INTRODUCCI - PowerPoint PPT Presentation

paul2
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTRODUCCI PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 41
Download Presentation
INTRODUCCI
158 Views
Download Presentation

INTRODUCCI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INTRODUCCI A LES NORMES INTERNACIONALS DE COMPTABILITAT (NICS) I.A.S.: International Accounting Standard. N.I.I.F.: Normes Internacionals dInformaci Financera.

  2. ndex : 1. Introducci i evoluci de la normativa. 2. El marc conceptual de les NIC. 3. Efectes prctics de laplicaci de les NIC.

  3. 1.1. Necessitat de lharmonitzaci comptable

  4. 1.1. Necessitat de lharmonitzaci comptable

  5. 1.1. Necessitat de lharmonitzaci comptable.

  6. 1.2. Evoluci i cronologia de les normes comptables

  7. 1.2. Evoluci i cronologia de les normes comptables

  8. 1.2. Evoluci i cronologia de les normes comptables

  9. 1.2. Evoluci i cronologia de les normes comptables

  13. Ordre de 16 de mar de 2001, del Ministeri dEconomia, constituint la Comissi dExperts La Comissi elabor el Llibre Blanc per a la reforma de la comptabilitat a Espanya (25/06/2002)

  14. 1.3. Situaci a Espanya i implicacions fiscals

  15. 1.3. Situaci a Espanya i implicacions fiscals

  17. 1.4. Organismes reguladors i consultius

  18. 1.4. Organismes reguladors i consultius

  19. IASB (IASC): Consell de normes internacionals de comptabilitat. Funcions: desenvolupa les NIIF, promou el seu s i aplicaci, i produeix la convergncia entre les normes comptables nacionals i les NIIF. EFRAG: rgan privat que assessora a la Comissi. Funcions: promou el coneixement, ladopci i ls de normes comptables de carcter internacional. ARC: Comit de Reglamentaci comptable, integrat per representants dels Estats Membres i presidit per un representant de la Comissi. Comissi Europea (Comit): decideix les normes a aplicar a la Uni Europea. No pot modificar-les ni afegir ni eliminar opcions.

  20. 1.4. Organismes reguladors i consultius

  21. 1.5. Normes acceptades i aprovades

  22. 2. EL MARC CONCEPTUAL

  23. PARADIGMA DUTILITAT . Les necessitats dels usuaris . Utilitat de les xifres comptables . Objectius de la informaci financera

  28. ACTIU UN ACTIU s un recurs controlat per lempresa com a resultat de successos passats, del qual lempresa nespera obtenir en el futur beneficis econmics.

  29. PASSIU UN PASSIU es defineix com una obligaci actual sorgida a partir de successos passats, al venciment de la qual, per a cancellar-la, lempresa espera desprendres de recursos que incorporin beneficis econmics.

  30. PATRIMONI NET s la part residual dels actius de lempresa, una vegada deduts tots els passius.

  31. Increments en els beneficis econmics produts durant lexercici, en forma dentrades o increments del valor dels actius, o b com decrements de les obligacions, que donen com a resultat augments del patrimoni net, i no estan relacionades amb les aportacions dels propietaris daquest patrimoni.

  32. Decrements en els beneficis econmics produts en forma de sortides o disminucions del valor dels actius, o b del naixement o augment dels passius, que donen com a resultat decrements en el patrimoni net, i no estan relacionats amb les distribucions realitzades als propietaris daquest patrimoni.

  36. 2.4. El valor raonable i el valor recuperable

  50. 3.3. Sobre la informaci dels estats financers

  51. 3.3. Sobre la informaci dels estats financers

  52. 3.3. Sobre la informaci dels estats financers

  53. TASQUES A REALITZAR Analitzar actius, passius, comptes dingressos i despeses, identificar i analitzar les diferncies entre criteris PGC i normes NIIF

  54. 3.4. Costos associats a laplicaci de les NIC