Vol. 1 - PowerPoint PPT Presentation

j esosy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vol. 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vol. 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 99
Download Presentation
Vol. 1
0 Views
Download Presentation

Vol. 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JESOSY HAFATR’I ho an’ny Androfarany Vol. 1 “Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao.” (Mat. 28:20)

 2. SABBATH MORNING EVANGELISM

 3. NY FITSARAN’ ANDRIAMANITRA SY… GOD’S JUDGMENT AND GREAT 2300 DAY PROPHECY ILAY FAMIANIANA LEHIBE NY AMIN’NY 2300ANDRO

 4. II Korintiana 5:10 “Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin’ny fitsaran’i Kristy,…

 5. II Korintiana 5:10 … mba handraisan’ny olona rehetra izay zavatra nataon’ny tenany, dia araka izay nataony, na tsara na ratsy.”

 6. Mpitoriteny 12:14 “Fa ny atao rehetra dia ho entin’Andriamanitra ho amin’ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy.”

 7. Apokalypsy 14:6 “Ary hitako fa, nisy anjely iray koa nidina teo afovoan’ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay…

 8. Apokalypsy 14:6 … hotoriana amin’izay monina ambonin’ny tany sy amin’ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra.”

 9. Apokalypsy 14:7 “Nanao tamin’ny feo mahery hoe: Matahora an’Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro fitsarany; ary miankohofa…

 10. Apokalypsy 14:7 … eo anoloan’izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano.’”

 11. Apokalypsy 22:12 “Indro avy faingana Aho; ary eto amiko ny famaliako, mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany.”

 12. Apokalypsy 20:11 “Ary hitako fa nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy Ilay mipetraka eo amboniny; ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy hitoerany intsony.”

 13. Apokalypsy 20:12 “Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan’ny seza fiandrianana; ary novelarina ny boky;…

 14. Apokalypsy 20:12 arynisy boky iray novelarina, dia ny Bokin’ny Fiainana izany;

 15. Apokalypsy 20:12 ary ny maty dia notsaraina araka izay voasoratra teo anatin’ny boky, araka ny asany.”

 16. Apokalypsy 20:13, 15 “Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny; ary ny Fahafatesana sy ny Fiainan-tsi-hita namoaka ny maty tao aminy…

 17. Apokalypsy 20:13, 15 …dia samy notsaraina araka ny asany izy...

 18. Apokalypsy 20:13, 15 Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin’ny Bokin’ny Fiainana, dia natsipy tany amin’ny farihy afo izy.”

 19. Romana 2:3 “Ary ianao, ralehilahy…moa ataonao va fa afa-mandositra ny fitsaran’Andriamanitra ianao?”

 20. Matio 7:22, 23 “Maro no hanao amiko amin’izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin’ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin’ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin’ny anaranao va izahay?’

 21. Matio 7:22, 23 Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko ianareo mpanao meloka!’”

 22. Daniela 8:14 “Telonjato sy roa arivo andro; ary nony afaka izany, dia amin’izay vao hodiovina ny Fitoerana Masina.”

 23. Ezekiela 4:6 “...ny indray andro no nataoko solon’ny herintaona ho anao.”

 24. 2300 taona?

 25. Daniela 9:24 “Fito-polo herinandro no voatendry ho an’ny firenenao sy ny tanànanao masina, hahatapaka ny fahadisoana sy hanampiana ny fahotana, ary hanao…

 26. Daniela 9:24 …fanavotana noho ny heloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay, ary hanisy tombo-kase ny fahitana sy ny faminaniana sy hanosotra izay masina indrindra.”

 27. 70 herinandro = 490 taona 7 taona 483 taona 3.5 3.5 NOTORAHAM-BATO I STEFANA NOHAVAOZINA I JEROSALEMA MESIA ANDRIANA MITSAHATRA NY FANATITRA 457 Talohan’i Kristy 27 Taorian’i Kristy 31 Taorian’i Kristy 34 Taorian’i Kristy

 28. Daniela 9:25 “Koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin’ny hivoahan’ny didy hanavaozana sy hanamboarana an’i Jerosalema ka hatramin’i Mesia Andriana

 29. Daniela 9:25 dia ho fito herinandro sy roa amby enim-polo herinandro.”