OBČINA
Download
1 / 18

OB?INA RE?ICA OB SAVINJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

OBČINA REČICA OB SAVINJI. Razvojni program Občine Rečica ob Savinji 2009-2013. Izhodišča razvojnega programa in cilji razvoja na področju gospodarske javne infrastrukture (GJI) Uresničevanja razvoja GJI v načrtu razvojnih programov 2011-2014

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OB?INA RE?ICA OB SAVINJI' - payton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

Razvojni program Občine Rečica ob Savinji 2009-2013

 • Izhodišča razvojnega programa in cilji razvoja na področju gospodarske javne infrastrukture (GJI)

 • Uresničevanja razvoja GJI v načrtu razvojnih programov 2011-2014

 • Proračunske (z)možnosti uresničevanja razvojnega programa


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

 • Razvoj na področju prometne infrastrukture:

 • Na državni cesti Šentrupert - Logarska dolina (R1-225) nujna izgradnja krožišča na Reneku in v nadaljevanju krožišča v Varpoljah

 • Na državni cesti Renek – Rečica ob Savinji (R3-751) izgradnja kolesarske steze, hodnika za pešce ter krožišča za novo obvoznico Rečica jug (nova stanovanjska cona in obvoznica proti Prihovi) in Rečica zahod (obvoznica proti igriščem, šoli, pokopališču)


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

KLJUČNA PROMETNA VOZLIŠČA - KROŽIŠČA


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

 • Na občinskih cestah:

 • Prva prioriteta: izgradnja Trnovčkega mostu in povezovalne ceste Renek – Trnovec ter nove dovozne ceste od R1-225 v Varpolje (do Kampa Menina)

 • Na 58,114 km občinskih cest: tekoče vzdrževanje ter letna prenova in modernizacija 1 do 2 km cest

 • Izgradnja obvoznice mimo trga Rečice; v smeri Poljane - Vimpasle - Huda Mlaka - krožišče Varpolje

 • Na 11,645 km gozdnih cest: redno vzdrževanje


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

TRNOVČKI MOST IN POVEZOVALNA CESTA


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

 • Razvoj vodovodnega omrežja in vodo oskrbe:

 • Stanje: 1,745 km glavnega omrežja in 33,180 km večinoma dotrajanega sekundarnega omrežja

 • Prednostno: letna obnova dotrajanega omrežja (od 1 do 2 km omrežja)

 • Raziskava in zagotovitev dodatnega rezervnega vodnega vira (iz podtalnice – območje Šentjanž - Varpolje)

 • Posodabljanje manjših lokalnih zajetij


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

 • Odvajanje odpadnih voda:

 • Stanje: 3,814 km kanalizacijskega omrežja, priključena večina gospodinjstev v Rečici ob Savinji

 • V letih 2008-2009 že zgrajen primarni kanalizacijski vod Spodnja Rečica – Varpolje: dolžina 2,843 km

 • V izgradnji (2010-2011) sekundarno omrežje v naseljih Varpolje, Nizka in Spodnja Rečica: 6,400 km fekalno omrežje in 1,500 km omrežje za meteorno kanalizacijo

 • V nadaljevanju prednostna izgradnja kanalizacije v naseljih Šentjanž in Grušovlje – prednostno varovanje podtalnice kot vira pitne vode


Izgradnja kanalizacije v varpoljah nizki

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

IZGRADNJA KANALIZACIJE V VARPOLJAH, NIZKI…

 • Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije 2010-2011

 • Zamenjava dotrajanega vodovodnega omrežja

 • Na kanalizacijo se bo v naseljih Varpolje, Nizka in Sp. Rečica lahko priključilo kar 289 gospodinjstev s 787 prebivalci ali 34% vseh prebivalcev občine

 • Doseženi cilji: varovanje okolja, izboljšanje kvalitete bivanja


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

 • Področje energetike

 • Prednostno se v OPN zagotovijo prostorski in drugi pogoji za izgradnjo novih MHE na Grušoveljski strugi

 • Spodbuja se namestitev fotonapetosnih modulov na vse večje objekte; v javni lasti – šola, občinska stavba

 • Prouči se prostorske in druge možnosti (OPN) za pridobivanje električne in toplotne energije iz ostalih obnovljivih virov (les, sonce, veter)

