1 / 16

ЕЛЕКТРОННО ПОМАГАЛО

ЕЛЕКТРОННО ПОМАГАЛО. по ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 12 клас ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 521 МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ за всички професии и специалности. изход. напред. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.

paxton
Download Presentation

ЕЛЕКТРОННО ПОМАГАЛО

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ЕЛЕКТРОННО ПОМАГАЛО по ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 12 клас ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 521 МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ за всички професии и специалности изход напред

 2. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИОТ ОБУЧЕНИЕТО ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРА

 3. РАЗДЕЛ І • ГЕОМЕТРИЧНО • МОДЕЛИРАНЕ В МАШИНОСТРОЕНЕТО • РАЗДЕЛ ІІ • ГЕОМЕТРИЧНИ • МОДЕЛИ НА БАЗАТА НА • ТВЪРДО ТЯЛО ТЕСТ ТЕМИ ТЕМИ ТЕМИ ТЕМИ ТЕМИ УПРАЖНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ ТЕСТ • РАЗДЕЛ ІІІ • ПОЛУЧАВАНЕ НА • ПРОСТРАНСТВЕНО ТЯЛО • РАЗДЕЛ ІV • ИЗСЛЕДВАНЕ • НА МОДЕЛА ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ • РАЗДЕЛ V • ФОРМИРАНЕ НА МОДЕЛ • НА СГЛОБЕНА ЕДИНИЦА

 4. РАЗДЕЛ І • ГЕОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ В МАШИНОСТРОЕНЕТО ТЕМА 1: ОСНОВНИ ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ ЗА ГЕОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ТЕМА 2: ВИДОВЕ ГЕОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ ТЕМА 3: ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

 5. РАЗДЕЛ ІІ • ГЕОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ НА БАЗАТА НА ТВЪРДО ТЯЛО ТЕМА 1: ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС НА ПРОГРАМАТА INVENTOR ТЕМА 2 МАНИПУЛИРАНЕ НА ЕКРАННОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕМА 3: ДВУМЕРНИ СКИЦИ ТЕМА 4 ДВУМЕРНИ СКИЦИ – ГЕОМЕТРИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМА 5 ДВУМЕРНИ СКИЦИ – ПОСТАВЯНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА РАЗМЕРИ ТЕМА 6 ДЕФИНИРАНЕ НА СКИЦИТЕ

 6. РАЗДЕЛ ІІІ • ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНО ТЯЛО ТЕМА 1: МОДЕЛИРАНЕ С ФИЧЪРИ ТЕМА 2: ФИТЧЪРИ БАЗИРАНИ ВЪРХУ СКИЦИ. ЕКСТРУЗИЯ И РОТАЦИЯ ТЕМА 3: ПЛЪЗГАНЕ ПО ТРАЕКТОРИЯ И ЛОФТИНГ ТЕМА 4 КОНСТРУКТИВНИ ФИЧЪРИ. ДОБАВЯНЕ НА ФАСКИ, ЗАКРЪГЛЕНИЯ И ОТВОРИКЪМ МОДЕЛА ТЕМА 5 Интелигентни фичъри и параметри

 7. РАЗДЕЛ ІV • ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛА ТЕМА 1: ПОДГОТОВКА НА ЧЕРТОЖНИЯ ФОРМАТ ТЕМА 2: НАСТРОЙКА НА АНОТАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ТЕМА 3: СЛОЕВЕ ТЕМА 4 СТИЛОВЕ НА АНОТАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ТЕМА 5 СТАРНДАРТИ ТЕМА 6 ГЕНЕРИРАНЕ НА ПРОЕКЦИИ И ИЗГЛЕДИ ТЕМА 7 ГЕНЕРИРАНЕ НА РАЗРЕЗИ И СЕЧЕНИЯ

 8. РАЗДЕЛ V • ФОРМИРАНЕ НА МОДЕЛ НА СГЛОБЕНА ЕДИНИЦА ТЕМА 1: ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СГЛОБЯВАНЕ ТЕМА 2: ПРОЕКТИ ТЕМА 3: СГЛОБЯВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ ТЕМА 4 ПРИЛАГАНЕ НА ТРИМЕРНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМА 5 СТЕПЕНИ НА СВОБОДА И ДВИЖЕНИЕ НА КОМПОНЕНТИ ТЕМА 6 РАЗРЕЗИ НА СГЛОБЕНИ ЕДИНИЦИ

 9. Упражнения към РАЗДЕЛ ІІ Упражнение 1 Стартиране на Inventor. Упражнение 2 Създаване на проста скица Упражнение 3 Преместване на скица Упражнение 4 Изчертаване на сложна скица Упражнение 5 Прицизно чертане Упражнение 6 Дефиниране на скица

 10. Упражнения към РАЗДЕЛ ІІІ Упражнение 1 Моделиране с фичъри. Създаване модел на детайл Упражнение 2 Създаване на отвори Упражнение 3 Създаване на фаски и закръгления Упражнение 4 Многократно използаве на скици Упражнение 5 Плъзгане по траектория и лофтинг Упражнение 6 Интелигентни фичъри в модели на други детайли Упражнение 7 Интелигентни фичъри

 11. Упражнения към РАЗДЕЛ ІV Упражнение 1 Чертожен формат и чертожна рамка Упражнение 2 Създаване на текстов стил Упражнение 3 Оразмерителен стил Упражнение 4 Чертеж на детайл Упражнение 5 Допуски на размерите

 12. Упражнения към РАЗДЕЛ V Упражнение 1 Създаване на проект Упражнение 2 Вмъкване и разполагане на детайли в модела на сглобена единица Упражнение 3 Създаване на връзки между детайлите Упражнение 4 Създаване на детайли в контекса на сглобена единица Упражнение 5 Презентации и анимиране на сглобената единица

 13. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Продуктът е предназначен за обучение и самоподготовка по предмета “Приложни програмни продукти” - 12 клас. Учебното съдържание е представено в V раздела, включващи теми и упражнения. Към всяка тема има въпроси за проверка и към всеки раздел има тест за самооценка. Съдържанието на електронния учебен курс съответства на УЧЕБНАТА ПРОГРАМА за задължителна професионална подготовка по предмета “Приложни програмни продукти” за 12 клас утвърдена със Заповед №РД 09 – 1426 /25. 07. 2005 г.и е съобразено с Държавните образователни изисквания (ДОИ).

 14. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ДА ЗНАЯТ: - предназначението на CAD програмите; - да се справят с интерфейса на моделиращата програма; - да познават видовете геометрични модели от гледна точка на тяхната информационна съдържателност и областите на приложение ; - да оценяват необходимостта от използването на един или друг модел с оглед изпълнение на конкретната задача и постигането на желаните резултати. • ДА МОГАТ: • - да създават геометрични модели на несложна машинна част, използвайки инструментариума на моделираща програмна система; • да формират модел на сглобена единица при предварително създадени модели на отделните елементи, които я изграждат; • да могат да създават чертежи на детайли и сглобени единици.

 15. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 1. Въведение в Inventor – доц. д-р. Божидар Григоров, София, 2009г., Печатна база Консулт ООД 2. http://www.scribd.com/doc/4074089/-Inventor

 16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРА Автор: инж. Светла Георгиева Цветанова GSM 0886 131 714 e-mail: svcvet@mail.bg Професионална гимназия по производствени технологии “Евлогий Георгиев” – гр.Силистра учител по приложни програмни продукти и информационни технологии

More Related