guru sebagai pembimbing dan kaunseling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GURU SEBAGAI PEMBIMBING DAN KAUNSELING PowerPoint Presentation
Download Presentation
GURU SEBAGAI PEMBIMBING DAN KAUNSELING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

GURU SEBAGAI PEMBIMBING DAN KAUNSELING - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

GURU SEBAGAI PEMBIMBING DAN KAUNSELING. ZAIDA BT ABDUL RAHIM P66549. PENGERTIAN BIMBINGAN. Etimologi ( bahasa ): Terjemahan dari guidance dan counseling, guidance bermaksud mengarahkan , memandu , mengelola , menyalur .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GURU SEBAGAI PEMBIMBING DAN KAUNSELING


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. GURU SEBAGAI PEMBIMBING DAN KAUNSELING ZAIDA BT ABDUL RAHIM P66549

  2. PENGERTIAN BIMBINGAN • Etimologi (bahasa): • Terjemahandari guidance dan counseling, guidance bermaksudmengarahkan, memandu, mengelola, menyalur. • Hasan Langgulungmenjelaskanistilahbimbingandankaunselingsamadenganmakna “tazkiyah al-nafs” (penyucianjiwa) • Dari segiperspektifbimbingandankaunselingiamembawaerti ‘al-irsyad al-nafsiy’ (bimbingankejiwaan.

  3. Terminologi (istilah): • ShertzerdanStone menyatakanbimbingansebagai proses memberibantuankepadaindividu agar dapatmenyesuaikandiridenganpersekitaran. • Sumaryo Karta Dinata, iamembawamaksud proses membantuindividuuntukmencapaikejayaan yang tinggi. • Perspektifislam, bimbingandiertikansuatuaktivitmemberikanbimbingan, pelajarandanpedomankepadaindividu yang memerlukan.

  4. Kesimpulan • Bimbinganmerupakansuatu proses, kegiatan yang berterusan yang bukanhanyaseketikaataukebetulan. • Bimbinganmembawamaksudbantuanataupertolongan. • Bimbinganmerupakansebahagiandaripada proses menolong. Iamelibatkanusahamemberiarahansecarateratursertamengandungimaklumatsesuaibagimenentukan agar sesuatumatlamattercapaioleh orang yang menerimanya.

  5. PengertianKaunseling • Etimologi (bahasa): • Kaunseling merupakan terjemahan daripada perkataan counseling. • Istilah bahasa arab, al-istisyarah (meminta nasihat) dan al-irsyad (memberi petunjuk) dan juga hidayah (memberi petunjuk).

  6. Terminologi (istilah): • (1974) Blochermengatakankaunselingmerupakansuatu proses menolongindividusupayalebihsedartentangdirinyadanbagaimanadiabergerakbalaskepadapengaruh-pengaruhalamsekelilingnya. • Prayitno, Kaunselingdanpsikoterapimerupakansatu proses menolong yang berlangsungmelibatkanperhubungansesamainsan yang diperlukanbagirawatanspesifikuntuk orang yang bermasalah. • Robinson, kaunselingmerupakansemuabentukperhubunganantaradua orang, dimanaseorangadalahklien yang perludibantuuntukmenyesuaikandiri di persekitarannya.

  7. Perspektif Islam: • SaipulAkhiyarLubismenjelaskankauseling Islam adalahbantuankaunselorterhadapklienuntukmenyelesaikanmasalahdenganmemilihalternatif yang terbaik demi mencapaikebahagianduniadanakhirat. • Ainur Rahim Faqidmenjelaskankaunseling Islam adalah proses pemberianbantuanterhadapindividu agar iamampuhidupberlandaskanketentuandanpetunjuk Allah SWT.

  8. FungsiBimbinganKaunseling • Fungsipemahaman: membantupelajaruntukmemahamidirisendiri • Fungsipencegahan: usaha Mentor untuksentiasamenjangkamasalah yang mungkinberlaku, danberusahauntukmengelakkanmasalah yang tidakdapatdilihatpadapelajar. • Fungsipembangunan: Penyeliasentiasaberusahauntukmewujudkanpersekitaran yang kondusifuntuk, ataumemudahkanpembangunanpelajar. • Fungsiperbaikan: berfungsisebagaipenyembuhan. Membantupelajar yang bermasalah.

  9. PrinsipBimbingan Dan Kaunseling • Bimbingandankaunselingmelayanisemuaindividutanpamenadangumur, jantina, suku, agama, status dansosialekonomi. • Bimbingandankaunseling yang berkaitandenganhal-hal yang berkenaanpengaruhkeadaan mental ataufizikalseseorangindividudaripadapelarasanitusendirisamaada di rumah, di sekolahdan madrasah, dan lain-lain. • Bimbingandankaunselingadalahmerupakansebahagiandanusahapendidikandanpembangunanindividu.

  10. Rumusan • Bimbingan dan Kaunseling membantu murid-murid untuk membantu diri mereka dan untuk memperkembangkan potensi mereka secara optimum dengan menggunakan peluang maksima yang dibekalkan oleh sesuatu persekitaran. • Seseorang guru perlu mempunyai kemahiran-kemahiran ini bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.