Franz Schubert (1797-1828) Serenata Violin by Isaac Stern (1920-2001) - PowerPoint PPT Presentation

paul
franz schubert 1797 1828 serenata violin by isaac n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Franz Schubert (1797-1828) Serenata Violin by Isaac Stern (1920-2001) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Franz Schubert (1797-1828) Serenata Violin by Isaac Stern (1920-2001)

play fullscreen
1 / 48
Download Presentation
Franz Schubert (1797-1828) Serenata Violin by Isaac Stern (1920-2001)
433 Views
Download Presentation

Franz Schubert (1797-1828) Serenata Violin by Isaac Stern (1920-2001)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Franz Schubert (1797-1828) Serenata Violin by Isaac Stern (1920-2001)

  2. HQT April 2012