slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Danuta Jabłońska Ministerstwo Gospodarki i Pracy. CEL SPO – WKP Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006' - paxton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Sektorowy Program Operacyjny

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,

lata 2004-2006

Danuta Jabłońska

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

slide2
CEL SPO – WKP

Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski

w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego

slide3

Do kogo jest kierowany SPO - WKP:

1. Przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie (MSP)

2. Instytucje otoczenia biznesu:

 • Instytucje wspierania biznesu (doradcze, szkoleniowe, itp.)
 • Fundusze: pożyczkowe, poręczeń kredytowych, kapitału zalążkowego
 • Spółki zarządzające parkami naukowo - technologicznymi, przemysłowymi oraz inkubatorami technologicznymi
 • Instytucje sfery naukowo-badawczej
 • Organy administracji rządowej
struktura programu
Struktura Programu

SPO - WKP

Priorytet 1

instytucje otoczenia biznesu

Priorytet 2

przedsiębiorstwa

Działanie 1.1

instytucje wspierające

Działanie 2.1

doradztwo specjalistyczne

Działanie 1.2

instytucje finansujące

Działanie 2.2

NOWE inwestycje

Działanie 1.3

parki i inkubatory

Działanie 2.3

Inwestycje MSP

Działanie 1.4

sfera badawczo-rozwojowa

Działanie 2.4

ochrona środowiska

Działanie 1.5

usługi publiczne on-line

slide5

PRIORYTET 2

Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

dzia anie 2 1 wzrost konkurencyjno ci ma ych i rednich przedsi biorstw poprzez doradztwo w zakresie
DZIAŁANIE 2.1Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez DORADZTWOw zakresie:
 • Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego
 • Wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz BHP
 • Uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń oraz dla personelu
 • Wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne
 • Podejmowania i rozwijania działalności eksportowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z RIF

odbiorcy ostateczni dzia ania 2 1
Odbiorcy Ostateczni Działania 2.1
 • mały lub średni przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terytorium Polski z wyłączeniem mikro-przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą poniżej 3 lat chyba, że prowadzi on firmę podejmującą działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii
procedura sk adania wniosk w dzia anie 2 1
Procedura składania wniosków - Działanie 2.1
 • przeprowadzana 4 - 6 razy w roku
 • informacja o rozpoczęciu rundy aplikacyjnej
  • strony internetowe Instytucji Zarządzającej (www.konkurencyjnosc.gov.pl) i Instytucji Wdrażającej
  • prasę o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym.

Wnioski będą składane w Regionalnych

Instytucjach Finansujących działających z

ramienia PARP

poziomy wsparcia dzia anie 2 1
Poziomy wsparcia - Działanie 2.1
 • Wsparcie do 50% wydatków kwalifikowanych
 • doradztwo dla nowopowstałych firm opartych na zaawansowanych technologiach - do 100%
 • nie mniej niż 2 500 PLN i nie więcej niż 250 000 PLN
dzia anie 2 2 wsparcie konkurencyjno ci produktowej i technologicznej przedsi biorstw
DZIAŁANIE 2.2Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
 • Poddziałanie 2.2.1

Wsparcie NOWYCH inwestycji

 • Poddziałanie 2.2.2

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

MGiP – Departament Instrumentów Finansowych oraz Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu

typy projekt w poddzia anie 2 2 1 nowe inwestycje
Typy projektów - Poddziałanie 2.2.1NOWE inwestycje
 • utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej jak i usługowej,
 • rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego,
 • wsparcie tworzenia miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.
jakie przedsi biorstwa mog ubiega si o wsparcie poddzia anie 2 2 1
Jakie przedsiębiorstwamogą ubiegać się o wsparcie - Poddziałanie 2.2.1
 • Dokonujące inwestycji o wartości powyżej 10 mln Euro,
 • Dokonujące inwestycji o wartości co najmniej 500 tys. Euro, przy jednoczesnym utrzymaniu co najmniej 100 miejsc pracy,
 • Tworzące co najmniej 20 miejsc pracy,
 • Dokonujące inwestycji innowacyjnej technologicznie,
 • Dokonujące inwestycji wpływających na poprawę stanu środowiska,
 • Zlokalizowane w parkach przemysłowych i technologicznych
wydatki kwalifikowane poddzia anie 2 2 1
Wydatki kwalifikowane - poddziałanie 2.2.1
 • Ustawa z dnia 20 marca 2002 o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. z 2002, Nr 41, poz. 363 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji Nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie 1685/2000
wydatki kwalifikowane poddzia anie 2 2 11
Wydatki kwalifikowane - poddziałanie 2.2.1
 • Grunt (do 10% wartości projektu)
 • Nowe środki trwałe, w tym:

- budowle i budynki,

- maszyny i urządzenia,

- narzędzia, przyrządy i aparatura,

- wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

- infrastruktura techniczna związana z nową inwestycją,

- używane środki trwałe,

- wartości niematerialne i prawne, do 25% sumy poprzednich wydatków,

- koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,

- materiały i roboty budowlane,

- inne opłaty (np. porady prawne, opłaty notarialne, rachunek bankowy, ekspertyzy techniczne i finansowe)

wydatki kwalifikowane poddzia anie 2 2 1 c d
Wydatki kwalifikowane - poddziałanie 2.2.1(c.d.)