 • Načrtno se spodbuja učinkovitejša raba toplotne energije - toplotna izolacija objektov ter večja izraba geotermalne energije za ogrevanje stanovanjskih hiš


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

 • Razvoj komunikacijske infrastrukture

 • V občini je še vedno 183 gospodinjstev na območju t.i. belih lis; za odpravo le-teh se v letu 2011 prednostno dogradi širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij – projekt GOŠO že odobren

 • V razvoju mobilnih telekomunikacijskih storitev se načrtuje nadgradnja s sistemom UMTS ter uvajanje novih tehnologij

 • Spodbuja se izgradnja lokalnih kabelskih sistemov


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

GJI V NAČRTIH RAZVOJNIH PROGRAMOV 2011-2014

 • 13027 Most čez Savinjo na Trnovec

 • 13028 Povezovalna cesta Renek – Trnovec

 • 13029 LC dovozna cesta v Varpolje

 • 13032 LC rekonstrukcija ceste Trnovec – Pobrežje

 • 13100 Projekt GOŠO

 • 15015 Sekundarno kanalizacijsko omrežje Varpolje, Nizka, Spodnja Rečica

 • 15017 Čistilna naprava

 • 16013 Prenova vodovodnega omrežja


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

MOŽNOSTI FINANCIRANJA RAZVOJNEGA PROGRAMA

 • Slabo razvito gospodarstvo, premajhno število prebivalcev in neugodna struktura poseljenosti zelo kritično omejujejo vsakoletna proračunska sredstva

 • Za uravnoteženje tekoče (fiksne) proračunske porabe je nujno povečanje števila prebivalcev v občini – dolgoročno vsaj za 300, zlasti v občinskem središču

 • Zaradi navedenih strukturnih problemov imamo nesorazmerno visoke stroške za GJI, izobraževanje …

 • Kot primer: do enkrat višji stroški za GJI, stroški prevozov v šolo, višji fiksni materialni stroški šole…


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

MOŽNOSTI FINANCIRANJA RAZVOJNEGA PROGRAMA

 • Upoštevajmo, da imamo zaradi neugodnih strukturnih kazalcev občine (število prebivalcev ter neugodna poselitev) vsakoletni občinski proračun precej nižji kot v primerljivih sosednjih občinah - Ljubno dobi že iz naslova primerne porabe za okoli 27% več sredstev

 • Proračunska sredstva, ki bi morala zagotavljati pospešeno uresničevanje razvojnega programa se v naši občini v vedno večjem obsegu namenjajo za zagotavljanje osnovnih nalog na področju lokalne skupnosti (za GJI, izobraževanje, …)


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

KAM IN KAKO ŠIRITI NOVO POSELITEV NA REČICI?


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

REČICA KOT OBČINSKO SREDIŠČE

 • Število prebivalcev v občinskih središčih: Mozirje več kot 2.000 ali 50% vseh prebivalcev v občini, Ljubno in Nazarje več kot 1.000 oz. več kot 40% in Rečica le 537 ali 23% prebivalcev občine!

 • Brez nove stanovanjske izgradnje v Rečici - Rečica jug, bosta naselje Rečica kot občinsko središče in občina kot celota še naprej razvojno zaostajala

 • Posledica: ogrožanje obstoja šole, razvoja na ostalih področjih in nenazadnje samostojne občine


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

RAZPRŠENA POSELITEV, POPLAVNA OGROŽENOST


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

KDAJ DO VEČ UČENCEV

V NAŠI ŠOLI NA REČICI


Ob ina re ica ob savinji

OBČINA

REČICA OB SAVINJI

OPN IN RAZVOJNI PROGRAM

 • Brez ustreznih prostorskih možnosti (v novem OPN) nimamo ravno veliko razvojnih priložnosti

 • Naša priložnost so primerjalne prednosti in to moramo bolje izkoristiti na področju: turizma, kmetijstva storitvenih dejavnosti, obrti in malega podjetništva

 • Kot najpomembneje: mladim in izobraženim moramo ponuditi - z možnostjo za nove poselitve: privlačno, varno in kvalitetno bivalno okolje

 • Namesto zaključka:

 • Kaj lahko zgubimo in pridobimo s cono Rečica jug?

 • Ali obstaja in kakšna je nadomestna rešitev?


ad