 m en
ČLÁNEK 9 – MĚŘENÍ

TEPLO:

 • Pokud je to technicky proveditelné a nákladově efektivní:
  • Individuální měřiče spotřeby v budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách
 • Pokud ne, tak instalace individuálních indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění
 • Transparentní pravidla pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla nebo teplé vody v budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách (vytápění bytů, společných prostor, dodávka teplé vody)
slide20
ČLÁNEK 10 – INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ
 • Pokud nemají koneční zákazníci inteligentní měřiče, ČS zajistí, aby do 31. 12. 2014 byly informace o vyúčtování přesné a založené na skutečné spotřebě (pokud je to technicky proveditelné a ekonomicky odůvodněné).
 • Plnění povinnosti samoodečty – pokud ne tak odhad či paušální sazba

ČLÁNEK 11 – NÁKLADY NA PŘÍSTUP K INFORMACÍM O MĚŘENÍ A VYÚČTOVÁNÍ

 • ČS zajistí, aby zákazníci dostávali veškerá vyúčtování a informace o spotřebě bezplatně
 • Přístup k údajům o spotřebě vhodným způsobem a bezplatně

ČLÁNEK 12 – PROGRAM PRO ZLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI A POSTAVENÍ SPOTŘEBITELŮ

 • Opatření na podporu a usnadnění účinného využívání energie malými odběrateli, včetně domácností (nástroje a politiky podporující změnu chování)
l nek 14 podpora innosti p i vyt p n a chlazen
ČLÁNEK 14 – PODPORA ÚČINNOSTI PŘI VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
 • ČS provedou komplexní posouzení potenciálu vysoce účinné KVET a účinného dálkového vytápění a chlazení

Analýza nákladů a přínosů - CBA

 • Přínosy ˃ náklady = opatření na rozvoj odvětví
  • Nová tepelná elektrárna s tepelným příkonem nad 20 MW nebo její podstatná rekonstrukce
  • Průmyslové zařízení s tepelným příkonem nad 20 MW nebo jeho podstatná rekonstrukce, které produkuje odpadní teplo
  • Nová síť dálkového vytápění a chlazení, nové zařízení s tepelným příkonem nad 20 MW v rámci sítě nebo jeho podstatná rekonstrukce
 • Náklady ˃ přínosy = bez povinnosti
l nek 14 podpora innosti p i vyt p n a chlazen1
ČLÁNEK 14 – PODPORA ÚČINNOSTI PŘI VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
 • ČS zaručí původ elektřiny z vysoce účinné KVET
  • Záruka původu musí splňovat požadavky v příloze X:
   • umožnit výrobci prokázání z vysoce účinné KVET
   • vydána za tímto účelem na žádost výrobce
   • elektronické vydávání, přenášení, rušení
  • Záruka původu obsahuje alespoň:
   • Umístění, typ, výkon, data a místa výroby,….
  • Standardně pro jednotku 1 MWh
 • Veškerá dostupná podpora pro KVET jen pro elektřinu z vysoce účinné KVET
l nek 15 p em na p enos p eprava a distribuce energie
ČLÁNEK 15 – PŘEMĚNA, PŘENOS, PŘEPRAVA A DISTRIBUCE ENERGIE

ČS zajistí:

 • Posouzení potenciálu infrastruktury v oblasti plynu a elektřiny
 • Určení konkrétních opatření a investic pro zavedení náklad.-efekt. zlepšení EE infrastruktury
  • odstranění pobídek v sazbách za přenos, přepravu a distribuci energie
  • pro provozovatele sítí existovaly pobídky zaměřené na zvýšení účinnosti provozu infrastruktury

ČS zajistí (teplo):

provozovatelé přenosových, přepravních a distribučních soustav

  • zaručili přenos a distribuci z VÚ KVET
  • poskytovali přednostní přístup k sítí pro elektřinu z VÚ KVET
  • při řízení odběru ze zařízení pro výrobu elektřiny přednostně odebírali elektřinu vyráběnou z VÚ KVET
l nek 15 p em na p enos p eprava a distribuce energie1
ČLÁNEK 15 – PŘEMĚNA, PŘENOS, PŘEPRAVA A DISTRIBUCE ENERGIE

Provozovatelé přenosových a distribučních soustav musí:

 • vypracovat a zveřejnit svá standardní pravidla pro hrazení a sdílení nákladů na technické úpravy
 • poskytnout informace každému novému výrobci elektřiny z vysokoúčinné KVET, který chce být připojen k soustavě

c) zavést standardizované a zjednodušené postupy pro

připojení rozptýlených výrobců elektřiny prostřednictvím

vysokoúčinné KVET s cílem usnadnit jejich připojení k sítí

slide25
ČLÁNEK 16 – DOSTUPNOST PROGRAMŮ KVALIFIKACE, AKREDITACE A CERTIFIKACE
 • Pokud je nedostatečné, zajistit do 31.12.2014 zpřístupnění vhodných systémů certifikace, akreditace či jiných rovnocenných kvalifikačních systémů

ČLÁNEK 17 – INFORMOVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

 • Šíření informací o dostupných mechanismech ke zvýšení EE transparentně mezi všechny účastníky trhu
slide26

ČLÁNEK 18 – ENERGETICKÉ SLUŽBY

 • Podpora trhu energetických služeb a přístup MP a SP na tento trh (např. aktualizovaný seznam energetických specialistů,…)

ČLÁNEK 19 – DALŠÍ OPATŘENÍ NA PODPORU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 • Odstranění regulačních a neregulačních překážek energetické účinnosti

ČLÁNEK 20 – VNITROSTÁTNÍ FOND PRO EE, FINANČNÍ A TECHNICKÁ PODPORA

 • Možnost zřídit fond, do nějž se bude přispívat částkou rovnající se investicím vyžadovaným v čl. 5 a 7 (je možné financovat z emisních přídělů)
reporting
REPORTING
 • pokrokové zprávy: každý rok od 30. 4. 2013
 • národní akční plán energetické účinnosti (NAPEE): každé tři roky od 30. 4. 2014
 • dlouhodobá strategie renovací všech budov: každé tři roky od 30. 4. 2014 (součást akčního plánu)
 • posouzení potenciálu vysoce účinné KVET: každých pět let od 31. 12. 2015
legislativn r mec implementace sm rnice
Legislativní rámec implementace směrnice
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
  • Články 6, 8, 12, 16, 17, 18, 19
 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
  • Články 7, 9, 10, 11, 15
 • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
  • Článek 14
novela z kona o hospoda en energi
NOVELA ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ
 • Hlava I § 2, Hlava II § 3, 4, Hlava III § 5, Hlava IV § 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10,……

Novela zasáhne do všech paragrafů!

 • Implementace EED
 • ASEK
 • Potřeba upravit a zjednodušit administrativu
 • Zjednodušení státní správy

Termín předložení vládě ČR: 30. června 2014