Wydatkiem kwalifikowanym jest także wydatek na utworzenie nowych miejsc pracy. Składają się na niego koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.

odbiorcy ostateczni poddzia anie 2 2 1
Odbiorcy Ostateczni - Poddziałanie 2.2.1
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski.

¾ środków planuje się przeznaczyć na wsparcie MSP

procedura sk adania wniosk w poddzia anie 2 2 1
Procedura składania wniosków - Poddziałanie 2.2.1
 • przeprowadzana 2 razy w roku (luty i czerwiec)
 • Wnioski są składane w Instytucji Wdrażającej, którą jest Departament Instrumentów Finansowych w MGiP.
poziomy wsparcia dla poddzia ania 2 2 1 1 2
Poziomy wsparcia dla Poddziałania 2.2.1 (1/2)
 • maksymalnie 50% kwalifikowanych wydatków inwestycji (EDN)
  • 30% wydatków kwalifikowanych (EDN), jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa i m. Poznań,
  • 40% wydatków kwalifikowanych (EDN), jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot,
  • 50% wydatków kwalifikowanych (EDN), jeżeli projekt jest realizowany na pozostałym obszarze kraju.
 • dla MSP dodatkowo 15 punktów procentowych (EDB).
poziomy wsparcia dla poddzia ania 2 2 1 2 2
Poziomy wsparcia dla Poddziałania 2.2.1 (2/2)

Na wsparcie inwestycji składają się:

 • dotacja inwestycyjna o wartości nieprzekraczającej połowy maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danych obszarów
 • dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy (jeśli przedsiębiorca je tworzy), w wysokości nieprzekraczającej 4.000 EUR na jedno utworzone miejsce pracy, wielkość pomocy nie może przekroczyć części dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników,
 • Łącznie w/w dotacje nie mogą przekroczyć pułapu maksymalnej intensywności pomocy publicznej, określonej dla danego regionu, dla danego rodzaju przedsiębiorcy.
typy projekt w poddzia anie 2 2 2
Typy projektów - Poddziałanie 2.2.2
 • wsparcie udziału przedsiębiorstw w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych
 • wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach za granicą.
odbiorcy ostateczni podzia anie 2 2 2
Odbiorcy Ostateczni - Podziałanie 2.2.2
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.
procedura sk adania wniosk w poddzia anie 2 2 2
Procedura składania wniosków - Poddziałanie 2.2.2
 • tryb ciągły przez cały okres trwania Programu
 • informacja o rozpoczęciu rundy aplikacyjnej
  • strony internetowe Instytucji Zarządzającej (www.konkurencyjnosc.gov.pl), Instytucji Wdrażającej (www.eksporter.gov.pl)
  • prasa o zasięgu ogólnokrajowym

Wnioski będą składane w Instytucji Wdrażającej - Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu w MGiP

poziomy wsparcia poddzia anie 2 2 2
Poziomy wsparcia - Poddziałanie 2.2.2
 • Zgodnie z zasadą de minimis
 • do 50% całości wydatków kwalifikowanych
 • nie więcej niż 20.000 PLN w przypadku targów i wystaw
 • nie więcej niż 7.500 PLN w przypadku misji.
dzia anie 2 3 wzrost konkurencyjno ci ma ych i rednich przedsi biorstw poprzez inwestycje
DZIAŁANIE 2.3Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez INWESTYCJE
 • zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z RIF

typy projekt w dzia anie 2 3 1 2
Typy projektów - Działanie 2.3 (1/2)
 • działania modernizacyjne w MSP,
 • wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa,
 • zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa,
 • wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych,
typy projekt w dzia anie 2 3 2 2
Typy projektów - Działanie 2.3 (2/2)
 • zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej,
 • zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
 • dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP
odbiorcy ostateczni dzia anie 2 3
Odbiorcy Ostateczni - Działanie 2.3
 • mały lub średni przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terytorium Polski, z wyłączeniem mikro-przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą poniżej 3 lat chyba, że prowadzi on firmę podejmującą działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii
procedura sk adania wniosk w dzia anie 2 3
Procedura składania wniosków - Działanie 2.3
 • przeprowadzana 6 razy w roku
 • informacja o rozpoczęciu rundy aplikacyjnej
  • strony internetowe Instytucji Zarządzającej (www.konkurencyjnosc.gov.pl) i Instytucji Wdrażającej
  • prasa o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym.

