SQL Server 2012 - PowerPoint PPT Presentation

payton
sql server 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SQL Server 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SQL Server 2012

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Presentation Description
149 Views
Download Presentation

SQL Server 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SQL Server 2012 Top 10 new features

 2. Agenda • AlwaysOn Availability Groups • ColumnStore Index • Contained database • Windowing functions • FileTable • Semantic Search • T-SQL enhancements • Server roles en default schema voor groups • SSIS project deployment • BISM met PowerView

 3. 1. Availability Groups • Mirroring 2.0 (?) • Highlights: • Zelfgroep van databases definiëren • Tot 4 secondaries • Read-only secondaries • Backup from secondary • (not differential) • Ziesessie van Robert Hartskeerl over AlwaysOnom 11.00u

 4. 2. Column store index • Normale heap/index slaat records rijvoorrij op • Veel IO overhead alsnietallekolommennodigzijn • Column store index slaatgegevens per kolom op • Beterecompressie • Minder IO • Veelbetere performance • Ziesessie van Hugo Kornelis: SQL Server 2012 ColumnStore index om 14.45u

 5. 3. Contained Database • Moving a database to a different SQL Server instance is easy • Detach / attach • Backup / restore • Right? • How about • Logins ? • Linked Servers ? • Database mail ? • Jobs ? • #temp tables / cross database joins and collation ? • … ?


 6. Contained Database geeft: • Database authentication • Users met wachtwoord / windows users • Geen mapping met login -> geen orphaned users • TempDB collation issues • Objecten in tempdbwordengemaakt met de collation van de database • DB is meereen black box. Verplaatsen is makkelijker (Azure?, OTAP?, ..) • Nogtewensen: • Volledigeonafhankelijkheid van instance • Alleen partially contained is nu geïmplementeerd

 7. Contained database demo

 8. Tot slot • EXEC sp_configure ‘contained database authentication’, 1 • SELECT * FROM sys.dm_db_uncontained_entities • ALTER DATABASE <name> SET CONTAINMENT PARTIAL • Nietalle features zijntecombineren met contained databases • Erzijnenkele security implicties, oa: • Databases met guest account enabled zijnbenaderbaar • Users met control database permission kunnen containment aanzetten en mensentoeganggeven • … (zie BOL)

 9. 4. Windowing functions • over clause van aggregate functiesuitgebreid met: • Rows x preceding • Rows between x preceding and y following • Rows unbounded preceding • … • Geefttoepassingenals moving average, meelopendtotaal, vergelijk met vorigemaand, …

 10. Windowing functions demo

 11. Extra grouping functions • PERCENTILE_CONT, PERCENTILE_DISC • In statistics, a percentile (or centile) is the value of a variable below which a certain percent of observations fall. • PERCENT_RANK, CUME_DIST • Calculates the relative rank of a row within a group of rows • FIRST_VALUE, LAST_VALUE • Returns the first, last value in an ordered set of values • +- Comparable to sibling functions in SSAS hierarchy • LEAD, LAG • Accesses data from a subsequent, earlier row in the same result set without the use of a self-join with a given offset

 12. 5. FileTable • Klassiek database ontwerp issue: BLOB’s in database of extern op fileshare? • Beideoplossingenhebbennadelen • SQL Server 2008: FileStream • Best of both worlds: wijdoenze in de database maar SQL Server zetze op eenfileshare • Nadeel: applicatiecodemoetaangepastom feature tegebruiken • SQL Server 2012: FileTable • Geenonderscheidmeertussenfileshare en tabel • Intergreertgoed met full text en semantic search

 13. 6. Semantic Search • Uit BOL: • provides deep insight into unstructured documents stored in SQL Server databases by extracting statistically relevant key phrases, and then - based on these phrases – identifying similar documents. These results are made available as structured data through three Transact-SQL rowset functions • full-text search: query for words in a document • semantic search: query the meaning of the document • E.g. query the document similarity index to identify resumes that match a job description

 14. Voorbereiding • Installeer en enable full text search • Run SemanticLanguageDatabase.msi • Unpacks mdf • Attach semanticdb database • Register semanticdb: • sp_fulltext_semantic_register_language_statistics_db @dbname = N'semanticsdb; • InstalleeriFiltersomtezoekeninbijvoorbeelddocx, pptx, …

 15. FileTable + semantic search demo

 16. 7. T-SQL enhancements • Throw (tervervanging van raiserror) • Sequence (tervervanging van identity) • Paging (offset x rows fetch next y rows) • Functions: • Parse (convert met regional settings) • Try_parse (parse maar zonder errors) • Format (omdat we code 105 van convert nietkunnenonthouden) • Concat (omdat we niet van NULL houden) • IIF (omdat CASE somsomslachtig is)

 17. T-SQL demo

 18. 8. Security • Server roles • default schema voor groups

 19. User defined server roles • Eigen rollenmaken op instance level • Vergelijkbaar met database roles • Minder noodzaakvoorsysadmin • Minder rechtenvoor administrators (better separation of duties) • Triggers vooradd/remove logins to user-defined server roles • T-SQL • CREATE/DROP SERVER ROLE • ALTER SERVER ROLE • E.g. ALTER SERVER ROLE Production ADD MEMBER [TrainSQL\Peter] ; • Vervangtsp_addrolemember

 20. default schema voorgroups • Probleemmet SQL Server 2008 en eerder: • Schema en user wordenautomatischaangemaaktalsobject gemaaktin default schema en er is geen default schema • Logins gebaseerd op groepenkennengeen default schema • Login gebaseerd op windows groepkan nu default schema krijgen (no. 1 customer request) • Schema management makkelijker

 21. Security demo

 22. 9. SSIS project deployment • Probleem met SQL Server 2008 en eerder: • Deployennaarfilesystem of SQL Server (msdb)? • Project deployment: • SSISDB catalog (vergelijkbaar met ReportServer database) • Meer versies van project mogelijk • Environments vervangen configurations • Parameters vervangen parent package configurations • T-SQL procedures om packages uittevoeren

 23. SSIS demo

 24. 10. BISM met PowerView • BISM = BI Semantic Model • Nieuw model naast SSAS UDM • Gebaseerd op PowerPivot • PowerView: • Rapportage tool voorniettechneuten • Ziesessie van Marcel Westra om 13.30u

 25. GetReady 2012 • Utrecht • 19 juni • Hele dag nieuwe features • Peter terBraake

 26. Peter terBraake trainsql@live.nl @pbraake BEDANKT!