Wnioski będą składane do RIF działających w imieniu PARP

W przypadku gdyby istniał wymóg zaciągnięcia kredytu na poczet wkładu własnego, banki będą zaangażowane w ocenę projektów, w celu uzyskania podstawy do udzielenia promesy kredytowej

poziomy wsparcia dzia anie 2 3 1 2
Poziomy wsparcia - Działanie 2.3 (1/2)
 • Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50% (EDN)
  • 30% wydatków kwalifikowanych (EDN), jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa i m. Poznań,
  • 40% wydatków kwalifikowanych (EDN) - w powiatach m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot,
  • 50% wydatków kwalifikowanych (EDN), jeżeli projekt jest realizowany na pozostałym obszarze kraju.
poziomy wsparcia dzia anie 2 3 2 2
Poziomy wsparcia - Działanie 2.3 (2/2)
 • Dotacja nie może być niższa niż 10 tys. PLN i nie wyższa niż 1 250 tys. PLN
 • Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające 50 tys. PLN jest udzielane pod warunkiem, sfinansowania kredytem bankowym co najmniej 50% równowartości wsparcia
 • Zwolnienie z obowiązku zaciągnięcia kredytu jeżeli projekt sfinansowany będzie leasingiem, niezależnie od wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
slide31
DZIAŁANIE 2.4Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powietrza
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi
 • Inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

odbiorcy ostateczni dzia anie 2 4
Odbiorcy Ostateczni- Działanie 2.4
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MSP,
 • wyłączenie projektów obejmujących zadania zlecone przez organy i instytucje państwowe, samorządowe oraz inne podmiotyod nich zależne
procedura sk adania wniosk w dzia anie 2 4
Procedura składania wniosków - Działanie 2.4
 • przeprowadzana 2 - 6 razy w roku
 • informacja o rozpoczęciu rundy aplikacyjnej
  • strony internetowe Instytucji Zarządzającej (www.konkurencyjnosc.gov.pl) i Instytucji Wdrażającej
  • prasa o zasięgu ogólnokrajowym.
 • Wnioski są składane w Instytucji Wdrażającej, którą jest NFOŚiGW.
poziomy wsparcia dzia anie 2 4
Poziomy wsparcia - Działanie 2.4
 • Pomoc publiczna regionalna (30%, 40%, 50% wydatków kwalifikowanych EDN) - zgodnie z mapą pomocy regionalnej + 15% EDB dla MSP
 • pomoc publiczna horyzontalna - od 30%-50% EDN, w zależności od Poddziałania
 • pomoc nie wyższa niż 5 mln EUR
 • dotacje, pożyczki preferencyjne (wyłącznie ze środków NFOŚiGW) na inwestycje
slide35

Źródła finansowania Programu:

 • środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) - 1 251 mln Euro
 • środki krajowe publiczne - 461 mln Euro
 • środki prywatne - 1147 mln Euro

z uwzględnieniem przepisów dotyczących

funduszy strukturalnych oraz pomocy publicznej

schemat drogi obiegu wniosku
Schemat drogi obiegu wniosku

Komitet Sterujący

Opiniowanie wniosków, przygotowanie listy z rekomendacjami do akceptacji dla Instytucji Zarządzającej.

Instytucja Zarządzająca

Przekazanie dokumentacji oraz listy rankingowej pod obrady Komitetu Sterującego

Akceptacja listy projektów do dofinansowania.

Grupa robocza

Ocena techniczno-ekonomiczna i merytoryczna wniosku, sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz przekazanie listy i dokumentacji do Instytucji Zarządzającej

Instytucja wdrażająca

Przyjęcie wniosku, wpisanie go do systemu informatycznego, nadanie numeru identyfikacyjnego, kontrola formalna kompletności wniosku.

Odbiorca ostateczny

Przygotowanie wniosku w formie elektronicznej i papierowej oraz złożenie go z kompletem załączników

informacje wa ne
Informacje ważne
 • W ramach Priorytetu 2, gdzie udzielana pomoc jest pomocą publiczną, za kwalifikowane będą uznawane wydatki poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o wsparcie finansowe.
 • Przystępując do realizacji projektu po złożeniu wniosku, ale przed jego formalnym zaakceptowaniem (podpisaniem umowy) projektodawca musi się liczyć z ryzykiem, że w przypadku odrzucenia jego projektu nie dostanie on zwrotu poniesionych wydatków.
informacje wa ne1
Informacje ważne
 • Końcową datą kwalifikowania wydatków jest 31.12.2008 r.
 • Wydatki nie kwalifikujące się do refundacji są w całości ponoszone przez Beneficjenta
 • Wszystkie środki przekazywane projektodawcom mają charakter refundacji części lub całości poniesionych wydatków kwalifikowanych.
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

danjab@mg.gov.pl

www.konkurencyjnosc.gov.pl

+22 693 58 54